Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Karvezide

ATC Kood: C09DA04
Toimeaine: irbesartan / hydrochlorothiazide
Tootja: Sanofi-aventis groupe

Artikli sisukord

KARVEZIDE

Kokkuvõte üldsusele

 

Mis on Karvezide?

Karvezide on ravim, mis sisaldab kahte toimeainet, irbesartaani ja hüdroklorotiasiidi. Seda turustatakse ovaalsete tablettidena (kahvatuoranžid 150 mg või 300 mg irbesartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi; roosad 300 mg irbesartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi).

Milleks Karvezidet kasutatakse?

Karvezidet kasutatakse essentsiaalse hüpertensiooniga (kõrgvererõhutõvega) täiskasvanutel, kellel ainult irbesartaani või hüdroklorotiasiidiga ei teki piisavat ravivastust. Essentsiaalne tähendab, et kõrgvererõhutõbe ei põhjusta ükski teine haigus.

Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Karvezidet kasutatakse?

Karvezidet manustatakse suu kaudu, koos toiduga või ilma. Karvezide annus sõltub patsiendi varasemast irbesartaani ja hüdroklorotiasiidi annusest. Üle 300 mg irbesartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi annuseid üks kord ööpäevas ei soovitata. Karvezidet võib kasutada koos muude kõrgvererõhuravimitega.

Kuidas Karvezide toimib?

Karvezide sisaldab kahte toimeainet, irbesartaani ja hüdroklorotiasiidi.

Irbesartaan on angiotensiin II retseptori antagonist, mis blokeerib organismi hormooni angiotensiin II toime. Angiotensiin II on tugev vasokonstriktor (ahendab veresooni). Blokeerides retseptorid, millele angiotensiin II tavaliselt kinnitub, peatab irbesartaan hormooni toime ja soodustab veresoonte laienemist.

Hüdroklorotiasiid on diureetikum, mis on hüpertensiooni teist tüüpi ravim. Diureetikum suurendab uriinieritust, vähendades vedeliku hulka veres ja langetades vererõhku.

Nende kahe toimeaine kombinatsioonil on aditiivne toime: kombinatsioon alandab vererõhku rohkem kui kumbki ravim eraldi. Vererõhu langusega vähenevad kõrgvererõhu riskid, näiteks insuldi risk.

Kuidas Karvezidet uuriti?

Ibesartaan eraldi on olnud Euroopa Liidus ravimitena Karvea ja Aprovel heaks kiidetud alates 1997. aastast. Seda võib kasutada kõrgvererõhu raviks koos hüdroklorotiasiidiga. Karvezide kasutamise toetuseks kasutati uuringuid, milles Karveat või Aproveli manustati koos hüdroklorotiasiidiga, kumbagi eraldi tablettidena. Täiendavad uuringud tehti annuse kohta, kus manustati korraga 300 mg 2/2

irbesartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi. Efektiivsuse põhinäitaja oli diastoolse vererõhu (vererõhk kahe südamelöögi vahel ehk nn alumine vererõhk) alanemine.

Milles seisneb uuringute põhjal Karvezide kasulikkus?

Karvezide alandas diastoolset vererõhku paremini kui platseebo ja paremini kui ainult hüdroklorotiasiid. Annuse suurendamisel koguseni 300 mg irbesartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi võib vererõhk alaneda veelgi.

Mis riskid Karvezidega kaasnevad?

Karvezide kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud ühel kuni kümnel patsiendil sajast) on peapööritus, iiveldus või oksendamine, urineerimishäired, väsimus, vere uurealämmastiku (BUN, valgu lagunemissaadus), kreatiniini (lihasest vabanev aine) ja kreatiinkinaasi (lihastes leiduv ensüüm) sisalduse suurenemine. Karvezide kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Karvezidet ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla irbesartaani, hüdroklorotiasiidi, sulfoonamiidide või ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada rasedatel pärast esimest kolme raseduskuud. Ravimit ei soovitata kasutada raseduse esimese kolme kuu ajal. Karvezidet ei tohi kasutada ka patsiendid, kellel on raske maksa-, neeru- või sapihaigus või liiga vähene kaaliumi- või suur kaltsiumisisaldus veres.

Karvezide kasutamisel koos teiste ravimitega, mis võivad mõjutada vere kaaliumisisaldust, tuleb olla ettevaatlik. Selliste ravimite täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Karvezide heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Karvezide kasulikkus essentsiaalse hüpertensiooniga täiskasvanud patsientide raviks, kelle vererõhk ainult irbesartaani või hüdroklorotiasiidiga ei allu piisavalt ravile, on suurem kui ravimiga kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Karvezidele müügiloa.

Muu teave Karvezide kohta

Euroopa Komisjon andis Karvezide müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 16. oktoobril 1998. Müügiluba pikendati 16. oktoobril 2003 ja 16. oktoobril 2008.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2009.