Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Luminity

ATC Kood: V08DA04
Toimeaine: perflutren
Tootja: Lantheus MI UK Ltd.

Artikli sisukord

 

LISA II

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS

VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. TOOTMISLOA HOIDJA(D), KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS

VABASTAMISE EEST

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress

Penn Pharmaceutical Services Ltd

23-24 Tafarnaubach Ind. Est.

Tredegar, Wales NP22 3AA.

Ühendkuningriik

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

§ MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA -

PIIRANGUD

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2)

§ TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA

TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

§ MUUD TINGIMUSED

Müügiloa hoidja peab tagama müügiloa moodulis 1.8.1 esitatud ohutusseire süsteemi olemasolu ja

funktsioneerimise enne toote turule toomist ja nii kaua kui toodet turustatakse.