Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Insuman - Insuman toote info VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ATC Kood: A10ABCD01
Toimeaine: insulin human
Tootja: sanofi-aventis Deutschland GmbH

Artikli sisukord

 

VÄLISPAKEND/10 ML VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Insuman Rapid 40 RÜ/ml süstelahus viaalis
Iniminsuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 40 RÜ (1,4 mg) iniminsuliini.
Kiire toime algusega ja lühikese toimeajaga insuliin.

3. ABIAINED

Abiained: metakresool, naatriumdivesinikfosfaadi dihüdraat, glütserool, naatriumhüdroksiid, soolhape (pH reguleerimiseks), süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus viaalis
1 viaal 10 ml 5 viaali 10 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanne või intravenoosne
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja värvitu.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:
Kasutusele võetud kolbampulle võib hoida kuni 4 nädalat. Hoida temperatuuril kuni 25 °C, otsese valguse ja kuumuse eest kaitstult. Kasutusele võetuna (pensüstelis) mitte hoida külmkapis.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Avamata kolbampullid:
Hoida külmkapis. Mitte hoida sügavkülmas. Hoida kolbampull välispakendis valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/97/030/085 (3 kolbampulli 3 ml)

EU/1/97/030/055 (4 kolbampulli 3 ml)

EU/1/97/030/030 (5 kolbampulli 3 ml)

EU/1/97/030/090 (6 kolbampulli 3 ml)

EU/1/97/030/095 (9 kolbampulli 3 ml)

EU/1/97/030/056 (10 kolbampulli 3 ml)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND


16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Insuman Rapid 100