Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Luminity

ATC Kood: V08DA04
Toimeaine: perflutren
Tootja: Lantheus MI UK Ltd.

Artikli sisukord

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Luminity 150 mikroliitrit/ml süste- või infusioonidispersioonlahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml sisaldab maksimaalselt 6,4 x 109 perflutreeni lipiidmikrosfääre keskmise diameetriga

1,1…2,5 mikromeetrit (μm). Gaasilise perflutreeni ligikaudne kogus igas ml on 150 mikroliitrit (μl).

Abiaine:

Naatrium 2679 mg/ml

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süste- või infusioonidispersioonlahus.

Värvitu, ühtlaselt selge või poolläbipaistev vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks.

Luminity on ultraheliuuringuks kasutatav kontrastaine täiskasvanud patsientidele, kellel südame

kontrastaineta ultraheliuuring ei olnud piisav (ebapiisav tähendab, et 4 või 2 kambri vaates ei olnud

vähemalt kaks vatsakese seina segmenti kuuest hinnatavad l) ja kellel kahtlustatakse või on

diagnoositud südamepärgarterite haigus, et tagada südamekambrite läbipaistmatus ja parandada

vasaku vatsakese endokardi piiri esiletoomist nii rahuolekus kui koormusel.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Luminity’t tohib manustada ainult vastava tehnilise oskusega meditsiinitöötaja, kellel on kogemus

kontrastainega ultraheliuuringu teostamisel ja interpreteerimisel ning kardiopulmonaarsete või

ülitundlikkusreaktsioonide võimaliku esinemise tõttu peavad elustamisvahendid olema kättesaadavad

(vt lõik 4.4).

Annustamine.

Veenisisene boolussüst, kasutades mittelineaarset kontrasteerimistehnikat nii rahuolekus kui

koormusel:

Optimaalse kontrasti säilitamiseks on soovitatav süsted korduvannusena 0,1…0,4 ml, millele järgneb

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi või 50 mg/ml (5%) glükoosi süstelahuse 3…5 ml boolussüst.

Koguannus ei tohi ületada 1,6 ml.

Intravenoosne boolussüst, kasutades fundamentaalset uurimistehnikat rahuolekus:

Soovitatav annus on 10 mikroliitrit dispersiooni/kg aeglase intravenoosse boolussüstina, millele

järgneb 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi või 50 mg/ml (5%) glükoosi süstelahuse 10 ml boolussüst.

Vajadusel võib kontrasteerimise pikendamiseks 5 minutit pärast esimest süsti manustada teistkordselt

annuse 10 mikroliitrit dispersiooni/kg ja seejärel boolussüstina 10 ml 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi

või 50 mg/ml (5%) glükoosi süstelahust.

Intravenoosne infusioon, kasutades mittelineaarset kontrasteerimistehnikat (rahuolekus ja koormusel)

või fundamentaalset uurimistehnikat rahuolekus:

Soovitatav annus on 1,3 ml intravenoosse infusioonina, mis lisatakse 50 ml 9 mg/ml (0,9%)

naatriumkloriidi või 50 mg/ml (5%) glükoosi süstelahusele. Infusiooni tuleb alustada kiirusega

4,0 ml/minutis, kuid seda tuleb korrigeerida, nii et saavutataks optimaalne kuvamistäpsus, mitte

kiiremini kui 10 ml/minutis.

Luminity't ei tohi kasutada fundamentaalse uurimistehnikana koormusehhokardiograafias, kuna ohutus

ja efektiivsus ei ole tõestatud.

Lapsed: Luminity ohutus ja efektiivsus alla 18 aastastel lastel ei ole kindlaks tehtud. Andmed

puuduvad.

Maksapuudulikkusega patsiendid: Luminity kasutamist maksapuudulikkusega patsientidel ei ole

spetsiifiliselt uuritud.

Neerupuudulikkusega patsiendid: Luminity kasutamist neerupuudulikkusega patsientidel ei ole

spetsiifiliselt uuritud.

Eakad patsiendid: Luminity kasutamist eakatel patsientidel ei ole spetsiifiliselt uuritud.

Manustamisviis

Enne Luminity manustamist tuleb toode aktiveerida, kasutades mehaanilist loksutusvahendit Vialmix

(vt punkt 6.6).

Seda toodet tohib manustada ainult intravenoosselt.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus perflutreeni või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ebastabiilse kardiopulmonaarse seisundiga patsiendid

Patsientidel, kelle hulgas oli raske südame- või kopsuhaigusega haigeid, täheldati kontrastainega

teostatud ehhokardiograafia ajal või kuni 30 minutit pärast Luminity manustamist tõsiseid

kardiopulmonaarseid reaktsioone, sealhulgas ka fataalse lõppega (vt lõik 4.8). Eriline ettevaatus on

vajalik, kui otsustatakse Luminity'd manustada ebastabiilse kardiopulmonaarse staatusega patsiendile,

kellel on näiteks ebastabiilne stenokardia, äge müokardiinfarkt, tõsine ventrikulaarne arütmia, tõsine

südamepuudulikkus (NYHA IV) või hingamispuudulikkus. Sellistele patsientidele võib Luminity'd

manustada pärast riski/kasu suhte hoolikat hindamist.

Kontrastainega ehhokardiograafiat tuleks kasutada vaid neil patsientidel, kellel selle tulemused võivad

eeldatavasti muuta individuaalset ravikorraldust.

Ebastabiilse kardiopulmonaarse staatusega patsiente tuleb jälgida Luminity manustamise ajal ja 30

minutit pärast seda. Nendel patsientidel tuleb jälgida elutähtsaid näitajaid, elektrokardiogrammi ning

kui see on kliiniliselt oluline, siis ka kutaanselt hapniku küllastust. Elustamisvahendid ja vastava

kogemusega personal peavad olema koheselt kättesaadavad.

Patsiendid, kellel on täiskasvanute respiratoorne distress-sündroom, endokardiit, proteesitud

klappidega süda, süsteemne põletik, sepsis, koagulatsioonisüsteemi hüperaktiivsus ja/või korduv

trombembolism

Patsientidel, kellel on täiskasvanute respiratoorne distress-sündroom, endokardiit, proteesitud

klappidega süda, äge süsteemne põletik või sepsis, teadaolev koagulatsioonisüsteemi hüperaktiivsus

ja/või korduv trombembolism, võib Luminity'd kasutada vaid pärast hoolikat kaalutlemist koos

tähelepaneliku jälgimisega manustamise ajal.

Ülitundlikkusreaktsioonid

Luminity manustamise järgselt on esinenud tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone (nt. anafülaksia,

anafülaktiline šokk ja anafülaktoidne reaktsioon, hüpotensioon ja angioödeem). Patsiente tuleb

hoolikalt jälgida ning manustamine peab toimuma ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas ka raskeid

ning elustamist vajavaid allergilisi reaktsioone käsitseda oskava arsti juhendamisel. Elustamisvahendid

ning vastava kogemusega personal peavad olema koheselt kättesaadavad.

Kopsuhaigus

Ettevaatus on vajalik selliste patsientidega, kes põevad kliiniliselt olulist kopsuhaigust nagu difuusne

interstitsiaalne kopsufibroos ja raskekujuline krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, kuna uuringuid

nende patsientidega ei ole läbi viidud.

Südame šundiga patsiendid

Luminity ohutust ei ole uuritud patsientidel, kellele on paigaldatud paremalt vasakule, kahesuunaline

või ajutine paremalt vasakule südame šunt. Sellistel patsientidel võivad fosfolipiididega kapseldatud

mikrosfäärid minna kopsudest mööda ja siseneda otse arteriaalsesse vereringesse. Enne Luminity

manustamist sellistele patsientidele tuleb olukorda hoolikalt hinnata (vt lõik 5.3).

Mehaanilise ventilatsiooni all olevad patsiendid

Mehaanilise ventilatsiooni all olevatel patsientidel ei ole mikrosfääride ohutus kindlaks tehtud. Enne

Luminity kasutamist sellistel patsientidel tuleb olukorda põhjalikult hinnata.

Manustamine ja mehaanilise aktiveerimise protseduur

Luminity'd ei tohi manustada viisil, mida pole loetletud lõigus 4.2 (nt intraarteriaalne süste).

Luminity manustamisel patsiendile vahetult, ilma mehaanilise aktiveerimisprotseduurita Vialmix’i abil

(vt lõik 6.6), ei avalda preparaat oma oodatud toimet.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud ja koostoime muid vorme ei ole leitud.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Perflutreeni kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed ei näita otsest või

kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule

(vt lõik 5.3). Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Imetamine

Seni ei ole teada, kas Luminity eritub rinnapiima, mistõttu tuleb olla ettevaatlik Luminity

manustamisel imetavatele naistele.

Fertiilsus

Loomkatsetest ei nähtu otsest ega kaudset kahjulikku mõju fertiilsusele.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Kuna Luminity ei oma farmakoloogilist toimet, ning tuginedes tema farmakokineetilistele ja

farmakodünaamilistele omadustele, võib arvata, et selle kasutamine ei oma märkimisväärset toimet

autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Registreeritud kõrvaltoimed, mida on täheldatud pärast Luminity kasutamist nii kesksetes kui

toetavates uuringutes (kokku 2526 patsienti), on olnud tavaliselt intensiivsuselt kerged või mõõdukad,

on alanud mõne minuti jooksul pärast manustamist ning on tavaliselt taandunud ilma terapeutilise

sekkumiseta 15 minuti jooksul. Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimeteks on peavalu (2,0%), näo

punetus (1,0%) ja seljavalu (0,9%).

Täheldati kõrvaltoimeid järgmiste esinemissagedustega: väga sage ≥1/10; sage ≥1/100 kuni <1/10;

aeg-ajalt ≥1/1 000 kuni <1/100; harv ≥1/10 000 kuni <1/1 000; väga harv <1/10 000; teadmata (ei ole

võimalik olemasolevate andmete põhjal määrata). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed

toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Immuunsüsteemi häired Teadmata: allergilist tüüpi reaktsioonid,

anafülaksia, anafülaktiline šokk, anafülaktoidsed

reaktsioonid, hüpotensioon, angioödeem

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu

Aeg-ajalt: pearinglus, maitsehäire

Harv: paresteesia

Teadmata: krambid

Südame häired Harv: bradükardia, tahhükardia, palpitatsioonid

Teadmata: ventrikulaarsed arütmiad

(ventrikulaarne fibrillatsioon, ventrikulaarne

tahhükardia, ventrikulaarsed ekstrasüstolid),

asüstoolia

Vaskulaarsed häired

Sage: õhetus

Aeg-ajalt: hüpotensioon

Harv: sünkoop, hüpertensioon, perifeerne külmus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Aeg-ajalt: düspnoe, kurgu ärritus

Harv: respiratoorne distress, köha, kurgu kuivus

Seedetrakti häired Aeg-ajalt: kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus,

oksendamine

Harv: düspepsia

Naha ja nahaaluskoe kahjustused Aeg-ajalt: sügelus, suurenenud higistamine

Harv: lööve, urtikaaria, erüteem, erütematoosne

lööve

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Aeg-ajalt: seljavalu

Harv: liigesvalu, valu küljes, kaelavalu,

lihaskrambid

Teadmata: lihasspasmid, lihas-skeleti valu, lihasskeleti

ebamugavustunne, müalgia

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Aeg-ajalt: valu rinnapiirkonnas, väsimus,

kuumusetunne, valu süsti kohas

Harv: palavik, külmavärinad

Uuringud Harv: kõrvalekalded elektrokardiogrammis

4.9 Üleannustamine

Luminity üleannustamise kliinilised tagajärjed ei ole teada. 1. faasi kliinilistes uuringutes taluti

ühekordseid annuseid kuni 100 mikroliitrit dispersiooni/kg ja korduvaid annuseid kuni 150 mikroliitrit

dispersiooni/kg hästi. Üleannuse ravi peab olema suunatud kõigi eluliselt tähtsate funktsioonide

toetamisele ja sümptomaatilise ravi kohesele alustamisele.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: ultraheli kontrastaine, fosfolipiidmikrosfäärid,

ATC-kood: V08D A04

Preparaat koosneb lipiididega kapseldatud perflutreeni mikrosfääridest. 1...10 μm diameetriga

mikrosfäärid võimendavad tugevalt vastukaja, soodustades seega kontrasteerivat toimet.

Ultraheli vastukajad verest ja bioloogilistest pehmetest kudedest, nt rasvkoest ja lihastest, tulenevad

nende kudede ühinemispiirkondadest, kuna vastavate kudede ultraheli tagasipeegeldamisvõime on

veidi erinev. Preparaadi tagasipeegeldumisvõime erineb suurel määral pehmete kudede vastavast

võimest, mis loob tugevad kajad.

Kuna Luminity koosneb mikrosfääridest, mis on stabiilsed ja piisavalt väikesed transpulmonaalseks

passaažiks, saadakse võimendatud kajasignaale südame vasakust poolest ja süsteemsest vereringest.

Ranget annuse ja vastuse suhet ei ole kindlaks tehtud, ehkki on selgunud, et suuremad annused

kutsuvad esile pikema kestusega kontrasteeriva toime.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Luminity farmakokineetilisi omadusi hinnati tervetel inimestel ja kroonilist obstruktiivset

kopsuhaigust (KOK) põdevatel patsientidel pärast annuse 50 μl/kg intravenoosset manustamist.

Luminity’s sisalduv perflutreeni komponent eemaldati süsteemsest vereringest kiiresti kopsude kaudu.

Perflutreeni annuse osakaal, mis eritus väljahingatava õhuga oli ligikaudu 50% manustatud annusest,

kuna kasutati väikeseid perflutreeni annuseid ning perflutreeni madalaid tasemeid pole võimalik

gaaskromatograafia abil kvantitatiivselt määrata. Enamusel uuritavatel ei olnud perflutreen 4...5 minuti

pärast enam veres ega väljahingatavas õhus tuvastatav. Selgus, et perflutreeni kontsentratsioon veres

langes monoeksponentsiaalselt, kusjuures keskmine poolväärtusaeg tervetel oli 1,3 minutit ja KOK

patsientidel 1,9 minutit. Perflutreeni süsteemne kliirens oli tervetel uuritavatel ja KOK patsientidel

ühesugune. Perflutreeni totaalne kopsukliirens (CLlung) ei erinenud tervetel inimestel, võrreldes KOK

patsientidega. Avastati, et CLlung oli naistel tunduvalt (51 %) väikesem kui meestel (kõigil uuritavatel).

Need tulemused viitavad sellele, et perflutreeni üldine süsteemne eliminatsioon on kiire ning ei ole

KOK patsientidel oluliselt väiksem kui tervetel. Seoses perflutreeni farmakokineetika hindamisega

teostati Luminity’ga Doppleri ultrasonograafilised mõõtmised. Doppleri signaali intensiivsus vastas

hästi perflutreeni mõõdetud ja ekstrapoleeritud kontsentratsioonidele veres. Doppleri signaali

maksimaalse intensiivsuseni kuluv aeg tmax osutus sarnaseks perflutreeni tmax saabumisega veres (1,13

versus 1,77 minutit). Tuvastatud 99%-line Doppleri signaali intensiivsuse langus 10 minuti jooksul

(t1/2 ligikaudu 2 minutit) oli kooskõlas perflutreeni mõõdetava veretaseme langusega.

Kliinilistes uuringutes Luminity'ga on kasutatud fundamentaalset ja mittelineaarset kuvamistehnikat

(teine harmooniline laine, hulgi-impulsside faasi ja/või amplituudi moduleerimine), rakendades nii

pidevat kui hetkelist ultraheli signaali väljasaatmise viisi.

Luminity’s sisalduvad naturaalsed fosfolipiidid (vt lõik 6.1) jaotuvad organismi endogeensetesse

lipiidide depoodesse (nt maksa), samas kui on selgunud, et sünteetiline komponent (MPEG5000)

eritus prekliinilistes uuringutes uriiniga. Kõik lipiidid metaboliseeritakse vabadeks rasvhapeteks.

MPEG5000 DPPE farmakokineetikat ja metabolismi ei ole inimesel uuritud.

Farmakokineetika patsientide erirühmadel

Eakad: farmakokineetikat eakatel ei ole spetsiifiliselt uuritud.

Neeruhaigus: farmakokineetikat neeruhaigusega patsientidel ei ole spetsiifiliselt uuritud.

Maksahaigus: farmakokineetikat maksahaigusega patsientidel ei ole spetsiifiliselt uuritud.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised andmed, mis põhinevad traditsioonilistel genotoksilisuse, viljakuse, embrüonaalse

arengu, sünnituse või postnataalse arengu ja lokaalse talutavuse uuringutel, ei ole näidanud mingit

spetsiifilist ohtu inimestele.

Rottide ja ahvidega läbiviidud toksikoloogilised uuringud, milles kasutati Luminity annuseid

≥0,3 ml/kg ühekordsete ja korduvate annustena veenisiseselt, täheldati varsti pärast manustamist

ebanormaalset hingamist, südame löögisageduse muutusi ja aktiivsuse vähenemist. Preparaadi

suuremad annused, mis olid tavaliselt ≥1 ml/kg, põhjustasid raskemaid sümptomeid, sh reaktsioonide

puudumist ja vahel ka surma. Need annused ületavad olulisel määral soovitusliku maksimaalse

kliinilise annuse. Rottidel, keda raviti Luminity’ga 1 kuu jooksul, ilmnes annusest sõltuv, pöörduv

perivaskulaarne ja peribronhiolaarne eosinofiilne infiltratsioon, makrofaagide akumulatsioon

alveoolides ja karikrakkude suuruse ja hulga tõus kopsudes. Neid toimeid täheldati selliste

ekspositsioonide korral, mis ületavad maksimaalse inimesel kasutatava ekspositsiooni, mis viitab

nende leidude vähesele tähtsusele kliinilises kasutamises.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

1,2-dipalmitüül-sn-glütsero-3-fosfatidüülkoliin (DPPC)

1,2-dipalmitüül-sn-glütsero-3-fosfatiidhappe naatriumisool (DPPA)

N-(metoksüpolüetüleenglükool 5000 karbamoüül)-1,2-dipalmitüül-sn-glütsero-3-

fosfatidüületanoolamiini naatriumisool (MPEG5000 DPPE)

Naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat

Dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat

Naatriumkloriid

Propüleenglükool

Glütserool

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada, välja arvatud

nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

6.3 Kõlblikkusaeg

Enne aktiveerimist: 2 aastat.

Pärast aktiveerimist: 12 tundi.

Preparaati võib uuesti aktiveerida kuni 48 tundi pärast esmast aktiveerimist ning kasutada kuni 12

tunni jooksul pärast teistkordset aktiveerimist.

6.4 Säilitamise eritingimused

Enne aktiveerimist: Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Pärast aktiveerimist: Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistvast borosilikaadist 1. tüüpi klaasist viaal (1,5 ml), mis on suletud klorobutüülist

elastomeerse lüofilisatsioonsulguriga ja pitseeritud alumiiniumist kurrutatud kattega, millel on

plastikust avamisnupp.

Pakendi suurus: 1 või 4 üksikannuse viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Tähtis on järgida Luminity kasutamise ja käsitsemise juhendit ning protseduuri ettevalmistamisel

rangelt pidada kinni aseptika reeglitest. Nagu kõigi parenteraalselt kasutatavate preparaatide puhul,

tuleb enne kasutamist viaali vaadelda, välistamaks selles tahkete osade leidumist ja veendumaks viaali

terviklikkuses. Enne preparaadi manustamist tuleb see aktiveerida, kasutades Vialmix’i mehaanilist

loksutusvahendit. Luminity pakend ei sisalda Vialmix'i, see saadetakse meditsiinitöötajale pakendi

tellimisel.

Luminity aktiveeritakse Vialmix’i abil, mille programmeeritud loksutusaeg on 45 sekundit.Vialmix

annab selle kasutajale hoiatussignaali, kui loksutussagedus jääb vähemalt 5% alla ettenähtud sageduse.

Kui loksutamissagedus ületab ettenähtud sageduse 5% võrra või jääb 10% võrra allapoole ettenähtut,

on sisse programmeeritud töö seiskumine koos nähtava ja kuuldava hoiatussignaaliga.

Aktiveerimisprotsess ja manustamine

- Viaal tuleb aktiveerida Vialmix’i abil. Koheselt pärast aktiveerimist on Luminity dispersioon

piimjas-valge.

Märkus: Kui preparaadil lastakse pärast aktiveerimist seista üle 5 minuti, tuleb teda enne viaalist

süstlasse tõmbamist 10 sekundi vältel käte vahel raputada. Luminity tuleb ära kasutada 12 tunni

jooksul pärast aktiveerimist. Preparaati võib uuesti aktiveerida kuni 48 tunni jooksul pärast esmast

aktiveerimist ning kasutada kuni 12 tunni jooksul pärast teist aktiveerimist, kui teda on vahepeal

hoitud kas külmkapis või toatemperatuuril. Pärast aktiveerimist ei tohi viaali hoida temperatuuril üle

30° C

- Enne dispersiooni süstlasse tõmbamist tuleb viaali steriilse süstlanõela või steriilse silikoonivaba

mini-kanüüli abil väljalaske auk teha.

- Dispersioon tuleb viaalist välja tõmmata, kasutades selleks 18...20-kaliibrililise steriilse nõelaga

süstalt või süstlale kinnitatud steriilse silikoonivaba mini-kanüüliga. Nõela kasutamisel tuleb see

asetada nii, et viaal on põhjaga ülespoole suunatud ja vedelikku tõmmatakse süstlasse viaalis oleva

dispersiooni keskosast. Viaali ei tohi õhku süstida. Preparaati tuleb kasutada koheselt pärast tema

viaalist väljatõmbamist.

- Luminity’t võib lahjendada naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega või glükoosi 50 mg/ml

(5%) süstelahusega.

Viaali sisu on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Lantheus MI UK Limited

Festival House

39 Oxford Street

Newbury, Berkshire, RG14 1JG

Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/361/001-002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 20 september 2006

Müügiloa esmakordse uuendamise kuupäev:

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel