Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Karvezide

ATC Kood: C09DA04
Toimeaine: irbesartan / hydrochlorothiazide
Tootja: Sanofi-aventis groupe

Artikli sisukord

LISA II

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Sanofi Winthrop Industrie

1 rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex

Prantsusmaa

Sanofi-Synthelabo Limited

Edgefield Avenue,

Fawdon

Newcastle Upon Tyne,

Tyne & Wear NE3 3TT

United Kingdom

Chinoin Private Co. Ltd.

Lévai u.5.

2112 Veresegyhaz

Ungari

Sanofi Winthrop Industrie

30-36, avenue Gustave Eiffel

37100 Tours

Prantsusmaa

Ravimi pakendi infolehel peab olema välja toodud vastava ravimipartii vabastamise eest vastutava

tootja nimi ja aadress.

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA - PIIRANGUD

Retseptiravim.

TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

MUUD TINGIMUSED

Ravimiohutuse süsteem

Müügiloa hoidja peab tagama, et ravimiohutuse järelvalve süsteem, nagu on kirjeldatud müügiloa

moodulis 1.8.1, on loodud ja toimib enne toote turuletulekut ja toote turustamise ajal.