Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lojuxta

ATC Kood: C10AX12
Toimeaine: lomitapide
Tootja: Aegerion Pharmaceuticals

Artikli sisukord

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lojuxta 5 mg kõvakapslid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga kõvakapsel sisaldab lomitapiidmesülaati koguses, mis vastab 5 mg lomitapiidile.

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d):

Iga kõvakapsel sisaldab 70,12 mg laktoosi (laktoosmonohüdraadina) (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Kõvakapsel.

Oranži kapslikaane ja oranži kapslikehaga 19,4 mm pikkune kõvakapsel; kapslikehale on musta tindiga trükitud „5 mg” ja kapslikaanele „A733”.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Lojuxta on näidustatud homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga (HoFH) patsientide raviks lisaks rasvavaesele dieedile ja teistele vere lipiidisisaldust vähendavatele ravimitele koos LDL-afereesiga või ilma.

Kui vähegi võimalik, tuleb homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia esinemine kinnitada geneetilise uuringuga. Teised primaarse hüperlipoproteineemia vormid ja hüperkolesteroleemia sekundaarsed põhjused tuleb välistada (nt nefrootiline sündroom, hüpotüreoos).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ravi Lojuxtaga tohib alustada arst, kellel on kogemusi vere lipiidisisalduse häirete ravis, ja see peab toimuma tema järelevalve all.

Annustamine

Soovitatav algannus on 5 mg üks kord ööpäevas. Pärast kahenädalast ravi võib annust vastuvõetava ohutuse ja talutavuse korral suurendada 10 mg-ni ja edaspidi vähemalt 4-nädalaste intervallide tagant 20 mg-ni ja 40 mg-ni kuni maksimaalse soovitatava ööpäevase annuseni 60 mg (vt lõik 4.8).

Annust tuleb suurendada järk-järgult, et vähendada seedetraktiga seotud kõrvaltoimete ja aminotransferaaside sisalduse suurenemise esinemissagedust ja raskusastet.

Manustamine koos toiduga võib suurendada Lojuxta ekspositsiooni. Lojuxtat tuleb võtta tühja kõhuga vähemalt 2 tundi pärast õhtusööki, sest viimase söögikorra rasvasisaldus võib avaldada negatiivset mõju ravimi gastrointestinaalsele talutavusele.

Seedetraktiga seotud kõrvaltoimete esinemissagedus ja raskusaste Lojuxta kasutamisel väheneb rasvavaese dieedi korral. Patsiendid peaksid enne ravi alustamist Lojuxtaga järgima dieeti, mille korral saadakse rasvadest vähem kui 20% ööpäevasest energiakogusest, ja jätkama sellise dieediga ravi ajal. Patsientidele tuleb anda dieedialast nõu.

Patsiendid peavad vältima greipfruudimahla tarbimist (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Patsientidel, kes saavad Lojuxta stabiilset säilitusannust, tuleb samaaegse ravi alustamisel nõrga CYP3A4 inhibiitoriga vähendada Lojuxta annust järgmiselt:

•patsientidel, kes kasutavad annust 40 mg või 60 mg, vähendatakse annus 10 mg-le;

•patsientidel, kes kasutavad annust < 40 mg, vähendatakse annus 5 mg-le.

Edasi võib kaaluda annuse ettevaatlikku suurendamist lähtuvalt LDL-kolesterooli sisaldusest ja ohutusest/talutavusest.

Lojuxta maksimaalne kasutatav annus peab vastama soovitud LDL-kolesterooli väärtusele. Ravi lõpetamisel nõrga CYP3A4 inhibiitoriga tuleb Lojuxta annust suurendada lähtuvalt LDL-kolesterooli sisaldusest ja ohutusest/talutavusest.

Kui Lojuxtaga samal ajal manustatakse rohkem kui ühte nõrka CYP3A4 inhibiitorit, tuleb olla veelgi ettevaatlikum.

Lähtudes tähelepanekust, et kliinilistes uuringutes vähenes patsientidel asendamatute rasvhapete ja E-vitamiini sisaldus veres, peavad patsiendid kogu ravi ajal Lojuxtaga kasutama toidulisandeid, mille ööpäevane annus sisaldab vähemalt 400 RÜ E-vitamiini, 200 mg linoolhapet, 110 mg eikosapentaeenhapet (EPA), 210 mg alfa-linoleenhapet (ALA) ja 80 mg dokosaheksaeenhapet (DHA).

Eakad

Lojuxta kasutamise kogemus 65-aastastel ja vanematel patsientidel on piiratud. Seetõttu tuleb selliste patsientide ravimisel olla eriti ettevaatlik.

Et Lojuxta annustamisskeem näeb ette ravi alustamist väikeste annustega ja annuse ettevaatlikku suurendamist lähtuvalt iga üksiku patsiendi talutavusest, ei ole eakatel patsientidel vaja soovitatavat annustamisskeemi muuta.

Maksafunktsiooni kahjustus

Lojuxta on vastunäidustatud mõõduka või raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidele, sealhulgas patsientidele, kelle maksafunktsiooni testide tulemused teadmata põhjusel püsivalt normist kõrvale kalduvad (vt lõik 5.2).

Kerge maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ klass A) ei tohi kasutada ööpäevast annust üle 40 mg.

Neerufunktsiooni kahjustus

Terminaalstaadiumis neeruhaigusega dialüüsravi saavatel patsientidel ei tohi kasutada ööpäevast annust üle 40 mg (vt lõik 5.2).

Lapsed

Lojuxta ohutus ja efektiivsus lastel vanuses < 18 aastat ei ole tõestatud, mistõttu ei ole selle ravimi kasutamine lastel soovitatav. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

4.3 Vastunäidustused

•Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

•Mõõduka või raske maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid, sealhulgas patsiendid, kellemaksafunktsiooni testide tulemused teadmata põhjusel püsivalt normist kõrvale kalduvad.

•Teadaoleva raske või kroonilise soolehaigusega, näiteks põletikulise soolehaiguse võimalabsorptsiooniga patsiendid.

•Samaaegne simvastatiini kasutamine annuses > 40 mg (vt lõik 4.5).

•Lojuxta samaaegne kasutamine koos mõõduka või tugeva tsütokroom P450 (CYP) 3A4inhibiitoritega (seenevastased asoolid, nagu itrakonasool, flukonasool, ketokonasool,vorikonasool, posakonasool; makroliidantibiootikumid, nagu erütromütsiin või klaritromütsiin;ketoliidantibiootikumid, nagu telitromütsiin; HIV proteaasi inhibiitorid; kaltsiumikanaliblokaatorid diltiaseem ja verapamiil ning antiarütmikum dronedaroon (vt lõik 4.5)).

•Rasedus (vt lõik 4.6).

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksaensüümide sisalduse normist kõrvalekalded ja maksafunktsiooni jälgimine

Lomitapiid võib põhjustada alaniinaminotransferaasi (ALAT) ja aspartaataminotransferaasi (ASAT) sisalduse suurenemist veres ning maksasteatoosi. Ei ole teada, mil määral soodustab lomitapiidi põhjustatud maksasteatoos aminotransferaaside sisalduse suurenemist veres. Kuigi maksafunktsiooni häire (aminotransferaaside sisalduse suurenemine koos bilirubiinisisalduse ja rahvusvahelise normaliseeritud suhte (INR) suurenemisega) või maksapuudulikkuse juhtudest ei ole teatatud, võib lomitapiid kardetavalt põhjustada steatohepatiiti, mis aastate jooksul võib progresseeruda maksatsirroosiks. Kliinilised uuringud, mis kinnitavad lomitapiidi efektiivsust ja ohutust homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia korral, ei oleks seda soovimatut kõrvaltoimet ilmselt kindlaks teinud, arvestades neis osalenud patsientide arvu ja uuringute kestust.

Lomitapiidi kasutamisega seoses on teatatud aminotransferaaside (ALAT ja/või ASAT) sisalduse suurenemisest (vt lõik 5.1). Samaaegset või järgnevat kliiniliselt olulist seerumi bilirubiinisisalduse, INR-väärtuse või aluselise fosfataasi sisalduse suurenemist ei ole täheldatud. Maksaensüümide sisalduse muutused tekivad kõige sagedamini annuse suurendamise ajal, aga võivad ilmneda ükskõik millal ravi vältel.

Maksafunktsiooni testide jälgimine

Enne ravi alustamist Lojuxtaga tuleb kontrollida vere ALAT, ASAT, aluselise fosfataasi, üldbilirubiini, gamma-glutamüültransferaasi (gamma-GT) ja seerumi albumiinisisaldust. Lojuxta on vastunäidustatud mõõduka või raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidele, sealhulgas patsientidele, kelle maksafunktsiooni testide tulemused teadmata põhjusel püsivalt normist kõrvale kalduvad. Kui ravieelsete maksafunktsiooni testide väärtused kalduvad normist kõrvale, siis tuleb kaaluda ravi alustamist alles pärast vastavate uuringute läbiviimist maksahaiguste spetsialisti poolt ja ravieelsete maksafunktsiooni näitajate kõrvalekallete põhjuse leidmist või pärast nende möödumist.

Esimesel raviaastal tuleb maksafunktsiooni näitajaid (minimaalselt ALAT ja ASAT sisaldust) kontrollida enne annuse suurendamist või iga kuu, ükskõik kumb leiab aset varem. Pärast esimest raviaastat tuleb teste teha iga 3 kuu tagant ja enne annuse suurendamist. Aminotransferaaside sisalduse suurenemise korral tuleb Lojuxta annust vähendada ja püsiva kliiniliselt olulise aminotransferaaside sisalduse suurenemise korral tuleb ravi katkestada (vt täpsemad juhised Tabel 1).

Annuse kohandamine sõltuvalt maksa aminotransferaaside sisalduse suurenemisest

Tabel 1 on soovitused nende patsientide annuse kohandamiseks ja jälgimiseks, kellel tekib ravi ajal Lojuxtaga aminotransferaaside sisalduse suurenemine.

Tabel 1. Aminotransferaaside sisalduse suurenemisega patsientide annuse kohandamine ja jälgimine

ALAT või ASAT

Ravi ja jälgimise soovitused*

≥ 3 korda ja ≤ 5 korda üle normväärtuse ülempiiri

•Kinnitage sisalduse suurenemine nädala jooksul tehtudkorduvanalüüsiga.

•Kinnitust leidnud sisalduse suurenemise korral vähendage annust jatehke täiendavad maksafunktsiooni testid, kui neid ei ole veel tehtud (ntaluseline fosfataas, üldbilirubiin ja INR).

•Korrake teste iga nädal ja ärge manustage ravimit, kui esinevadmaksafunktsiooni häire tunnused (bilirubiinisisalduse või INR-iväärtuse suurenemine) või kui aminotransferaaside sisaldus tõusebenam kui 5 korda üle normväärtuse ülempiiri või kuiaminotransferaaside sisaldus ei lange 4 nädala vältel alla 3 korranormväärtuse ülempiirist. Suunake patsiendid, kellel esineb püsivtransferaaside sisalduse suurenemine > 3 korda üle normväärtuseülempiiri, täiendavateks uuringuteks maksahaiguste spetsialisti juurde.

•Ravi taasalustamisel Lojuxtaga, kui transaminaaside sisaldus langeb< 3 korra üle normväärtuse ülempiiri, kaaluge annuse vähendamist jakorrake maksafunktsiooni teste sagedamini.

≥ 5 korda üle normväärtuse ülempiiri

•Ärge manustage ravimit ja tehke täiendavad maksafunktsiooni testid,kui neid ei ole veel tehtud (nt aluseline fosfataas, üldbilirubiin ja INR).Kui aminotransferaaside sisaldus ei lange 4 nädala vältel alla 3 korranormväärtuse ülempiirist, suunake patsient täiendavateks uuringuteksmaksahaiguste spetsialisti juurde.

•Ravi taasalustamisel Lojuxtaga, kui transaminaaside sisaldus langeb< 3 korra normväärtuse ülempiirist, kaaluge annuse vähendamist jakorrake maksafunktsiooni teste sagedamini.

*Soovitused põhinevad normväärtuse ülempiiril 30…40 rahvusvahelist ühikut liitris.

Kui aminotransferaaside sisalduse suurenemisega kaasnevad maksakahjustuse kliinilised sümptomid (nt iiveldus, kõhuvalu, palavik, ikterus, letargia, gripilaadsed nähud), bilirubiinisisalduse suurenemine ≥ 2 korda üle normväärtuse ülempiiri või aktiivne maksahaigus, siis katkestage ravi Lojuxtaga ja suunake patsient täiendavateks uuringuteks maksahaiguste spetsialisti juurde.

Ravi taasalustamist võib kaaluda üksnes juhul, kui ravist oodatav kasulikkus kaalub üles võimalikud maksahaigusega seotud riskid.

Maksasteatoos ja progresseeruva maksahaiguse risk

Lomitapiidi toimemehhanismist tulenevalt tekkis enamikul ravitud patsientidest maksa rasvasisalduse suurenemine. Avatud III faasi uuringus tekkis tuumamagnetresonantsspektroskoopilise (MRS) uuringu alusel 18 homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsiendil 23-st maksasteatoos (maksa rasvasisaldus > 5,56%) (vt lõik 5.1). Maksa rasvasisalduse absoluutse suurenemise mediaanväärtus oli MRS-uuringu kohaselt 6% nii pärast 26-nädalast kui ka 78-nädalast ravi (lähtetaseme väärtus 1%). Maksasteatoos on progresseeruva maksahaiguse, sealhulgas steatohepatiidi ja maksatsirroosi riskitegur. Lojuxta raviga kaasneva maksasteatoosi pikaajalised tagajärjed ei ole teada. Kliinilised andmed näitavad, et rasva akumuleerumine maksa on pärast ravi lõpetamist Lojuxtaga pöörduv, samas ei ole selge, kas sellest tingitud histoloogilised muutused jäävad püsima või mitte, eelkõige pikaajalisel kasutamisel.

Progresseeruva maksahaiguse tunnuste jälgimine

Enne ravi alustamist ja seejärel kord aastas tuleb patsiente regulaarselt kontrollida steatohepatiidi/fibroosi esinemise suhtes, kasutades järgmisi pilt- ja biomarkerite uuringuid:

•kudede elastsuse uuringud, näiteks fibroskaneerimine, akustiline kiirgusjõu impulss (acousticradiation force impulse, ARFI) või magnetresonantselastograafia;

•gamma-GT ja seerumi albumiinisisalduse määramine, et kindlaks teha võimalikmaksakahjustus;

•vähemalt üks marker järgmistest kategooriatest:

•kõrgtundlik C-reaktiivne valk (hs-CRP), erütrotsüütide settereaktsioon (ESR), CK-18fragment, NashTest (maksapõletik);

•täiendatud maksafibroosi (ELF) paneel, fibromeeter, ASAT/ALAT suhe, Fib-4 skoor,Fibrotest (maksafibroos).

Nende testide tegemine ja tõlgendamine eeldab raviarsti ja maksaspetsialisti koostööd. Patsientidel, kelle testitulemused viitavad steatohepatiidile või fibroosile, tuleb kaaluda maksabiopsiat.

Kui patsiendil on tegemist biopsiauuringul kinnitatud steatohepatiidi või fibroosiga, siis tuleb uuesti hinnata ravi kasulikkuse ja riski suhet ning vajaduse korral ravi katkestada.

CYP3A4 inhibiitorite samaaegne kasutamine

Lomitapiid on CYP3A4 ensüümi substraat. CYP3A4 inhibiitorid suurendavad lomitapiidi plasmataset, kusjuures tugevad inhibiitorid suurendavad plasmataset umbes 27 korda. Mõõdukate ja tugevate CYP3A3 inhibiitorite kasutamine koos Lojuxtaga on vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Lomitapiidi kliinilistes uuringutes tekkis ühel homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsiendil mõne päeva jooksul pärast samaaegse ravi alustamist tugeva CYP3A4 inhibiitori klaritromütsiiniga aminotransferaaside sisalduse oluline suurenemine (ALAT 24 korda üle normväärtuse ülempiiri ja ASAT 13 korda üle normväärtuse ülempiiri). Kui ravi mõõduka tugevusega või tugeva CYP3A4 inhibiitoriga on hädavajalik, siis tuleb Lojuxta manustamine ravikuuri ajaks katkestada.

Ka nõrgad CYP3A4 inhibiitorid võivad oluliselt suurendada lomitapiidi plasmataset. Lojuxta samaaegsel manustamisel koos nõrkade CYP3A4 inhibiitoritega tuleb Lojuxta annust vähendada ja patsiente hoolikalt jälgida (vt lõik 4.2).

CYP3A4 indutseerijate samaaegne kasutamine

CYP3A4 indutseerivad ravimid suurendavad tõenäoliselt lomitapiidi metabolismi kiirust ja ulatust. CYP3A4 indutseerijate toime on ajast sõltuv ja nende maksimaalse toime saabumiseni võib kuluda ravi alustamisest vähemalt 2 nädalat. Täpselt samamoodi kaob ka CYP3A4 induktsioon pärast ravi lõpetamist minimaalselt 2 nädala jooksul.

CYP3A4 indutseerija samaaegne manustamine nõrgendab arvatavasti Lojuxta toimet. Mõju ravi efektiivsusele tõenäoliselt varieerub. CYP3A4 indutseerijate (nt aminoglutetimiid, naftsilliin, mittenukleosiidse pöördtranskriptsiooni inhibiitorid, fenobarbitaal, rifampitsiin, karbamasepiin, pioglitasoon, glükokortikoidid, modafiniil ja fenütoiin) samaaegsel kasutamisel koos Lojuxtaga tuleb arvestada ravi efektiivsust mõjutava ravimite koostoime võimalusega. Naistepuna preparaatide kasutamist tuleb ravi ajal Lojuxtaga vältida.

CYP3A4 indutseerija eeldatavalt pikaajalisel samaaegsel kasutamisel tuleb sagedamini kontrollida vere LDL-kolesterooli sisaldust ja kaaluda Lojuxta annuse suurendamist, et tagada soovitava ravitoime püsimine. Ravi lõpetamisel CYP3A4 indutseerijaga tuleb arvestada lomitapiidi plasmataseme suurenemise võimalusega ja vajaduse korral kaaluda Lojuxta annuse vähendamist.

HMG-CoA reduktaasi inhibiitorite (statiinide) samaaegne kasutamine

Lomitapiid suurendab statiinide plasmakontsentratsiooni. Patsiente, kellel kasutatakse Lojuxtat täiendava ravina statiini kõrval, tuleb jälgida kõrvaltoimete suhtes, mis on seotud statiinide suurte annuste kasutamisega. Statiinid võivad aeg-ajalt põhjustada müopaatiat. Harvadel juhtudel võib müopaatia avalduda rabdomüolüüsina koos müoglobinuuriast tingitud ägeda neerupuudulikkusega või ilma ja võib lõppeda surmaga. Kõiki patsiente, kellel kasutatakse Lojuxtat lisaks statiinile, tuleb teavitada võimalikust suuremast müopaatia riskist ja paluda neil kohe teatada mis tahes ebaselge põhjusega lihasvalust, lihashellusest või lihasnõrkusest. Koos Lojuxtaga ei tohi kasutada simvastatiini > 40 mg annuseid (vt lõik 4.3).

Greipfruudimahl

Ravi ajal Lojuxtaga tuleb greipfruudimahl menüüst välja jätta.

Supraterapeutilise või subterapeutilise antikoagulatsiooni risk kumariinipõhiste antikoagulantide kasutamisel

Lomitapiid suurendab varfariini plasmakontsentratsiooni. Lojuxta annuse suurendamine võib kaasa tuua antikoagulatsiooni tugevnemise ja Lojuxta annuse vähendamine antikoagulatsiooni nõrgenemise. Raskused terapeutiliste INR-väärtuste säilitamisel olid põhjuseks, miks üks viiest samal ajal varfariini kasutanud patsiendist katkestas III faasi uuringus osalemise enne tähtaja lõppu. Samal ajal varfariinravi saavatel patsientidel tuleb regulaarselt jälgida INR-väärtusi, eriti pärast Lojuxta annuse muutmist. Varfariini annust tuleb kohandada kliinilise vajaduse järgi.

Alkoholi tarvitamine

Alkohol võib suurendada maksa rasvasisaldust ja esile kutsuda maksakahjustuse või seda süvendada. III faasi kliinilises uuringus tunnistasid kolm patsienti neljast, kellel täheldati ALAT sisalduse suurenemist > 5 korda üle normväärtuse ülempiiri, uuringuplaanis lubatust suuremate alkoholikoguste tarvitamist. Alkoholi tarvitamine ravi ajal Lojuxtaga ei ole soovitatav.

Hepatotoksilised ained

Lojuxta kasutamisel koos teiste ravimitega, mis teadaolevalt võivad põhjustada hepatotoksilisust, nagu isotretinoiin, amiodaroon, atsetaminofeen (> 4 g ööpäevas ≥ 3 päeva nädalas), metotreksaat, tetratsükliinid ja tamoksifeen, tuleb olla ettevaatlik. Lojuxta ja teiste hepatotoksiliste ravimite samaaegse manustamise toimed ei ole teada. Vajalik võib olla sagedam maksafunktsiooni testide jälgimine.

Rasvlahustuvate vitamiinide ja seerumi rasvhapete imendumise vähenemine

Tulenevalt toimemehhanismist peensooles võib lomitapiid vähendada rasvlahustuvate toitainete imendumist. III faasi kliinilises uuringus manustati patsientidele iga päev toidulisandeid, mis sisaldasid E-vitamiini, linoolhapet, ALA-d, EPA-d ja DHA-d. Nimetatud uuringus vähenesid E-vitamiini, ALA, linoolhappe, EPA, DHA ja arahhidoonhappe mediaantasemed uuringu 26. nädalaks võrreldes lähtetasemega, aga jäid siiski normväärtuse alampiirist kõrgemaks. Vähenemisega seotud kliinilisi tagajärgi ei täheldatud kuni 78-nädalase lomitapiidravi korral. Lojuxtaga ravitavad patsiendid peavad iga päev kasutama toidulisandeid, mis sisaldavad 400 IU E-vitamiini ning vähemalt 200 mg linoolhapet, 210 mg ALA-d, 110 mg EPA-d ja 80 mg DHA-d.

Täiendavad ettevaatusabinõud fertiilses eas naistel

Enne ravi alustamist tuleb fertiilses eas naisi nõustada tõhusate rasestumisvastaste meetodite kasutamise osas ja alustada nende kasutamist. Östrogeenipõhiseid suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavaid patsiente tuleb teavitada, et kõhulahtisuse ja/või oksendamise korral (vt lõik 4.5) 7

võib nende rasestumisvastane efektiivsus kaduda. Östrogeeni sisaldavad suukaudsed rasestumisvastased vahendid on nõrga toimega CYP3A4 inhibiitorid (vt lõik 4.2).

Rasestumise korral peavad patsiendid kohe ühendust võtma oma arstiga ja lõpetama Lojuxta kasutamise (vt lõik 4.6).

Laktoos

Lojuxta sisaldab laktoosi, mistõttu ei tohi seda kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, Lappi laktaasi puudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite toimed Lojuxtale ja muud koostoimed

Tabel 2. Lojuxta koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravim

Toime lomitapiidisisaldusele

Soovitused Lojuxta samaaegse kasutamise kohta

CYP3A4 inhibiitorid

60 mg lomitapiidi samaaegsel manustamisel koos CYP3A4 tugeva inhibiitori ketokonasooliga annuses 200 mg kaks korda ööpäevas suurenes lomitapiidi aja-kontsentratsiooni kõveraalune pindala (AUC) umbes 27 korda ja Cmax suurenes umbes 15 korda.

Mõõdukate või nõrkade CYP3A4 inhibiitorite ja lomitapiidi koostoimeid ei ole uuritud.

Mõõdukatel või nõrkadel CYP3A4 inhibiitoritel on eeldatavasti oluline mõju lomitapiidi farmakokineetikale. CYP3A4 tugeva inhibiitori ketokonasooli ja CYP3A4 mudelravimi midasolaamiga tehtud uuringu andmete alusel suurendab mõõdukate või nõrkade CYP3A4 inhibiitorite samaaegne kasutamine lomitapiidi plasmataset hinnanguliselt vastavalt 4…10 korda ja 4 korda.

Mõõdukate või tugevate CYP3A4 inhibiitorite samaaegne kasutamine Lojuxtaga on vastunäidustatud. Kui ravi seenevastaste asoolide (nt itrakonasool, flukonasool, ketokonasool, vorikonasool, posakonasool), antiarütmikum dronedarooni, makroliidantibiootikumide (nt erütromütsiin või klaritromütsiin), ketoliidantibiootikumide (nt telitromütsiin), HIV proteaasi inhibiitorite, kaltsiumikanali blokaatorite diltiaseemi ja verapamiiliga on hädavajalik, siis tuleb Lojuxta manustamine ravikuuri ajaks katkestada (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Greipfruudimahl on CYP3A4 mõõduka tugevusega inhibiitor, mis tõenäoliselt suurendab olulisel määral lomitapiidi plasmataset. Lojuxtat kasutavad patsiendid peavad vältima greipfruudimahla tarbimist.

Samaaegsel kasutamisel koos nõrkade CYP3A4 inhibiitoritega tuleb Lojuxta annust vähendada (vt lõik 4.2). Nõrgad CYP3A4 inhibiitorid on näiteks alprasolaam, amiodaroon, amlodipiin, atorvastatiin, asitromütsiin, bikalutamiid, tsilostasool, tsimetidiin, tsüklosporiin, klotrimasool, fluoksetiin, fluvoksamiin, fosaprepitant, hõlmikpuu, koldjuur, isonasiid, ivakaftoor, latsidipiin, lapatiniib, linagliptiin, nilotiniib, östrogeeni

sisaldavad suukaudsed rasestumisvastased ravimid, pasopaniib, piparmündiõli, propiveriin, ranitidiin, ranolasiin, ritonaviir, roksitromütsiin, mõruapelsinid, takroliimus, tikagreloor, tipranaviir ja tolvaptaan. See loetelu ei ole ammendav ja arstid peavad enne Lojuxta väljakirjutamist tutvuma võimaliku CYP3A4 vahendatud koostoime kindlakstegemiseks patsiendi kasutatavate ravimite omaduste kokkuvõttega.

Mitme nõrga CYP3A4 inhibiitori samaaegset kasutamist koos Lojuxtaga ei ole uuritud, aga arvatav toime lomitapiidi kontsentratsioonile on suurem kui antud ravimite eraldi kasutamisel koos lomitapiidiga.

CYP3A4 indutseerijad

CYP3A4 indutseerivad ravimid suurendavad tõenäoliselt lomitapiidi metabolismi kiirust ja ulatust. Seetõttu nõrgeneb arvatavasti lomitapiidi toime. Mõju ravi efektiivsusele on tõenäoliselt varieeruv.

CYP3A4 indutseerijate (nt aminoglutetimiid, naftsilliin, mittenukleosiidse pöördtranskriptsiooni inhibiitorid, fenobarbitaal, rifampitsiin, karbamasepiin, pioglitasoon, naistepuna, glükokortikoidid, modafiniil ja fenütoiin) samaaegsel kasutamisel Lojuxtaga tuleb arvestada ravi efektiivsust mõjutava ravimite koostoime võimalusega. Kui CYP3A4 indutseerijat kasutatakse pikka aega, siis on soovitatav sagedamini kontrollida vere LDL-kolesterooli sisaldust ja kaaluda Lojuxta annuse suurendamist, et tagada soovitava ravitoime püsimine.

Sapphapete sekvestrandid

Lomitapiidi koostoimeid sapphapete sekvestrantidega (vaigud, nt kolesvelaam ja kolestüramiin) ei ole uuritud.

Et sapphapete sekvestrandid võivad vähendada suukaudselt manustatud ravimite imendumist, tuleb sapphapete sekvestrante võtta vähemalt 4 tundi enne või 4 tundi pärast Lojuxta manustamist.

Lomitapiidi toimed teistele ravimitele

HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid (statiinid): lomitapiid suurendab statiinide plasmakontsentratsiooni. Lomitapiidi 60 mg annuse manustamisel püsikontsentratsioonil enne 40 mg simvastatiini manustamist suurenesid simvastatiinhappe AUC ja Cmax vastavalt 68% ja 57%. Kui 60 mg lomitapiidi manustati püsikontsentratsioonil enne 20 mg atorvastatiini manustamist, suurenesid atorvastatiinhappe AUC ja Cmax vastavalt 52% ja 63%. Kui 60 mg lomitapiidi manustati püsikontsentratsioonil enne 20 mg rosuvastatiini manustamist, suurenes rosuvastatiini Tmax 1 tunnilt 4 tunnile, AUC suurenes 32% ja Cmax jäi muutumatuks. Müopaatia tekkerisk simvastatiini kasutamisel on annusest sõltuv. Lojuxta kasutamine patsientidel, kes saavad ravi simvastatiini suurte annustega (> 40 mg), on vastunäidustatud (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Kumariini tüüpi antikoagulandid: kui 60 mg lomitapiidi manustati püsikontsentratsioonil 6 päeva pärast 10 mg varfariini manustamist, suurenes INR-väärus 1,26 korda. R(+) ja S(–) varfariini AUC väärtused suurenesid vastavalt 25% ja 30% . R(+) ja S(–) varfariini Cmax suurenes vastavalt 14% ja 15%. Patsientidel, kes kasutavad samal ajal kumariini tüüpi antikoagulante (nagu varfariin) ja Lojuxtat, tuleb enne ravi algust määrata INR-väärtus, seda regulaarselt jälgida ning vajaduse korral kohandada kumariinide annust kliinilise vajaduse järgi (vt lõik 4.4).

Fenofibraat, niatsiin ja esetimiib: kui lomitapiidi manustati püsikontsentratsioonil enne 145 mg mikroniseeritud fenofibraadi, 1000 mg niatsiini (toimeainet prolongeeritult vabastav ravimvorm) või 10 mg esetimiibi manustamist, ei täheldatud kliiniliselt olulist mõju antud ravimite kontsentratsioonidele. Annuse kohandamine samaaegsel manustamisel koos Lojuxtaga ei ole vajalik.

Suukaudsed rasestumisvastased vahendid: 50 mg lomitapiidi manustamisel püsikontsentratsioonil koos östrogeenipõhise rasestumisvastase vahendiga ei täheldatud kliiniliselt ega statistiliselt olulist mõju suukaudse rasestumisvastase vahendi (etinüülöstradiool ja 17-deatsetüülnorgestimaat, norgestimaadi metaboliit) farmakokineetikale. Lomitapiid ei mõjuta ilmselt otseselt östrogeenipõhiste rasestumisvastaste vahendite efektiivsust, samas võivad kõhulahtisus ja/või oksendamine vähendada antud hormooni imendumist. Pikaajalise või raske kõhulahtisuse ja/või oksendamise korral, mis vältab üle 2 päeva, tuleb 7 päeva vältel pärast sümptomite möödumist kasutada rasestumisvastaseid lisameetodeid.

P-gp substraadid: lomitapiid pärsib in vitro P-gp aktiivsust ja võib suurendada P-gp substraatide imendumist. Lojuxta samaaegne manustamine koos P-gp substraatidega (nagu aliskireen, ambrisentaan, kolhitsiin, dabigatraaneteksilaat, digoksiin, everoliimus, feksofenadiin, imatiniib, lapatiniib, maravirok, nilotiniib, posakonasool, ranolasiin, saksagliptiin, siroliimus, sitagliptiin, talinolool, tolvaptaan, topotekaan) võib suurendada P-gp substraatide imendumist. Samaaegsel manustamisel koos Lojuxtaga tuleb kaaluda P-gp substraadi annuse vähendamist.

Koostoimete in vitro hindamine: lomitapiid inhibeerib CYP3A4. Lomitapiid ei indutseeri CYP ensüüme 1A2, 3A4 ega 2B6 ega inhibeeri CYP ensüüme 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 ega 2E1. Lomitapiid ei ole P-gp substraat, aga inhibeerib P-gp-d. Lomitapiid ei pärsi rinnavähi resistentsusvalku (BCRP).

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Lojuxta on raseduse korral vastunäidustatud. Kasutamise kohta rasedatel puuduvad usaldusväärsed andmed. Loomuuringud on näidanud arengutoksilisust (teratogeensus ja embrüotoksilisus, vt lõik 5.3). Võimalik risk inimestele ei ole teada.

Kasutamine fertiilses eas naistel

Enne ravi alustamist fertiilses eas naistel tuleb välistada raseduse võimalus, nõustada naisi tõhusate rasestumisvastaste meetodite osas ja alustada mõne tõhusa rasestumisvastase meetodi kasutamist. Östrogeenil põhinevaid suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavaid naisi tuleb teavitada võimalikust rasestumisvastase efektiivsuse kadumisest kõhulahtisuse ja/või oksendamise korral. Kuni sümptomite kadumiseni tuleb kasutada rasestumisvastaseid lisameetodeid (vt lõik 4.5).

Imetamine

Ei ole teada, kas lomitapiid eritub inimese rinnapiima. Arvestades kõrvalnähtude tekkevõimalust lomitapiidiga tehtud loomuuringute põhjal (vt lõik 5.3), tuleb otsustada, kas lõpetada rinnaga toitmine või lomitapiidi kasutamine sõltuvalt ravimi tähtsusest emale.

Fertiilsus

Isas- ja emasrottidel, kellele manustati lomitapiidi annuses, mis tingis süsteemse ekspositsiooni (hinnanguliselt 4…5 korda suurem kui inimestel maksimaalselt soovitatav annus), ei täheldatud toimeid viljakusele (vt lõik 5.3).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Lojuxtal võib olla kerge toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige raskemad kõrvaltoimed ravi ajal olid maksa aminotransferaaside sisalduse normist kõrvalekalded (vt lõik 4.4).

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed olid seotud seedetraktiga. Seedetraktiga seotud kõrvaltoimeid täheldati III faasi uuringus 27 patsiendil (93%) 29-st. Kõhulahtisusus esines 79%-l, iiveldus 65%-l, düspepsia 38%-l ja oksendamine 34%-l patsientidest. Ülejäänud kõrvaltoimed, millest teavitas vähemalt 20% patsientidest, olid kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus, kõhu paisumine, kõhukinnisus ja kõhupuhitus. Seedetraktiga seotud kõrvaltoimed tekkisid sagedamini annuse suurendamise faasis ja vähenesid pärast maksimaalse talutava lomitapiidi annuse saavutamist.

Raskeid seedetraktiga seotud kõrvaltoimeid täheldati III faasi uuringus 6 patsiendil (21%) 29-st, kusjuures kõige sagedamad olid kõhulahtisus (4 patsienti, 14%), oksendamine (3 patsienti, 10%) ja kõhuvalu, kõhu paisumine ja/või ebamugavustunne kõhus (2 patsienti, 7%). Seedetraktiga seotud kõrvaltoimed olid osaliselt uuringu ennetähtaegse katkestamise põhjuseks 4 (14%) patsiendil.

Kõige sagedasemad seedetraktiga seotud rasked kõrvaltoimed olid kõhulahtisus (4 patsienti, 14%), oksendamine (3 patsienti, 10%) ning kõhu paisumine ja ALAT sisalduse suurenemine (kumbki 2 patsienti, 7%).

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Kõrvaltoimete esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Tabel 3 3 on esitatud kõik kõrvaltoimed, millest teavitati 35 patsiendil II faasi uuringus UP1001 ja III faasi uuringus UP1002/AEGR-733-005 või selle jätku-uuringus ARGR-733-012. 11

Tabel 3. Kõrvaltoimete esinemissagedus homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientidel

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage

Gastroenteriit

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga sage

Söögiisu vähenemine

Närvisüsteemi häired

Sage

Pearinglus, peavalu, migreen

Seedetrakti häired

Väga sage

Kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, ebamugavustunne kõhus, düspepsia, kõhuvalu, ülakõhuvalu, kõhupuhitus, kõhu paisumine, kõhukinnisus

Sage

Gastriit, rektaalne tenesm, aerofaagia, roojapakitsus, röhitsemine, sage roojamine, mao laienemine, maohäire, gastroösofageaalne reflukshaigus, hemorroidide verejooks, regurgitatsioon

Maksa ja sapiteede häired

Sage

Maksasteatoos, hepatotoksilisus, hepatomegaalia

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage

Ekhümoos, paapul, erütematoosne lööve, ksantoom

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage

Jõuetus

Uuringud

Väga sage

Alaniinaminotransferaasi sisalduse suurenemine, aspartaataminotransferaasi sisalduse suurenemine, kehakaalu langus

Sage

Rahvusvahelise normaliseeritud suhte (INR) väärtuse suurenemine, vere aluselise fosfataasi sisalduse suurenemine, vere kaaliumisisalduse vähenemine, karoteenisisalduse vähenemine, INR-väärtuse normist kõrvalekalle, maksafunktsiooni testide normist kõrvalekalle, protrombiiniaja pikenemine, transaminaaside sisalduse suurenemine, E-vitamiini sisalduse vähenemine, K-vitamiini sisalduse vähenemine

Tabel 4 kajastab kõiki kõrvaltoimeid suurenenud vere LDL-kolesterooli sisaldusega patsientidel (N=462), kes said II faasi uuringus lomitapiidi monoteraapiat (N=291).

Tabel 4. Kõrvaltoimete esinemissagedus suurenenud vere LDL-kolesterooli sisaldusega patsientidel

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Infektsioonid ja infestatsioonid

Aeg-ajalt

Gastroenteriit, seedetrakti infektsioon, gripp, nasofarüngiit, sinusiit

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt

Aneemia

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage

Söögiisu vähenemine

Aeg-ajalt

Dehüdratsioon, söögiisu suurenemine

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt

Paresteesia, somnolentsus

Silma kahjustused

Aeg-ajalt

Silma turse

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt

Peapööritus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt

Neelukahjustus, ülemiste hingamisteede köha sündroom

Seedetrakti häired

Väga sage

Kõhulahtisus, iiveldus, kõhupuhitus

Sage

Ülakõhuvalu, kõhu paisumine, kõhuvalu, oksendamine, eamugavustunne kõhus, düspepsia, röhitised, alakõhuvalu, sage roojamine

Aeg-ajalt

Suukuivus, kõva konsistentsiga väljaheide,gastroösofageaalne reflukshaigus, kõhu hellus, ebamugavustunne epigastrumis, mao laienemine, veriokse, seedetrakti alaosa verejooks, refluksösofagiit

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt

Hepatomegaalia

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt

Villid, naha kuivus, hüperhidroos

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage

Lihasspasmid

Aeg-ajalt

Liigesvalu, lihasvalu, jäsemevalu, liigeseturse, lihastõmblused

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt

Hematuuria

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage

Jõuetus, asteenia

Aeg-ajalt

Valu rindkeres, külmavärinad, kiire täiskõhutunde tekkimine, kõnnaku häire, halb enesetunne, püreksia

Uuringud

Sage

Alaniinaminotransferaasi sisalduse suurenemine, aspartaataminotransferaasi sisalduse suurenemine, maksaensüümide sisalduse suurenemine, maksafunktsiooni testide väärtuste normist kõrvalekalded, neutrofiilide arvu vähenemine, vere valgeliblede arvu vähenemine

Aeg-ajalt

Kehakaalu langus, vere bilirubiinisisalduse suurenemine, gamma-glutamüültransferaasi sisalduse suurenemine, neutrofiilide arvu protsentuaalnesuurenemine, proteinuuria,protrombiiniaja pikenemine, kopsufunktsiooni normist kõrvalekalle, vere valgeliblede arvu suurenemine

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi kaudu, mis on loetletud V lisas.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamise spetsiifiline ravi puudub. Närilised talusid hästi lomitapiidi ühekordseid suukaudseid annuseid, mis ületasid maksimaalse soovitatava annuse inimesel (1 mg/kg kehakaalu kohta) ≥ 600 korda. Maksimaalne annus, mis kliinilistes uuringutes inimestele manustati, oli 200 mg ühekordse annusena. Nimetatud annus ei põhjustanud mingeid soovimatuid toimeid.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised lipiidisisaldust muutvad ained. ATC-kood: C10AX12 13

Toimemehhanism

Lomitapiid on mikrosomaalse ülekandevalgu (microsomal transfer protein, MTP) selektiivne inhibiitor; see on intratsellulaarne lipiidide ülekandevalk, mida leidub endoplasmaatilise retiikulumi valendikus ning mis seob ja transpordib individuaalseid lipiidmolekule läbi membraanide. Mikrosomaalne ülekandevalk etendab tähtsat osa apoB-d sisaldavate lipoproteiinide loomisel maksas ja sooltes. Mikrosomaalse ülekandevalgu pärssimine vähendab lipoproteiinide sekretsiooni ja lipoproteiine sisaldavate lipiidide, näiteks kolesterooli ja triglütseriidide kontsentratsiooni veres.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Lomitapiidi efektiivsust ja ohutust samaaegsel manustamisel rasvavaese dieedi ja teiste vere lipiidisisaldust vähendavate ravimitega hinnati homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga täiskasvanud patsientidel ühe uuringurühmaga avatud uuringus (UP1002/AEGR-733-005). Patsiendid pidid kuus kuud enne lähtetaseme visiiti kuni vähemalt 26. nädalani jätkama rasvavaese dieedi (rasvadest saadakse < 20% ööpäevastest kaloritest) ja senise vere lipiidisisaldust vähendava raviga, sealhulgas afereesiga, kui seda kasutati. Lomitapiidi annust suurendati alates 5 mg-st kuni individuaalse maksimaalse talutava annuseni, aga mitte rohkem kui 60 mg ööpäevas. Pärast 26. nädalat jätkasid patsiendid lomitapiidi kasutamist, et teha kindlaks pikaajalise ravi toime, kusjuures oli lubatud muuta teisi samaaegselt kasutatavaid vere lipiidisisaldust vähendavaid ravimeid. Kogu raviperioodi kestus uuringus oli 78 nädalat.

Uuringus osales kokku 29 patsienti, kellest 23 lõpetasid 78-nädalase uuringu. Uuringus osales 16 meest (55%) ja 13 naist (45%) keskmise vanusega 30,7 eluaastat (vahemik 18…55 eluaastat). Lomitapiidi keskmine annus 26. nädalal oli 45 mg ja 78. nädalal 40 mg. 26. nädalal oli LDL-kolesterooli sisalduse keskmine protsentuaalne muutus võrreldes lähtetaseme LDL-kolesterooli väärtusega ravikavatsuslikus (ITT) populatsioonis –40% (p < 0,001). Joonisel 1 on esitatud LDL-kolesterooli sisalduse keskmised protsentuaalsed muutused lähtetasemest 26. nädalani, kasutades viimase olemasoleva väärtuse ülekandmist vaatlusandmete puudumisel (last observation carried forward, LOCF).

a TG ja Lp(a) kohta on esitatud mediaanväärtus. p-väärtus põhineb keskmisel protsentuaalsel muutusel. b Keskmise muutuse p-väärtus võrreldes lähtetasemega põhineb paariviisilisel t-testil.

Nii 26. nädalal kui ka 78. nädalal täheldati LDL-kolesterooli, üldkolesterooli, apo B, TG, mitte-HDL-kolesterooli, VLDL-kolesterooli sisalduse olulist vähenemist ning muutusi HDL-kolesterooli sisalduses, mis avaldus väiksema väärtuse trendina 26. nädalal ja tõusis 78. nädalaks lähteväärtuse tasemele.

Lojuxta toime kardiovaskulaarsele haigestumusele ja suremusele ei ole kindlaks tehtud.

Uuringu lähtetasemel kasutas statiine 93%, esetimiibi 76%, niatsiini 10% ja sapphapete sekvestrante 3% patsientidest ning 62% said afereesravi. 15 patsiendil 23-st (65%) oli 78. nädalaks vere lipiidisisaldust vähendavat ravi vähendatud, sealhulgas plaanitud ja plaanimata annuse vähendamised / ravikatkestused. Afereesravi oli lõpetatud 3 patsiendil 13-st, kes said seda 26. nädalal. Afereesravi sagedust oli vähendatud 3 patsiendil, kellel kõigil püsis kuni 78. nädalani madal vere LDL-kolesterooli väärtus. Vere lipiidisisaldust vähendava baasravi, sh afereesravi vähendamise kliiniline kasulikkus ei ole selge.

Kokku 23 patsiendist, kes osalesid uuringus kuni 26. nädalani, vähenes 19-l (83%) vere LDL-kolesterooli sisaldus ≥ 25% ning antud ajapunktis oli 8 patsiendil (35%) LDL-kolesterooli sisaldus < 100 mg/dl ja 1 patsiendil < 70 mg/dl.

Antud uuringus täheldati 10 patsiendil ASAT ja/või ALAT sisalduse suurenemist > 3 korra üle normväärtuse ülempiiri (vt Tabel 6).

ALAT ja/või ASAT sisalduse suurenemisel > 5 korda üle normväärtuse ülempiiri vähendati lomitapiidi annust või katkestati ajutiselt lomitapiidi manustamine ning kõik patsiendid olid võimelised uuringuravi jätkama. Üldbilirubiini või aluselise fosfataasi kliiniliselt olulist suurenemist ei täheldatud. Kliinilises uuringus mõõdeti kõigil uuringusse sobivatel patsientidel prospektiivselt MRS-uuringuga maksa rasvasisaldust (vt Tabel 7). Andmed isikute kohta, kellel tehti pärast lomitapiidravi lõpetamist korduvad mõõtmised, näitavad, et rasva kogunemine maksa on pöörduv, samas ei ole selge, kas kaasnevad histoloogilised muutused on püsivad või mitte.

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Lojuxtaga tehtud uuringute tulemused homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga laste ühe või mitme alarühma kohta (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Lomitapiidi absoluutne biosaadavus on 7%. Imendumist ei mõjuta mitte niivõrd soolebarjääri läbimine, vaid eelkõige ravimi esmane maksa metabolism. Lomitapiidi maksimaalne plasmakontsentratsioon saabus 4…8 tundi pärast suukaudset manustamist. Lomitapiidi ühekordsete suukaudsete annuste farmakokineetika on terapeutilises annuste vahemikus enam-vähem proportsionaalne manustatud annusega. Üle 60 mg annuste korral ilmneb mittelineaarse farmakokineetika trend ja selliste annuste manustamine ei ole soovitatav.

Korduval manustamisel suurenesid Cmax ja AUC ligikaudu proportsionaalselt lomitapiidi annusega. Cmax ja AUC suurenesid nii suure rasvasisaldusega toiduga (vastavalt 77% ja 58%) kui ka rasvavaese toiduga (vastavalt 70% ja 28%) võrreldes tühja kõhuga manustamisega. Lomitapiidi kuhjumine plasmas vastas sellele, mida võis prognoosida ühekordse annustamise alusel annustamisskeemiga 25 mg üks kord ööpäevas suukaudselt 4 nädala vältel. Lomitapiidi AUC väärtuste varieeruvus eri patsientide vahel oli umbes 50%.

Püsikontsentratsiooni juures oli lomitapiidi kuhjumine 2,7-kordne 25 mg annuse korral ja 3,9-kordne annuse 50 mg korral.

Jaotumine

Intravenoossel manustamisel oli lomitapiidi jaotusruumala suur (keskmine = 1200 liitrit) vaatamata suurele seondumisele plasmavalkudega (> 99,8%). Loomkatsetes kuhjus lomitapiid olulisel määral (200 kordselt) maksa.

Biotransformatsioon

Lomitapiid metaboliseerub olulisel määral, peamiselt CYP3A4 vahendusel. Vähemal määral osalevad metabolismis veel CYP isovormid 2E1, 1A2, 2B6, 2C8 ja 2C19. CYP isovormid 2D6 ja 2C9 lomitapiidi metabolismis ei osale.

Eritumine

Pärast radioaktiivselt märgistatud suukaudse lahuse manustamist tervetele vabatahtlikele oli 93% manustatud annusest tuvastatav uriinis ja roojas. Umbes 33% radioaktiivsusest eritati uriiniga metaboliitide kujul. Ülejäänud osa annusest eritus roojaga, peamiselt oksüdeeritud metaboliitidena. Lomitapiidi eritumise poolväärtusaeg on umbes 29 tundi.

Patsientide eripopulatsioonid

Kesksete kliiniliste uuringute andmeid analüüsiti eesmärgiga teha kindlaks võimalike kovariaatide mõju lomitapiidi plasmakontsentratsioonile. Uuritud parameetritest [rass, kehamassiindeks (KMI), sugu, kehakaal, vanus] oli üksnes KMI oluline.

Vanus ja sugu

Vanusel (18…64 eluaastat) ega sool ei olnud kliiniliselt olulist mõju lomitapiidi farmakokineetikale.

Rass

Europiidse ja latiino päritoluga patsientidel ei ole vaja annust kohandada. Andmed Lojuxta annuse kohandamise vajaduse kohta teistest rassidest patsientidel on ebapiisavad. Et ravimi annuse suurendamine toimub järk-järgult lähtuvalt individuaalsest ohutusest ja talutavusest, siis ei ole rassi tõttu vaja ravimi annust kohandada.

Neerupuudulikkus

Neerupuudulikkusega patsientidest on lomitapiidi uuritud üksnes lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidel. Hemodialüüsravi saavatel lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidel korraldatud farmakokineetiline uuring näitas lomitapiidi keskmise plasmakontsentratsiooni 36% suurenemist võrreldes sarnaste tervete kontrollrühma isikutega. Mõju lomitapiidi eliminatsiooni poolväärtusajale ei täheldatud.

Maksapuudulikkus

Lomitapiidi 60 mg annuse farmakokineetika võrdlemiseks normaalse maksafunktsiooniga tervetel vabatahtlikel ja kerge (Child-Pugh’ klass A) ja mõõduka (Child-Pugh’ klass B) maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel korraldati ühe annusega avatud uuring. Mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel olid lomitapiidi AUC ja Cmax tervete vabatahtlikega võrreldes vastavalt 164% ja 361% suuremad. Kerge maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel olid lomitapiidi AUC ja Cmax tervete vabatahtlikega võrreldes vastavalt 47% ja 4% suuremad. Raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ skoor 10…15) ei ole Lojuxtat uuritud.

Lapsed

Alla 18-aastastel lastel ei ole Lojuxtat uuritud.

Eakad

Üle 65-aastastel patsientidel ei ole Lojuxtat uuritud.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Korduva manustamise suukaudse toksilisuse uuringutes närilistel ja koertel oli peamine ravimi manustamisega seotud leid lipiidide kogunemine peensoolde ja/või maksa, millega kaasnes seerumi kolesterooli- ja/või triglütseriidide sisalduse vähenemine. Need on sekundaarsed muutused, mis tulenevad lomitapiidi toimemehhanismist. Muud maksaga seotud muutused korduva manustamise toksilisuse uuringutes rottidel ja koertel olid seerumi aminotransferaaside sisalduse suurenemine, alaäge põletik (ainult rottidel) ja üksikraku nekroos. Üheaastases korduva manustamise uuringus koertel ei täheldatud mikroskoopilisi muutusi maksas vaatamata minimaalsele AST sisalduse suurenemisele emastel koertel.

Närilistel on täheldatud kopsude histiotsütoosi. Koertel on leitud vere punalibledega seotud parameetrite vähenemist ning poikilotsütoosi ja/või anisotsütoosi. Annuse korral, mis ületab 205 korda plasmataset (AUC) inimesel 60 mg annuse juures, täheldati 6-kuulises uuringus toksilist toimet munanditele. Samas ei täheldatud toksilist toimet munanditele üheaastases uuringus, milles kasutati annust, mis ületas 64 korda AUC inimesel 60 mg annuse juures.

Kartsinogeensusuuringus hiirtel manustati lomitapiidi kuni 104 nädala vältel annuses 0,3 mg/kg ööpäevas kuni 45 mg/kg ööpäevas. Annustega ≥ 1,5 mg/kg ööpäevas leiti isastel loomadel (≥ 2-kordne AUC inimesel annuse 60 mg juures ) statistiliselt oluline maksaadenoomide ja -kartsinoomide esinemissageduse suurenemine ning annustega ≥ 7,5 mg/kg ööpäevas leiti emastel loomadel (≥ 9-kordne AUC inimesel annuse 60 mg juures) statistiliselt oluline maksaadenoomide ja -kartsinoomide esinemissageduse suurenemine. Peensoole kartsinoomi ja/või kombineeritud adenoomi ja kartsinoomi esinemissagedus (hiirtel harva esinevad kasvajad) suurenes oluliselt annustega ≥ 15 mg/kg ööpäevas isastel loomadel (≥ 26-kordne AUC inimesel annuse 60 mg juures) ning 15 mg/kg ööpäevas emastel loomadel (22-kordne AUC inimesel annuse 60 mg juures).

Suukaudse manustamise kartsinogeensusuuringus rottidel manustati lomitapiidi kuni 99 nädalat annuses kuni 7,5 mg/kg ööpäevas isasloomadele ja 2,0 mg/kg ööpäevas emasloomadele. Nii isas- kui ka emasloomadel täheldati fokaalset maksafibroosi ning üksnes isasloomadel täheldati maksa tsüstilist degeneratsiooni. Suurte annuste korral täheldati isasloomadel pankrease atsinaarse kartsinoomi esinemissageduse suurenemist annustel, mis ületasid 6 korda AUC inimesel annuse 60 mg juures.

Standardsetes in vitro ja in vivo uuringutes ei olnud lomitapiid mutageenne ega genotoksiline.

Lomitapiidil ei täheldatud toimet emasloomade reproduktiivsele funktsioonile annustega kuni 1 mg/kg kehamassi kohta ning isasloomadel annustega kuni 5 mg/kg kehamassi kohta. Lomitapiidi süsteemne plasmatase nende annuste korral oli hinnanguliselt 4 korda (emasloomadel) ja 5 korda (isasloomadel) suurem kui AUC inimesel annuse 60 mg juures.

Lomitapiid oli rottidel teratogeenne toksilise toimeta emasloomadele AUC juures, mis oli hinnanguliselt 2 korda suurem kui AUC inimesel annuse 60 mg juures. Annusel, mis ületas maksimaalse soovitatava annuse inimestel (60 mg) kehapindala alusel 3 korda, ei olnud lomitapiid küülikutel embrüotoksiline. Küülikutel täheldati lomitapiidil embrüofetaalset toksilisust toksilise toimeta emasloomadele annustel, mis ületasid ≥ 6,5 korda maksimaalse soovitatava toime inimesel. Tuhkrutel avaldas lomitapiid annuse korral, mis oli väiksem kui soovitatav maksimaalne annus inimesel, nii toksilist toimet emasloomadele kui ka teratogeenest toimet.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Kapsli sisu

Eelželatiniseeritud tärklis (maisitärklis)

Naatriumtärklisglükolaat

Mikrokristalliline tselluloos

Laktoosmonohüdraat

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Kapsli kest

Želatiin

Titaandioksiid (E171)

Punane raudoksiid (E172)

Trükivärv

Šellak

Must raudoksiid (E172)

Propüleenglükool

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Kõrgtihedast polüetüleenist (HDPE) pudel, mis on suletud polüestrist/alumiiniumfooliumist/papist pitseerimisrõnga ja keeratava HDPE korgiga.

Pakendi suurus:

28 kapslit

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Aegerion Pharmaceuticals SAS

37-39, avenue Ledru Rollin

75012 Pariis

Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/851/001

EU/1/13/851/002

EU/1/13/851/003

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.