Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rebif

ATC Kood: L03AB07
Toimeaine: interferon beta-1a
Tootja: Merck Serono Europe Ltd.

Artikli sisukord

 

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL SÜSTELEELTÄIDETUD KOLBAMPULL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Rebif 22 μg süstelahus

Interferoon-beeta-1a

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

22 mikrogrammi (6 miljonit RÜ)/0,5 ml

6. MUU

Merck Serono Europe Ltd