Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Karvezide

ATC Kood: C09DA04
Toimeaine: irbesartan / hydrochlorothiazide
Tootja: Sanofi-aventis groupe

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Karvezide 150 mg/12,5 mg tabletid

irbesartaan/hüdroklorotiasiid

2. TOIMEAINETE SISALDUS

Iga tablet sisaldab: 150 mg irbesartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab ka laktoosmonohüdraati.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

56 tabletti

56 x 1 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Peroraalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/98/085/007 - 14 tabletti

EU/1/98/085/001 - 28 tabletti

EU/1/98/085/002 - 56 tabletti

EU/1/98/085/009 - 56 x 1 tabletti

EU/1/98/085/003 - 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Karvezide 150 mg/12,5 mg