Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Insuman - Insuman toote info MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ATC Kood: A10ABCD01
Toimeaine: insulin human
Tootja: sanofi-aventis Deutschland GmbH

Artikli sisukord

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Insuman Rapid 100 RÜ/ml süstelahus
Iniminsuliin

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6. MUU