Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Kaletra - Kaletra toote info LISA I

ATC Kood: J05AR10
Toimeaine: lopinavir / ritonavir
Tootja: AbbVie Ltd

Artikli sisukord

LISA I

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kaletra 133,3 mg/33,3 mg pehmekapslid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Kaletra pehmekapsel sisaldab 133,3 mg lopinaviiri ja 33,3 mg ritonaviiri (lopinaviiri toime farmakokineetiline tugevdaja).

Abiained:

Üks kapsel sisaldab 64,1 mg propüleenglükooli, 21,4 mg polüoksüül 35 kastoorõli, 132,2 mg veevaba

vedelat sorbitooli (glütseroolisegu) ja 0,8 mg päikeseloojangukollast (E110, vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Pehmekapsel.

Kapslid on oranži värvi ning neile on musta värviga trükitud Abbotti logo ja tähis “PK”.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Kaletra on näidustatud HIV-1 infektsiooni raviks täiskasvanutel ja üle 2-aastastel lastel

kombinatsioonis teiste retroviirusvastaste ravimitega.

Kaletra valik HIV-1-ga nakatunud ning varem proteaasi inhibiitoriteid manustanud patsientide

ravimiseks peab baseeruma individuaalsel viiruse resistentsuse määramisel ja patsiendi ravianamneesil

(vt lõigud 4.4 ja 5.1).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Kaletra’t tohib välja kirjutada ainult HIV infektsiooni ravi alal kogenud arst.

Annustamine

Kasutamine täiskasvanutel ja noorukitel: soovitatav annus on 3 kapslit 2 korda ööpäevas, manustatuna

koos toiduga. Nende patsientide jaoks, kellel on kapslite neelamisega raskusi, on saadaval ka

suukaudne lahus.

Kasutamine pediaatrilises praktikas (üle 2-aastastel lastel): suukaudne lahus on lastel kõige

täpsemaks annustamiseks soovitatav kehapindalal* põhinev valik (selle kohta lugege Kaletra

suukaudse lahuse ravimi omaduste kokkuvõtet). Juhul, kui siiski peetakse vajalikuks kasutada lastel

pehmekapsleid, tuleks neid kasutada erilise ettevaatusega nende vähem täpsete annustamisvõimaluste

tõttu. Seetõttu võib pehmekapsleid saavatel lastel olla kõrgem eksponeeritus (suurenenud toksilisuse

riskiga) või suboptimaalne eksponeeritus (mitteküllaldase efektiivsuse riskiga). Järelikult, kui lastele

annustatakse pehmekapsleid, võib olla vajalik terapeutiline ravimi monitooring, et kindlustada

individuaalsele patsiendile sobiv lopinaviiri eksponeeritus.

Pehmekapslite annustamisjuhised lastel

Kehapindala* (m2) 2 korda ööpäevas manustatav

annus (annus mg-des)

0,40 0,75 1 pehmekapsel (133,3/33,3 mg)

0,80 1,3 2 pehmekapslit (266,6/66,6 mg)

1,4 1,75 3 pehmekapslit (400/100 mg)

*Kehapindala on võimalik välja arvutada järgneva valemi alusel:

KP (m2) = (Pikkus (cm) X Kehamass (kg) / 3600)

Alla 2-aastased lapsed: Kaletra ohutus ja efektiivsus alla 2-aastastel lastel ei ole tõestatud. Praegu

olemasolevad andmed on kirjeldatud lõigus 5.2, kuid annustamissoovitusi ei saa anda.

Maksakahjustus: Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega HIV-infektsiooniga patsientidel on

täheldatud umbes 30%-list lopinaviiri mõju tõusu, kuid eeldatavalt ei oma see kliinilist tähtsust. (vt

lõigud 4.4 ja 5.2). Puuduvad andmed raske maksakahjustusega patsientide kohta. Nendele

patsientidele ei tohi Kaletra’t manustada (vt lõik 4.3).

Neerukahjustus: kuna lopinaviiri ja ritonaviiri renaalne kliirens on tühine, ei ole neerukahjustusega

patsientidel plasmatasemete tõusu oodata. Tulenevalt lopinaviiri ja ritonaviiri ulatuslikust

seondumisest valkudega, on ebatõenäoline, et neid saab märkimisväärselt eemaldada hemodialüüsi või

peritoneaaldialüüsiga.

Manustamisviis

Kaletra’t manustatakse suukaudselt ja seda tuleb alati võtta koos toiduga (vt lõik 5.2).

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Raske maksapuudulikkus.

Kaletra sisaldab lopinaviiri ja ritonaviiri, mis on mõlemad P450 isovormi CYP3A inhibiitorid.

Kaletra’t ei tohi kasutada samaaegselt selliste ravimpreparaatidega, mille kliirens sõltub suurel määral

CYP3A-st ning mille plasmakontsentratsiooni suurenemisel võivad tekkida rasked ja/või eluohtlikud

nähud. Sellisteks ravimiteks on näiteks astemisool, terfenadiin, suukaudne midasolaam

(ettevaatusabinõud parenteraalselt manustatava midasolaami kasutamisel vt lõik 4.5), triasolaam,

tsisapriid, pimosiid, amiodaroon, tungaltera alkaloidid (nt ergotamiin, dihüdroergotamiin, ergonoviin,

metüülergonoviin), lovastatiin, simvastatiin, sildenafiil, mida kasutatakse pulmonaarse arteriaalse

hüpertensiooni ravis (sildenafiili kasutamise kohta erektsioonihäiretega patsientidel vt lõik 4.5) ja

vardenafiil.

Lopinaviiri ja ritonaviiri kasutamise ajal tuleb vältida lihtnaistepuna (Hypericum perforatum)

sisaldavate taimsete preparaatide kasutamist, kuna esineb oht lopinaviiri ja ritonaviiri plasmataseme

ning kliinilise efektiivsuse vähenemiseks (vt lõik 4.5).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kaasuvate haigustega patsiendid

Maksapuudulikkus: Kaletra ohutus ja efektiivsus väljendunud maksahäirete korral ei ole kindlaks

tehtud. Kaletra on vastunäidustatud raske maksakahjustusega patsientidel (vt lõik 4.3). Kroonilise Bvõi

C-hepatiidi patsientidel, keda on ravitud kombineeritud retroviirusvastaste ravimitega, on

suurenenud oht raskete ja potentsiaalselt eluohtlike hepaatiliste kõrvaltoimete tekkeks. Samaaegse Bvõi

C-hepatiidi viirusevastase ravi korral lugege vastava ravimi omaduste kokkuvõtet.

Eelneva maksa düsfunktsiooniga patsientidel, k.a. krooniline hepatiit, esineb kombineeritud

retroviirusevastase ravi ajal sagedamini maksafunktsiooni häireid ning neid patsiente tuleb vastavalt

tavapraktikale jälgida. Maksahaiguse halvenemisel tuleks nendel patsientidel kaaluda ravi katkestamist

või lõpetamist.

Neerupuudulikkus: kuna lopinaviiri ja ritonaviiri neerukliirens on praktiliselt olematu, ei tohiks

neerukahjustuse korral ravimi kontsentratsioonid suureneda. Kuna nii lopinaviir kui ritonaviir on

tugevasti seondunud vereplasma valkudega, ei ole nende oluline eritumine hemo- või

peritoneaaldialüüsi käigus tõenäoline.

Hemofiilia: A- ja B-tüüpi hemofiiliaga patsientide ravimisel proteaasi inhibiitoritega on olnud teateid

veritsuse tugevnemise, sealhulgas spontaansete subkutaansete hematoomide ja hemartrooside kohta.

Mõningatele patsientidele manustati täiendavalt VIII hüübimisfaktorit. Enam kui pooltel teatatud

juhtudest jätkati sellise ravikuuri ajal või pärast seda ka ravi proteaasi inhibiitoritega. Põhjusliku seose

olemasolus ollakse kindlad, kuid toimemehhanismi ei ole olnud võimalik selgitada.

Hemofiiliapatsiente tuleb veritsuse suurenemise ohust informeerida.

Lipiidide taseme tõus

Ravi Kaletra’ga on põhjustanud kolesterooli ja triglütseriidide kontsentratsiooni tõusu, mis mõningail

juhtudel on olnud märkimisväärne. Enne Kaletra-ravi alustamist tuleb määrata triglütseriidide ja

kolesterooli tasemed ning ravikuuri kestel tuleb määramisi perioodiliste intervallide järel korrata.

Eraldi tähelepanu tuleks pöörata patsientidele, kelle vastavad algväärtused on kõrged või kelle

anamneesis on lipiidide ainevahetushäireid. Lipiidide häireid tuleb vastavalt vajadusele ravida

(täiendava informatsiooni saamiseks koostoimete kohta HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega vt ka

lõik 4.5).

Pankreatiit

Kaletra’t saavatel patsientidel, ka neil, kellel kujunes välja hüpertriglütserideemia, on esinenud

pankreatiiti. Enamikul sellistest patsientidest oli anamneesis varasemaid pankreatiidijuhte ja/või nad

said kaasuva ravina selliseid preparaate, mis võivat põhjustata pankreatiiti. Märkimisväärne

triglütseriidide taseme tõus on pankreatiidi kujunemise riskifaktoriks. Kaugelearenenud HIV-ga

patsientidel võib samuti esineda triglütseriidide taseme tõusu ning tekkida pankreatiit.

Pankreatiiti tuleks kahtlustada, kui tekivad kliinilised sümptomid (iiveldus, oksendamine, kõhuvalu)

või ilmnevad pankreatiidile viitavad laboratoorsete näitajate (seerumi lipaasi või amülaasi aktiivsuse

tõus) hälbed. Haiguse olemasolule viitavate nähtude ja sümptomitega patsientidel tuleks pankreatiidi

diagnoosimisel ravi Kaletra’ga katkestada (vt lõik 4.8).

Hüperglükeemia

Proteaasi inhibiitoritega ravitud patsientidel on esmakordselt avaldunud suhkurdiabeet,

hüperglükeemia ning esinenud olemasoleva suhkurdiabeedi ägenemist. Mõningail juhtudel oli

hüperglükeemia raske ning sellega kaasnes ketoatsidoos. Paljudel patsientidel esines ka kaasuvaid

haigusseisundeid, mida raviti selliste preparaatidega, mille kasutamisega seoses on esinenud

suhkurtõve või hüperglükeemia kujunemist.

Rasvladestuse ümberjaotumine ja ainevahetushäired:

Retroviirusevastast kombinatsioonravi on seostatud organismi rasvladestuse ümberjaotumisega

(lipodüstroofiaga) HIV-patsientidel. Nende nähtude kaugtagajärjed ei ole hetkel teada. Samuti on

teadmised selle tekkemehhanismi kohta ebapiisavad. Oletatud on, et esineb seos proteaasi inhibiitorite

kasutamise ja vistseraalse lipomatoosi ning nukleosiidsete pöördtranskriptaasi inhibiitorite kasutamise

ja lipoatroofia vahel. Lipodüstroofia tekke kõrgenenud riskifaktorid on patsiendispetsiifilised, näiteks

kõrge iga ja ravimist lähtuvad, näiteks pikemaajaline retroviirusevastane ravi ja sellega seotud

ainevahetushäired. Haigete kliinilisel jälgimisel tuleb hinnata ka rasva ümberjaotumist. Kaaluda tuleks

ka tühja kõhuga patsiendil vereseerumi lipiidide ja veresuhkru määramist. Lipiidide häireid tuleb

vastavalt ravida (vt lõik 4.8).

Immuunsüsteemi reaktivatsiooni sündroom

Raskekujulise immuunpuudulikkusega HIV-infektsiooniga patsientidel võib kombineeritud

retroviirusevastase ravi alustamise ajal tekkida põletikuline reaktsioon asümptomaatilistele või

residuaalsetele oportunistlikele patogeenidele ja põhjustada tõsist kliinilise seisundi või sümptomite

halvenemist. Tüüpiliselt on selliseid reaktsioone täheldatud paaril esimesel nädalal või kuul pärast

kombineeritud retroviirusevastase ravi alustamist. Vastavad näited on tsütomegaloviiruse poolt

põhjustatud retiniit, generaliseerunud ja/või fokaalsed mükobakteriaalsed infektsioonid ja

Pneumocystis jiroveci pneumoonia. Hinnang tuleb anda mistahes põletikunähtudele ja vajadusel

alustada ravi.

Osteonekroos: Kuigi osteonekroosi etioloogiat peetakse multifaktoriaalseks (hõlmates

kortikosteroidide kasutamise, alkoholi tarvitamise, raske immuunsupressiooni ja kõrge kehamassi

indeksi), on teatatud haiguse esinemisest eriti kaugelearenenud HIV-haigusega ja/või pikaajalist

kombineeritud retroviirusevastast ravi saanud patsientidel. Patsientidele tuleb soovitada otsida arstiabi,

kui esineb liigesvalu, -jäikus või liikumisraskused.

PR intervalli pikenemine

Lopinaviir/ritonaviir on uuringutes mõnedel tervetel täiskasvanutel näidanud mõõdukat

sümptomaatilist PR-intervalli pikendavat toimet. Harva on teatatud teise või kolmanda astme

atrioventrikulaarse blokaadi esinemisest lopinaviir/ritonaviiri saavatel patsientidel, kellel on kaasnev

strukturaalne südamehaigus või juhtesüsteemi häired või kes võtavad ravimeid, mis teadaolevalt

pikendavad PR-intervalli (sh verapamiil või atasanaviir). Kaletra’t tuleb sellistel patsientidel kasutada

ettevaatusega (vt lõik 5.1).

Koostoimed teiste ravimitega

Kaletra sisaldab lopinaviiri ja ritonaviiri, mis mõlemad on P450 isovormi CYP3A inhibiitorid. Suure

tõenäosusega suurendab Kaletra peamiselt CYP3A kaudu metaboliseeruvate ravimite

plasmakontsentratsiooni. Samaaegsel manustamisel koos Kaletra’ga võib nende ravimite

plasmakontsentratsiooni tõus tugevdada või pikendada nende terapeutilist toimet ja kõrvaltoimeid (vt

lõigud 4.3 ja 4.5).

Kaletra ja atorvastatiini kombinatsiooni ei soovitata kasutada. Kui atorvastatiini kasutamine on

tingimata vajalik, tuleb kasutada atorvastatiini madalaimat annust koos hoolika ohutuse

monitoorimisega. Kui Kaletra’t kasutatakse samaaegselt rosuvastatiiniga, tuleb ka seda teha

ettevaatusega ja kaaluda annuste vähendamist. Kui on näidustatud ravi HMG-CoA reduktaasi

inhibiitoritega, tuleks eelistada pravastatiini või fluvastatiini (vt lõik 4.5).

PDE5 inhibiitorid: patsientidele, kes saavad Kaletra’t, tuleb sildenafiili ja tadalafiili erektiilse

düsfunktsiooni raviks määrata erilise ettevaatusega. Nende ravimite koosmanustamine Kaletra’ga

oodatavalt tõstab oluliselt nende kontsentratsioone ja võib põhjustada sellega seostatavaid

kõrvaltoimeid, nagu hüpotensioon, minestus, nägemishäired ja pikenenud kestusega erektsioon (vt lõik

4.5). Vardenafiili ja lopinaviir/ritonaviiri kooskasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Pulmonaarse arteriaalse hüpertensiooni raviks määratud sildenafiili kooskasutamine Kaletra’ga on

vastunäidustatud (vt lõik 4.3)

Eriti ettevaatlik tuleb olla Kaletra ja QT-intervalli pikendava toimega ravimpreparaatide

(kloorfeniramiin, kinidiin, erütromütsiin, klaritromütsiin) koosmanustamisel. Samaaegsel

manustamisel võib Kaletra suurendada nende ravimite kontsentratsiooni ning selle kaudu tugevdada

nende kardiaalseid kõrvaltoimeid. Prekliinilistes uuringutes on Kaletra’l täheldatud toimet südamele,

seetõttu ei saa välistada Kaletra potentsiaalset toimet südamele (vt lõigud 4.8 ja 5.3).

Kaletra ja rifampitsiini koosmanustamine ei ole soovitatav. Rifampitsiini kasutamine samaaegselt

Kaletra’ga põhjustab lopinaviiri kontsentratsiooni olulist langust ja pärsib märkimisväärselt lopinaviiri

ravitoimet. Piisav lopinaviir/ritonaviiri ravitoime on võimalik saavutada suurema Kaletra annuse

manustamisega, kuid see on omakorda seotud kõrgema maksa- ning seedetrakti toksilisusega. Seetõttu

peaks koosmanustamist vältima või kasutama ainult äärmise vajaduse korral (vt lõik 4.5).

Kaletra ja flutikasooni või teiste CYP3A4 kaudu metaboliseeruvate glükokortikoidide samaaegne

kasutamine ei ole soovitatav, välja arvatud juhul, kui ravist saadav potentsiaalne kasu ületab

kortikosteroidi süsteemsest toimest tuleneva ohu, sh Cushingi sündroom ja neerupealiste funktsiooni

pärssimine (vt lõik 4.5).

Pediaatriline populatsioon

Ebapiisavate ohutus- ja efektiivsusandmete tõttu ei soovitata Kaletra’t alla 2-aastastel lastel kasutada.

Muud

Kaletra ei ravi HIV-st või AIDS-ist terveks. Kaletra’t kasutades püsib endiselt risk kanda HIV-i

seksuaalsel teel või verega teistele inimestele üle. Rakendada tuleb vastavaid ettevaatusabinõusid. Ka

Kaletra’ga ravitavatel inimestel võivad areneda HIV haiguse ja AIDS-iga seotud infektsioonid ja

haigused.

Kaletra pehmekapslid sisaldavad abiainena päikeseloojangukollast värvainet [E110], mis võib

põhjustada allergilist reaktsiooni. Sagedamini esineb allergiat inimestel, kes on allergilised ka

atsetüülsalitsüülhappe suhtes.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kaletra sisaldab lopinaviiri ja ritonaviiri, mis on mõlemad in vitro P450 isovormi CYP3A inhibiitorid.

Kaletra samaaegne kasutamine koos peamiselt CYP3A kaudu metaboliseeruvate ravimpreparaatidega

võib põhjustada nende plasmakontsentratsiooni tõusu, ning seetõttu tugevdada või pikendada nende

ravitoimet ja kõrvaltoimed. Kliinilises kasutuses olevates kontsentratsioonides ei pärsi Kaletra

CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, CYP2B6 ega CYP1A2 (vt lõik 4.3).

In vivo indutseerib Kaletra iseeenda metabolismi ning suurendab mõningate tsütokroom P450 kaudu

(sh CYP2C9 ja CYP2C19) ja glükuronisatsiooni teel metaboliseeruvate ravimite biotransformatsiooni.

Selle tulemusel võib langeda samaaegselt manustatavate ravimite plasmakontsentratsioon ning

väheneda nende efektiivsus.

Ravimpreparaadid, mille samaaegne kasutamine on spetsiifiliste koostoimete ulatuslikkuse ja

võimalike raskete kõrvaltoimete tõttu vastunäidustatud, on loetletud lõigus 4.3.

Teadaolevad ja teoreetilised koostoimed valitud retroviirusevastaste ja mitte-retroviirusevastaste

ravimite vahel on toodud allolevas tabelis.

Koostoimete tabel

Koostoimed Kaletra ja samaaegselt manustatavate ravimite vahel on toodud allolevas tabelis (tõus on

märgitud kui “↑”, langus kui “↓”, muutuseta kui “↔”,üks kord ööpäevas kui “QD”, kaks korda

ööpäevas kui “BID” ja kolm korda ööpäevas kui "TID").

Välja arvatud juhul kui on öeldud teisiti, on alltoodud uuringutes kasutatud lopinaviir/ritonaviiri

soovitatavat annust (so 400/100 mg kaks korda ööpäevas).

Teised ravimid

Tuginedes teadaolevatele ainevahetusprofiilidele, ei ole kliiniliselt olulised koostoimed oodatavad

Kaletra ja dapsooni, trimetoprimi/sulfametoksasooli, asitromütsiini või flukonasooli puhul.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kaletra kasutamise kohta rasedatel naistel andmed puuduvad. Loomkatsed on näidanud

reproduktsioonitoksilist toimet (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimestele ei ole teada. Raseduse ajal

võib Kaletra’t kasutada ainult hädaolukorras.

Imetamine

Rottidel teostatud uuringud näitasid, et Kaletra eritub rinnapiima. See, kas preparaat eritub ka inimeste

rinnapiima, ei ole teada. HIV-infektsiooniga naised ei tohi oma lapsi mingil juhul imetada juba

ainuüksi seetõttu, et ära hoida HIV ülekanne.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Patsiente tuleb informeerida, et Kaletra-ravi ajal on teatatud iivelduse tekkimisest (vt lõik 4.8).

4.8 Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kaletra ohutust on II-IV faasi kliinilistes uuringutes hinnatud rohkem kui 2600-l patsiendil, kelledest

üle 700-l oli kasutatav annus 800/200 mg (6 kapslit või 4 tabletti) üks kord ööpäevas. Lisaks

nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitoritele (NRTId) kasutati mõnedes uuringutes Kaletra’t koos

efavirensi või nevirapiiniga.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed kliinilistes uuringutes olid kõhulahtisus, iiveldus,

oksendamine, hüpertriglütserideemia ja hüperkolesteroleemia. Kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine

võivad ilmenda ravi alguses, hüpertriglütserideemia ja hüperkolesteroleemia aga ravi lõpus. Raviga

seotud kõrvaltoimete tõttu katkestas enneaegselt ravi 7% II-IV faasi uuringutes osalenud patsientidest.

On oluline märkida, et Kaletra’ga ravitud patsientidel on esinenud pankreatiiti, sealhulgas ka neil, kel

kujunes hüpertriglütserideemia. Lisaks sellele esines harvadel juhtudel Kaletra-ravi käigus PRintervalli

pikenemist (vt lõik 4.4).

b. Kõrvaltoimete tabel

Kliiniliste uuringute käigus ja turustamisjärgse kogemuse põhjal teatatud kõrvaltoimed täiskasvanutel

ja lastel:

Järgnevatest juhtudest on teavitatud kui kõrvaltoimetest. Sagedus hõlmab kõiki esinenud mõõduka

kuni raske raskusastmega kõrvaltoimeid, hoolimata individuaalsetest põhjuse hinnangutest.

Kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemide kaupa. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed

toodud tõsiduse vähenemise järjekorras: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt

(≥ 1/1000 kuni < 1/100) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimetest, mille sageduseks on märgitud ”teadmata”, teavitati turustamisjärgse järelvalve

käigus.

Täiskasvanud patsientidel kliinilistes uuringutes ja turustamisjärgselt avaldunud kõrvaltoimed

Organsüsteemi klass Sagedus Kõrvaltoime

Infektsioonid ja infestatsioonid Väga sage Ülemiste hingamisteede infektsioon

Sage Alumiste hingamisteede infektsioon, naha

infektsioonid, sh tselluliit, follikuliit ja furunkul

Vere ja lümfisüsteemi häired Sage

Aneemia, leukopeenia, neutropeenia,

lümfadenopaatia

Sage Ülitundlikkus sh urtikaaria ja angioödeem

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt Immuunsuse rekonstitutsiooni sündroom

Endokriinsüsteemi häired Aeg-ajalt Hüpogonadism

Sage

Vere glükoositaseme häired, sh suhkurtõbi,

hüpertriglütserideemia, hüperkolesteroleemia,

kehakaalu langus, söögiisu vähenemine

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt Kehakaalu tõus, söögiisu suurenemine

Sage

Ärevus

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt Ebatavalised unenäod, libiido langus

Sage

Peavalu (sh migreen), neuropaatia (sh perifeerne

neuropaatia), pearinglus, unetus

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt Rabandus, konvulsioon, düsgeusia, ageusia,

treemor

Silma kahjustused Aeg-ajalt Nägemishäire

Kõrva ja labürindi kahjustused Aeg-ajalt Tinnitus, peapööritus

Südame häired Aeg-ajalt Ateroskleroos nagu müokardi infarkt,

atrioventrikulaarne blokaad, trikuspidaalklapi puudulikkus

Vaskulaarsed häired Sage Hüpertensioon,

Aeg-ajalt Süvaveenitromboos

Väga sage

Kõhulahtisus, iiveldus

Sage Pankreatiit1, oksendamine, gastroösofageaalne

reflukshaigus, gastroenteriit ja koliit, kõhuvalu

(ülemine ja alumine), kõhupuhitus, düspepsia,

hemorroidid, flatulents

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt Mao-soole veritsus sh mao-soole haavandid,

duodeniit, gastriit ja rektaalne veritsus, stomatiit

ja suuhaavandid, väljaheite muutused,

kõhukinnisus, suu kuivus

Sage Hepatiit, sh ASAT, ALAT ja GGT aktiivsuse

tõus

Aeg-ajalt Maksasteatoos, hepatomegaalia, kolangiit,

hüperbilirubineemia

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata Kollatõbi

Sage

Omandatud lipodüstroofia, sh näo kõhnumine,

lööve, sh makulopapulaarne lööve,

dermatiit/lööve, sh ekseem ja seborroiline

dermatiit, öine liighigistus, pruuritus

Aeg-ajalt Alopeetsia, kapillariit, vaskuliit

Naha ja nahaaluskoe

kahjustused

Teadmata Stevensi-Johnsoni sündroom, erythema

multiforme

Sage Müalgia, lihas-skeleti valu, sh liigesevalu ja

seljavalu, lihaste häired nagu nõrkus ja spasmid

Lihas-skeleti ja sidekoe

kahjustused

Aeg-ajalt

Rabdomüolüüs, osteonekroos

Neerude ja kuseteede häired Aeg-ajalt Vähenenud kreatiniini kliirens, nefriit,

hematuuria

Reproduktiivse süsteemi ja

rinnanäärme häired

Sage Erektsioonihäire, menstruatsioonihäire,

amenorröa, menorraagia

Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid

Sage

Väsimus, sh asteenia

1 Vt lõik 4.4: lipiidide taseme tõus ja pankreatiit.

c. Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Ritonaviiri ja inhaleeritavat või intranasaalselt manustatavat flutikasoonpropionaati saavatel

patsientidel on täheldatud Cushingi sündroomi; see peaks ilmnema ka teiste P450 3A kaudu

metaboliseeruvate kortikosteroidide, nt budesoniidi kasutamisel (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Seoses proteaasi inhibiitoritega, eriti kombinatsioonis nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitoritega,

on teatatud kreatiinfosfokinaasi (KFK) taseme tõusust, müalgiast, müosiidist ja harva

rabdomüolüüsist.

Retroviirusevastast kombinatsioonravi on HIV patsientidel seostatud keharasva ümberjaotumisega

(lipodüstroofia), sh perifeerse ja näopiirkonna nahaaluse rasva vähenemine, kõhuõõnesisese ja

vistseraalse rasvkoe suurenemine, rindade hüpertroofia ja dorsotservikaalne rasva kogunemine (härja turi).

Retroviiruste vastast kombinatsioonravi on seostatud ainevahetushäiretega, nagu

hüpertriglütserideemia, hüperkolesteroleemia, insuliinresistentsus, hüperglükeemia ja

hüperlaktateemia (vt lõik 4.4).

Raske immuunpuudulikkusega HIV-infektsiooniga patsientidel võib retroviirusevastase

kombinatsioonravi alguses tekkida põletikuline reaktsioon asümptomaatiliste või

residuaalsete oportunistlike infektsioonide suhtes (vt lõik 4.4).

Teatatud on osteonekroosi juhtumitest, eriti patsientidel, kel esinevad üldtunnustatud riskifaktorid,

kaugelearenenud HIV-haigus või kes on pikka aega saanud retroviirusevastast kombinatsioonravi.

Selle kõrvaltoime esinemise sagedus on teadmata (vt. lõik 4.4).

d. Lapsed

2-aastaste ja vanemate lastel puhul on ohutusprofiil olemuselt sarnane täiskasvanute puhul kehtivaga

(vt Tabel lõigus b)..

4.9 Üleannustamine

Praeguseks on andmeid Kaletra üleannustamise kohta inimestel vähe.

Koertel täheldatud kliinilised nähud olid: suurenenud süljeeritus, oksendamine ja

kõhulahtisus/väljaheite muutused. Hiirtel, rottidel ja koertel täheldatud toksilisussümptomiteks olid

aktiivsuse langus, ataksia, kõhnumine, dehüdratatsioon ja treemor.

Spetsiifiline antidoot puudub. Kaletra üleannustamise ravi seisneb üldistes toetavates meetmetes,

sealhulgas tuleb jälgida elulisi funktsioone ning patsiendi kliinilist seisundit. Vajadusel võib

imendumata toimeaine elimineerimiseks kutsuda esile oksendamist või teostada maoloputust. Samuti

võib manustada aktiveeritud sütt. Kuna Kaletra seondub suures ulatuses proteiinidega, on tema oluline

eritumine dialüüsil vähetõenäoline.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Viirusvastased ained süsteemseks kasutamiseks, proteaasi inhibiitorid,

ATC kood: J05AE06.

Toimemehhanism: Kaletra viirusvastase toime tagab lopinaviir. Lopinaviir on HIV-1 ja HIV-2

proteaaside inhibiitor. HIV proteaaside inhibeerimise tulemusel takistatakse polüproteiini gag-pol

lahtilõikamist, mistõttu tekib ebaküps, mitte-infektsioosne viirus.

Toimed elektrokardiogrammile: QTcF intervalli hinnati randomiseeritud, platseebo-kontrollitud ja

aktiivses (moksifloksatsiin 400 mg üks kord ööpäevas) ristuuringus 39-l tervel täiskasvanul kolmandal

uuringupäeval kaheteistkümne tunni jooksul teostatud kümne mõõtmise käigus. Maksimaalsed

keskmised (95%-lise ülemise usalduspiiriga) QTcF erinevused olid platseeboga võrreldes 3,6 (6,4)

lopinaviir/ritonaviiril 400/100 mg kaks korda ööpäevas ja 13,1 (15,8) terapeutilist annust ületava

800/200 mg kaks korda ööpäevas puhul. Kõrge annuse lopinaviir/ritonaviiri (800/200 mg kaks korda

ööpäevas) esilekutsutud QRS intervalli pikenemine 6 millisekundilt 9,5 millisekundile põhjustab QT

pikenemist. Need kaks režiimi põhjustasid kolmandal uuringupäeval 1,5 ja 3 korda kõrgemat ravimi

ekspositsiooni, kui on täheldatud soovitatud raviskeemi, lopinaviir/ritonaviir üks või kaks korda

ööpäevas, järginutel tasakaalukontsentratsiooni tingimustes. Mitte ühelgi uuringus osalenul ei

esinenud, võrreldes algtasemega, QTcF intervalli ≥ 60ms pikenemist, mis oleks ületanud potentsiaalset

kliiniliselt olulist 500 ms piiri.

Samas uuringus lopinaviir/ritonaviiri saanud patsientidel ilmnes kolmandal uuringupäeval PR

intervalli mõõdukas pikenemine. Keskmine PR muutus algtasemega võrreldes oli 11,6...24,4 ms 12

tunni jooksul pärast manustamist. Maksimaalne PR intervall oli 286 ms, ning ei täheldatud teise või

kolmanda astme atrioventrikulaarse blokaadi esinemist (vt lõik 4.4).

Viirusvastane aktiivsus in vitro: Lopinaviiri in vitro viirusvastast toimet laboratoorsete HIV tüvede

suhtes uuriti ägedalt infitseeritud lümfoblastilise rea rakkudel ning kliiniliste HIV tüvede suhtes

perifeersest verest pärit lümfotsüütidel. Lopinaviiri keskmine IC50 viie erineva laboratoorse HIV-1

tüve vastu oli inimese seerumi puudumisel 19 nM. MT4 rakkudes paikneva HIV-1IIIb tüve vastu oli

lopinaviiri keskmine IC50 inimese seerumi puudumisel 17 nM ning 50% inimese seerumi juuresolekul

102 nM. Erinevate HIV-1 kliiniliste isolaatide suhtes oli lopinaviiri keskmine IC50 inimese seerumi

puudumisel 6,5 nM.

Resistentsus:

In vitro resistentsuse valik:

In vitro on välja selekteeritud HIV-1 isolaate, mille tundlikkus lopinaviiri suhtes on vähenenud. HIV-1

on in vitro kultiveeritud koos lopinaviiriga ning lopinaviiri ja ritonaviiri kombinatsiooniga sellistes

kontsentratsioonides, mis jäljendavad Kaletra-ravi ajal esinevat plasmakontsentratsioonisuhete

vahemikku. Kultuuridest isoleeritud viiruste geno- ja fenotüüpide analüüsil leiti, et ritonaviiri selliste

kontsentratsioonisuhete juures ei mõjuta lopinaviir-resitentsete viirustüvede selekteerumist

mõõdetaval määral. Kokkuvõtteks näitas in vitro fenotüüpide iseloomustamine ristuva resistentsuse

esinemist lopinaviiri ja teiste proteaasi inhibiitorite vahel. Seega korreleerub viiruse tundlikkuse

vähenemine lopinaviiri suhtes täielikult tundlikkuse vähenemisega ritonaviiri ja indinaviiri suhtes;

täielikku korrelatsiooni ei esine aga lopinaviiri ning amprenaviri, sakvinaviiri ja nelfinaviiri

tundlikkuse vähenemise osas.

Resistentsuse analüüs patsientidel, kes ei ole varem retroviirusevastast (ARV) ravi saanud:

Kliiniliste uuringute käigus, kus analüüsiti piiratud hulka isolaate, ei tuvastatud retroviirusevastast ravi

mittesaanud patsientidel resistentsuse valikut lopinaviiri suhtes ilma olulise resistentsuseta proteaasi

inhibiitori suhtes algtasemel. Vaata pikemalt kliiniliste uuringute detailset kirjeldust.

Resistentsuse analüüs proteaasi inhibiitoriga (PI) ravitud patsientidel:

Lopinaviir-resistentsuse valimit patsientide hulgas, kellel eelnev ravi proteaasi inhibiitoriga ei olnud

tulemust andnud, iseloomustati, analüüsides pikaajalisi isolaate 19-lt proteaasi inhibiitoritega ravitud

patsiendilt kahest II faasi uuringust ja ühest III faasi uuringust, kellel oli kas puudulik viroloogiline

supressioon või kellel esines viirusinfektsiooni taasteke pärast esialgset reageerimist Kaletra-ravile

ning kellel täheldati täiendavat in vitro resistentsust, kui testide väärtusi võrreldi enne ravi ja pärast

infektsiooni taasteket (viimast defineeriti kui uue mutatsiooni ilmnemist või kahekordset muutust

fenotüübi tundlikkuses lopinaviiri suhtes). Täiendav resistentsus tekkis kõige sagedamini patsientidel,

kellelt enne ravi isoleeritud viirustel esines mitmeid proteaasi inhibiitoritega seotud mutatsioone, kuid

tundlikkus lopenaviiri suhtes oli enne ravi vähenenud < 40 korda. Kõige sagedamini ilmnesid

mutatsioonid V82A, I54V ja M46I. Täheldati ka mutatsioone L33F, I50V ja V32I koos mutatsiooniga

I47V/A. 19-ne isolaadi IC50 oli võrreldes enne ravi täheldatuga suurenenud 4,3 korda (6,2-kordsest 43-

kordseks, võrreldes metsikut tüüpi viirusega).

Genotüübilised iseärasused korreleeruvad teiste proteaasi inhibiitorite abil välja selekteeritud viiruste

fenotüübis ilmneva tundlikkuse nõrgenemisena lopinaviiri suhtes. Uuriti lopinaviiri viirusvastast

toimet in vitro 112 kliinilisel isolaadil, mis olid võetud patsientidelt, kelle puhul ravi ühe või mitme

proteaasi inhibiitoriga oli ebaõnnestunud. Sellest paneelist olid HIV-proteaasis toimunud

mutatsioonidest seotud in vitro tundlikkuse langusega lopinaviiri suhtes järgmised mutatsioonid:

L10F/I/R/V, K20M/R, L24I, M46I/L, F53L, I54L/T/V, L63P, A71I/L/T/V, V82A/F/T, I84V ja L90M.

Lopinaviiri keskmine EC50 erinevate tüvede vastu, millel esines 0...3, 4...5, 6...7 ja 8...10 mutatsiooni

ülalmainitud aminohappelistes positsioonides, oli vastavalt 0,8; 2,7; 13,5; ja 44 korda kõrgem kui EC50

HIV algviirustüvede vastu. Kõigil 16 viirusel, millel esines enam kui 20-kordne tundlikkuse muutus,

olid toimunud mutatsioonid positsioonides 10, 54, 63 pluss 82 ja/või 84. Lisaks sellele kandsid nad

keskmiselt 3 mutatsiooni aminohapete positsioonides 20, 24, 46, 53, 71 ja 90. Lisaks ülalkirjeldatud

mutatsioonidele on pärast infektsiooni taasteket Kaletra-ravi saavatelt patsientidelt (keda eelnevalt

raviti proteaasi inhibiitoritega) isoleeritud viirustel, mille tundlikkus lopinaviiri suhtes oli langenud,

täheldatud ka mutatsioone V32I ja I47A ja Kaletra-ravi saavatelt patsientidelt isoleeritud viirustel,

mille tundlikkus lopinaviiri suhtes oli langenud, mutatsioone I47A ja L76V.

Kaletra viirusvastane aktiivsus patsientidel, kellel ravi proteaasi inhibiitoritega ebaõnnestus: In vitro

viiruse algse geno- ja fenotüübi alusel hinnati lopinaviir-tundlikkuse vähenemise kliinilise tähenduse

välja selgitamiseks 56 patsiendil, kellel varem oli ravi mitme proteaasi inhibiitoriga ebaõnnestunud,

viroloogilist reageerimist Kaletra-ravile. Lopinaviiri EC50 väärtus 56 erineva algse viirustüve suhtes

varieerus ulatuslikult võrreldes EC50 väärtusega metsikut tüüpi HIV suhtes – nende omavaheline suhe

kõikus vahemikus 0,6...96-korda. 48-nädalase kombineeritud Kaletra-, efavirens- ja nukleosiidse

pöördtranskriptaasravi järel täheldati HIV RNA koopiaid 400 koopia/ml patsientidel järgmiselt: 93%

(25/27) patsientidest lopinaviir-tundlikkuse vähenemine algväärtusest < 10 korra, 73% (11/15)

10...40 korda, ja 25% (2/8) > 40 korra. Lisaks sellele täheldati viroloogilist reageerimist 91% (21/23)

patsientidel, kelle vähenenud in vitro lopinaviir-tundlikkusega viirustüve proteaasis oli 0...5

ülalkirjeldatud mutatsiooni, 71% (15/21), kel oli 6...7 mutatsiooni ning 33% (2/6) 8...10 mutatsiooniga

tüve puhul.

Kuna need patsiendid ei olnud varem saanud ravi Kaletra ega efavirensiga, võib osa viirusvastasest

toimest omistada efavirensile, eriti nende patsientide puhul, kellel oli tegemist lopinaviiri suhtes

tugevalt resistentsete viirustüvedega. Uuringus ei olnud kontrollrühma, kus oleks kombinatsioonist

puudunud Kaletra.

Ristuv resistentsus: Teiste proteaasi inhibiitorite toime eelnevalt proteaasi inhibiitoreid saanud

patsientidelt isoleeritud viirustesse, millel tekkis täiendav resistentsus lopinaviiri suhtes pärast Kaletraravi:

Ristuva resistentsuse olemasolu teiste proteaasi inhibiitorite suhtes analüüsiti 18-lt eelnevalt

proteaasi inhibiitoreid saanud patsiendilt (kellel viirusinfektsioon tekkis uuesti) isoleeritud viirusel,

mille resistentsuse areng ilmnes kolmes Kaletra II faasi uuringus ja ühes Kaletra III faasi uuringus.

Nende 18-ne isolaadi puhul oli lopenaviiri keskmine IC50 vastavalt 6,9-kordne (enne ravi) ja 63-

kordne (taastekkinud infektsioonide puhul), võrreldes metsikut tüüpi viirusega. Üldiselt uuesti

tekkinud infektsioonide korral isoleeritud viirused kas säilitasid oma esialgse ristuva resistentsuse või

arenes neil märkimisvääre ristuv resistentsus indinaviiri, sakvinaviiri ja atasanaviiri suhtes. Täheldati

ka amprenaviiri toime tagasihoidlikku nõrgenemist – keskmine IC50 suurenes vastavalt 3,7 (enne ravi)

kuni 8 korda (taastekkinud infektsioonide puhul isoleeritud viirustel). Enne ravi isoleeritud viirused

säilitasid oma tundlikkuse tipranaviiri suhtes – keskmine IC50 suurenes vastavalt 1,9 korda (enne ravi

isoleeritud viirustel) ja 1,8 korda (taastekkinud infektsioonide puhul isoleeritud viirustel), võrreldes

metsikut tüüpi viirusega. Täiendava info saamiseks tipranaviiri kasutamise kohta lopinaviirresistentsete

HIV-1 infektsioonide ravis, sealhulgas eeldatavalt tundlike viiruste genotüüpide kohta, vt

Aptivis’e ravimi omaduste kokkuvõtet.

Kliinilised tulemused

Kaletra toimet (kombinatsioonis teiste retroviirusvastaste preparaatidega) bioloogilistele markeritele

(HIV RNA tasemele plasmas ja CD4+ T-rakkude arvule) on uuritud 48 kuni 360-nädalase kestusega

kontrollitud kliinilistes Kaletra-uuringutes.

Kasutamine täiskasvanutel

Patsiendid, kes pole retroviirusvastast ravi varem saanud

Uuring M98-863 oli randomiseeritud, topelt-pime uuring 653-l varasemat retroviirusvastast ravi mittesaanud

patsiendil, milles uuritavaks ravimiks oli Kaletra (400/100 mg kaks korda ööpäevas) ja

võrdlusravimiks nelfinaviir (750 mg kolm korda ööpäevas) koos stavudiini ja lamivudiiniga.

Keskmine CD4+ T-rakkude algtase oli 259 rakku/mm3 (vahemikus 2...949 rakku/mm3) ja keskmine

HIV-1 RNA algtase plasmas oli 4,9 log10 koopiat/ml (vahemikus 2,6...6,8 log10 koopiat/ml).

Tabel 1

48. nädala tulemused: uuring M98-863

Kaletra (N=326) Nelfinaviir (N=327)

HIV RNA < 400 koopiat/ml* 75% 63%

HIV RNA < 50 koopiat/ml*† 67% 52%

Keskmine CD4+ T-rakkude

arvu tõus algtaseme suhtes

(rakku/mm3)

207 195

* ravikavatsuse alusel teostatud (ITT) analüüsid, kus puuduvate andmetega patsiente

käsitletakse viroloogiliste ebaõnnestumistena

† p<0,001

113 nelfinaviiriga ja 74 lopinaviir/ritonaviir-kombinatsiooniga ravitud patsiendi puhul oli HIV RNA

tase üle 400 koopia/ml ravi vältel 48. nädalast 96. nädalani. Resistentsuse uuringuteks õnnestus neist

viirus isoleerida ja amplifitseerida 96-l nelfinaviiri saanud patsiendil ja 51-l lopinaviiri/ritonaviiri

saanud patsiendil. Resistentsust nelfinaviiri suhtes, mida määratleti proteaaside D30N või L90M

mutatsioonide olemasolu järgi, täheldati 41/96 (43%) patsientidest. Resistentsust lopinaviiri suhtes,

mida määratleti kõigi proteaaside primaarsete või aktiivtsentri mutatsioonide olemasolu järgi (vt

eespool), täheldati 0/51 (0%) patsientidest. Resistentsuse puudumist lopinaviiri suhtes kinnitasid ka

fenotüübi analüüsid.

Kestvat viroloogilist paranemist on Kaletra puhul (kombineeritult nukleosiidse/nukleotiidse

pöördtranskriptaasi inhibiitoritega) täheldatud ka ühes väikeseulatuslikus II-faasi uuringus (M97-720)

360-nädalase ravi kestel. Uuringus raviti algselt Kaletra’ga sadat patsienti (sealhulgas sai 51 patsienti

400/100 mg kaks korda ööpäevas ja 49 patsienti kas 200/100 mg kaks korda ööpäevas või 400/200 mg

kaks korda ööpäevas). Kõik patsiendid viidi üle avatud uuringule Kaletra annusega 400/100 mg kaks

korda ööpäevas 48. ja 72. nädala vahel. Kolmkümmend üheksa patsienti (39%) katkestasid uuringu, sh

16 katkestasid kõrvaltoimete tõttu (16%), millest üks oli seotud surmaga. Uuringu lõpetas

kuuskümmend üks patsienti (35 patsienti said soovitatud annust 400/100 mg kaks korda ööpäevas

kogu uuringu jooksul).

Tabel 2

360. nädala tulemused: uuring M97-720

Kaletra (N=100)

HIV RNA < 400 koopiat/ml 61%

HIV RNA < 50 koopiat /ml 59%

Keskmine CD4+ T-rakkude arvu tõus algtaseme suhtes

(rakku/mm3) 501

360 nädala jooksul ravi saanud 19-l patsiendil 28-st, kelle HIV RNA tase oli suurem kui 400

koopiat/ml, edukalt läbi viidud genotüübi analüüs ei leidnud primaarseid ega aktiivtsentri

punktmutatsioone (aminohapped positsioonides 8, 30, 32, 46, 47, 48, 50, 82, 84 ja 90) ega ka proteaasi

inhibiitori fenotüüpilist resistentsust.

Patsiendid, kes on varem retroviirusvastast ravi saanud.

M97-765 on randomiseeritud, topeltpime uuring, milles 70 patsiendil, kes olid varem saanud ravi ühe

proteaasi inhibiitoriga, kuid keda ei olnud ravitud mitte-nukleosiidsete pöördtranskriptaasi

inhibiitoritega, võrreldi Kaletra’t kahel annusetasemel (400/100 mg ja 400/200 mg, mõlemad kaks

korda ööpäevas) kombineeritult koos nevirapiiniga (200 mg kaks korda ööpäevas) ja kahe

nukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitoriga. Keskmine CD4 rakkude algtase oli 349 rakku/mm3

(vahemikus 72...807 rakku/mm3) ja keskmine HIV RNA algtase 4,0 log10 koopiat/ml (vahemikus

2,9...5,8 log10 koopiat/ml).

Tabel 3

24. nädala tulemused: uuring M97-765

Kaletra 400/100 mg

(N=36)

HIV RNA < 400 koopiat/ml (ITT)* 75%

HIV RNA < 50 koopiat/ml (ITT)* 58%

Keskmine CD4+ T-rakkude arvu tõus algtaseme suhtes

(rakku/mm3)

* ravikavatsuse alusel teostatud (ITT) analüüsid, kus puuduvate andmetega patsiente

käsitletakse viroloogiliste ebaõnnestumistena

Uuring M98-957 on randomiseeritud, avatud uuring, milles 57 patsiendil, kes olid varem saanud ravi

mitme proteaasi inhibiitoriga ja keda ei olnud ravitud mitte-nukleosiidsete pöördtranskriptaasi

inhibiitoritega, uuriti Kaletra-ravi kahel annusetasemel (400/100 mg ja 533/133 mg, mõlemad kaks

korda ööpäevas) koos efavirensiga (600 mg üks kord ööpäevas) ja nukleosiidse pöördtranskriptaasi

inhibiitoriga. 24. ja 48. uuringunädala vahemikus viidi varem Kaletra’t annuses 400/100 mg saanud

patsientide annus samuti 533/133 mg-le. Keskmine CD4 rakkude algtase oli 220 rakku/mm3

(vahemikus 13...1030 rakku/mm3).

Tabel 4

48. nädala tulemused: uuring M98-957

Kaletra 400/100 mg

(N=57)

HIV RNA < 400 koopiat/ml* 65%

Keskmine CD4+ T-rakkude arvu tõus algtaseme suhtes

(rakku/mm3)

* ravikavatsuse alusel teostatud (ITT) analüüsid, kus puuduvate andmetega patsiente

käsitletakse viroloogiliste ebaõnnestumistena

Kasutamine pediaatrias

Uuring M98-940 oli avatud uuring, milles kasutati Kaletra suukaudset lahust 100 lapsel, kellest 44% ei

olnud varem saanud ravi retroviirusvastaste ravimitega ja kellest 56% oli sellist ravi saanud. Ükski

patsientidest ei olnud varem saanud ravi mitte-nukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitoritega.

Patsiendid randomiseeriti kas 230 mg lopinaviir/57,5 mg ritonaviir/m2-rühma või 300 mg

lopinaviir/75 mg ritonaviir/m2-rühma. Varasemat ravi mittesaanud patsientidele manustati ka

nukleosiidset pöördtranskriptaasi inhibiitorit. Varasemat viirusvastast ravi saanud patsientidele

manustati nevirapiini koos kuni kahe nukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitoriga. Nende kahe

raviskeemi ohutust, efektiivsust ja farmakokineetilisi omadusi hinnati 3-nädalase ravi järel kõigil

patsientidel. Seejärel jätkati kõigil patsientidel ravi skeemi 300 mg lopinaviir/75 mg ritonaviir/m2

alusel. Patsientide keskmine vanus oli 5 aastat (vahemik 6 kuud kuni 12 aastat). 14 patsienti olid

nooremad kui 2 aastat ja 6 patsienti nooremad kui 1 aasta. Keskmine CD4+ T-rakkude algtase oli

838 rakku/mm3 ja keskmine HIV-1 RNA algtase 4,7 log10 koopiat/ml.

Tabel 5

48. nädala tulemused: uuring M98-940

ARV-ravi mittesaanud

patsiendid (N=44)

ARV-ravi saanud

patsiendid (N=56)

HIV RNA < 400 koopiat/ml 84% 75%

Keskmine CD4+ T-rakkude

arvu tõus algtaseme suhtes

(rakku/mm3)

404 284

5.2 Farmakokineetilised omadused

Lopinaviiri ja ritonaviiri farmakokineetikat nende koosmanustamisel on uuritud tervetel täiskasvanud

vabatahtlikel ja HIV-infektsiooniga patsientidel. Olulisi erinevusi nende kahe rühma vahel leitud ei

ole. Lopinaviir metaboliseerub olulisel määral CYP3A kaudu. Ritonaviir inhibeerib lopinaviiri

metabolismi ning suurendab sel viisil lopinaviiri kontsentratsiooni vereplasmas. Vaadates ristuvuuringuid,

milles Kaletra’t manustatakse HIV-infektsiooniga patsientidele annuses 400/100 mg kaks

korda ööpäevas, kujunes püsikontsentratsiooni tingimustes lopinaviiri plasmakontsentratsiooni väärtus

15...20 korda kõrgemaks kui ritonaviiri sama näitaja. Ritonaviiri tase vereplasmas oli vähem kui 7%

sellest, mis kujunes ritonaviiri annustamisel 600 mg kaks korda ööpäevas. Lopinaviiri viirusvastane

EC50 on in vitro umbes 10 korda madalam kui ritonaviiril. Seetõttu on Kaletra viirusvastane toime

tingitud lopinaviirist.

Imendumine: Kaletra 400/100 mg korduval manustamisel kaks korda ööpäevas, 2 nädala jooksul ilma

dietaarsete piiranguteta kujunes lopinaviiri maksimaalseks plasmakontsentratsiooniks (Cmax) SD

12,35,4 μg/ml, mis saabus ligikaudu 4 tundi pärast manustamist. Keskmiselt oli püsiseisundi

madalaim kontsentratsioon enne hommikuse annuse manustamist 8,15,7 μg/ml. Lopinaviiri AUC oli

12 tunnise annustamisintervalli juures 113,260,5 g• h/ml. Lopinaviir+ritonaviir

kombinatsioonpreparaadi absoluutset biosaadavust inimestel ei ole kindlaks tehtud.

Toidu mõju peroraalsele imendumisele: on näidatud, et tavalise (mõõduka rasvasisaldusega) toidu

tarbimise tingimustes on Kaletra pehmekapslid ja lahus bioekvivalentsed. Kui ühekordselt manustati

400/100 mg Kaletra pehmekapsel koos mõõduka rasvasisaldusega toiduga (500...682 kcal, sellest

22,7...25,1% rasvast), olid lopinaviiri AUC 48% ja Cmax 23% suuremad kui paastumise korral. Kaletra

suukaudse lahuse manustamisel tõusid lopinaviiri AUC ja Cmax vastavalt 80% ja 54%. Kaletra

manustamisel koos suure rasvasisaldusega toiduga (872 kcal, sellest 55,8% rasvast), olid lopinaviiri

pehmekapslite AUC 96% ja Cmax 43% suuremad ja lopinaviiri suukaudse lahuse AUC 130% ja Cmax

56% suuremad kui paastumise korral. Biosaadavuse parandamiseks ja Kaletra ravimvormidevahelise

erinevuse minimeerimiseks on soovitatav võtta ravimit koos toiduga.

Jaotumine: püsitingimustes on lopinaviir umbes 98...99% ulatuses seondunud vereseerumi valkudega.

Lopinaviir seondub nii alfa-1-happelise glükoproteiiniga kui albumiiniga, kuid AAG suhtes on tal

suurem afiinsus. Püsitingimustes, annustamisskeemi korral 400/100 mg Kaletra’t kaks korda

ööpäevas, jääb lopinaviiri valkudega seonduvuse määr konstantseks ning selles osas ei ole erinevusi

tervetel vabatahtlikel ja HIV infektsiooniga patsientidel.

Biotransformatsioon: in vitro eksperimendid inimese maksarakkude mikrosoomidel on näidanud, et

lopinaviir allub ennekõike oksüdatiivsele metabolismile. Lopinaviir metaboliseerub ulatuslikult

maksas tsütokroom P450 süsteemis, pea täielikult CYP3A isosüümi kaudu. Ritonaviir on tugev

CYP3A inhibiitor, mis inhibeerib lopinaviiri metabolismi ning suurendab seeläbi tema plasmaväärtust.

Ühes 14C-lopinaviiriga inimestel teostatud uuringus leiti, et 89% vereplasmast määratud

radioaktiivsusest oli tingitud ühekordse 400/100 mg Kaletra annuse manustamise järgselt

lähteravimist. Inimesel on identifitseeritud vähemalt 13 lopinaviiri oksüdatiivset metaboliiti.

Olulisemateks viirusvastase toimega metaboliitideks on 4-oksü- ja 4-hüdroksü-metaboliitide

epimeeripaarid. Plasma üldradioaktiivsusest langeb neile aga väga väike osa. On leitud, et ritonaviir

indutseerib metaboolseid ensüüme, mille tulemusel aktiveerub tema enda metabolism ning tõenäoliselt

ka lopinaviiri metabolismi. Lopinaviiri annustamiseelsed kontsentratsioonid alanevad korduva

manustamise käigus, stabiliseerudes ligikaudu 10 päeva kuni 2 nädala jooksul.

Eritumine: pärast 400/100 mg 14C-lopinaviir/ritonaviiri annuse manustamist on 14C-lopinaviirist umbes

10,4 2 ,3% leitav uriinist ning 82,6 2,5% roojast. Muutumatul kujul on lopinaviiri uriinist leitud

2,2% ja roojast 19,8% peroraalselt manustatud annusest. Korduva manustamise tingimustes eritub

muutumatul kujul uriiniga vähem kui 3% annusest. Lopinaviiri efektiivne (maksimaalsest

minimaalseni) poolväärtusaeg on 12 tunnise annustamisintervalli juures 5...6 tundi ning lopinaviiri

peroraalne kliirens (CL/F) on 6...7 tundi.

Andmed erinevatel patsiendirühmadel:

Lapsed:

Alla 2-aastaste laste kohta on farmakokineetilisi andmeid ebapiisavalt. Kaletra skeemi 300/75 mg/m2

kaks korda ööpäevas ja skeemi 230/57,5 mg/m2 kaks korda ööpäevas farmakokineetikat on uuritud

53 lapsel, kelle vanus oli vahemikus 6 kuud kuni 12 aastat. Rühmas, kus raviskeem oli

230/57,5 mg/m2 Kaletra’t kaks korda ööpäevas, ilma nevirapiinita (n=12), olid püsitingimustes

lopinaviiri AUC 72,6 31,1 μg•h/ml, Cmax 8,2 2,9 μg/ml ja Cmin 3,4 2,1 μg/ml ning rühmas, kus oli

raviskeem 300/75 mg/m2 Kaletra’t kaks korda ööpäevas, koos nevirapiiniga (n=12), olid lopinaviiri

AUC 85,8 36,9 μg•h/ml, Cmax 10,0 3,3 μg/ml ja Cmin 3,6 3,5 μg/ml. Nii 230/57,5 mg/m2 Kaletra’t

kaks korda päevas, ilma nevirapiinita rühmas kui ka 300/75 mg/m2 Kaletra’t kaks korda ööpäevas,

koos nevirapiiniga rühmas, kujunesid lopinaviiri plasmakontsentratsioonid sarnaseks neile, mis

esinesid raviskeemi korral 400/100 mg Kaletra’t ilma nevirapiinita. Kui patsient ei paastu, on Kaletra

pehmekapslid ja suukaudne lahus bioekvivalentsed.

Sugu, rass ja vanus:

Kaletra farmakokineetikat eakatel ei ole uuritud. Täiskasvanud patsientidel ei ole vanusest või soost

tingitud farmakokineetilisi erinevusi täheldatud. Rassist tingitud farmakokineetilisi erinevusi ei ole

täheldatud.

Neerupuudulikkus:

Kaletra farmakokineetikat ei ole neerupuudulikkusega patsientidel uuritud. Kuna lopinaviiri

neerukliirens praktiliselt puudub, siis ei ole neerupuudulikkuse puhul ravimi totaalse kliirensi langus

tõenäoline.

Maksapuudulikkus:

Lopinaviiri tasakaaluseisundi farmakokineetilised parameetrid HIV-infektsiooniga kerge kuni

mõõduka maksakahjustusega patsientidel olid võrreldavad vastavate parameetritega HIVinfektsiooniga

normaalse maksafunktsiooniga patsientidel kroonilise annustamise uuringus, milles

manustati lopinaviir/ritonaviir 400/100 mg kaks korda ööpäevas. Täheldati vähest (umbes 30%)

lopinaviiri kontsentratsiooni tõusu organismis, mis eeldatavalt ei oma kliinilist tähtsust.

(vt lõik 4.2).

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Korduvate annuste manustamisel põhinevates toksilisuse uuringutes närilistel ja koertel leiti, et

peamisteks sihtmärkorganiteks on maks, neerud, kilpnääre, põrn ja tsirkuleerivad vererakud. Maksas

tekkisid muutused, mis väljendusid rakuturses koos keskse degeneratsiooniga. Kui eelnimetatud

muutusi põhjustanud ekspositsioon ravimile oli võrreldav inimestel kliinilises praktikas esineva

ekspositsiooniga või alla selle, ületasid katseloomadel kasutatud annused enam kui 6-kordselt

inimestel kasutatavaid kliinilisi annuseid. Hiirtel, kellel ekspositsioon toimeainele ületas inimpraktikas

esinevat vähemalt kahekordselt, esines kerget neerutorukeste degeneratsiooni. Rottidel ja koertel

neerukahjustusi ei esinenud. Türoksiinitaseme langus seerumis põhjustas TSH vabanemise tõusu,

sellest tulenes rottide kilpnäärme follikulaarrakkude hüpertroofia. Pärast ravimi manustamise

lõpetamist need muutused taandusid ning hiirtel ja koertel ei esinenud neid üldse. Rottidel esines

Coombs-negatiivset anisotsütoosi ja poikilotsütoosi, kuid hiirtel ja koertel seda ei esinenud. Rottidel

esines põrna suurenemine koos histiotsütoosiga, aga teistel kasteloomaliikidel seda ei täheldatud.

Närilistel esines vereseerumi kolesteroolitaseme tõus, koertel seda ei täheldatud, samal ajal oli ainult

hiirtel tõusnud triglütseriidide tase.

In vitro uuringutes kloneeritud inimese südame kaaliumkanalitega (HERG) olid need inhibeeritud

30% ulatuses, kusjuures katsetes kasutati lopinaviiri/ritonaviiri kontsentratsioone, mis vastavad

inimesel soovitatud maksimaalse terapeutilise annuse manustamise järgselt plasmas saadud

seitsmekordsele kogu- ja viieteistkümnekordsele vabakontsentratsioonile. Vastupidiselt aga, sarnased

lopinaviir/ritonaviiri kontsentratsioonid ei põhjustanud repolarisatsiooni hilinemist koerte südame

Purkinje kiududes. Lopinaviir/ritonaviiri madalamad kontsentratsioonid ei põhjustanud olulist

kaaliumi (HERG) liikumise blokaadi. Rottidel läbiviidud koejaotuvusuuringutes ei leitud toimeaine

olulist kardiaalset retensiooni; 72-tunni AUC südames oli ligikaudu 50% plasmas mõõdetavast AUCst.

Seega oodatav lopinaviiri tase südames ei ole oluliselt kõrgem plasmatasemest.

Koertel oli elektrokardiogrammil näha väljendunud U-laineid, PR-intervalli pikenemist ning

bradükardiat. Nende nähtude aluseks arvatakse olevat elektrolüütide tasakaalu häired. Nende

prekliiniliste andmete kliiniline tähendus pole teada, samas ei saa välistada preparaadi võimalikke

kardiaalseid toimeid inimestel (vt. lõik 4.4 ja 4.8).

Rottidel täheldati emasloomadele toksilistes annustes embrüo-fetotoksilisi toimeid (tiinuse katkemist,

loote eluvõime vähenemist, loote kehamassi langust, skeleti anomaaliate esinemissageduse

suurenemist) ning toksilist toimet postnataalsele arengule (järglaste langenud elulemust). Emale ja

loote arengule toksiliste annuste puhul oli ekspositsioon lopinaviirile/ritonaviirile väiksem kui

inimestel raviks kasutatavate annuste korral.

Pikaajalistes kartsinogeensusuuringutes hiirtel täheldati lopinaviiril/ritonaviiril mitte-genotoksilist,

mitogeenset maksakasvajate teket soodustavat toimet, kuid ravimi ohutuse seisukohast inimestel loeti

see üldjuhul väheoluliseks. Rottidel teostatud kartsinogeensusuuringutes kasvajate teket soodustavat

toimet ei täheldatud. In vitro ja in vivo testide-patareis, millesse kuulusid Ames’i bakteri

pöördmutatsiooni test, hiire lümfoomirakkude test, hiire mikronukleuste test ja kromosomaalsete

aberratsioonide test inimese lümfotsüütidel lopinaviiril/ritonaviiril mutageenset ja klastogeenset toimet

ei täheldatud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Kapsli sisu:

oleiinhape,

propüleenglükool,

polüoksüül 35 kastoorõli,

puhastatud vesi.

Kapsli kest:

želatiin,

veevaba sorbitooli lahus (sorbitooli, sorbitoolanhüdriidide ja mannitooli segu),

glütserool,

titaandioksiid (E171),

päikeseloojangukollane (E110),

keskmiseahelalised triglütseriidid,

letsitiin.

Must tint:

propüleenglükool,

must raudoksiid (E172),

polüvinüülatsetaadi ftalaat,

polüetüleenglükool 400,

ammooniumhüdroksiid.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Kasutamisaegne säilitamine: Säilitamisel väljaspool külmkappi hoida temperatuuril kuni 25 °C ning

42 päeva (6 nädala) möödumisel visata kasutamata jäänud kapslid minema. Soovitatav on kirjutada

pakendile külmutuskapist väljavõtmise kuupäev.

Vältida sattumist ülemäärase kuumuse kätte.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) purgid, mis on suletud polüpropüleenist korkidega. Ühes

purgis on 90 kapslit, ühes pakendis on kaks purki (180 kapslit).

Fluoropolümeersest fooliumisttagumise poolega polüvinüülkloriidist (PVC) blistrid kartongpakendis,

mis sisaldab 36 kapslit. Ühes pakis on 5 kartongpakendit (kokku 180 kapslit).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erinõuded hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Abbott Laboratories Limited

Abbott House

Vanwall Business Park

Vanwall Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4XE

Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/01/172/001

EU/1/01/172/002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 20. märts 2001

Viimane müügiloa uuendamise kuupäev: 20. märts 2006

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

{KK/AAAA}

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel