Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rapamune - Rapamune toote info LISA III

ATC Kood: L04AA10
Toimeaine: sirolimus
Tootja: Pfizer Limited

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

60 ml KARBI TEKST (PAKEND SISALDAB SÜSTLAID/PUDELIT)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 1 mg/ml suukaudne lahus

Siroliimus

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga ml Rapamune’t sisaldab 1 mg siroliimust.

Iga 60 ml Rapamune pudel sisaldab 60 mg siroliimust

3. ABIAINED

Abiained: etanool, soja rasvhapped. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne lahus

1 pudel

30 annustamissüstalt

1 süstlaadapter

1 kaasaskantav karp

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Hoida originaalpudelis, hoida valguse eest kaitstult.

83

Avatud pudel tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul.

Kasutada 24 tunni jooksul pärast doseerimissüstla täitmist

Preparaat tuleb kohe pärast lahjendamist ära kasutada

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/171/001

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE` KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rapamune 1 mg/ml

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

60 ml PUDELI VAHEPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 1 mg/ml suukaudne lahus

Siroliimus

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga ml Rapamune’t sisaldab 1 mg siroliimust.

Iga 60 ml Rapamune pudel sisaldab 60 mg siroliimust

3. ABIAINED

Abiained: etanool, soja rasvhapped. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne lahus

1 pudel

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Hoida originaalpudelis, hoida valguse eest kaitstult.

Avatud pudel tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul.

Kasutada 24 tunni jooksul pärast doseerimissüstla täitmist

Preparaat tuleb kohe pärast lahjendamist ära kasutada

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/171/001

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE` KIRJAS (PUNKTKIRJAS)