Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Kaletra - Kaletra toote info LISA III

ATC Kood: J05AR10
Toimeaine: lopinavir / ritonavir
Tootja: AbbVie Ltd

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KAPSLID - KARP KAHE PUDELIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kaletra 133,3 mg/33,3 mg pehmekapslid

Lopinaviir/ritonaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga pehmekapsel sisaldab: 133,3 mg lopinaviiri ja 33,3 mg ritonaviiri (farmakokineetiline tugevdaja).

3. ABIAINED

Sisaldab: propüleenglükooli, polüoksüül 35 kastoorõli, veevaba sorbitooli lahust (sorbitooli,

sorbitoolanhüdriidide ja mannitooli segu), glütserooli ja päikeseloojangukollast (E110).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

180 pehmekapslit (2 pudelit, igas 90 kapslit)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Lapsekindel kork.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Kasutamisaegne säilitamine: Säilitamisel väljaspool külmkappi hoida temperatuuril kuni 25°C ning 42

päeva (6 nädala) möödumisel visata kasutamata jäänud kapslid minema. Soovitatav on kirjutada

pakendile külmutuskapist väljavõtmise kuupäev.

Vältida sattumist ülemäärase kuumuse kätte.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Abbott Laboratories Limited

Abbott House

Vanwall Business Park

Vanwall Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4XE

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/01/172/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

kaletra kapslid