Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Enbrel

ATC Kood: L04AB01
Toimeaine: etanercept
Tootja: Pfizer Limited

Artikli sisukord

 

KARBI TEKST – EU/1/99/126/001

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli viaal sisaldab 25 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Enbreli abiaineteks on:

Pulber: mannitool, sahharoos ja trometamool.

Lahusti: süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

4 viaali pulbriga

4 eeltäidetud süstalt 1 ml lahustiga

8 alkoholiga immutatud lappi

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

268

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Pärast Enbreli süstelahuse valmistamist tuleb see ära kasutada kohe (kuni maksimaalselt 6 tunni

jooksul).

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/126/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Enbrel 25 mg

VIAALI ETIKETI TEKST – EU/1/99/126/001

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Enbrel 25 mg süstepulber

Etanertsept

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

EELTÄIDETUD SÜSTLA ETIKETI TEKST – EU/1/99/126/001

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Enbreli lahusti

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Süstevesi 1 ml

6. MUU

ALUSE PÕHJA TEKST – EU/1/99/126/001

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Etanertsept

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

KARBI TEKST – EU/1/99/126/002

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli viaal sisaldab 25 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Enbreli abiaineteks on:

Pulber: mannitool, sahharoos ja trometamool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber

4 viaali pulbriga

8 alkoholiga immutatud lappi

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Pärast Enbreli süstelahuse valmistamist tuleb see ära kasutada kohe, (kuni maksimaalselt 6 tunni

jooksul).

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/126/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Lisaks vajate 1 ml süstevett ja süstalt Enbreli manustamiseks

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Enbrel 25 mg

VIAALI ETIKETI TEKST – EU/1/99/126/002

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Enbrel 25 mg süstepulber

Etanertsept

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

ALUSE PÕHJA TEKST – EU/1/99/126/002

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber

Etanertsept

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

276

KARBI TEKST – EU/1/99/126/003-005

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli viaal sisaldab 25 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Enbreli abiaineteks on:

Pulber: mannitool, sahharoos ja trometamool.

Lahusti: süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

4 viaali pulbriga

4 eeltäidetud süstalt 1 ml lahustiga

4 roostevaba süstlanõela

4 viaaliadapterit

8 alkoholiga immutatud lappi

8 viaali pulbriga

8 eeltäidetud süstalt 1 ml lahustiga

8 roostevaba süstlanõela

8 viaaliadapterit

16 alkoholiga immutatud lappi

24 viaali pulbriga

24 süstelit 1 ml lahustiga

24 roostevaba süstlanõela

24 viaaliadapterit

48 alkoholiga immutatud lappi

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Pärast Enbreli süstelahuse valmistamist tuleb see ära kasutada kohe, (kuni maksimaalselt 6 tunni

jooksul).

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE

ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/126/003 4 viaali

EU/1/99/126/004 8 viaali

EU/1/99/126/005 24 viaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Enbrel 25 mg