Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

NovoRapid - NovoRapid toote info LISA II

ATC Kood: A10AB05
Toimeaine: insulin aspart
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

LISA II

 

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJAD, KES VASTUTAVAD RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJAD, KES VASTUTAVAD RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress

Novo Nordisk A/S

Hallas Allé

DK-4400 Kalundborg

Taani

Ravimipartii vabastamise eest vastutavate tootjate nimed ja aadressid

NovoRapid viaal, NovoLet ja InnoLet:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Taani

NovoRapid Penfill ja FlexPen:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Taani

Novo Nordisk Production SAS

45, Avenue d’Orléans

F-28002 Chartres

Prantsusmaa

Ravimi pakendi infolehel peab olema välja toodud vastava ravimipartii vabastamise eest vastutava

tootja nimi ja aadress.

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

• MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA -  PIIRANGUD

Retseptiravim.

• TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

• MUUD TINGIMUSED

Ei ole kohaldatav.