Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Insuman - Insuman toote info LISA III

ATC Kood: A10ABCD01
Toimeaine: insulin human
Tootja: sanofi-aventis Deutschland GmbH

Artikli sisukord

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND/ 5 ML VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Insuman Rapid 100 RÜ/ml süstelahus viaalis

Iniminsuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 RÜ (3,5 mg) iniminsuliini.

Kiire toime algusega ja lühikese toimeajaga insuliin.

3. ABIAINED

Abiained: metakresool, naatriumdivesinikfosfaadi dihüdraat, glütserool, naatriumhüdroksiid, soolhape (pH reguleerimiseks), süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus viaalis

1 viaal 5 ml 5 viaali 5 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanne või intravenoosne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja värvitu.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutusele võetud viaale võib hoida kuni 4 nädalat. Hoida temperatuuril kuni 25 °C, otsese valguse ja kuumuse eest kaitstult.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Avamata viaalid:

Hoida külmkapis. Mitte hoida sügavkülmas. Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/97/030/028 (1 viaal 5 ml)

EU/1/97/030/029 (5 viaali 5 ml)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Insuman Rapid 100