Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Nimenrix

ATC Kood: J07AH08
Toimeaine: Neisseria meningitidis serogroup A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid /Neisseria meningitidis serogroup W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup Y polysaccharide conjugated to tetanus toxoid
Tootja: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nimenrix süstelahuse pulber ja lahusti süstlis

Meningokoki serotüüpide A, C, W-135 ja Y konjugeeritud vaktsiin

Enne selle vaktsiini manustamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

• Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

• Vaktsiin on välja kirjutatud üksnes teile või teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele.

• Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Käesolev infoleht on kirjutatud eeldades, et seda loeb vaktsiini saav isik, kuid selle võib anda

täiskasvanutele ja lastele, et teil oleks võimalik seda oma lapse eest lugeda.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Nimenrix ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Nimenrixi kasutamist

3. Kuidas Nimenrixi manustatakse

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Nimenrixi säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Nimenrix ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Nimenrix ja milleks seda kasutatakse

Nimenrix on vaktsiin, mis aitab kaitsta Neisseria meningitidis’e nimeliste bakterite (pisikute) tüüpide

A, C, W-135 ja Y poolt põhjustatud nakkuste eest.

Neisseria meningitidis’e tüübid A, C, W-135 ja Y võivad põhjustada selliseid raskeid haigusi nagu:

• meningiit – aju ja seljaaju katvate kelmete koe nakkus;

• sepsis – vere nakkus (veremürgitus).

Need nakkused liiguvad inimeselt inimesele kergesti ja ravimata jätmise korral põhjustavad surma.

Nimenrixi võib manustada täiskasvanutele, noorukitele ja üle 12 kuustele lastele.

Kuidas Nimenrix toimib

Nimenrix aitab organismil endal toota bakteritevastast kaitset (antikehi). Need antikehad aitavad

kaitsta teid haiguse eest.

Nimenrix kaitseb ainult Neisseria meningitidis’e nimeliste bakterite tüüpide A, C, W-135 ja Y poolt

põhjustatud nakkuste eest.

2. Mida on vaja teada enne Nimenrixi kasutamist

Ärge kasutage Nimenrixi:

• kui olete toimeainete või selle vaktsiini mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

Allergilise reaktsiooni tunnuste hulka võivad kuuluda sügelev nahalööve, õhupuudus ja näo ja

keele paistetus. Kui märkate mõnda nimetatud tunnust, siis pöörduge kohe oma arsti

poole.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Nimenrixi manustamist nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle vaktsiini saamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega, kui:

• teil on kõrge palavikuga (üle 38 °C) kulgev infektsioon (nakkus). Kui see kehtib teie kohta, siis

lükatakse vaktsineerimine edasi seniks, kuni tunnete end paremini. Kergekujuline infektsioon,

näiteks külmetushaigus, ei peaks olema probleem. Rääkige siiski enne oma arsti või

meditsiiniõega;

• teil on veritsusprobleem või teil tekivad kergesti verevalumid.

Kui mõni ülaltoodud väide kehtib teie suhtes (või kui te ei ole milleski kindel), pidage enne Nimenrixi

manustamist nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Nimenrix ei pruugi kõiki vaktsineerituid täielikult kaitsta. Kui teil on nõrk immuunsüsteem (näiteks

HIV infektsioonist või immuunsüsteemi mõjutavatest ravimitest tingituna), ei pruugi te Nimenrixiga

vaktsineerimisest saada maksimaalset kasu.

Pärast või isegi enne nõelatorget võib tekkida minestamine (valdavalt noorukitel). Kui teie või teie

laps on mõne varasema süsti tegemisega seoses minestanud, siis rääkige sellest arstile või

meditsiiniõele.

Muud ravimid ja Nimenrix

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid,

kaasa arvatud teisi vaktsiine ja ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui võtate immuunsüsteemi mõjutavaid ravimeid, ei pruugi Nimenrix nii hästi toimida.

Nimenrixi võib manustada samaaegselt teiste vaktsiinidega, näiteks hepatiit A ja hepatiit B vaktsiinid,

leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiin, leetrite-mumpsi-punetiste-tuulerõugete vaktsiin, 10valentne

konjugeeritud pneumokokivaktsiin või sesoonse gripi adjuvandita vaktsiin.

Teisel eluaastal võib Nimenrixi manustada ka samaaegselt kombineeritud difteeria-teetanuseatsellulaarse

läkaköha vaktsiinidega, sealhulgas diteeria-teetanuse-atsellulaarse läkaköha vaktsiinide

kombinatsioonid hepatiit B, inaktiveeritud lastehalvatuse või Haemophilus influenzae’ tüübi b

vaktsiinidega, näiteks DTaP-HBV-IPV/Hib-i vaktsiiniga.

Võimalusel tuleb Nimenrixi ja teetanust sisaldavat vaktsiini, näiteks DTaP-HBV-IPV/Hib-i vaktsiini,

manustada koos või tuleb Nimenrixi manustada vähemalt üks kuu enne teetanust sisaldavat vaktsiini.

Iga vaktsiini jaoks tuleb kasutada erinevat süstekohta.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne Nimenrixi

saamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt ei mõjuta Nimenrix teie autojuhtimise või masinate kasutamise võimet. Kui tunnete end

halvasti, siis ärge juhtige autot ega kasutage mingeid masinaid.

3. Kuidas Nimenrixi manustatakse

Kuidas vaktsiini manustatakse

Nimenrixi manustab teile arst või meditsiiniõde.

• See süstitakse lihasesse.

• Lastel, noorukitel ja täiskasvanutel tavaliselt õlavarre ülaossa ja 12...23kuustel lastel reide.

Kui palju manustatakse

Soovitatav annus on Nimenrixi üks süst (0,5 ml).

Palun rääkige oma arstile, kui teile on kunagi varem tehtud süst mõne teise meningokokivastase

vaktsiiniga peale Nimenrixi. Teie arst ütleb teile, kas teile on vaja teha täiendav süst Nimenrixiga.

Kui teil on eriline risk nakatuda Neisseria meningitidis’e tüübi A poolt põhjustatud infektsiooni ja kui

saite Nimenrixi esimese annuse kauem kui aasta tagasi, siis arst ütleb teile, kas te vajate kordussüsti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle ravimi

kasutamisel võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (need võivad tekkida rohkem kui ühel juhul 10 vaktsiiniannuse kohta):

• palavik

• väsimus

• peavalu

• uimasus

• isutus

• ärritustunne

• paistetus, valu ja punetus süstekohas

Sage (need võivad tekkida kuni ühel juhul 10 vaktsiiniannuse kohta):

• verevalum (hematoom) süstekohas

• mao- ja seedeprobleemid, näiteks kõhulahtisus, oksendamine ja iiveldus

Aeg-ajalt (need võivad tekkida kuni ühel juhul 100 vaktsiiniannuse kohta):

• lööve

• nutt

• kihelemine

• peapööritus

• lihasvalu

• valu kätes või jalgades

• üldine halb enesetunne

• magamisraskused

• vähenenud tundlikkus, eriti nahas

• süstekoha reaktsioonid, näiteks kihelus, kuumatunne või tuimus või kõva tükk

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Nimenrixi säilitada

• Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

• Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab

selle kuu viimasele päevale.

• Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

• Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

• Mitte lasta külmuda.

• Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas

visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nimenrix sisaldab

• Toimeained on:

- pärast manustamiskolblikuks muutmist sisaldab üks annus (0,5 ml):

Neisseria meningitidis’e serotüüp A polüsahhariidi1 5 mikrogrammi

Neisseria meningitidis’e serotüüp C polüsahhariidi1 5 mikrogrammi

Neisseria meningitidis’e serotüüp W-135 polüsahhariidi1 5 mikrogrammi

Neisseria meningitidis’e serotüüp Y polüsahhariidi1 5 mikrogrammi

1 konjugeeritud teetanuse toksoidi kandjavalkudele 44 mikrogrammi

• Teised koostisosad on:

- pulbris: sahharoos ja trometamool

- lahustis: naatriumkloriid ja süstevesi

Kuidas Nimenrix välja näeb ja pakendi sisu

Nimenrix on süstelahuse pulber ja lahusti.

Nimenrix tarnitakse valge pulbrina ühte annust sisaldavas klaasviaalis ja läbipaistva ja värvusetu

lahustina süstlis.

Enne kasutamist tuleb need komponendid kokku segada. Segatud vaktsiin on välimuselt värvusetu

läbipaistev lahus.

Nimenrix on saadaval 1 ja 10 doosi sisaldava pakendina kas koos nõeltega või ilma.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgia