Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Kaletra - Kaletra toote info PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ATC Kood: J05AR10
Toimeaine: lopinavir / ritonavir
Tootja: AbbVie Ltd

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

KALETRA 133,3 mg/33,3 mg pehmekapslid

Lopinaviir/ritonaviir

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Kaletra ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Kaletra võtmist

3. Kuidas Kaletra’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Kaletra’t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON KALETRA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

- Arst on määranud Kaletra teile selleks, et hoida inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV)

infektsiooni kontrolli all. Kaletra aeglustab haigustekitaja levikut teie organismis.

- Kaletra’t kasutatakse üle 2-aastastel lastel ja täiskasvanutel, kes on nakatunud AIDSi põhjustava

HI-viirusega. Kaletra’t ei kasutata alla 2-aastastel lastel, kui arst ei ole spetsiaalselt nii

määranud.

- Kaletra on retroviirusevastane ravim, mis kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse proteaasi

inhibiitoriteks.

- Kaletra’t kasutatakse kombineeritult koos teiste viirusevastaste ravimitega. Arst arutab seda

teiega ja määrab teile sellised ravimid, mis teile kõige rohkem sobivad.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE KALETRA VÕTMIST

Ärge võtke Kaletra’t:

- kui te olete allergiline (ülitundlik) lopinaviiri, ritonaviiri või Kaletra mõne koostisosa suhtes.

- kui teil on tõsiseid probleeme maksaga.

Ärge võtke Kaletra’t, kui te kasutate mõnda alljärgnevatest ravimitest

- astemisool või terfenadiin (kasutatakse tavaliselt allergianähtude raviks – need ravimid võivad

olla saadaval ka käsimüügiravimitena);

- peroraalne (suu kaudu manustatav) midasolaam, triasolaam (kasutatakse ärevuse vähendamiseks

ja/või unehäirete korral);

- pimosiid (kasutatakse skisofreenia raviks);

- tsisapriid (kasutatakse teatud maokaebuste leevendamiseks);

- ergotamiin, dihüdroergotamiin, ergonoviin, metüülergonoviin (kasutatakse peavalude

leevendamiseks);

- amiodaroon (kasutatakse südame rütmihäirete raviks);

- lovastatiin, simvastatiin (kasutatakse vere kolesteroolisisalduse vähendamiseks);

- vardenafiil (kasutatakse erektsioonihäirete raviks);

- sildenafiil (kasutatakse pulmonaarse arteriaalse kõrgvererõhutõve ravis). Erektsioonihäirete

raviks kasutatavat sildenafiili võib võtta arsti järelevalve all (vt lõik Eriline ettevaatus on

vajalik ravimiga Kaletra);

- lihtnaistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad preparaadid.

Tutvuge ravimite nimekirjaga lõigus Võtmine koos teiste ravimitega, saamaks informatsiooni

mõnede teiste ravimite kohta, mille puhul on vajalik eriline ettevaatus.

Kui te kasutate mõnda ülalpool loetletud ravimitest, küsige oma arstilt nõu, et teha vajalikud muutused

kas teie teiste seisundite ravis või teie retroviirusevastases ravis.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Kaletra

Oluline informatsioon

- Kaletra ei ravi teid HIV infektsioonist või AIDSist terveks.

- Kaletra-ravi saavatel patsientidel võivad tekkida HIV infektsiooni või AIDSiga seotud

infektsioonid ja teised haigused. Seetõttu on oluline, et te jääksite Kaletra-ravi ajaks oma arsti

järelevalve alla.

- Kaletra võtmise ajal on Teil endiselt risk anda HIV nakkust edasi teistele inimestele. Te

peate rakendama sobivaid ettevaatusmeetmeid, et vähendada riski nakatada teisi

seksuaalkontaktil (nt kasutama kondoomi) või vere kaudu.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb/on esinenud:

- A- ja B-tüüpi hemofiilia, kuna Kaletra võib suurendada veritsuse riski.

- suhkurtõbi, kuna Kaletra’t saavatel patsientidel on teatatud suurenenud veresuhkru tasemest.

- maksaprobleemid, kuna varem esinenud maksahaigusega patsientidel, sh krooniline B- või Chepatiit,

on suurenenud risk raskete ja potentsiaalselt eluohtlike maksa kõrvaltoimete tekkeks.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb:

- iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, hingamisraskused ja tõsine jalgade ja käte lihaste nõrkus,

kuna need sümptomid võivad osutada suurenenud piimhappe tasemele.

- janu, sage urineerimine, hägune nägemine või kaalukaotus, kuna see võib osutada suurenenud

veresuhkru tasemele.

- iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kuna triglütseriidide taseme suurt tõusu (rasvad veres)

peetakse pankreatiidi riskifaktoriks (kõhunäärme põletik) ja need sümptomid võivad sellele

seisundile viidata.

- muutused kehakujus tänu muutustele rasvade jaotumises. See võib väljenduda jalgade, käte ja

näopiirkonna rasvkoe vähenemises, rasva ladestumise suurenemises kõhupiirkonnas ja

siseorganites, rindade suurenemises ja rasvamügarate tekkimises kaelapiirkonda (kuklapoolel).

Selliste seisundite põhjus ja pikaajalised mõjud tervisele ei ole praegu teada.

- Mõnedel patsientidel, kellel on kaugelearenenud HIV infektsioon ja kellel on esinenud

oportunistlikke infektsioone, võivad varsti pärast HIV ravi alustamist avalduda varasemate

infektsioonide põletikulised nähud ja sümptomid. Usutavasti on nende sümptomite tekke

põhjuseks organismi immuunvastuse paranemine, mis võimaldab organismil alustada võitlust

infektsioonidega, mis võisid siiani olemas olla, ilma et oleks olnud märgatavaid sümptomeid.

Kui teil tekib mõni infektsiooni sümptom, palun teavitage sellest otsekohe oma arsti, et saaksite

vajalikku ravi.

- liigesjäikus ja valud (eriti puusas, põlves ja õlas) ning liikumisraskused, kuna mõnedel neid

ravimeid võtvatel patsientidel võib areneda luuhaigus nimega osteonekroos (luukoe surm, mille

põhjuseks on kahjustunud luu verevarustus). Paljude muude tegurite hulgas võivad haiguse

arenemise riskifaktoriteks olla kombineeritud retroviirusevastase ravi pikkus, kortikosteroidide

kasutamine, alkoholi tarvitamine, raske immunosupressioon (immuunsüsteemi aktiivsuse

vähenemine) ja kõrgem kehamassi indeks.

- lihasvalu, -hellus või nõrkus, eriti kombinatsioonis loetletud ravimitega. Harvadel juhtudel

võivad lihashaigused olla tõsised.

- Sümptomid nagu pearinglus, joobnud tunne, minestus või ebatavaliste südamelöökide

tunnetamine. Kaletra võib põhjustada südamerütmi ja südame elektrilise aktiivsuse muutusi.

Need muutused on tuvastatavad EKG (elektrokardiogrammi) abil.

Võtmine koos teiste ravimitega

Informeerige oma arsti kui te kasutate mõnda allnimetatud ravimitest, kuna sel juhul peate

olema eriti tähelepanelik:

- antibiootikumid (nt rifabutiin, rifampitsiin, klaritromütsiin);

- vähivastased ravimid (nt. enamus türosiinkinaasi inhibiitoreid nagu dasatiniib ja nilotiniib,

samuti vinkristiin ja vinblastiin);

- antidepressandid (nt trasodoon, bupropioon);

- epilepsiavastased ravimid (nt karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal);

- seentevastased ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool);

- erektsioonihäirete ravimid (nt sildenafiil ja tadalafiil);

- südameravimid sh:

- digoksiin;

- kaltsiumikanali antagonistid (nt felodipiin, nifedipiin, nikardipiin);

- ravimid, mida kasutatakse südamerütmi korrigeerimiseks (nt bepridiil, süsteemne lidokaiin,

kinidiin);

- ravimid, mida kasutatakse kolesterooli taseme langetamiseks (nt atorvastatiin, lovastatiin,

rosuvastatiin või simvastatiin);

- immuunsüsteemi mõjutavad ravimid (nt tsüklosporiin, siroliimus (rapamütsiin), takroliimus);

- valuvaigistid (nt. fentanüül);

- ravimid, mida kasutatakse suitsetamise mahajätmiseks (sh bupropioon);

- morfiinilaadsed ravimid (nt metadoon);

- suukaudsed rasestumisvastased preparaadid või rasestumisvastane plaaster (vt lõik

Rasestumisvastased vahendid);

- proteaasi inhibiitorid (nt amprenaviir; fosamprenaviir; indinaviir; nelfinaviir; ritonaviir;

sakvinaviir, tipranaviir);

- rahustid (nt süstitav midasolaam);

- steroidid (nt deksametasoon, flutikasoonpropionaat, etinüülöstradiool);

- varfariin;

- ravimid, mis reageerivad alkoholiga (nt disulfiraam).

Lugege ravimite nimekirja lõigus “Ärge võtke Kaletra’t, kui te kasutate mõnda alljärgnevatest

ravimitest” informatsiooniks ravimite kohta, mida te ei tohi koos Kaletra’ga kasutada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Erektsioonihäirete ravimid (vardenafiil, sildenafiil, tadalafiil)

- Ärge võtke Kaletra’t kui te võtate vardenafiili.

- Te ei tohi võtta Kaletra’t koos sildenafiiliga, mida kasutatakse pulmonaarse arteriaalse

kõrgvererõhutõve raviks (vt ka lõik Ärge võtke Kaletra’t).

- Kui te kasutate samaaegselt Kaletra’t ja sildenafiili või tadalafiili, esineb teil oht selliste

kõrvaltoimete tekkeks nagu vererõhu langus, minestus, nägemishäired, suguti jäigastumine

rohkem kui 4 tunniks. Kui teil püsib erektsioon kauem kui 4 tundi, peate te peenise pöördumatu

kahjustuse vältimiseks pöörduma viivitamatult arsti poolt. Teie arst võib teile neid ilminguid

selgitada.

Rasestumisvastased vahendid

- Kui te kasutate suukaudset rasestumisvastast preparaati või rasestumisvastast plaastrit, peate te

täiendavalt (või ainult) mõnda teist tüüpi rasestumisvastast meetodit kasutama hakkama (nt

kondoom), kuna Kaletra võib nõrgendada suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide ja

rasestumisvastaste plaastrite toimet.

- Kaletra ei vähenda riski nakatada teisi HIV-ga. Te peate rakendama sobivaid

ettevaatusmeetmeid (nt kasutama kondoomi), et vähendada riski nakatada teisi

seksuaalkontaktil.

Rasedus ja imetamine

- Kui te olete või võite olla rase või toidate last rinnaga, informeerige sellest viivitamatult oma

arsti.

- Rasedad naised või last rinnaga toitvad emad ei tohi Kaletra’t ilma arsti erinõuandeta võtta.

- Kuna HIV-infektsiooniga naiste puhul esineb oht nakatada imikut rinnapiima kaudu HIV-ga, ei

ole neil üldse soovitatav last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kaletra võimalikku negatiivset toimet auto juhtimisele ja keeruliste mehhanismidega töötamisele ei

ole spetsiaalselt uuritud. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui teil esinevad kõrvaltoimed (nt

iiveldus), mis mõjutavad teie võimekust tegutseda ohutult. Võtke ühendust oma arstiga.

Oluline teave mõningate Kaletra koostisainete suhtes

Kaletra kapslid sisaldavad ühe koostisosana päikeseloojangukollast värvainet (E110), mis võib

põhjustada allergilist tüüpi reaktsioone, sealhulgas astmat. Sagedamini esineb sellist allergiat

inimestel, kes on allergilised ka atsetüülsalitsüülhappe suhtes.

3. KUIDAS KALETRA’T VÕTTA

- Võtke Kaletra’t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud.

- Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas ja millal tuleb Kaletra’t võtta

Kasutamine täiskasvanutel

- Tavaline annus täiskasvanutele on 3 kapslit kaks korda ööpäevas, s.o iga 12 tunni järel,

kombineeritult teiste HIV-vastaste ravimitega. Teie arst ütleb teile, kui palju Kaletra’t tuleb

võtta.

- On tähtis, et kõik Kaletra pehmekapslite annused võetaks sisse koos toiduga.

Kasutamine 2-aastastel ja vanematel lastel

- Lastel määrab sobiva annuse arst, arvestades annuse välja lapse kehapikkuse ja -kaalu alusel.

- On tähtis, et kõik Kaletra pehmekapslite annused võetaks sisse koos toiduga.

Kaletra on saadaval ka õhukese polümeerikattega tablettidena, mis sisaldavad 200 mg lopinaviiri ja

50 mg ritonaviiri ja õhukese polümeerikattega tablettidena, mis sisaldavad 100 mg lopinaviiri ja 25 mg

ritonaviiri. Kui teil on raskusi pehmekapslite neelamisega, siis on teie jaoks saadaval Kaletra

suukaudne lahus, mis sisaldab 80 mg lopinaviiri ja 20 mg ritonaviili ühes milliliitris.

Kui te võtate Kaletra’t rohkem kui ette nähtud

- Kui te avastate, et manustasite Kaletra’t rohkem kui ette nähtud, võtke viivitamatult ühendust

oma arstiga.

- Kui te ei saa oma arsti kätte, pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Kaletra’t võtta

- Kui teil jääb üks annus vahele, võtke see koos toiduga niipea, kui see teile meenub ning jätkake

siis tavalise annusega, nagu arst on teile määranud.

- Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Kaletra võtmise

- Ärge lõpetage Kaletra ööpäevast annust ega muutke seda ilma arstiga kõigepealt

konsulteerimata.

- Kaletra’t peab alati võtma kaks korda ööpäevas, et aidata hoida kontrolli all teie HIV

infektsiooni, vaatamata sellele kui hästi te ennast tunnete.

- Kaletra kasutamine vastavalt soovitustele annab teile parimad võimalused lükata edasi

ravimresistentsuse kujunemine selle preparaadi suhtes.

- Kui mõni kõrvaltoime takistab teil võtta Kaletra’t vastavalt õpetusele, rääkige sellest kohe

arstile.

- Hoidke alati käepärast piisaval hulgal Kaletra’t, et teil ei tekiks olukorda, kus ravim on otsa

lõppenud. Kui lähete reisima või peate minema haiglasse, veenduge, et teil kaasas on piisavalt

Kaletra’t, millest jätkub järgmise võimaluseni ravimit osta.

- Jätkake ravimi võtmist niikaua, kui arst on soovitanud.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Kaletra põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Raskusi võib

esineda Kaletra’st tingitud kõrvaltoimete eristamisel nendest kõrvaltoimetest, mis on tingitud teistest

samaaegselt kasutatavatest ravimitest, aga samuti HIV-infektsiooni komplikatsioonidena ilmnevatest

nähtudest.

Mõne loetletud sümptomi või muu kõrvaltoime tekkimisel teavitage sellest koheselt oma arsti.

Seisundi püsimisel või halvenemisel otsige meditsiinilist abi.

VÄGA SAGELI esinevad kõrvaltoimed (enam kui ühel kasutajal 10-st):

- kõhulahtisus;

- iiveldus;

- ülemiste hingamisteede infektsioon.

SAGELI esinevad kõrvaltoimed (1…10 isikul 100-st):

- kõhunäärmepõletik;

- oksendamine, suurenenud kõht, valu kõhu ülemises ja alumises piirkonnas, gaasid, seedehäire,

söögiisu vähenemine, refluks maost söögitorusse, mis võib põhjustada valu;

- kõhu, soolte ja käärsoole põletik või turse;

- suurenenud kolesteroolisisaldus veres, suurenenud triglütseriidide sisaldus veres, kõrge

vererõhk;

- organismi vähenenud suhkru töötlemise võime sh suhkurtõbi, kaalulangus;

- punaliblede vähesus veres, valgeliblede (võitlevad infektsioonidega) vähesus veres;

- lööve, ekseem, rasuste nahasoomuste kogunemine;

- pearinglus, ärevus, magamisraskus;

- väsimus, jõu ja energia puudus, peavalu, sh migreen;

- hemorroidid;

- maksapõletik, sh maksaensüümide aktiivsuse tõus;

- allergilised reaktsioonid, sh nõgestõbi ja põletik suus;

- muutused kehakujus (muutused rasvkoe jaotumises);

- alumiste hingamisteede infektsioon;

- lümfisõlmede suurenemine;

- impotentsus, ebanormalselt vererohke või pikaajaline menstruatsioon või menstruatsiooni

puudumine;

- lihaste häired nagu nõrkus ja spasmid, liiges-, lihas- ja seljavalu;

- perifeerse närvisüsteemi närvide kahjustus;

- öine higistamine, sügelus, lööve koos nahakühmudega, nahainfektsioon, naha või

karvanääpsude põletik, vedeliku kogunemine rakkudesse või kudedesse.

Lisainfo iivelduse, oksendamise või kõhuvalu kohta

Rääkige oma arstile kui teil esineb iiveldus, oksendamine või kõhuvalu, kuna need võivad viidata

kõhunäärmepõletikule.

Lisainfo suurenenud kolesterooli ja triglütseriidide sisalduse kohta

- Praeguseks ajaks ei ole teada, kui suur on risk triglütseriidide ja kolesteroolisisalduse tõusuga

seotud hiliste komplikatsioonide, nagu südameatakk või ajuinsult, tekkeks.

- Teie arst jälgib teie seisundit ja võib vajadusel välja kirjutada teisi ravimeid.

- Triglütseriidide sisalduse märkimisväärset tõusu (rasvad veres) on peetud kõhunäärmepõletiku

tekke riskifaktoriks.

Muutused kehakujus (muutused rasvkoe jaotumises)

Retroviirusevastane kombinatsioonravi, mille hulka võib kuuluda ka Kaletra, võib põhjustada rasvkoe

ümberjaotumist organismis ning sellest tingitud kehakuju muutusi. See võib väljenduda jalgade, käte

ja näopiirkonna rasvkoe vähenemises, rasva ladestumise suurenemises kõhupiirkonnas ja

siseorganites, rindade suurenemises ja rasvamügarate tekkimises kaelapiirkonda (kuklapoolel). Nende

seisundite põhjused ja pikaajalised toimed tervisele ei ole seni teada.

Rääkige oma arstile, kui te märkate mingeid muutusi oma kehakujus, mis on tingitud rasvkoe

ümberjaotumisest.

AEG-AJALT esinevad kõrvaltoimed (1…10 isikul 1000-st):

- ebanormaalsed unenäod;

- maitsetundlikkuse muutus või kadu;

- juuste kadu;

- atrioventrikulaarne blokaad kardiogrammis;

- arterite lupjumine, mis võib viia südameataki või rabanduseni;

- veresoonte ja kapillaaride põletik;

- sapipõiepõletik;

- kontrollimatu värisemine;

- kõhukinnisus;

- süvaveenipõletik, mis on tingitud verehüübest;

- suukuivus;

- võimetus kontrollida sisikonda;

- maole järgneva peensoole osa põletik, seedetrakti haav või haavand, seedetrakti või pärasoole

veritsus;

- punaliblede esinemine uriinis;

- maksa suurenemine, maksa rasvladestused;

- munandite funktsiooni puudumine;

- immuunsuse rekonstitutsiooni sündroom;

- suurenenud isu;

- bilirubiini (punaliblede lagundamisel tekkiv pigment) ebanormaalselt kõrge tase veres;

- seksuaaltungi vähenemine;

- neerupõletik;

- ebapiisavast verevasustusest tingitud luude hävimine;

- haavad või haavandid suus, kõhu ja sisikonna põletik;

- neerukahjustus;

- lihaskiudude lagunemine, ning sellele järgnev lihaskiudude osiste (müoglobiini) vabanemine

vereringesse;

- heli ühes või mõlemas kõrvas (nt sumin, helin või vilin);

- treemor;

- ühe südameklapi (trikuspiidklapi) ebanormaalne sulgumine;

- vertiigo (peapööritus);

- nägemise häired, silma kahjustus;

- kehakaalu suurenemine.

Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud seoses Kaletra’ga: naha või silmavalgete kollaseks mutumine

(kollatõbi), raske või eluohtlik nahalööve ja villid (StevensiJohnsoni sündroom ja multiformne

erüteem). Nende kõrvaltoimete esinemissagedus ei ole teada.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS KALETRA’T SÄILITADA

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

- Ärge kasutage Kaletra’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab

kuu viimasele päevale.

Kuidas ja kui kaua tuleb Kaletra’t säilitada

- Hoida külmkapis (2°C...8°C).

- Kasutamisaegne säilitamine: Säilitamisel väljaspool külmkappi hoida temperatuuril kuni 25°C

ning 42 päeva (6 nädala) möödumisel visata kasutamata jäänud kapslid minema.

- Soovitatav on kirjutada pakendile külmutuskapist väljavõtmise kuupäev.

- Vältida sattumist ülemäärase kuumuse kätte.

- Oluline on hoida Kaletra’t selles purgis, milles te selle saite. Ärge paigutage ravimit ümber

ühessegi teise pakendisse.

Kuidas ma peaksin ära viskama kasutamata jäänud Kaletra?

- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

- Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed

aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Kaletra sisaldab

Toimeaine on lopinaviir. Lisaks sellele sisaldavad kapslid ka ritonaviiri, mis pärsib lopinaviiri

lagundavaid ensüüme ja tõstab sel viisil lopinaviiri taset veres. Üks Kaletra kapsel sisaldab 133,3 mg

lopinaviiri ja 33,3 mg ritonaviiri (farmakokineetiline tugevdaja).

Abiained on: oleiinhape, propüleenglükool, polüoksüül 35 kastoorõli, puhastatud vesi.

Kapsli kesta koostisse kuuluvad: želatiin, veevaba sorbitooli lahus (sorbitooli, sorbitoolanhüdriidide ja

mannitooli segu), glütserool, titaandioksiid (valge värvaine), päikeseloojangukollane (E110),

keskmiseahelalised triglütseriidid, letsitiin ja must tint, mis sisaldab propüleenglükooli, musta

raudoksiidi, polüvinüülatsetaati (ftalaadina), polüetüleenglükool 400 ja ammooniumhüdroksiidi.

Kuidas Kaletra välja näeb ja pakendi sisu

Kaletra pehmekapslid on oranži värvi ning neile on musta värviga trükitud Abbotti logo ning tähis

“PK”. Üks Kaletra pehmekapsel sisaldab 133,3 mg lopinaviiri ja 33,3 mg ritonaviiri.

Kaletra pehmekapslid on saadaval pudelites, mis sisaldavad 90 kapslit või blister-multipakendites, mis

sisaldavad 180 (5 pakendit 36 kapsliga) kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja: Abbott Laboratories Limited, Abbott House, Vanwall Business Park, Vanwall

Road, Maidenhead, Berkshire SL6 4XE, Ühendkuningriik

Tootja:

Aesica Queenborough Ltd, Queenborough, Kent ME11 5EL, Ühendkuningriik