Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

MabThera

ATC Kood: L01XC02
Toimeaine: rituximab
Tootja: Roche Registration Ltd

Artikli sisukord

 

LISA III


A. PAKENDI MÄRGISTUS

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMEDVÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

MabThera 100 mg infusioonilahuse kontsentraat
Rituksimab

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 viaal sisaldab 10 mg/ml rituksimabi.

3. ABIAINED

Naatriumtsitraat, polüsorbaat 80, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, soolhape, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat
100 mg / 10 ml
Kaks 10 ml viaali

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Intravenoosseks manustamiseks pärast lahjendamist
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Valguse eest kaitsmiseks hoida sisepakend välispakendis
 

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/067/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks heaks kiidetud