Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Enbrel

ATC Kood: L04AB01
Toimeaine: etanercept
Tootja: Pfizer Limited

Artikli sisukord

 

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Etanertsept

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte (selle mõlemat külge).

 Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

 Arst annab teile ka patsiendi hoiatuskaardi, millel on esitatud tähtis ohutusalane teave, mida teil

on vaja teada enne ravi Enbreliga ja ravi ajal.

 Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile või teie hooldada olevale lapsele. Ärge andke seda

kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui neil on samasugused haigussümptomid

kui teil või teie hooldada oleval lapsel.

 Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest valmistab teile muret või kui te märkate mõnda

kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või

apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

Informatsioon selles infolehes on jagatud järgnevaks 7 osaks:

1. Mis ravim on Enbrel ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Enbreli kasutamist

3. Kuidas Enbreli kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Enbreli säilitada

6. Lisainfo

7. Juhend Enbreli süstelahuse ettevalmistamiseks ja manustamiseks (vt teisel küljel)

1. MIS RAVIM ON ENBREL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Enbrel on ravim, mis on valmistatud kahest inimvalgust. See blokeerib põletikku põhjustava valgu

aktiivsust organismis. Enbrel vähendab teatud haigustega kaasnevat põletikku.

Täiskasvanutel (18-aastased ja vanemad) saab Enbreli kasutada mõõduka või raske

reumatoidartriidi, psoriaatilise artriidi, raske anküloseeriva spondüliidi ja mõõduka või raske

psoriaasi puhul – igal juhtumil tavaliselt siis, kui ulatuslikult kasutatavad ravimeetodid ei ole piisavalt

hästi toiminud või ei ole teie jaoks sobivad.

Reumatoidartriidi puhul kasutatakse Enbreli tavaliselt kombinatsioonis metotreksaadiga, kuid seda

võib kasutada ka üksi, kui metotreksaat teile ei sobi. Kas üksi või kombinatsioonis metotreksaadiga

kasutatuna võib Enbrel aeglustada reumatoidartriidi poolt põhjustatud liigesekahjustuste tekkimist ja

parandada teie võimet sooritada tavapäraseid igapäevategevusi.

Psoriaatilise artriidiga patsientidel, kellel on haigus haaranud mitut liigest, võib Enbrel parandada

võimet sooritada tavapäraseid igapäevategevusi. Mitme sümmeetrilise valuliku või paistes liigese

korral (nt käelabad, randmed ja jalalabad) võib Enbrel aeglustada haiguse tulemusena nendes liigestes

tekkivaid struktuurseid kahjustusi.

Enbreli määratakse ka järgmiste haiguste raviks lastel ja noorukitel:

polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit (juveniilse artriidi alatüüp, mis kahjustab paljusid

liigeseid) 2-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel ei ole tekkinud piisavat ravivastust

metotreksaadile (või kes ei saa seda kasutada);

raskekujuline psoriaas 6-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel ei ole tekkinud piisavat

ravivastust valgusravile või muule süsteemsele ravile (või kes ei saa seda kasutada).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ENBRELi KASUTAMIST

Ärge kasutage Enbreli

 Allergia: ärge kasutage Enbreli, kui teil või teie hooldada oleval lapsel esineb allergia

etanertsepti või Enbreli ükskõik millise abiaine suhtes. Lõpetage Enbreli süstimine ja võtke

kohe ühendust arstiga, kui teil või lapsel tekib allergiline reaktsioon (nt pitsitustunne rinnus,

vilistav hingamine, pearinglus või nahalööve).

 Tõsine nakkusveresus: ärge kasutage Enbreli, kui teil või teie lapsel tekib või suureneb risk

tõsise sepsiseks nimetatava nakkusveresuse tekkeks. Kui te ei ole kindel, võtke ühendust oma

arstiga.

 Infektsioonid: ärge kasutage Enbreli, kui teil või lapsel esineb ükskõik mis liiki infektsioon.

Kui te ei ole kindel, võtke ühendust arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Enbrel

 Allergilised reaktsioonid: kui teil või lapsel tekivad allergilised reaktsioonid, näiteks

pitsitustunne rinnus, vilistav hingamine, pearinglus või lööve, ärge Enbreli rohkem süstige ning

pöörduge kohe oma arsti poole.

Infektsioonid/operatsioonid: kui teil või lapsel on tekkinud uus infektsioon või on ees suurem

kirurgiline operatsioon, peab arst ravi kulgu Enbreliga eriti hoolikalt jälgima.

 Infektsioonid/suhkurtõbi: informeerige oma arsti, kui teil või lapsel on varem esinenud

korduvaid infektsioone, esineb suhkurtõbi või teised haigused, mis soodustavad infektsiooni

tekke riski.

 Infektsioonid/jälgimine: rääkige arstile, kui olete käinud hiljuti reisil väljaspool Euroopat. Kui

teil või teie lapsel tekivad infektsioonisümptomid, nt palavik, külmavärinad või köha, teatage

sellest kohe arstile. Teie arst võib otsustada jätkata teie või teie lapse jälgimist infektsioonide

tekkimise suhtes ka pärast seda, kui te olete või teie laps on Enbreli kasutamise lõpetanud.

 Tuberkuloos: kuna Enbreliga ravitud patsientidel on esinenud tuberkuloosi, kontrollib arst enne

ravi alustamist Enbreliga teid tuberkuloosi nähtude ja sümptomite suhtes. See võib hõlmata

põhjalikku varasemate haiguste ülesmärkimist, rindkere röntgenuuringut ja tuberkuliinianalüüsi.

Nende analüüside tulemused märgitakse patsiendi hoiatuskaardile. Väga tähtis on rääkida

arstile, kui teie või teie laps olete põdenud tuberkuloosi või olnud lähedases kontaktis kellegagi,

kes on põdenud tuberkuloosi. Kui ravi ajal või pärast ravi tekib tuberkuloosi sümptomeid

(näiteks püsiv köha, kehakaalu langus, loidus, väike palavik) või muu infektsioon, rääkige

sellest kohe arstile.

 B-hepatiit: arst võib otsustada teha enne teil või teie lapsel Enbreliga ravi alustamist B-hepatiidi

nakkuse analüüsi.

 C-hepatiit: rääkige arstile, kui teil või teie lapsel on C-hepatiit. Arstil võib osutuda vajalikuks

jälgida nakkuse süvenemisel teie ravi Enbreliga.

 Verehäired: kui teil või lapsel tekivad nähud või sümptomid nagu püsiv palavik, kurguvalu,

verevalumid, veritsused või kahvatus, võtke kohe ühendust arstiga. Need sümptomid võivad

viidata potentsiaalselt eluohtlikule verehäirele, mis võib nõuda Enbrel-ravi lõpetamist.

 Närvisüsteemi ja silmakahjustused: informeerige oma arsti, kui teil või lapsel esineb sclerosis

multiplex, optiline neuriit (nägemisnärvi põletik) või transversaalne müeliit (seljaaju põletik).

Arst otsustab, kas Enbrel-ravi on sellisel juhul sobiv.

 Südame paispuudulikkus: informeerige oma arsti, kui teil või lapsel on esinenud südame

paispuudulikkus, sellisel juhul on vaja ettevaatust Enbreli kasutamisel.

Vähk: öelge arstile enne Enbreli saamist, kui teil on või on olnud lümfoom (verevähi vorm) või

muu vähivorm.

Pikaajalise raskekujulise reumatoidartriidiga patsientidel võib olla lümfoomi tekkerisk

keskmisest suurem.

Enbreli kasutavatel lastel ja täiskasvanutel võib suureneda lümfoomi ja muude vähivormide

tekkimise risk.

Mõnel lapsel ja teismeliseeas patsiendil, kes on kasutanud Enbreli või muud Enbreliga sarnase

toimega ravimit, on tekkinud vähk, sealhulgas ebatavalisi vähivorme, mis on mõnikord surmaga

lõppenud.

Mõnel Enbreli kasutanud patsiendil on tekkinud nahavähk. Öelge arstile, kui teil või lapsel tekib

väliseid nahamuutusi või uusmoodustisi nahal.

 Tuulerõuged: kui teie puutute või teie laps puutute kokku tuulerõugeid põdeva inimesega,

öelge seda kohe arstile. Teie arst määrab teile vajadusel tuulerõugete suhtes ennetava ravi.

 Lateks: süstlanõela ümbris on tehtud lateksist (kuiv naturaalne kumm). Informeerige oma arsti

enne Enbreli kasutamist, kui nõela ümbrist käsitseb isik või kui Enbreli manustatakse isikutele,

kellel on teadaolev või arvatav ülitundlikkus (allergia) lateksi suhtes.

Alkoholi kuritarvitamine: Enbreli ei tohi kasutada alkoholi kuritarvitamisega seotud hepatiidi

raviks. Palun öelge arstile, kui teie olete või teie hooldada olev laps on alkoholi kuritarvitanud.

Wegeneri granulomatoos: Enbreli ei ole soovitatav kasutada Wegeneri granulomatoosi raviks

(harvaesinev põletikuline haigus). Kui teil või teie hooldada oleval lapsel on Wegeneri

granulomatoos, teavitage sellest oma arsti.

Diabeediravimid: informeerige oma arsti, kui teil või teie lapsel on diabeet või kui teie kasutate

või laps kasutab diabeediravimeid. Teie arst võib otsustada vähendada teil või lapsel Enbreliravi

ajaks diabeediravimite annust.

Kasutamine lastel

Vaktsineerimine: võimalusel peaksid lapsed saama kõik vajalikud vaktsiinid enne Enbreli

kasutamist. Enbreli kasutamise ajal ei tohi manustada mõningaid vaktsiine, näiteks suukaudset

poliomüeliidi vaktsiini. Enne teie või lapse vaktsineerimist pidage nõu arstiga.

Põletikuline soolehaigus: Enbreliga ravitud juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidel on

esinenud põletikulist soolehaigust. Rääkige arstile, kui lapsel tekivad kõhukrambid ja -valu,

kõhulahtisus, kehakaalu langus või vere sisaldumine väljaheites.

Enbreli ei tohiks tavaliselt kasutada polüartriitilise juveniilse idiopaatilise artriidiga lastel vanuses alla

2 aasta või psoriaasiga lastel vanuses alla 6 aasta.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui teie või teie laps kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid

muid ravimeid (sealhulgas anakinrat, abatatsepti või sulfasalasiini), kaasa arvatud ilma retseptita

ostetud ravimeid. Teie või teie laps ei tohi kasutada Enbreli koos ravimitega, mis sisaldavad

toimeainena anakinrat või abatatsepti.

Enbreli kasutamine koos toidu ja joogiga

Enbreli võib kasutada kas koos toidu ja joogiga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Enbreli toime kohta rasedatel naistel puuduvad andmed, seetõttu ei ole Enbreli kasutamine raseduse

ajal soovitatav. Enbrel-ravi ajal ei ole soovitatav rasestuda. Rasestumise korral võtke ühendust arstiga.

Enbrel-ravi saavad naised ei tohi imetada, sest ei ole teada, kas Enbrel eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt ei mõjuta Enbrel teie võimet juhtida autot või töötada masinatega.

3. KUIDAS ENBRELi KASUTADA

Kasutage Enbreli alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Enbreli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annused täiskasvanud patsientidele (18-aastased ja vanemad)

Reumatoidartriit, psoriaatiline artriit ja anküloseeriv spondüliit

Tavaline annus on 25 mg kaks korda nädalas või 50 mg üks kord nädalas nahaaluse süstena.

Arst võib määrata Enbreli süstete teistsuguse manustamissageduse.

Naastuline psoriaas

Tavaline annus on 25 mg kaks korda nädalas või 50 mg üks kord nädalas.

Teine võimalus on kasutada 50 mg kaks korda nädalas kuni 12 nädalat ning seejärel 25 mg kaks korda

nädalas või 50 mg üks kord nädalas.

Arst otsustab, kui kaua peaksite Enbreli kasutama ja kas sõltuvalt ravivastusest on vaja

kordusravikuuri. Kui 12 nädala möödumisel ei ole Enbrel teie seisundit mõjutanud, võib arst anda

korralduse ravimi kasutamine lõpetada.

Kasutamine lastel

Sobiv annus ja annustamissagedus lapsele või noorukile sõltuvad lapse kehakaalust ja haigusest. Arst

juhendab teid täpselt, kuidas valmistada ja mõõta sobivat annust.

Polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidi puhul on tavaline annus 2-aastastele ja vanematele

patsientidele 0,4 mg Enbreli kehakaalu kg kohta (maksimaalselt 25 mg), mis tuleb manustada kaks

korda nädalas.

Psoriaasi puhul on tavaline annus 6-aastastele ja vanematele patsientidele 0,8 mg Enbreli kehakaalu kg

kohta (maksimaalselt 50 mg), mis tuleb manustada üks kord nädalas. Kui Enbrel ei ole 12 nädala

möödudes lapse seisundile mõju avaldanud, lõpetab arst teil selle ravimi kasutamise.

Manustamisviis ja -tee

Enbreli manustatakse naha alla süstimise teel (subkutaanne süstimine).

Enbreli võib kasutada kas koos toidu ja joogiga või ilma.

Pulber tuleb enne kasutamist lahustada. Üksikasjalikud juhised Enbreli süstelahuse

ettevalmistamiseks ja manustamiseks on toodud pakendi infolehel punktis 7 “JUHEND

ENBRELI SÜSTELAHUSE ETTEVALMISTAMISEKS JA MANUSTAMISEKS”. Enbreli

lahust ei tohi segada ühegi teise ravimiga.

Et paremini meeles pidada, tuleks päevikusse kirja panna nädalapäevad, millal Enbreli tuleb kasutada.

Kui te kasutate Enbreli rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kasutanud rohkem Enbreli kui ette nähtud (kas süstisite ühel korral liiga palju või

kasutasite ravimit liiga sageli), rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile. Võtke kindlasti kaasa

ravimi välispakend, seda isegi juhul, kui see on tühi.

Kui te unustate Enbreli süstida

Kui te unustasite annuse süstimise, tehke seda kohe meenudes, välja arvatud juhul, kui järgmine

plaanitud annus on järgmisel päeval, millisel juhul peate vahelejäänud annuse vahele jätma. Seejärel

jätkake ravimi süstimist tavapärastel päevadel. Kui teile ei meenu ravimit kasutada enne järgmise süsti

päeva, ärge võtke kahekordset annust (kaht annust samal päeval), kui annus jäi eelmisel korral

võtmata.

Kui te lõpetate Enbreli kasutamise

Ravimi kasutamise lõpetamisel võivad teie sümptomid tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Enbrel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võivad esineda ka teised kõrvaltoimed, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kui ükskõik milline

kõrvaltoime valmistab teile muret või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole

nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Allergilised reaktsioonid

Kui täheldate endal ükskõik millist järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage kohe Enbreli süstimine.

Informeerige kohe oma arsti või minge lähima haigla vältimatu abi osakonda:

 neelamis- või hingamisraskused

 näo-, kõri-, käte või jalgade turse

 närvilisus või ärevustunne, südamepekslemine, äkki tekkiv nahapunetus ja/või kuumatunne

 raskekujuline lööve, sügelemine või nõgestõbi (nahapinnast kõrgemad punased või kahvatud

laigud, mis sageli sügelevad)

Tõsiseid allergilisi reaktsioone esineb harva. Kuid ükskõik milline ülalmainitud sümptom võib viidata

allergilisele reaktsioonile Enbreli suhtes, seega pöörduge kohe arsti poole.

Tõsised kõrvaltoimed

Kui märkate endal või lapsel ükskõik millist järgnevatest sümptomitest, pöörduge kohe arsti poole:

 tõsise nakkuse nähud nagu kõrge palavik, millega võib kaasneda köha, hingeldus,

külmavärinad, nõrkus või kuumad, punased, valulikud, hellad kohad nahal või liigestel

 verehäirete nähud nagu verejooksud, sinakad laigud nahal või nahakahvatus

 närvisüsteemi häirete nähud nagu tuimus või pakitsus, nägemishäired, silmavalu või käte või

jalgade nõrkus

 südamepuudulikkuse süvenemise nähud nagu väsimus või hingeldus füüsilise koormuse

korral, pahkluude turse, täistunne kõhus ja raskustunne kaelas, öine hingeldus või köha, sinakad

küüned või huuled

Need on harva või aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, kuid see-eest tõsised (mõned nendest võivad

harvadel juhtudel olla fataalsed). Kui täheldate endal neid nähte, rääkige sellest kohe oma arstile või

minge lähima haigla vältimatu abi osakonda.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

 väga sage (esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st)

 sage (esineb 1–10 kasutajal 100-st)

 aeg-ajalt (esineb 1–10 kasutajal 1000-st)

 harv (esineb 1–10 kasutajal 10 000-st)

 väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st)

 teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Allpool on loetletud täiskasvanud patsientidel täheldatud kõrvaltoimed. Lastel ja noorukitel täheldatud

kõrvaltoimed on samasugused kui täiskasvanutel.

 Väga sage: infektsioonid (sealhulgas nohu, sinusiit, bronhiit, kuseteede infektsioonid ja

nahainfektsioonid); süstekoha reaktsioonid (sealhulgas veritsus, sinakas laik, punetus,

sügelemine, valu ja turse). Süstekoha reaktsioonid esinevad üldiselt väga sagedasti, kuid kõige

sagedamini ravi esimesel kuul. Mõnedel patsientidel on tekkinud reaktsioon varem kasutatud

süstekohal.

 Sage: allergilised reaktsioonid; palavik; sügelemine; normaalse koe vastu suunatud antikehade

(autoantikehade) tekkimine.

 Aeg-ajalt: tõsised infektsioonid (sealhulgas kopsupõletik, sügavad nahainfektsioonid, liigeste

infektsioonid, vereinfektsioonid ja infektsioonid mitmesugustes kohtades); vereliistakute arvu

vähenemine; nahavähk (välja arvatud melanoom); paikne nahaturse (angioödeem); nõgestõbi

(nahapinnast kõrgemad punased või kahvatud laigud, mis sageli sügelevad); silmapõletik;

psoriaas (esmakordne või süvenev); lööve; kopsupõletik või kopsude armistumine; veresoonte

põletik, mis võib kahjustada mitmeid elundeid.

 Harv: tõsised allergilised reaktsioonid (sealhulgas raskekujuline paikne nahaturse ja vilistav

hingamine); lümfoom (verevähi vorm); melanoom (nahavähi vorm); vereliistakute, vere

punaliblede ja vere valgeliblede arvu üheaegne vähenemine, närvisüsteemi häired (koos tõsise

lihasnõrkuse ja hulgiskleroosile või nägemisnärvi või seljaaju põletikule sarnaste nähtude ja

sümptomitega); tuberkuloos; südame paispuudulikkuse süvenemine; krambihood; luupus või

luupusesarnane sündroom (sümptomid võivad hõlmata püsivat löövet, palavikku, liigesevalu ja

väsimustunnet); väike vere punaliblede arv, väike vere valgeliblede arv, väike neutrofiilide arv

(üks vere valgeliblede tüüpe); tõusnud maksatestide väärtused; nahalööve, mis võib viia

raskekujuliste mädavillide tekkeni ja naha mahakoorumiseni; maksapõletik, mille on

põhjustanud keha enda immuunsüsteem (autoimmuunne hepatiit); immuunsüsteemi häire, mis

võib kahjustada kopse, nahka ja lümfisõlmi (sarkoidoos).

 Väga harv: luuüdi võimetus toota olulisi vererakke.

 Ei ole teada: leukeemia (verd ja luuüdi kahjustav vähk); merkelirakk-kartsinoom (nahavähi

vorm); põletikuga kaasnev valgete vereliblede ülemäärane aktivatsioon (makrofaagide

aktiveerumise sündroom)

5. KUIDAS ENBRELi SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Enbreli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „Kõlblik kuni“.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2C...8C). Mitte hoida sügavkülmas.

Enne Enbreli lahuse valmistamist võib seda ühekordse neljanädalase perioodi vältel hoida külmikust

väljas temperatuuril kuni maksimaalselt 25 C; pärast seda ei tohi Enbreli uuesti külmikusse panna.

Kui Enbreli ei kasutata ära nelja nädala jooksul pärast külmikust väljavõtmist, tuleb see ära visata.

Soovitatav on üles märkida kuupäev, millal Enbrel külmikust välja võeti, ja kuupäev, mille järel

Enbrel tuleb ära visata (mitte enam kui 4 nädalat pärast külmikust eemaldamist).

Pärast Enbreli süstelahuse valmistamist on soovitatav see kohe ära kasutada. Siiski, temperatuuril kuni

25C hoitud lahust võib kasutada kuni 6 tunni jooksul.

Ärge kasutage Enbreli, kui lahus ei ole selge või sisaldab osiseid. Lahus peab olema selge ja värvitu

või kahvatukollane, ilma tükkide, helveste või osisteta.

Enbreli süstelahus, mida ei kasutata ära 6 tunni jooksul, tuleb ettevaatlikult hävitada.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Enbrel sisaldab

Toimeaine Enbrelis on etanertsept. Enbreli üks 25 mg viaal sisaldab 25 mg etanertsepti.

Abiained on:

pulber: mannitool (E421), sahharoos, trometamool

lahusti: süstevesi

Kuidas Enbrel välja näeb ja pakendi sisu

Enbrel 25 mg on saadaval valge süstelahuse pulbri ja lahustina (pulber süstelahuse valmistamiseks).

Üks pakend sisaldab 4 üksikannusega viaali, 4 eeltäidetud süstalt süsteveega ja 8 alkoholiga

immutatud lappi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

Tootja:

Wyeth Pharmaceuticals

New Lane

Havant

Hampshire, PO9 2NG

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.