Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rebif

ATC Kood: L03AB07
Toimeaine: interferon beta-1a
Tootja: Merck Serono Europe Ltd.

Artikli sisukord

 

 

LISA II

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Bioloogilise toimeaine tootjate nimi ja aadress

Merck Serono S.A. – Corsier-sur-Vevey

Route de Fenil – Z.I.B.

CH-1804 Corsier-sur-Vevey

Šveits

või

Merck Serono S.A.

Succursale d’Aubonne

Zone Industrielle de l’Ouriettaz

CH-1170 Aubonne

Šveits

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Merck Serono S.p.A.

Via delle Magnolie 15

I-70026 Modugno (Bari)

Itaalia

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA -PIIRANGUD

 

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2)

TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

 

Ei ole kohaldatav.

MUUD TINGIMUSED

 

Ravimiohutuse süsteem

Müügiloa hoidja peab tagama, et ravimiohutuse järelevalve süsteem, nagu on kirjeldatud müügiloa taotluse moodulis 1.8.1 esitatud versioonis 9.0, on loodud ja toimib enne toote turuletulekut ja toote turustamise ajal.

Perioodilised ohutusaruanded

Müügiloa hoidja esitab perioodilisi ohutusaruandeid üks kord aastas, kuni ei ole määratud teisi