Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Prandin - Prandin toote info LISA III

ATC Kood: A10BX02
Toimeaine: repaglinide
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Prandin 0,5 mg tabletid

Repagliniid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab:

repagliniidi 0,5 mg;

3. ABIAINED

glütserool 85% on üks abiainetest

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

90 tabletti

120 tabletti

270 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni/

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/162/003 30 tabletti

EU/1/00/162/004 90 tabletti

EU/1/00/162/005 120 tabletti

EU/1/00/162/021 270 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

prandin 0,5 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRIFOOLIUM

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Prandin 0,5 mg tabletid

Repagliniid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novo Nordisk A/S

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP/

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Prandin 1 mg tabletid

Repagliniid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab:

repagliniidi 1 mg;

3. ABIAINED

glütserool 85% on üks abiainetest

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

90 tabletti

120 tabletti

270 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni/

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/162/009 30 tabletti

EU/1/00/162/010 90 tabletti

EU/1/00/162/011 120 tabletti

EU/1/00/162/020 270 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

prandin 1 mg