Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Prandin - Prandin toote info LISA II

ATC Kood: A10BX02
Toimeaine: repaglinide
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

 

 

LISA II

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII

KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

27

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS

VABASTAMISE EEST

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

• MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA

PIIRANGUD

Retseptiravim

• TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA

TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav