Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Pedea

ATC Kood: C01EB16
Toimeaine: ibuprofen
Tootja: Orphan Europe S.A.R.L.

Artikli sisukord

LISA II

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Orphan Europe SARL,

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Prantsusmaa.

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

                         

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA -PIIRANGUD

 

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, 4.2)

                         

MUUD TINGIMUSED

 

Müügiloa hoidja peab informeerima Euroopa Komisjoni käesoleva otsusega loa saanud ravimite turustusplaanidest.