Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Prandin - Prandin toote info PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ATC Kood: A10BX02
Toimeaine: repaglinide
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

 

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Prandin

0,5 mg tabletid

1 mg tabletid

2 mg tabletid

Repagliniid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti

lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi

kui haigussümptomid on sarnased.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Prandin ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Prandin-i võtmist

3. Kuidas Prandin-i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Prandin-i säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON PRANDIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Prandin on repagliniidi sisaldav suukaudne diabeediravim, mis aitab kõhunäärmel rohkem insuliini

eritada, langetades nii veresuhkru (glükoosi) taset.

II tüüpi suhkurtõbi on haigus, mille puhul kõhunääre ei tooda enam piisavalt insuliini

veresuhkrutaseme kontrolli all hoidmiseks või kui keha ei reageeri toodetud insuliinile normaalselt

(varem tuntud ka insuliinsõltumatu suhkurtõve ehk täiskasvanute suhkurtõve nime all).

Prandin’i kasutatakse II tüüpi suhkurtõve ravis lisaks dieedile ja kehalisele koormusele: ravi

alustatakse tavaliselt siis, kui dieedist, füüsilisest koormusest ega kaalulangusest ei piisa enam

veresuhkrutaseme kontrolli all hoidmiseks või alandamiseks. Prandin’i võib kasutada ka

kombineeritult teise diabeediravimi metformiiniga.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PRANDIN-I VÕTMIST

Ärge võtke Prandin-i,

• kui olete ülitundlik (allergiline) repagliniidi või ravimi mõne teise koostisosa suhtes

• kui teil on I tüüpi suhkurtõbi (insuliinsõltuv suhkurtõbi)

• kui happe tase teie organismis on tõusnud (diabeetiline ketoatsidoos)

• kui põete raskekujulist maksahaigust

• kui võtate gemfibrosiili (ravim vere kõrgenenud rasvasisalduse alandamiseks).

Kui mõni neist juhtudest kehtib teie kohta, öelge seda oma arstile ja ärge võtke Prandin’i.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Prandin,

• kui teil on probleeme maksaga. Prandin’i ei soovitata mõõduka maksahaigusega patsientidele.

Prandin’i ei tohiks võtta raske maksahaiguse puhul (vt Ärge võtke Prandin’i).

• kui teil on probleeme neerudega. Prandin’i tuleks võtta ettevaatusega.

• kui teil seisab ees ulatuslik operatsioon või olete hiljuti põdenud rasket haigust või

infektsiooni. Sellistel juhtudel võib suhkurtõbi väljuda kontrolli alt.

• kui te olete alla 18 aasta või üle 75 aasta vana, ei ole Prandin soovitatav. Nendes

vanusegruppides ei ole seda ravimit uuritud.

Rääkige oma arstiga, kui mõni ülalnimetatud juhtudest kehtib teie kohta. Prandin ei pruugi teile

sobida. Arst annab teile nõu.

Kui teil tekib hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia võib tekkida siis, kui teie veresuhkru tase langeb liiga madalale. See võib juhtuda:

• kui võtate liiga palju Prandin’i

• kui teie füüsiline koormus on olnud tavalisest suurem

• kui võtate teisi ravimeid või teil esineb maksa- või neerutalitluse probleeme (vt lõigu 2. Mida on

vaja teada enne Prandin’i võtmist teistest osadest).

Hüpoglükeemia tunnused võivad ilmneda äkki ja nende hulka võivad kuuluda: külm higi, jahe

kahvatu nahk, peavalu, südamepekslemine, iiveldus, tugev näljatunne, ajutised nägemismuutused,

uimasus, ebaharilik väsimus ja nõrkus, närvilisus või värisemine, ärevustunne, segadustunne,

keskendumisraskused.

Kui veresuhkru tase on madal või kui tunnete hüpoglükeemia lähenemist, võtke glükoositablette,

suhkrurikast toitu või jooki, seejärel puhake.

Kui hüpoglükeemia sümptomid on möödunud või kui veresuhkru tase on stabiliseerunud,

jätkake Prandin-ravi.

Rääkige teistele, et teil on diabeet ning kui te kaotate teadvuse hüpoglükeemia tõttu, peavad nad

teid pöörama külili ja otsima viivitamatult arstiabi. Teile ei tohi anda süüa ega juua. See võib

põhjustada lämbumise.

Kui rasket hüpoglükeemiat ei ravita, võib see põhjustada ajukahjustuse (mööduva või püsiva)

ja isegi surma.

Kui teil esineb hüpoglükeemiahoog, mille puhul kaotate teadvuse, või palju

hüpoglükeemiahooge, rääkige sellest oma arstile. Teie Prandin’i annus, toit või kehaline

koormus võib vajada muutmist.

Kui veresuhkru tase on liiga kõrge

Teie veresuhkru tase võib muutuda liiga kõrgeks (hüperglükeemia). See võib juhtuda, kui:

• võtate liiga vähe Prandin’i

• teil on infektsioon või palavik

• sööte rohkem kui tavaliselt

• teie füüsiline koormus on tavalisest väiksem.

Hüperglükeemia tunnused ilmnevad järk-järgult. Nende hulka kuuluvad: sagenenud urineerimine,

janutunne, kuiv nahk ja suukuivus. Rääkige oma arstiga. Teie Prandin’i annus, toit või kehaline

koormus võib vajada muutmist.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Võite võtta Prandin’i kombineeritult metformiiniga – teise diabeediravimiga, kui arst on selle teile

määranud. Kui te võtate gemfibrosiili (kasutatakse vere kõrgenenud rasvasisalduse alandamiseks), ei

tohiks te Prandin’i võtta.

Organismi reaktsioon Prandin’ile võib muutuda, kui kasutate teisi ravimeid, eriti siin nimetatuid:

• monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI) (kasutatakse depressiooni raviks)

• beetablokaatorid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või mõne südamehaiguse raviks)

• AKE inhibiitorid (kasutatakse südamehaiguste raviks)

• salitsülaadid (nt aspiriin)

• oktreotiid (kasutatakse vähi raviks)

• mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (NSAID) (valuvaigistite tüüp)

• steroidid (anaboolsed steroidid ja kortikosteroidid – kasutatakse aneemia puhul või põletiku

raviks)

• suukaudsed rasestumisvastased ravimid (antibeebipillid)

• tiasiidid (diureetikumid või „veeväljutajad”)

• danasool (kasutatakse rinna tsüstide või endometrioosi raviks)

• türeoidpreparaadid (kasutatakse kilpnäärme vähese hormooniproduktsiooni raviks)

• sümpatomimeetikumid (kasutatakse astmaravis)

• klaritromütsiin, trimetoprim, rifampitsiin (antibiootilised ravimid)

• itrakonasool, ketokonasool (seenhaiguse ravimid)

• tsüklosporiin (kasutatakse immuunsüsteemi mahasurumiseks)

• gemfibrosiil (kasutatakse vere kõrge rasvasisalduse raviks)

• fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal (kasutatakse epilepsia raviks)

• liht-naistepuna (taimne preparaat).

Palun informeerige oma arsti, kui te olete hiljuti kasutanud või kui te kavatsete hakata kasutama

mõnda neist ravimeist, või mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Prandin’i kasutamine koos toidu ja joogiga

Võtke Prandin’i enne peamisi söögikordi. Alkohol võib muuta Prandin’i veresuhkrut alandavat toimet.

Olge valvas hüpoglükeemia sümptomite suhtes.

Rasedus ja imetamine

Prandin’i ei tohi võtta, kui olete rase või kui planeerite rasestuda. Minge arsti vastuvõtule niipea kui

võimalik, kui rasestute või planeerite rasestuda ravi ajal.

Ärge võtke Prandin’i rinnaga toitmise perioodil.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui veresuhkur on madal või kõrge, võib see mõjutada teie võimet autot juhtida või masinaga töötada.

Arvestage sellega, et võite ohustada ennast ja teisi. Palun küsige oma arstilt, kas te üldse võite autot

juhtida, kui

• teil on sagedased hüpoglükeemiahood

• hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid on harvad või puuduvad üldse.

3. KUIDAS PRANDIN-I VÕTTA

Arst määrab teile sobiva annuse.

Tavaline algannus on 0,5 mg vahetult enne iga peamist söögikorda. Neelake tabletid alla

klaasitäie veega vahetult enne või kuni 30 minutit enne iga peamist söögikorda.

• Arst võib annust suurendada kuni 4 mg sisse võtmiseks vahetult enne või kuni 30 minutit enne

iga peamist söögikorda. Maksimaalne soovitatav päevane annus on 16 mg.

Ärge võtke suuremat annust, kui arst teile soovitanud on. Alati võtke Prandin’i vastavalt arsti

ettekirjutustele. Konsulteerige arstiga, kui te ei ole milleski kindel.

Kui võtate Prandin’i rohkem kui ette nähtud

Kui võtate liiga palju tablette, võib veresuhkrutase liigselt langeda, mis viib hüpoglükeemiahooni.

Palun vaadake lõigust Kui teil tekib hüpoglükeemia, mis on hüpoglükeemia ja kuidas seda ravida.

Kui unustate Prandin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Prandin’i võtmise

Võtke arvesse, et te ei saavuta oodatud tulemust, kui katkestate Prandin’i võtmise. Teie suhkurtõbi

võib halveneda. Kui teie ravi vajab muutmist, võtke esmalt ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi Prandin’i kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Prandin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed

Sage (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10-st)

• hüpoglükeemia (vt Kui teil tekib hüpoglükeemia) Hüpoglükeemia risk võib suureneda, kui te

kasutate teisi ravimeid

• kõhuvalu

• kõhulahtisus.

Harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 1000-st)

• äge koronaarne sündroom (kuid see ei pruugi olla tekkinud ravimi toimel).

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10 000-st)

• allergia (nagu näiteks paistetus, raskused hingamisel, kiirenenud südamelöögid, pearinglus,

higistamine, mis võivad olla anafülaktilise reaktsiooni tunnusteks). Võtke otsekohe ühendust

arstiga

• oksendamine

• kõhukinnisus

• nägemishäired

• tõsised maksaprobleemid, ebanormaalne maksa talitlus, suurenenud maksaensüümide hulk

veres.

Sagedus teadmata

• hüpoglükeemiline kooma või teadvusetus (väga rasked hüpoglükeemia juhud – vt Kui teil tekib

hüpoglükeemia). Võtke otsekohe ühendust arstiga

• ülitundlikkus (nagu näiteks lööve, naha sügelus, naha punetus, naha paistetus)

• iiveldus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. KUIDAS PRANDIN-I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Niiskuse eest kaitsmiseks säilitada kuivas kohas. Hoidke originaalpakendis.

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. See on

märgitud välispakendil ja blistrifooliumil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Prandin sisaldab

Toimeaine on repagliniid.

Abiained on:

mikrokristalne tselluloos (E460), veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, maisitärklis, amberliit

(polakriliinkaalium), povidoon (polüvidoon), glütserool 85%, magneesiumstearaat, meglumiin,

poloksameer, kollane raudoksiid (E172) (ainult 1 mg tablettides) ja punane raudoksiid (E172) (ainult

2 mg tablettides).

Saadaval on kolme erineva toimeainesisaldusega tabletid - 0,5 mg, 1 mg ja 2 mg.

Kuidas Prandin välja näeb ja pakendi sisu

Prandin’i tabletid on ümarad, kumerad ja neile on graveeritud Novo Nordisi logo (härg Apis). 0,5 mg

tabletid on valged, 1 mg tabletid on kollased ja 2 mg tabletid on virsikuvärvi. Blisterpakendeid on

neljas suuruses. Üks pakend sisaldab 30, 90, 120 või 270 tabletti.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani.

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Lisainfo

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.