Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Pedea

ATC Kood: C01EB16
Toimeaine: ibuprofen
Tootja: Orphan Europe S.A.R.L.

Artikli sisukord

 

 LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pedea 5 mg/ml süstelahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga ml lahust sisaldab 5 mg ibuprofeeni.

Iga 2 ml ampull sisaldab 10 mg ibuprofeeni.

Abiained: 1 ml sisaldab 7,5 mg naatriumit.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge, värvitu kuni kollakas lahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Hemodünaamiliselt olulise avatud arterioosjuha ravi enne 34. rasedusnädalat sündinud enneaegsetel vastsündinutel.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ravi Pedea’ga peaks toimuma ainult vastsündinute intensiivravi osakonnas kogenud neonatoloogi järelevalve all.

Annustamine

Ravikuur koosneb Pedea kolmest intravenoossest süstist, mida manustatakse 24-tunniste intervallidega. Esimene süst tuleb teha pärast esimest 6 elutundi.

Ibuprofeeni annust korrigeeritakse kehakaalu suhtes järgmiselt:

- I süst: 10 mg/kg,

- II ja III süst: 5 mg/kg.

Kui pärast esimest või teist annust tekib anuuria või väljendunud oliguuria, tuleb järgmise annuse manustamisega oodata, kuni taastub uriini eritumise normaalne tase.

Kui arterioosjuha ei sulgu 48 tunni jooksul pärast viimast süsti või avaneb uuesti, võib teha teise 3 annusest koosneva ravikuuri, nagu eespool kirjeldatud.

Kui seisund ei muutu ka pärast teist ravikuuri, võib osutuda vajalikuks avatud arterioosjuha opereerida.

Manustamisviis

Ainult intravenoosseks manustamiseks.

Pedea’d tuleb manustada lühiajalise infusioonina 15 minuti jooksul, eelistatult lahjendamata kujul. Vajaduse korral võib süstitava vedeliku mahtu suurendada naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega või glükoosi 50 mg/ml (5%) süstelahusega. Kasutamata jäänud osa lahusest tuleb kõrvaldada.

Süstitava lahuse kogumahu määramisel peaks arvestama manustatava vedeliku kogust päevas.

4.3 Vastunäidustused

- ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes;

- eluohtlik infektsioon;

- aktiivne verejooks, eriti koljusisene või mao-sooletrakti verejooks;

- trombotsütopeenia või hüübimishäired;

- oluline neerufunktsiooni häire;

- kaasasündinud südamehaigus, mille puhul avatud arterioosjuha on rahuldavaks pulmonaalseks või süsteemseks verevooluks vajalik (nt pulmonaalne atreesia, raske Fallot tetraloogia, raske aordi koarktatsioon);

- teadaolev või kahtlustatav nekrotiseeriv enterokoliit.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne Pedea manustamist tuleb teostada adekvaatne ehhokardiograafiline uuring hemodünaamiliselt olulise avatud arterioosjuha avastamiseks ning pulmonaalse hüpertensiooni ja juhast sõltuva kaasasündinud südamehaiguse välistamiseks.

Et profülaktilist kasutamist (alates 6. tunnist pärast sündi) enne 28. rasedusnädalat sündinud enneaegsetel vastsündinutel nende kolmel esimesel elupäeval seostati pulmonaalsete ja renaalsete kõrvaltoimete sagenemisega, ei tohiks Pedea’d kasutada profülaktiliselt ükskõik millises vanuses rasedusnädalatel (vt lõike 4.8 ja 5.1). Nimelt esines kolmel imikul ühe tunni jooksul alates esimesest infusioonist raske hüpokseemia koos pulmonaalse hüpertensiooniga, mis taandus 30 minuti jooksul alates lämmastikoksiidi inhaleerimisega ravi alustamisest.

Kuna in vitro katsetes tõrjus ibuprofeen bilirubiini välja selle seosest albumiiniga, võib see suurendada enneaegsetel vastsündinutel bilirubiini entsefalopaatia riski (vt lõiku 5.2). Seepärast ei tohi ibuprofeeni kasutada märgatavalt kõrgenenud bilirubiinitasemega lastel.

Ibuprofeen kui mittesteroidne põletikuvastane ravim (MSPVA) võib infektsiooni tavalisi nähte ja sümptomeid varjata. Seepärast peab infektsiooni korral olema Pedea kasutamisel ettevaatlik (vt ka lõik 4.3).

Pedea’d tuleks manustada ettevaatlikult, et vältida ekstravasatsiooni ja sellest tulenevat võimalikku kudede ärritust.

Et ibuprofeen võib pärssida trombotsüütide agregatsiooni, tuleb enneaegseid vastsündinuid jälgida veritsemisnähtude suhtes.

Kuna ibuprofeen võib vähendada aminoglükosiidide kliirensit, on ravimi manustamisel koos ibuprofeeniga soovitatav rangelt jälgida nende taset seerumis.

Nagu muudegi mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite puhul, on soovitatav hoolikalt jälgida nii neerude kui ka mao-sooletrakti funktsiooni.

Enne 27. rasedusnädalat sündinud enneaegsetel vastsündinutel oli soovitatud raviskeemi puhul arterioosjuha sulgumismäär (33 kuni 50%) väike (vt lõiku 5.1).

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (15 g) 2 ml kohta, see tähendab, et on põhimõtteliselt naatriumivaba.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pedea kasutamine samaaegselt järgmiste ravimitega ei ole soovitatav:

                         

diureetikumid: ibuprofeen võib vähendada diureetikumide toimet; diureetikumid võivad suurendada dehüdreeritud haigetel mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite nefrotoksilisuse riski.

 

antikoagulandid: ibuprofeen võib tugevdada antikoagulantide toimet ja suurendada verejooksude riski.

                         

kortikosteroidid: ibuprofeen võib suurendada mao-sooletrakti verejooksude riski.

 

lämmastikoksiid: et mõlemad ravimid pärsivad trombotsüütide funktsiooni, võib nende kombineerimine teoreetiliselt suurendada verejooksude riski.

 

muud mittesteroidsed põletikuvastased ravimid: mitme mittesteroidse põletikuvastase ravimi samaaegset kasutamist tuleb vältida kõrvaltoimete riski suurenemise tõttu.

 

aminoglükosiidid: kuna ibuprofeen võib vähendada aminoglükosiidide kliirensit, võib nende koos manustamisel suureneda nefro- ja ototoksilisuse risk (vt lõik 4.4).

 

4.6 Rasedus ja imetamine

Pole asjakohane

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane

4.8 Kõrvaltoimed

Praegu on saadaval andmed ligikaudu 1000 enneaegse vastsündinu kohta nii ibuprofeeni käsitlevast kirjandusest kui ka Pedea’ga läbi viidud kliinilistest uuringutest. Enneaegsetel vastsündinutel teatatud kõrvaltoimete põhjuslikku seost on raske hinnata, sest need võivad olla seotud peale ibuprofeeni otseste mõjude ka avatud arterioosjuhast tulenevate hemodünaamiliste tagajärgedega.

Allpool on loetletud teatatud kõrvaltoimed, mis on esitatud organsüsteemide ja sageduse järgi. Sagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100, < 1/10) ja aeg-ajalt (≥ 1/1000, < 1/100).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage: trombotsütopeenia, neutropeenia

Närvisüsteemi häired

Sage: intraventrikulaarne hemorraagia, periventrikulaarne leukomalaatsia

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Väga sage: bronhopulmonaalne düsplaasia*

Sage: kopsuverejooks

Aeg-ajalt: hüpokseemia*

Seedetrakti häired

Sage: nekrotiseeriv enterokoliit, sooleperforatsioon

Aeg-ajalt: mao-sooletrakti verejooks

Neerude ja kuseteede häired

Sage: oliguuria, vedelikupeetus, hematuuria

Aeg-ajalt: äge neerupuudulikkus.

Uuringud

Väga sage: vere kreatiniini sisalduse tõus, vere naatriumi sisalduse langus

* vt allpool

Kliinilises raviuuringus, milles osales 175 enne 35. rasedusnädalat sündinud enneaegset vastsündinut, esines bronhopulmonaalset düsplaasiat vanuses 36 nädalat pärast eostamist indometatsiini puhul 13/81 (16%) ja ibuprofeeni puhul 23/94 (24%).

Kliinilises uuringus, milles Pedea’d manustati profülaktiliselt 6 esimese elutunni jooksul, teatati raskest hüpokseemiast koos pulmonaalse hüpertensiooniga kolmel enne 28. rasedusnädalat sündinud vastsündinul. See tekkis ühe tunni jooksul alates esimesest infusioonist ja taandus 30 minuti jooksul alates lämmastikoksiidi inhaleerimise alustamisest.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest intravenoosse ibuprofeeniga ei ole enneaegsetel vastsündinutel teatatud.

Üleannustamist on siiski kirjeldatud imikutel ja lastel, kellele on manustatud ibuprofeeni suukaudselt: on täheldatud kesknärvisüsteemi depressiooni, krampe, seedetrakti häireid, bradükardiat, hüpotensiooni, apnoed, neerufunktsiooni häireid ja hematuuriat.

Suur üleannustamine (kuni rohkem kui 1000 mg/kg) on kutsunud esile kooma, metaboolse atsidoosi ja ajutise neerupuudulikkuse. Kõik haiged paranesid tavalise ravi tulemusena. Avaldatud on ainult üks registreeritud surmajuhtum: pärast ülemäärast annust 469 mg/kg tekkis 16-kuulisel lapsel krampidega hingamispaus ja surmaga lõppenud aspiratsioonipneumoonia.

Ibuprofeeni üleannustamise ravi on eelkõige toetav.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: muud südameravimid, ATC kood: C01 EB16

Ibuprofeen on mittesteroidne põletikuvastane ravim, millel on põletikuvastane, valuvaigistav ja antipüreetiline toime. Ibuprofeen on enantiomeeride S(+) ja R(-) ratseemiline segu. In vivo ja in vitro uuringud näitavad, et kliinilist toimet avaldab S(+) isomeer. Ibuprofeen on tsüklooksügenaasi mitteselektiivne inhibiitor, vähendades prostaglandiinide sünteesi.

Et prostaglandiinid on seotud arterioosjuha püsimisega pärast sündi, peetakse ibuprofeeni prostaglandiine pärssivat toimet põhiliseks toimemehhanismiks nimetatud näidustuse korral.

Pedea annusest sõltuva ravitulemuse uuringus 40 enneaegse vastsündinud imikuga oli raviskeemiga 10-5-5 mg/kg seostatud arterioosjuha sulgumise määr 27.-29. rasedusnädalal sündinud vastsündinutel 75% (6/8) ja 24.-26. rasedusnädalal sündinud vastsündinutel 33% (2/6).

Pedea profülaktilist kasutamist enne 28. rasedusnädalat sündinud enneaegsetel vastsündinutel 3 esimesel elupäeval (alustades 6 tunni jooksul alates sünnist) seostati neerupuudulikkuse ja pulmonaalsete kõrvaltoimete, sealhulgas hüpoksia, pulmonaalse hüpertensiooni, pulmonaalse verejooksu sageduse suurenemisega võrreldes raviotstarbelise kasutamisega. Seevastu seostati Pedea profülaktilise kasutamisega vastsündinute III-IV astme intraventrikulaarse verejooksu ja kirurgilise ligeerimise sageduse vähenemist.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Jaotumine

Kuigi enneaegsete populatsioon on väga varieeruv, on ükskõik millisel rasedusnädalal sündinud ja ükskõik millise sünnijärgse vanusega imikute maksimaalsed plasmakontsentratsioonid pärast algset 10 mg/kg annust ja pärast viimast säilitusannust ligikaudu 35...40 mg/l. Jääkkontsentratsioonid on 24 tundi möödumisel viimasest 5 mg/kg annusest ligikaudu 10...15 mg/l.

S-enantiomeeri kontsentratsioonid plasmas on R-enantiomeeri kontsentratsioonidest palju kõrgemad, mis kajastab kiiret kiraalset pöördumist R-konfiguratsioonist S-konfiguratsiooni samas proportsioonis kui täiskasvanutel (ligikaudu 60%).

Jaotusruumala on keskmiselt 200 ml/kg (erinevate uuringute kohaselt 62 kuni 350). Keskne jaotusruumala võib sõltuda juha seisundist ja juha sulgumisel väheneda.

In vitro uuringute kohaselt seondub ibuprofeen sarnaselt teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega tugevasti plasma albumiiniga, kuigi see seondumine tundub olevat täiskasvanu plasmaga (99%) võrreldes tunduvalt väiksem (95%). Ibuprofeen konkureerib bilirubiiniga albumiini sidumiseks vastsündinu seerumis ja selle tagajärjel võib bilirubiini vaba fraktsioon suurte ibuprofeeni kontsentratsioonide puhul suureneda.

Eliminatsioon

Eliminatsiooni kiirus on tunduvalt väiksem kui vanematel lastel ja täiskasvanutel; eliminatsiooni poolväärtusaeg on hinnangute kohaselt ligikaudu 30 tundi (16...43). Mõlema enantiomeeri kliirens suureneb vanusega rasedusnädalates, vähemalt vahemikus 24 kuni 28 nädalat.

Farmakokineetiline/farmakodünaamiline suhe

Enneaegsetel vastsündinutel vähendas ibuprofeen oluliselt prostaglandiinide ja nende metaboliitide, eriti PGE2 ja 6-keto-PGF-1-alfa kontsentratsioone plasmas. 3 annust ibuprofeeni saanud vastsündinutel püsisid madalad tasemed kuni 72 tundi, kusjuures 72 tundi pärast ainult 1 ibuprofeeni annuse saamist täheldati taassuurenemist.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Muid kliinilist ohutust puudutavaid prekliinilisi ohutusandmeid peale käesoleva ravimi omaduste kokkuvõtte teistes lõikudes esitatud andmete ei ole. Peale ägeda toksilisuse uuringu ei ole noorloomadega Pedea’ga uuringuid tehtud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Trometamool,

naatriumkloriid,

naatriumhüdroksiid (pH taseme reguleerimiseks),

vesinikkloriidhape 25% (pH taseme reguleerimiseks),

süstevesi.

6.2 Sobimatus

Seda ravimit ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud lõigus 6.6 mainitud ravimid.

Pedea lahus ei tohi kokku puutuda ühegi happelise lahusega, nagu seda on teatavad antibiootikumid ja diureetikumid. Enne iga ravimi manustamist tuleb infusioonisüsteem loputada (vt lõiku 6.6).

6.3 Kõlblikkusaeg

4 aastat.

Võimaliku mikrobioloogilise saastumise vältimiseks tuleb ravim kohe pärast esmast avamist ära kasutada.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

2 ml lahust värvitus I tüüpi klaasist ampullis.

Pedea on müügil pakendites, mis sisaldavad 4 x 2 ml ampulli.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Nagu kõiki parenteraalseid ravimeid, tuleb Pedea ampulle visuaalselt kontrollida tahkete osakeste sisalduse suhtes ja enne tarvitamist kontrollida, et pakend oleks terve. Ampullid on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks ja kasutamata jäänud osa tuleb kõrvaldada.

Ampulli kaela desinfitseerimiseks ei tohi kasutada kloorheksidiini, sest see ei sobi Pedea lahusega kokku. Seepärast on soovitatav kasutada ampulli desinfitseerimiseks enne kasutamist 60%-list etanooli või 70%-list isopropüülalkoholi lahust.

Ampulli kaela desinfitseerimisel antiseptilise vahendiga peab koostoime vältimiseks Pedea lahusega olema ampull enne avamist täiesti kuiv.

Imikule manustatav vajalik kogus tuleb kindlaks määrata olenevalt kehakaalust ning süstida intravenoosselt lühiajalise infusioonina 15 minuti jooksul, eelistatult lahjendamata kujul.

Süstitava vedeliku koguse reguleerimiseks kasutage ainult naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahust või glükoosi 50 mg/ml (5%) lahust.

Enneaegsetele imikutele süstitava lahuse kogumahu määramisel peab arvestama päevas kokku manustatavat vedelikukogust. Tavaliselt tuleb manustada esimesel elupäeval maksimaalselt 80 ml/kg/päevas; järgmise 1...2 nädala jooksul tuleb seda kogust järk-järgult suurendada (ligikaudu 20 ml/sünnikaalu kg kohta päevas) kuni maksimaalse koguseni 180 ml/sünnikaalu kg kohta päevas.

Enne ja pärast Pedea manustamist tuleb vältida kokkupuudet happeliste lahustega ja loputada infusioonisüsteemi 15 minuti jooksul 1,5 kuni 2 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) või glükoosi 50 mg/ml (5%) süstelahusega.

Pärast ampulli esmakordset avamist tuleb järelejäänud kasutamata osa kõrvaldada.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux – Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/284/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 29. juuli 2004

Viimase uuendamise kuupäev: 2. augustil 2009

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel