Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Enbrel

ATC Kood: L04AB01
Toimeaine: etanercept
Tootja: Pfizer Limited

Artikli sisukord

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber ja lahusti.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga viaal sisaldab 25 mg etanertsepti.

Etanertsept on inimese tuumornekroosifaktori retseptori p75 liitvalk, mis on toodetud rekombinantse

DNA tehnoloogia abil hiina hamstri munasarja (CHO) rakukultuuril. Etanertsept on kimäärse proteiini

dimeer, mis on saadud geneetiliselt, liites ekstratsellulaarset ligandi siduva inimese

tuumornekroosifaktori retseptor-2 (TNFR2/p75) domeeni inimese IgG1 Fc-domeeniga. Nimetatud Fckomponent

sisaldab sidumiskohti, CH2- ja CH3-regioone, kuid mitte IgG1 CH1-regiooni.

Etanertsept koosneb 934 aminohappest ning selle molekulmass on ligikaudu 150 kilodaltonit.

Etanertsepti spetsiifiline aktiivsus on 1,7 x 106 ühikut/mg.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti (pulber süstelahuse valmistamiseks).

Pulber on valge. Lahusti on läbipaistev värvitu vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Reumatoidartriit

Enbrel kombinatsioonis metotreksaadiga on näidustatud mõõduka kuni raske aktiivse reumatoidartriidi

raviks täiskasvanutel, kes ei ole piisavalt allunud haiguse kulgu modifitseerivatele reumavastastele

ravimitele, sh metotreksaadile (välja arvatud vastunäidustuse puhul).

Enbreli võib kasutada monoteraapiana metotreksaadi talumatuse puhul või kui jätkuv ravi

metotreksaadiga ei ole sobiv.

Enbrel on samuti näidustatud raskekujulise, aktiivse ja progresseeruva reumatoidartriidi raviks

täiskasvanutel, kes eelnevalt ei ole saanud ravi metotreksaadiga.

On näidatud, et Enbrel üksi või kombinatsioonis metotreksaadiga vähendab röntgenoloogiliselt

mõõdetava liigesekahjustuse progresseerumise kiirust ja parandab füüsilist funktsiooni.

Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit

Aktiivse polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidi ravi 2-aastastel ja vanematel lastel ja

noorukitel, kui haigus ei ole piisavalt allunud metotreksaadile või kui patsient ei ole seda talunud.

Enbreli kasutamist ei ole uuritud alla 2-aastatel lastel.

Psoriaatiline artriit

Aktiivse ja progresseeruva psoriaatilise artriidi ravi täiskasvanutel, kes ei ole piisavalt allunud haiguse

kulgu modifitseerivatele reumavastastele ravimitele. On tõendatud, et Enbrel parandab psoriaatilise

artriidiga patsientidel füüsilist funktsiooni ja vähendab haiguse polüartikulaarsete sümmeetriliste

alatüüpidega patsientidel perifeersete liigesekahjustuste röntgenoloogiliselt hinnatud

progresseerumismäära.

Anküloseeriv spondüliit

Raskekujulise aktiivse anküloseeriva spondüliidi ravi täiskasvanutel, kui haigus ei ole piisavalt allunud

tavapärasele ravile.

Naastuline psoriaas

Keskmise raskusega kuni raskekujulise naastulise psoriaasi ravi täiskasvanutel, kellel puudub

ravivastus muule süsteemsele ravile, sh tsüklosporiini, metotreksaadi või psoraleeni ja

A-ultraviolettkiirgusega (PUVA), kellele see ravi on vastunäidustatud või kes sellist ravi ei talu (vt

lõik 5.1).

Pediaatriline naastuline psoriaas

Kroonilise raske naastulise psoriaasi ravi 6-aastastel ja vanematel lastel ja noorukitel, kelle haigus ei

allu piisavalt muule süsteemsele ravile või valgusravile või kes neid muid raviviise ei talu.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Enbrel-ravi peab alustama ja ravi kulgu jälgima reumatoidartiidi, juveniilse idiopaatilise artriidi,

psoriaatilise artriidi, anküloseeriva spondüliidi, naastulise psoriaasi või pediaatrilise naastulise

psoriaasi diagnoosimise ja ravi kogemustega eriarst. Enbreliga ravitavatele patsientidele tuleb anda

patsiendi hoiatuskaart.

Enbrel on saadaval tugevustes 10, 25 ja 50 mg.

Annustamine

Reumatoidartriit

Soovitatav annus on 25 mg Enbreli manustatuna kaks korda nädalas, alternatiivselt on näidatud annuse

50 mg üks kord nädalas ohutust ja efektiivsust (vt lõik 5.1).

Psoriaatiline artriit ja anküloseeriv spondüliit

Soovitatav annus on 25 mg Enbreli manustatuna kaks korda nädalas või 50 mg üks kord nädalas.

Naastuline psoriaas

Soovitatav annus on 25 mg Enbreli manustatuna kaks korda nädalas või 50 mg üks kord nädalas.

Alternatiivselt võib kuni 12 nädala vältel manustada 50 mg kaks korda nädalas, millele järgneb

vajadusel 25 mg kaks korda nädalas või 50 mg üks kord nädalas. Ravi Enbreliga tuleb jätkata kuni

paranemise saavutamiseni, kuni 24 nädalat. Mõnele täiskasvanud patsiendile võib sobida ravi

jätkamine ka pärast 24 nädalat (vt lõik 5.1). Ravi katkestatakse patsientidel, kellel ei ole 12 nädala

jooksul ravivastust ilmnenud. Kui on näidustatud kordusravi Enbreliga, tuleb järgida ravi kestuse

suhtes samu juhiseid. Annus peab olema 25 mg kaks korda nädalas või 50 mg üks kord nädalas.

Eripopulatsioonid

Neeru- ja maksakahjustus

Annust ei ole vaja kohandada.

Eakad (65-aastased)

Annust ei ole vaja kohandada. Annustamine ja manustamisviis on sama, mis 18…64-aastastel

täiskasvanutel.

Lapsed

Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit (2-aastased ja vanemad)

Enbreli lahustatakse 1 ml lahustis. Soovitatav annus on 0,4 mg/kg (maksimaalselt 25 mg), mis

manustatakse kaks korda nädalas subkutaanse süstena. Annustevaheline intervall peab olema 3…4

päeva. Ravi katkestamist tuleks kaaluda patsientidel, kellel ei ilmne ravivastust 4 kuu jooksul.

Polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga lastele kehakaaluga alla 25 kg on sobilikum kasutada

10 mg tugevust viaali.

Formaalseid kliinilisi uuringuid 2- ja 3-aastastel lastel ei ole läbi viidud. Siiski viitavad patsientide

registrist pärinevad piiratud andmed sellele, et ohutusprofiil on 2- ja 3-aastastel lastel sarnane

täiskasvanute ning 4-aastaste ja vanemate laste omaga, kui annustada Enbreli kord nädalas 0,8 mg/kg

subkutaanselt (vt lõik 5.1).

Polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidi näidustusel alla 2-aastastel lastel Enbreli üldjuhul ei

kasutata.

Pediaatriline naastuline psoriaas (6-aastased ja vanemad)

Soovitatav annus on 0,8 mg/kg (maksimaalselt 50 mg annuse kohta) üks kord nädalas kuni 24 nädalat.

Kui patsiendil ei teki 12 nädalaga ravivastust, tuleb ravi katkestada.

Kui on näidustatud ravi kordamine Enbreliga, tuleb järgida eeltoodud juhiseid ravi kestuse kohta.

Annus peab olema 0,8 mg/kg (maksimaalselt 50 mg annuse kohta) üks kord nädalas.

Naastulise psoriaasi näidustusel lastel vanuses alla 6 aasta Enbreli üldjuhul ei kasutata.

Manustamisviis

Enbreli manustatakse subkutaanse süstena.

Üksikasjalikud juhised Enbreli süstelahuse ettevalmistamiseks ja manustamiseks on toodud pakendi

infolehel punktis 7 “Juhend Enbreli süstelahuse ettevalmistamiseks ja manustamiseks”.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Sepsis või sepsise risk.

Enbrel-ravi ei tohi alustada aktiivse infektsiooniga (sh kroonilise või lokaliseerunud infektsiooniga)

patsientidel.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Infektsioonid

Enne ja pärast ravi Enbreliga ja ravi ajal tuleb patsiente hinnata infektsioonide suhtes, võttes arvesse,

et etanertsepti keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 70 tundi (vahemikus 7 kuni

300 tundi).

Seoses Enbreli kasutamisega on teatatud tõsiste infektsioonide, sepsise, tuberkuloosi ja oportunistlike

infektsioonide, sealhulgas invasiivsete seeninfektsioonide tekkest (vt lõik 4.8). Neid infektsioone

põhjustasid bakterid, mükobakterid, seened ja viirused. Mõnel juhul teatavaid seeninfektsioone ja

muid oportunistlikke infektsioone ära ei tuntud, mille tulemusena sobiv ravi viibis ja haigus lõppes

mõnikord surmaga. Patsiendi hindamisel infektsioonide suhtes tuleb võtta arvesse asjakohaste

oportunistlike infektsioonide tekkimise riski patsiendil (nt endeemiliste müooside esinemist).

Patsienti, kellel Enbrel-ravi ajal tekib uus infektsioon, tuleb hoolikalt jälgida. Enbreli manustamine

tuleb lõpetada tõsise infektsiooni arenemisel. Enbreli kasutamise ohutust ja efektiivsust krooniliste

infektsioonidega patsientidel ei ole hinnatud. Enbrel-ravi määramisel korduvate või krooniliste

infektsioonide anamneesiga, samuti infektsiooni teket soodustavate kaasuvate haigustega (nt

kaugelearenenud või ravile halvasti alluv diabeet) patsientidele tuleb olla ettevaatlik.

Tuberkuloos

Enbreliga ravitud patsientidel on esinenud aktiivset tuberkuloosi, sealhulgas miliaarset või kopsuvälist

tuberkuloosi.

Enne ravi alustamist Enbreliga tuleb kõiki patsiente hinnata nii aktiivse kui ka latentse tuberkuloosi

suhtes. See hindamine peab hõlmama üksikasjalikku anamneesi võtmist koos tuberkuloosi põdemise

või võimalike tuberkuloosiga kokkupuutumistega ning varasemat ja/või hetkel saadavat

immuunsupressioonravi. Kõikidel patsientidel tuleb teha nõuetekohased skriinimisanalüüsid, s.t

tuberkuliini nahatest ja rindkere röntgenuuring (võivad olla kohaldatavad kohalikud soovitused).

Nende testide tegemine on soovitatav kanda patsiendi hoiatuskaardile. Ravimi ordineerija peab võtma

arvesse tuberkuliini nahatesti valenegatiivsete tulemuste võimalust, eriti raskesti haigetel või

nõrgenenud immuunsüsteemiga patsientidel.

Aktiivse tuberkuloosi diagnoosimisel ei tohi alustada ravi Enbreliga. Latentse tuberkuloosi

diagnoosimisel tuleb alustada latentse tuberkuloosi ravi tuberkuloosiravimitega enne ravi alustamist

Enbreliga ning vastavalt kohalikele soovitustele. Sellisel juhul tuleb Enbreliga ravimise kasulikkuse ja

ohtude suhet väga hoolikalt kaaluda.

Kõiki patsiente tuleb teavitada, et kui ravi ajal Enbreliga või pärast seda tekivad tuberkuloosile

viitavad nähud või sümptomid (nt püsiv köha, kehakaalu langus, väike palavik), peavad nad pöörduma

arsti poole.

B-hepatiidi viiruse taasaktiveerumine

Patsientidel, kes on kroonilised B-hepatiidi viiruse kandjad või saavad ravi TNF-antagonistidega,

sealhulgas Enbreliga, on esinenud selle viiruse (HBV) taasaktiveerumist. B-hepatiidi viiruse nakkuse

ohuga patsiente tuleb enne ravi alustamist Enbreliga hinnata B-hepatiidi viiruse nakkuse tunnuste

suhtes. Enbreli manustamisel diagnoositud B-hepatiidi viirusekandjatele peab olema ettevaatlik.

Enbreli kasutamisel B-hepatiidi viirusekandjatel tuleb patsiente jälgida aktiivse B-hepatiidi nakkuse

nähtude ja sümptomite suhtes ja vajaduse korral alustada sobivat ravi.

C-hepatiidi süvenemine

Enbreli saavatel patsientidel on esinenud C-hepatiidi süvenemist. Patsientidel, kellel on esinenud

C-hepatiiti, tuleb Enbreli kasutada ettevaatusega.

Samaaegne ravi anakinraga

Enbreli ja anakinra samaaegset manustamist on seostatud tõsiste infektsioonide ja neutropeenia tekke

riski suurenemisega, võrreldes ainult Enbreli manustamisega. Kuna see kombinatsioon ei ole

üksikkomponentidega võrreldes näidanud suuremat kliinilist efektiivsust, ei soovitata Enbreli ja

anakinrat koos kasutada (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Samaaegne ravi abatatseptiga

Kliinilistes uuringutes suurenes abatatsepti ja Enbreli samaaegse manustamise tulemusena tõsiste

kõrvaltoimete esinemissagedus. Selle ravimikombinatsiooni kasutamisel ei ole täheldatud suuremat

kliinilist efektiivsust, seega ei ole selle kasutamine soovitatav (vt lõik 4.5).

Allergilised reaktsioonid

Eeltäidetud süstla nõela ümbris sisaldab lateksit (kuiv naturaalne kumm), mis võib põhjustada

ülitundlikkusreaktsioone patsientidel ja teistel Enbreli käsitsevatel isikutel, kes on või võivad olla

tundlikud lateksi suhtes.

Enbreli kasutamise käigus on sageli tekkinud allergilisi reaktsioone. Tõsiste allergiliste

reaktsioonidena on esinenud ka angioödeemi ja urtikaariat. Ükskõik millise tõsise allergilise või

anafülaktilise reaktsiooni tekkimisel tuleb Enbrel-ravi kohe lõpetada ning alustada vastava raviga.

Immunosupressioon

TNF-antagonistide, sh Enbreli kasutamisega seoses esineb infektsioonide ja pahaloomuliste kasvajate

vastaste organismisiseste kaitsemehhanismide nõrgenemise võimalus, kuna TNF vahendab põletiku ja

rakulise immuunvastuse kujunemist. Enbrel-ravi uuringus 49 reumatoidartriidiga täiskasvanud

patsiendiga ei ilmnenud hilistüüpi ülitundlikkusreaktsioonide pärssimist, immunoglobuliinide taseme

vähenemist ega efektoorsete rakupopulatsioonide arvulist muutust.

Kahel juveniilse idiopaatilise artriidiga patsiendil tekkisid Varicella-infektsioon ja aseptilise

meningiidi sümptomid, mis lahenesid ilma jääknähtudeta. Patsientidel, kellel esineb suur oht Varicella

viirusega kokkupuuteks, tuleks Enbrel-ravi ajutiselt katkestada ja kaaluda Varicella zoster’i

immunoglobuliini profülaktilist manustamist.

Enbreli ohutust ja efektiivsust immunosupressiooniga patsientidel ei ole hinnatud.

Pahaloomulised kasvajad ja lümfoproliferatiivsed häired

Soliidsed ja hematopoeetilised pahaloomulised kasvajad (välja arvatud nahavähid)

Turustamisjärgsel perioodil on teatatud ka erinevatest pahaloomulistest kasvajatest (sealhulgas rinnaja

kopsuvähk ning lümfoom) (vt lõik 4.8).

TNF-antagonistide kliiniliste uuringute kontrollitud osades on rohkem lümfoomi juhte esinenud TNFantagoniste

saanud patsientide hulgas, võrreldes kontrollrühma patsientidega. Esinemissagedus oli

siiski harv ja platseebopatsientide järelkontrolli periood oli lühem kui TNF-antagonistidega ravi

saanud patsientidel. Turustamisjärgsel perioodil on TNF-antagonistidega ravitud patsientidel esinenud

leukeemia juhtumeid. Pikaajalise kõrge põletikulise aktiivsusega reumatoidartriidiga patsientidel on

suurem lümfoomi ja leukeemia foonrisk, mis muudab riski hindamise raskemaks.

Olemasolevate teadmiste alusel ei saa TNF-antagonistidega ravitud patsientidel välistada lümfoomide,

leukeemia või muude pahaloomuliste vereloome- või soliidsete kasvajate tekkimist. TNFantagonistidega

ravi kaalumisel patsientidel, kellel on anamneesis pahaloomulisi kasvajaid, või ravi

jätkamise kaalumisel patsientide puhul, kellel on tekkinud pahaloomuline kasvaja, peab olema

ettevaatlik.

TNF-antagonistidega, sealhulgas Enbreliga ravitud lastel, noorukitel ja (kuni 22-aastastel) noortel

täiskasvanutel (ravi alustamisel ≤18 aasta vanused) on esinenud turustamisjärgsel perioodil

pahaloomulisi kasvajaid, millest osa on surmaga lõppenud. Ligikaudu pooled juhtudest olid

lümfoomid. Muude juhtude seas oli mitmesuguseid erinevaid pahaloomulisi kasvajaid, sealhulgas

harvaesinevaid, tüüpiliselt immunosupressiooniga seostatavaid pahaloomulisi kasvajaid.

Pahaloomuliste kasvajate tekkimise riski TNF-antagonistidega ravitavatel lastel ja noorukitel ei saa

välistada.

Nahavähid

TNF-antagonistide, sealhulgas Enbreliga ravitud patsientidel on esinenud melanoom- ja

mittemelanoom-nahavähki. Enbreliga ravitud patsientidel on turustamise järel esinenud merkelirakkkartsinoomi

juhte. Kõikidel, eriti aga nahavähi riskiteguritega patsientidel on soovitatav nahka

perioodiliselt kontrollida.

Kontrollitud kliiniliste uuringute tulemuste kokkuvõttes esines Enbreli kasutanud patsientidel rohkem

mittemelanoom-nahavähi juhte kui kontrollrühma kuulunud patsientidel, eelkõige psoriaasiga

patsientide puhul.

Vaktsineerimised

Samaaegselt Enbreliga ei tohi elustekitajat sisaldavat vaktsiini kasutada. Enbreli saavate patsientide

kohta puuduvad andmed infektsiooni sekundaarsest levikust seoses elustekitajat sisaldava vaktsiini

manustamisega. Psoriaatilise artriidiga täiskasvanud patsientidel läbi viidud topeltpimedas,

platseebokontrolliga randomiseeritud kliinilises uuringus said 184 patsienti 4. nädalal veel

mitmevalentset pneumokokkide vastast polüsahhariidvaktsiini. Nimetatud uuringus reageeris enamik

Enbreli saanud psoriaatilise artriidiga patsientidest pneumokokkide vastase polüsahhariidvaktsiini

manustamisele efektiivse B-rakulise immuunvastusega, ehkki antikehade tiiter oli enamikul

patsientidest üldiselt mõnevõrra madalam; samas täheldati mõnedel Enbreli saanud patsientidel

antikehade tiitri kahekordset suurenemist võrreldes Enbreli mittesaanud patsientidega. Selle leiu

kliiniline tähendus ei ole selge.

Antikehade teke

Enbrel-ravi võib põhjustada autoimmuunsete antikehade teket (vt lõik 4.8).

Hematoloogilised reaktsioonid

Enbreliga ravitud patsientidel on harva tekkinud pantsütopeenia ja väga harva aplastiline aneemia, mis

mõnikord on lõppenud letaalselt. Hematoloogilise düskraasia anamneesiga patsientide ravimisel

Enbreliga tuleb olla ettevaatlik. Kõiki patsiente ja nende vanemaid/hooldajaid tuleb informeerida, et

nad peavad arstiga ühendust võtma kohe, kui Enbrel-ravi ajal tekivad patsientidel vereloomehäirele

või infektsioonile viitavad sümptomid (nt püsiv palavik, kurguvalu, verevalumid, veritsemine,

kahvatus). Selliseid patsiente tuleb kohe uurida, sealhulgas teostada täisvereanalüüs. Kui düskraasia

leiab kinnitust, tuleb Enbreli manustamine lõpetada.

Neuroloogilised häired

Seoses Enbreli kasutamisega on patsientidel harva teatatud kesknärvisüsteemi demüeliniseerivate

haiguste juhtudest (vt lõik 4.8). Peale selle on väga harva esinenud perifeerseid demüeliniseerivaid

polüneuropaatiaid (sealhulgas Guillaini-Barré sündroomi, kroonilist põletikulist demüeliniseerivat

polüneuropaatiat, demüeliniseerivat polüneuropaatiat ja multifokaalset motoorset neuropaatiat). Kuigi

kliinilised uuringud Enbreliga ei ole hõlmanud sclerosis multiplex’iga haigeid, on sclerosis

multiplex’iga patsientide uuringud teiste TNF antagonistidega näidanud haiguse ägenemist. Enbreli

määramisel haigetele, kelle anamneesis on olemasolev või hiljutine demüeliniseeriv haigus või kellel

esineb suurenenud risk demüeliniseeriva haiguse tekkeks, tuleb eelnevalt hoolikalt hinnata ravi riski ja

kasu suhet, sealhulgas teostada neuroloogiline uuring.

Kombineeritud ravi

Ühes kaks aastat kestnud kontrollitud kliinilises uuringus reumatoidartriidiga patsientidel ei täheldatud

Enbreli ja metotreksaadi kombinatsioonravi kasutamisel ettearvamatuid kõrvaltoimeid ning Enbreli ja

metotreksaadi kombinatsioonravi ohutusprofiil oli sarnane Enbreli või metotreksaadi

monoteraapiauuringutes esinevatele. Pikaajalised uuringud nimetatud kombinatsioonravi ohutuse

hindamiseks veel kestavad. Enbreli pikaajalist ohutust kombinatsioonis teiste haiguse kulgu

modifitseerivate reumavastaste ravimitega (HMR) ei ole kindlaks tehtud.

Enbreli kasutamist kombinatsioonis muude süsteemsete ravidega või valgusteraapiaga psoriaasi

ravimiseks ei ole uuritud.

Neeru- ja maksakahjustus

Põhinedes farmakokineetilistele andmetele (vt lõik 5.2), ei ole neeru- või maksakahjustusega

patsientidel annuseid vaja muuta. Kliiniline kogemus selliste patsientidega on piiratud.

Südame paispuudulikkus

Südame paispuudulikkusega patsientide puhul peab Enbreli määramisel olema ettevaatlik.

Turustamisjärgselt on teatatud Enbreli võtvate patsientide südame paispuudulikkuse ägenemisest koos

või ilma seda esilekutsuvate faktoritega. Kaks suuremat kliinilist uuringut, mis hindasid Enbreli

kasutamist südame paispuudulikkuse ravis, lõpetati seoses efektiivsuse puudumisega. Kuigi lõplikke

järeldusi ei saa teha, viitasid neist ühe suurema uuringu andmed võimalikule südame paispuudulikkuse

süvenemisele patsientidel, kellele oli määratud ravi Enbreliga.

Alkohoolne hepatiit

II faasi randomiseeritud, platseebokontrolliga uuringus 48 hospitaliseeritud patsiendiga, kellel kasutati

mõõduka või raske alkohoolse hepatiidi raviks Enbreli või platseebot, ei olnud Enbrel efektiivne ning

Enbreliga ravitud patsientide suremus oli 6 kuu möödudes oluliselt suurem. Seega ei tohi Enbreli

alkohoolse hepatiidi raviks kasutada. Arst peab olema ettevaatlik Enbreli kasutamisel patsientide

raviks, kellel on ka mõõdukas või raske alkohoolne hepatiit.

Wegeneri granulomatoos

Platseebo-kontrollitud uuringus, kus 89 täiskasvanud patsienti said Enbreli lisaks standardteraapiale

(tsüklofosfamiid või metotreksaat ja glükokortikoidid) keskmise ravi pikkusega 25 kuud, ei leitud

tõendeid, et Enbrel oleks Wegeneri granulomatoosi korral efektiivne. Erinevate halvaloomuliste

(mitte naha-) leidude esinemissagedus oli võrreldes kontrollgrupiga oluliselt suurem Enbreli saanud

isikute grupis. Enbreli kasutamine Wegeneri granulomatoosi raviks ei ole soovitatav.

Hüpoglükeemia diabeediravi saavatel patsientidel

Diabeediravimeid kasutavatel patsientidel on esinenud pärast Enbreli-ravi alustamist hüpoglükeemiat,

mis tingis mõnel neist patsientidest diabeediravi vähendamise.

Eripopulatsioonid

Eakad patsiendid ( 65-aastased)

Reumatoidartriidi, psoriaatilise artriidi ja anküloseeriva spondüliidi ravi 3. faasi uuringutes ei leitud

kokkuvõttes erinevusi kõrvaltoimete, tõsiste kõrvaltoimete ega tõsiste infektsioonide esinemises 65-

aastastel ega vanematel Enbreli kasutavatel patsientidel võrreldes nooremate patsientidega. Eakate

ravimisel peab siiski olema ettevaatlik ning pöörama erilist tähelepanu infektsioonide esinemisele.

Lapsed

Vaktsineerimised

Pediaatrilisi patsiente on võimaluse korral soovitatav enne Enbrel-ravi alustamist vaktsineerida

vastavalt immuniseerimisjuhendile (vt ülal Vaktsineerimised).

Põletikuline soolehaigus juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidel

Juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidel, keda raviti Enbreliga, esines põletikulist soolehaigust (vt

lõik 4.8).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne ravi anakinraga

Täiskasvanud patsientidel, keda on samaaegselt ravitud Enbreli ja anakinraga, on ilmnenud suurem

tõsiste infektsioonide esinemissagedus, võrreldes mõlema preparaadi eraldi manustamisega

(varasemad andmed).

Topeltpimedas platseebo-kontrollitud kliinilises uuringus, kus täiskasvanud patsientidele, keda

eelnevalt raviti metotreksaadiga, manustati nii Enbreli kui anakinrat, avastati suurem tõsiste

infektsioonide (7%) ja neutropeenia esinemissagedus kui nendel patsientidel, keda raviti ainult

Enbreliga (vt lõigud 4.4 ja 4.8). Kuna Enbreli ja anakinra kombinatsioon ei ole üksikkomponentidega

võrreldes näidanud suuremat kliinilist efektiivsust, ei soovitata neid koos kasutada.

Samaaegne ravi abatatseptiga

Kliinilistes uuringutes suurenes abatatsepti ja Enbreli samaaegse manustamise tulemusena tõsiste

kõrvaltoimete esinemissagedus. Selle ravimikombinatsiooni kasutamisel ei ole täheldatud suuremat

kliinilist efektiivsust, seega ei ole selle kasutamine soovitatav (vt lõik 4.4).

Samaaegne ravi sulfasalasiiniga

Nende täiskasvanud patsientide kliinilises uuringus, kes said säilitusannustes sulfasalasiini, täheldati

Enbreli lisamisel sulfasalasiinile vere valgeliblede keskmise arvu statistiliselt olulist vähenemist,

võrreldes patsiendigruppidega, kes said kas ainult Enbreli või ainult sulfasalasiini. Selle koostoime

kliiniline tähendus ei ole selge. Samaaegse ravi kaalumisel sulfasalasiiniga peab arst olema ettevaatlik.

Mittekoostoimed

Kliinilistes uuringutes, kui Enbreli manustati koos glükokortikosteroidide, salitsülaatide (välja arvatud

sulfasalasiin), mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA), valuvaigistite või metotreksaadiga,

koostoimeid ei täheldatud. Vt vaktsineerimisteavet lõigus 4.4.

Uuringutes digoksiini või varfariiniga kliiniliselt olulisi ravimite farmakokineetilisi koostoimeid ei

täheldatud.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilses eas naised

Fertiilses eas naistel soovitatakse kasutada sobivat kontratseptsiooni, et vältida rasestumist ravi ajal

Enbreliga ja kolme nädala jooksul pärast ravi lõpetamist.

Rasedus

Toksilisuse uuringud rottidel ja küülikutel ei näidanud etanertsepti kahjulikku toimet lootele või

vastsündinud järglastele. Enbreli kasutamist rasedatel ei ole uuritud. Seetõttu ei soovitata Enbreli

raseduse ajal kasutada..

Imetamine

Ei ole teada, kas etanertsept eritub rinnapiima. Pärast subkutaanset manustamist lakteerivatele rottidele

eritus etanertsepti piima ja seda avastati poegade seerumis. Kuna immunoglobuliinid ja paljud ravimid

võivad erituda rinnapiima, peab otsustama, kas lõpetada imetamine või Enbrel-ravi imetamise ajaks,

kaaludes rinnaga toitmisest saadavat kasu lapsele ja Enbreli ravist saadavat kasu emale.

Fertiilsus

Prekliinilised andmed etanertsepti peri- ja postnataalse toksilisuse kohta ning etanertsepti toimete

kohta viljakusele ja üldisele reproduktiivsusele ei ole kättesaadavad.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed on süstekoha reaktsioonid (nagu valu, turse, sügelus, punetus

ja punktsioonikoha verejooks), infektsioonid (nagu ülemiste hingamisteede infektsioonid, bronhiit,

põie- ja nahainfektsioonid), allergilised reaktsioonid, autoantikehade tekkimine, sügelus ja palavik.

Samuti on Enbreli puhul teatatud rasketest kõrvaltoimetest. TNF-antagonistid nagu Enbrel mõjutavad

immuunsüsteemi ning nende kasutamine võib mõjutada organismi kaitsemehhanisme infektsioonide ja

vähi eest. Rasked infektsioonid esinevad vähem kui ühel Enbreliga ravitud patsiendil sajast. Teated on

sisaldanud surmaga lõppevaid ning eluohtlikke infektsioone ja sepsist. Samuti on Enbreli kasutamisel

teatatud erinevatest pahaloomulistest kasvajatest, sealhulgas rinna-, kopsu-, naha- ja lümfisõlmede

vähist (lümfoomist).

Teatatud on ka rasketest hematoloogilistest, neuroloogilistest ja autoimmuunsetest reaktsioonidest.

Nende hulka kuuluvad harvad teated pantsütopeeniast ja väga harvad teated aplastilisest aneemiast.

Enbreli kasutamisel on tsentraalseid ning perifeerseid demüeliniseerivaid sündmusi täheldatud

vastavalt harva ja väga harva. Harvadel juhtudel on teatatud luupuse, luupusega seotud seisundite ja

vaskuliidi esinemisest.

Kõrvaltoimete tabel

Järgnev kõrvaltoimete loetelu põhineb täiskasvanutel läbi viidud kliiniliste uuringute ja müügiloa

saamise järgselt kogutud andmetel.

Kõrvaltoimed on loetletud vastavalt esinemissagedusele (patsientide arv, kellel ilmnes kõrvaltoime)

nimetatud organsüsteemis, kasutades järgnevaid kategooriaid: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni

< 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000);

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid:

Väga sage: Infektsioonid (sealhulgas ülemiste hingamisteede infektsioonid, bronhiit, tsüstiit,

dermatiit)*

Aeg-ajalt: Ägedad infektsioonid (sealhulgas pneumoonia, tselluliit, septiline artriit, sepsis)*

Harv: Tuberkuloos, oportunistlikud infektsioonid (sh invasiivsed seeninfektsioonid,

algloomade infektsioonid, bakteriaalsed ja atüüpilised mükobakteriaalsed

infektsioonid)*

Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad (sealhulgas tsüstid ja polüübid):

Aeg-ajalt: Mittemelanoom-nahavähid* (vt lõik 4.4)

Harv: Lümfoom, melanoom (vt lõik 4.4)

Teadmata: Leukeemia, merkelirakk-kartsinoom (vt lõik 4.4)

Vere ja lümfisüsteemi häired:

Aeg-ajalt: Trombotsütopeenia

Harv: Aneemia, leukopeenia, neutropeenia, pantsütopeenia*

Väga harv: Aplastiline aneemia*

Immuunsüsteemi häired:

Sage: Allergilised reaktsioonid (vt „Naha ja nahaaluskoe kahjustused“), autoantikehade

moodustumine*

Aeg-ajalt Süsteemne vaskuliit (sealhulgas antineutrofiilsete tsütoplasmaatiliste antikehade

positiivne vaskuliit)

Harv: Ägedad allergilised/anafülaktilised reaktsioonid (sealhulgas angioödeem,

bronhospasm), sarkoidoos

Teadmata : Makrofaagide aktiveerumise sündroom*

Närvisüsteemi häired:

Harv: Krambid

Kesknärvisüsteemi demüeliniseerivate haiguste nagu sclerosis multiplex’i või

lokaalsete demüeliniseerivate seisundite nagu nägemisnärvi põletiku ja

seljaajupõletiku nähud (vt lõik 4.4)

Väga harv: Perifeersed demüeliniseerivad nähud, sealhulgas Guillaini-Barré sündroom, krooniline

põletikuline demüeliniseeriv polüneuropaatia, demüeliniseeriv polüneuropaatia ja

multifokaalne motoorne neuropaatia (vt lõik 4.4)

Silma kahjustused:

Aeg-ajalt: Uveiit

Südame häired:

Harv: Südame paispuudulikkuse süvenemine (vt lõik 4.4)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Aeg-ajalt: Interstitsiaalne kopsuhaigus (sh pneumoniit ja kopsufibroos)*

Maksa ja sapiteede häired:

Harv: Maksaensüümide tõus, autoimmuunne hepatiit

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Sage: Pruuritus

Aeg-ajalt: Angioödeem, urtikaaria, lööve, psoriaasisarnane lööve, psoriaas (kaasa arvatud uus

puhang või süvenemine ja pustuloosne (mädavilliline), peamiselt peopesades ja

jalataldadel)

Harv: Kutaanne vaskuliit (sh leukotsütoklastiline vaskuliit), Stevensi-Johnsoni sündroom,

multiformne erüteem

Väga harv: Toksiline epidermaalne nekrolüüs

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Harv: Subakuutne naha erütematoosne luupus, diskoidne erütematoosne luupus,

luupusesarnane sündroom

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Väga sage: Süstekoha reaktsioonid (sealhulgas veritsus, verevalum, erüteem, sügelus, valu,

turse)*

Sage: Palavik

* Vt valitud kõrvaltoimete kirjeldusi allpool.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldused

Pahaloomulised kasvajad ja lümfoproliferatiivsed häired

Kliinilistes uuringutes sai Enbreli 4114 reumatoidartriidiga patsienti kuni ligikaudu 6 aasta jooksul,

seejuures 231 patsienti said aktiivse kontrolliga uuringus 2 aasta jooksul Enbreli ja metotreksaadi

kombinatsioonravi. Kokku täheldati 129 uut erinevat tüüpi pahaloomulisuse juhtu. Täheldatud

kasvajate suhe ja esinemissagedus vastas oodatule antud populatsioonis. 240-l psoriaatilise artriidiga

patsiendil läbi viidud, ligikaudu 2 aastat väldanud Enbreli kliinilise uuringu käigus avastati kaks

pahaloomulisuse juhtu. 351 anküloseeriva spondüliidiga patsiendil läbi viidud üle kahe aasta kestnud

kliinilises uuringus avastati Enbreli saanud patsientidel 6 pahaloomulisuse juhtu. 30 pahaloomulise

kasvaja ja 43 mittemelanoom-nahavähi juhust teatati 2711 naastulise psoriaasiga patsiendist

koosnenud rühmas, keda raviti Enbreliga topeltpimedate ja avatud uuringute käigus kuni 2,5 aasta

jooksul.

7416 patsiendist koosnenud rühmas, keda raviti Enbreliga reumatoidartriidi, psoriaatilise artriidi,

anküloseeriva spondüliidi ja psoriaasi kliinilistes uuringutes, esines 18 lümfoomi juhtu.

Erinevatest pahaloomulistest kasvajatest (sh rinna- ja kopsuvähk ning lümfoom) on teatatud ka ravimi

turustamisjärgsel perioodil (vt lõik 4.4).

Süstekoha reaktsioonid

Võrreldes platseeboga oli süstekoha reaktsioonide esinemissagedus märkimisväärselt suurem Enbreli

saanud reumaatiliste haigustega patsientidel (36% vs 9%). Nimetatud reaktsioonid tekkisid tavaliselt

esimesel kuul. Keskmine kestus oli umbes 3...5 päeva. Enbrel-ravi rühmas ei kasutatud enamusel

patsientidest süstekoha reaktsiooni raviks mingeid ravimeid ning enamusele ravi saanud patsientidest

manustati paikselt glükokortikosteroide või suukaudselt antihistamiinikume. Lisaks ilmnesid mõnel

patsiendil taastekkivad süstekoha reaktsioonid, mis seisnesid samaaegses nahareaktsiooni ilmnemises

viimasel ja varasematel süstekohtadel. Need reaktsioonid olid üldiselt mööduvad ega kordunud ravi

jätkamisel.

Kontrollitud uuringutes naastulise psoriaasiga patsientidel tekkis esimese 12 ravinädala jooksul

13,6%-l Enbreliga ravitud patsientidest süstekoha reaktsioon, võrrelduna 3,4%-ga platseebot saanud

patsientidest.

Tõsised infektsioonid

Platseebo-kontrolliga uuringutes ei täheldatud tõsiste infektsioonide (letaalselt lõppevate, eluohtlike

või hospitaliseerimist või intravenoosset antibiootikumravi vajanud infektsioonide) esinemissageduse

suurenemist. Kuni 48 kuud Enbreliga ravitud reumatoidartriidiga patsientidest tekkis 6,3%-l tõsine

infektsioon. Nende hulka kuulusid abstsess (erineva lokalisatsiooniga), baktereemia, bronhiit, bursiit,

tselluliit, koletsüstiit, kõhulahtisus, divertikuliit, endokardiit (kahtlustatav), gastroenteriit, B-hepatiit,

Herpes zoster-infektsioon, jala haavand, suuõõne infektsioon, osteomüeliit, otiit, peritoniit,

pneumoonia, püelonefriit, sepsis, septiline artriit, sinusiit, nahainfektsioon, nahahaavand, kuseteede

infektsioon, vaskuliit ja haavainfektsioon. 2-aastases aktiivse kontrolliga uuringus, kus võrreldi

Enbreli, metotreksaati ning Enbrel/metotreksaat-kombinatsiooni, oli tõsiste infektsioonide

esinemissagedus kõigis uuringurühmades sarnane. Ei ole siiski võimalik välistada, et

Enbrel/metotreksaat kombinatsioonravi kasutamisel võib infektsioonide esinemissagedus suureneda.

Naastulise psoriaasiga patsientidel ei täheldatud kuni 24 nädalat kestnud platseebo-kontrollitud

uuringutes erinevust infektsioonide esinemissageduses Enbreliga ravitud või platseebot saanud

patsientide vahel. Enbreliga ravitud patsientidel esines tõsiseid infektsioone, sh tselluliit, gastroenteriit,

pneumoonia, koletsüstiit, osteomüeliit, gastriit, apenditsiit, streptokokitekkene fastsiit, müosiit,

septiline šokk, divertikuliit ja abstsess. Psoriaatilise artriidi topeltpimedates ja avatud uuringutes tekkis

ühel patsiendil tõsine infektsioon (kopsupõletik).

Enbreli kasutamisel on teatatud tõsistest ja surmaga lõppevatest infektsioonidest; leitud patogeenide

hulka on kuulunud bakterid, mükobakterid (sealhulgas tuberkuloosibakter), viirused ja seened.

Reumatoidartriidiga patsientidel, kellel esines kaasuv haigus (nt diabeet, kongestiivne

südamepuudulikkus, aktiivne või krooniline infektsioon anamneesis), on mõnedel juhtudel infektsioon

tekkinud mõne nädala jooksul Enbrel-ravi alustamisest (vt lõik 4.4). Enbrel-ravi võib sepsisega

patsientidel suurendada suremust.

Seoses Enbreliga on esinenud oportunistlikke infektsioone, sealhulgas invasiivseid seeninfektsioone,

algloomade infektsioone, bakteriaalseid infektsioone (sh Listeria ja Legionella) ja atüüpilisi

mükobakteriaalseid infektsioone. Kliiniliste uuringute koondandmetes oli Enbreli kasutanud 15 402

uuringus osaleja oportunistlike infektsioonide üldine esinemissagedus 0,09%. Kontsentratsiooni suhtes

kohandatud esinemissagedus oli 0,06 juhtumit 100 patsiendiaasta kohta. Turustamisjärgsel perioodil

olid ligikaudu pooled kõikidest teatatud oportunistlike infektsioonide juhtudest üle kogu maailma

invasiivsed seeninfektsioonid. Kõige sagedamini esinenud invasiivsed seeninfektsioonid oli

Pneumocystis ja Aspergillus. Invasiivsed infektsioonid moodustasid üle poole surmajuhtudest

patsientide seas, kellel tekkisid oportunistlikud infektsioonid. Enamik surmajuhtudest oli patsientidel,

kellel tekkis Pneumocystis kopsupõletik, täpsustamata süsteemsed seeninfektsioonid ja aspergilloos (vt

lõik 4.4).

Autoantikehad

Täiskasvanud patsientide seerumianalüüse uuriti korduvalt autoantikehade suhtes. Nendest

reumatoidartriidiga patsientidest, kellel uuriti antinukleaarsete antikehade esinemist (ANA), muutus

ANA-test positiivseks (≥ 1:40) suuremal hulgal Enbreliga ravitud patsientidest (11%), võrreldes

platseeboga ravitud patsientide arvuga (5%). Patsientide arv, kellel tekkisid uued positiivsed DNAkaksikheeliksi

vastased antikehad, oli samuti suurem radioimmunoloogilise uuringu (15% Enbreliga

ravitud ning 4% platseebot saanud patsientidest) ja Crithidia luciliae analüüsi põhjal (3% Enbreliga

ravitud ja mitte ühelgi platseebot saanud patsientidest). Patsientide proportsioon, keda raviti Enbreliga

ning kellel tekkisid kardiolipiinivastased antikehad, suurenes sarnaselt platseeboga ravitud

patsientidele. Pikaajalise Enbrel-ravi toime autoimmuunsete haiguste tekkimise osas on teadmata.

Harva on teatatud patsientidest, sealhulgas reumatoidfaktor-positiivsed patsiendid, kellel tekkisid

teised autoantikehad koos luupusesarnase sündroomi või lööbe ilmnemisega, mis oli kliinilise pildi või

biopsia põhjal sarnane subakuutse luupuse nahavormile või diskoidsele luupusele.

Pantsütopeenia ja aplastiline aneemia

Turustamisjärgselt on teatatud pantsütopeenia ja aplastilise aneemia juhtudest, millest mõned on

lõppenud letaalselt (vt lõik 4.4).

Interstitsiaalne kopsuhaigus

Turustamisjärgselt on teatatud interstitsiaalse kopsuhaiguse (sh pneumoniidi ja kopsufibroosi)

juhtudest, millest mõned on lõppenud letaalselt.

Samaaegne ravi anakinraga

Nendes uuringutes, kus täiskasvanud patsientidele manustati Enbreli samaaegselt anakinraga, avastati

suurem tõsiste infektsioonide tekke risk võrreldes ainult Enbrel-raviga ning 2% patsientidest (3/139)

kujunes neutropeenia (absoluutne neutrofiilide arv < 1000/mm3). Ühel neutropeeniaga patsiendil

diagnoositi tselluliit, mis taandus pärast haiglaravi (vt lõigud 4.4 ja 4.5)

Lapsed

Kõrvaltoimed polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga pediaatrilistel patsientidel

Üldiselt oli juveniilse idiopaatilise artriidiga lastel esinevate kõrvaltoimete sagedus ja tüüp sarnane

täiskasvanutega. Erinevused täiskasvanutega võrreldes ja muud kaalutlused on toodud järgnevates

alalõikudes.

Seda liiki nakkushaigused, mida esines kliinilistes uuringutes juveniilse idiopaatilise artriidiga 2…18-

aastaste patsientidega, olid tavaliselt kerge kuni mõõduka raskusega ja sellised, mida tavaliselt esineb

ka mittestatsionaarset ravi saavate laste populatsioonis. Kirjeldati järgnevaid raskekujulisi

kõrvaltoimeid: tuulerõuged aseptilise meningiidi sümptomitega, mis paranes tüsistusteta (vt ka lõik

4.4), apenditsiit, gastroenteriit, depressioon/isiksusehäired, nahahaavand, ösofagiit/gastriit, A-grupi

streptokokkidest tingitud septiline šokk, I tüüpi diabeet ning pehmete kudede ja postoperatiivsete

haavade infektsioonid.

Ühes uuringus, millesse kaasati juveniilse idiopaatilise artriidiga 4…17-aastased patsiendid, põdes 43

last 69-st (62%) Enbreli 3 ravikuu vältel nakkushaigust (avatud uuringu 1. osa), infektsioonide

sagedus ja raskusaste oli sarnane avatud uuringuga, mis viidi läbi 58 patsiendil 12-kuulise pikendatud

kestusega avatud teraapia käigus. Kõrvaltoimete tüüp ja proportsioon oli juveniilse idiopaatilise

artriidiga Enbreli-uuringu patsientidel sarnane reumatoidartriiti põdevate täiskasvanutega;

kõrvaltoimed olid enamasti kergekujulised. Mitmeid kõrvaltoimeid registreeriti sagedamini 69

juveniilse idiopaatilise artriidiga patsiendi hulgas, kellele Enbreli manustati 3 kuu vältel, võrreldes 349

täiskasvanuga, kes põdesid reumatoidartriiti. Sellisteks kõrvaltoimeteks olid peavalu (19%

patsientidest, 1,7 juhtu patsientaasta kohta), iiveldus (9% patsientidest, 1,0 juhtu patsientaasta kohta),

kõhuvalu (19% patsientidest, 0,74 juhtu patsientaasta kohta) ja oksendamine (13% patsientidest, 0,74

juhtu patsientaasta kohta).

Juveniilse idiopaatilise artriidi kliinilistes uuringutes tuvastati neli makrofaagide aktiveerumise

sündroomi juhtumit.

Turustamisjärgsetest allikatest on teatatud põletikulise soolehaiguse esinemisest Enbreliga ravitud

juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidel, sealhulgas väga vähestel juhtudel ka uuesti

manustamisel (vt lõik 4.4).'

Kõrvaltoimed naastulise psoriaasiga pediaatrilistel patsientidel

48-nädalases uuringus 211 pediaatrilise naastulise psoriaasiga lapsega vanuses 4 kuni 17 aastat

esinenud kõrvaltoimed sarnanesid varasemates uuringutes naastulise psoriaasiga täiskasvanutega

täheldatud kõrvaltoimetega.

4.9 Üleannustamine

Reumatoidartriidiga patsientidega läbi viidud kliinilistes uuringutes ei täheldatud annust piiravat

toksilisust. Suurim uuritud annusetase oli intravenoosne küllastusannus 32 mg/m2, millele järgnesid

subkutaansed annused 16 mg/m2 kaks korda nädalas. Üks reumatoidartriidiga patsient süstis endale

kogemata subkutaanselt 62 mg Enbreli kaks korda nädalas 3 nädala jooksul. Mingeid kõrvaltoimeid ei

tekkinud. Enbrelil puudub teadaolev antidoot.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: immunosupressandid, tuumornekroosifaktori alfa (TNF-α) inhibiitorid,

ATC-kood: L04AB01.

Tuumornekroosifaktor (TNF) on reumatoidartriidi korral esineva põletikulise protsessi peamine

vahendaja (tsütokiin). Suurenenud TNF taset on leitud ka psoriaatilise artriidiga patsientide

sünooviumis ja psoriaatilistes naastudes ning anküloseeriva spondüliidiga patsientide seerumis ja

sünoviaalkudedes. Naastulise psoriaasi korral viib põletikurakkude, sh T-rakkude infiltratsioon

kõrgenenud TNF-tasemeteni psoriaasikahjustustes, võrrelduna kahjustamata nahaga. Etanertsept on

konkureerivaks inhibiitoriks TNF-i seondumisele retseptoritega raku pinnal ning pärsib selle kaudu

TNF bioloogilist aktiivsust. TNF ja lümfotoksiin on proinflammatoorsed tsütokiinid, mis seonduvad

kahe erineva raku pinna retseptoriga: 55-kilodaltonilise (p55) ja 75-kilodaltonilise (p75)

tuumornekroosifaktori retseptoriga (TNFR). Mõlemad TNFR-d on looduslikult membraaniga seotud

ning lahustuvas vormis. Lahustuv TNFR arvatakse reguleerivat TNF-i bioloogilist aktiivsust.

TNF ja lümfotoksiin eksisteerivad peamiselt homotrimeeridena, mille bioloogiline aktiivsus sõltub

ristsidemete tekkimisest raku pinna TNFR-il. Dimeersed lahustuvad retseptorid nagu etanertsept

seovad TNF-i paremini kui monomeersed retseptorid ja on tunduvalt tugevamad konkureerivad TNF

sidujad kui viimaste rakulised retseptorid. Lisaks on immunoglobuliini Fc-regioonil, mis ehituslikult

sarnaneb dimeerse retseptoriga, pikem poolväärtusaeg seerumis.

Toimemehhanism

Liigespatoloogia reumatoidartriidi ja anküloseeriva spondüliidi korral ning nahapatoloogia naastulise

psoriaasi korral on suures osas vahendatud proinflammatoorsete molekulide poolt, mille kaskaadi

kontrollib TNF. Etanertsepti toimemehhanismiks arvatakse olema konkureeriv TNF-i seondumise

pärssimine raku pinna TNFR-ga, mis ennetab TNF poolt vahendatud rakureaktsiooni, väljendudes

TNF bioloogilises inaktiivsuses. Etanertsept võib moduleerida vastusreaktsiooni ka teistele

põletikukaskaadi aktiivsetele molekulidele (näiteks tsütokiinid, adhesiivsed molekulid, proteinaasid),

mille vallandavaks või reguleerivaks faktoriks on TNF.

Kliiniline tõhusus ja ohutus

Käesolevas lõigus on toodud andmed neljast randomiseeritud ja kontrollitud uuringust

reumatoidartriidiga täiskasvanud patsientidel, ühest uuringust psoriaatilise artriidiga täiskasvanud

patsientidel, ühest uuringust anküloseeriva spondüliidiga täiskasvanud patsientidel, neljast uuringust

naastulise psoriaasiga täiskasvanud patsientidel, kahest uuringust polüartikulaarse juveniilse

idiopaatilise artriidiga patsientidel ja ühest uuringust naastulise psoriaasiga pediaatrilistel patsientidel.

Reumatoidartriidiga täiskasvanud patsiendid

Enbreli efektiivsust hinnati randomiseeritud topeltpimedas platseeboga kontrollitud uuringus. Uuring

hõlmas 234 täiskasvanud patsienti, kes põdesid aktiivset reumatoidartriiti ning kellel senine ravi

vähemalt ühe, kuid mitte enam kui nelja haiguse kulgu modifitseeriva reumavastase ravimiga (HMR)

oli ebaõnnestunud. 10 mg või 25 mg Enbreli või platseebot manustati subkutaanselt 2 korda nädalas 6

järjestikusel kuul. Kontrollitud uuringu tulemused väljendati reumatoidartriidi paranemise protsentides

Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of Rheumatology, ACR)

ravivastuskriteeriumide järgi.

ACR 20 ja 50 ravivastuse saavutanute arv oli suurem nende patsientide seas, keda raviti 3 ja 6 kuu

vältel Enbreliga, võrreldes platseebot saanud patsientidega. Pärast 3 ja 6 kuud kestnud ravi olid

tulemused järgmised: ACR 20: Enbrel-rühmas vastavalt 62% ja 59% ning platseeborühmas vastavalt

23% ja 11%; ACR 50: Enbrel-rühmas vastavalt 41% ja 40% ning platseeborühmas vastavalt 8% ja

5%. Nii ACR 20 kui ACR 50 ravivastuse saavutanute hulgas oli mõlemal ajahetkel Enbrel vs

platseebo p<0,01.

Ligikaudu 15% patsientidest, kellele manustati Enbreli, saavutasid ACR 70 ravivastuse 3 ja 6 kuu

vältel, võrreldes vähem kui 5% platseebot saanud patsientidega. Enbreliga ravitud patsientide hulgas

ilmnes kliiniline vastus enamasti 1…2 nädalat pärast ravi alustamist ning peaaegu alati 3. kuu lõpuks.

Kliiniline vastus sõltus annusest: 10 mg-ga ravitud patsientide tulemused jäid platseebo ja 25 mg-ga

ravitud patsientidegrupi tulemuste vahele. Enbrel oli oluliselt efektiivsem kui platseebo, hinnates ravi

efektiivsust nii ACR kriteeriumide kõikide komponentide kui ka teiste reumatoidartriidi tunnuste järgi,

mida ACR-kriteeriumid ei hõlmanud (näiteks hommikune liigesjäikus). Uuringu vältel täitsid

patsiendid ka iga 3 kuu järel tervisehinnangu küsimustiku (Health Assessment Questionnaire, HAQ),

milles hinnati oma puuet, vitaalsust, vaimset tervist, üldist tervislikku seisundit ja artriidiga seotud

vaevusi. Paranemine ilmnes kõigis küsimustiku alalõikudes 3 ja 6 kuu vältel Enbreliga ravitud

patsientidel, võrreldes platseebot saanud patsientidega.

Enbreli manustamise katkestamisel ilmnesid artriidi sümptomid üldjuhul 1 kuu jooksul. Avatud

uuringute andmetel avaldas ravim Enbrel-ravi taasalustamisel pärast selle ärajätmist kuni 24 kuu

jooksul sama tugevusega toimet kui neil patsientidel, kellel ravi ei katkestatud. Avatud jätkuuuringutes,

kus Enbrel-ravi ei katkestatud, täheldati kestvat ravitoimet kuni 48 kuu jooksul; sellest

pikemaajalise kasutamise kohta andmeid ei ole.

Ühes randomiseeritud, aktiivse kontrolliga ning pimendatud radiograafilise hindamisega uuringus 632-

l aktiivse reumatoidartriidiga (<3 aastat kestnud) täiskasvanud patsiendil, kes ei olnud varem

metotreksaat-ravi saanud, võrreldi Enbrel-ravi efektiivsust võrreldes metotreksaadiga. Enbreli

manustati subkutaanselt 10 mg või 25 mg kaks korda nädalas kuni 24 kuu jooksul. Metotreksaadi

annuseid suurendati järk-järgult 7,5 mg-lt nädalas maksimaalselt 20 mg-ni nädalas uuringu 8 esimese

nädala jooksul, ravi jätkati kuni 24 kuud. Toime ilmnemine ja kliiniline paranemine oli 25 mg Enbreli

manustamisel 2 nädala jooksul sarnane eelnevalt läbi viidud uuringute tulemustega ning vältas kuni 24

kuud. Ravi alguses esines patsientidel mõõdukas funktsionaalne puue, HAQ skoori järgi keskmiselt

1,4 kuni 1,5 punkti. Ravi 25 mg Enbreliga näitas olulist paranemist 12 kuu möödumisel, mil umbes

44% patsientidest oli saavutanud normaalse HAQ punktide arvu (vähem kui 0,5). Selline paranemine

säilis ka uuringu teisel aastal.

Selles uuringus hinnati liigese strukturaalset kahjustust radiograafiliselt ning muutust väljendati Total

Sharp Score (TSS) ja selle komponentidega, erosiivsuse astme ja liigespilu kitsenemise (Joint Space

Narrowing, JSN) skooriga. Käelaba/randme ja jala radiograafiline uuring tehti uuringu alguses, 6., 12.

ja 24. kuul. Enbreli 10 mg annus omas järjekindlalt väiksemat efekti strukturaalsele kahjustusele kui

25 mg annus. Hinnates erosiivsust 12. ja 24. kuul, oli ravi 25 mg Enbreliga märgatavalt tõhusam kui

metotreksaadiga. Erinevused TSS ja JSN järgi polnud metotreksaati ja 25 mg Enbreli saanute hulgas

statistiliselt olulised.

Radiograafiline progresseerumine: Enbrel vs. metotreksaat <3 aastat kestnud

reumatoidartriidiga patsientidel

Muutus võrreldes algandmetega

Ühes teises aktiivse kontrolliga, topeltpimedas, randomiseeritud uuringus võrreldi ainult Enbreli

(25 mg 2 korda nädalas), ainult metotreksaadi (7,5…20 mg nädalas, keskmine annus 20 mg) ning

Enbreli ja metotreksaadi kombinatsioonravi kliinilist efektiivsust, ohutust ja radiograafilist

progresseerumist reumatoidartriidiga patsientidel. Uuringusse olid kaasatud 682 täiskasvanud

patsienti, kes olid aktiivset reumatoidartriiti põdenud 6 kuu kuni 20 aasta kestel (keskmiselt 5 aasta

kestel) ning kelle ravitulemused vähemalt ühe haiguse kulgu modifitseeriva reumavastase ravimiga

(HMR), välja arvatud metotreksaadiga, olid ebarahuldavad.

Enbrel/metotreksaat kombinatsioonravi rühma patsientide ACR 20, ACR 50 ja ACR 70 ravivastused

ning DAS ja HAQ skoori paranemine olid nii 24 kui 52 ravinädala möödumisel märkimisväärselt

suuremad kui mõlemat ravimit monoteraapiana saanud patsientide rühmades (vt andmeid allpool

olevas tabelis). Samuti leiti 24 kuu pärast Enbreli ja metotreksaadi kombinatsioonil olulisi eeliseid,

võrreldes Enbreli monoteraapia ja metotreksaadi monoteraapiaga.

Kliinilise efektiivsuse tulemused 12 kuu pärast: Enbrel vs. metotreksaat vs.

Enbrel/metotreksaat kombinatsioonravi 6 kuud kuni 20 aastat kestnud

reumatoidartriidiga patsientidel

Tulemusnäitaja

Metotreksaat (n=228)

Enbrel (n=223)

Enbrel + metotreksaat (n=231)

ACR ravivastuseda

ACR 20 58,8% 65,5% 74,5%†,

ACR 50 36,4% 43,0% 63,2%†,

ACR 70 16,7% 22,0% 39,8%†,

DAS

Algne skoorb 5,5 5,7 5,5

Skoor 52. ravinädalalb 3,0 3,0 2,3†,

Remissioonc 14% 18% 37%†,

HAQ

Algne 1,7 1,7 1,8

52. ravinädalal 1,1 1,0 0,8†,

a: Patsiente, kes ei lõpetanud 12 kuud uuringus, peeti ravile mittevastajateks.

b: Keskmised haiguse aktiivsuse skoori (Disease Activity Score, DAS) väärtused

c: Remissiooni korral DAS <1,6.

Kahe raviskeemi p-väärtuste võrdlus: † =p<0,05 Enbrel + metotreksaat vs. metotreksaat ning

=p<0,05 Enbrel + metotreksaat vs. Enbrel.

Radiograafilise progresseerumise osas pärast 12 kuud olid Enbrel-rühma ravitulemused oluliselt

paremad kui metotreksaat-rühma tulemused ning kombinatsioonravi andis radiograafilise

progresseerumise osas oluliselt paremad tulemused kui kumbki monoteraapia raviskeem (vt allpool

toodud tulemusi).

Radiograafiline progresseerumine: Enbrel vs. metotreksaat vs. Enbrel/metotreksaat kombinatsioonravi 6 kuud kuni 20 aastat kestnud reumatoidartriidiga patsientidel (tulemused 12. kuul)

Muutus võrreldes algandmetega

Kahe raviskeemi p-väärtuste võrdlus: *=p < 0,05 Enbrel vs. metotreksaat,

†=p<0,05 Enbrel + metotreksaat vs. metotreksaat ning =p<0,05 Enbrel +

metotreksaat vs. Enbrel.

Samuti leiti 24 kuu pärast Enbreli ja metotreksaadi kombinatsioonil olulisi eeliseid, võrreldes Enbreli

monoteraapia ja metotreksaadi monoteraapiaga. Samamoodi leiti 24 kuu pärast Enbreli monoteraapial

olulisi eeliseid, võrreldes metotreksaadi monoteraapiaga.

Analüüsis, kus kõikide ükskõik millisel põhjusel uuringust välja langenud patsientide haigust loeti

progresseerunuks, oli patsientide, kelle haigus uuringu kestel ei progresseerunud (TSS muutus ≤0,5),

protsentuaalne osakaal 24 kuu pärast Enbreli/metotreksaadi kombinatsioonravi rühmas kõrgem,

võrreldes ainult Enbreli ja ainult metotreksaadi rühmadega (vastavalt 62%, 50% ja 36%; p<0,05).

Erinevus Enbreli ja metotreksaadi rühmade vahel oli samuti oluline (p<0,05). Patsientide hulgas, kes

lõpetasid uuringu käigus 24-kuulise täieliku ravikuuri, oli mitteprogresseerumise tase vastavalt 78%,

70% ja 61%.

50 mg Enbreli (kaks 25 mg subkutaanset süstet) manustatuna üks kord nädalas ohutust ja efektiivsust

hinnati topeltpimedas, platseebo-kontrollitud uuringus 420 aktiivse RA-ga patsiendil. Selles uuringus

said 53 patsienti platseebot, 214 patsienti said 50 mg Enbreli üks kord nädalas ja 153 patsienti said

25 mg Enbreli kaks korda nädalas. Kahe Enbreli ravirežiimi efektiivsuse ja ohutuse profiilid olid oma

toimelt RA nähtudele ja sümptomitele 8. nädalal võrreldavad; 16. ravinädalal ei olnud kahe ravirežiimi

tulemused erinevad (üks teisele eelistatav).

Psoriaatilise artriidiga täiskasvanud patsiendid

Enbreli efektiivsust hinnati randomiseeritud, topeltpimedas, platseebo-kontrollitud uuringus 205

psoriaatilise artriidiga patsiendil. Patsiendid olid vanusevahemikus 18...70 aastat ning põdesid

aktiivset psoriaatilist artriiti (3 turses liigest ja 3 tundlikku liigest) vähemalt ühe järgneva

liigeskahjustuse tüübi näol: (1) distaalsete interfalangeaalliigeste haaratus; (2) polüartikulaarne artriit

(puuduvad reumatoidsõlmekesed ning esineb psoriaas); (3) mutileeriv artriit; (4) asümmeetriline

psoriaatiline artriit või (5) aküloseeriva spondüliidi sarnane liigeskahjustus. Patsientidel esinesid ka

psoriaasinaastud, mis olid 2 cm diameetriga. Patsiente oli eelnevalt ravitud MSPVA-ga (86%),

HMR-ga (80%) ja kortikosteroididega (24%). Patsientide käigusolev metotreksaatravi (stabiilne

2 kuu vältel) võis jätkuda stabiilse annusega ≤25 mg metotreksaati nädalas. 25 mg Enbreli (võttes

aluseks annuse määramise uuringu reumotoidartriidiga patsientidel) või platseebot manustati

subkutaanselt 2 korda nädalas 6 kuu jooksul. Topeltpimeda uuringu lõpus võisid patsiendid

registreeruda pikaajalisse avatud jätku-uuringusse, mis kestis kokku kuni 2 aastat.

Kliinilisi ravivastuseid väljendati nende patsientide osakaaluna protsentides, kes saavutasid ACR 20,

50 ja 70 ravivastuse ning paranemise psoriaatilise artriidi ravivastuse kriteeriumide (Psoriatic Arthritis

Response Criteria, PsARC) järgi. Tulemused on toodud alljärgnevas tabelis:

Platseebo-kontrollitud uuringu tulemused

psoriaatilise artriidiga patsientidel

Patsientide protsent

Platseebo Enbrela

Psoriaatilise artriidi ravivastus n=104 n=101

ACR 20

3. kuu 15 59b

6. kuu 13 50b

ACR 50

3. kuu 4 38b

6. kuu 4 37b

ACR 70

3. kuu 0 11b

6. kuu 1 9c

PsARC

3. kuu 31 72b

6. kuu 23 70b

a: 25 mg Enbreli subkutaanselt 2 korda nädalas

b: p<0,001, Enbrel vs. platseebo

c: p<0,01, Enbrel vs. platseebo

Nende psoriaatilise artriidiga patsientide hulgas, kes said Enbreli, oli kliiniline vastus ilmne esimese

visiidi ajal (4 nädala möödumisel) ning säilis 6-kuulise ravi lõpuks. Enbrel andis võrreldes platseeboga

märgatavalt parema tulemuse kõikide haiguse aktiivsuse näitajate osas (p<0,001), ravivastused olid

sarnased nii kaasuva metotreksaatravi puhul kui ka ilma selleta. Psoriaatilise artriidiga patsientide

elukvaliteeti hinnati igas ajapunktis, kasutades HAQ funktsionaalsuse indeksit. Psoriaatilise artriidiga

patsientide ravimisel Enbreliga oli funktsionaalsuse indeks kõikides ajapunktides oluliselt paranenud,

võrreldes platseeboga (p<0,001).

Psoriaatilise artriidi uuringus hinnati radiograafilisi muutusi. Käte ja randmete radiograafia tehti enne

ravi alustamist ja 6., 12. ja 24. kuul. Järgmises tabelis on esitatud muudatustega Total Sharp Score

(TSS) 12. kuul. Analüüsis, milles loeti haigus progresseerunuks kõikidel patsientidel, kes mingil

põhjusel uuringust välja langesid, oli progresseerumiseta patsientide osakaal (TSS muutus ≤0,5)

12. kuul Enbreli rühmas kõrgem kui platseeborühmas (vastavalt 73% ja 47%, p≤0,001). Enbreli mõju

radiograafilisele progresseerumisele säilis patsientidel, kes jätkasid ravi teisel aastal.

Polüartikulaarsete sümmeetriliste liigesekahjustustega patsientidel täheldati perifeersete

liigesekahjustuste aeglustumist.

Total Sharp Score keskmine (SE) muutus aastas

Platseebo Etanertsept

Aeg (n=104) (n=101)

12. kuu 1,00 (0,29) -0,03 (0,09)a

SE=standardne viga.

a. p = 0,0001.

Enbreliga ravimise tulemusena paranes topeltpimedal perioodil füüsiline funktsioon ja see tulemus

püsis ka pikemaajalise ravi ajal kestusega kuni 2 aastat.

Enbreli efektiivsuse kohta anküloseeriva spondüliidi sarnaste ja mutileeriva artriidiga psoriaatiliste

artropaatiatega patsientidel ei ole uuritud patsientide vähese arvu tõttu piisavalt tõendeid.

Psoriaatilise artriidiga patsientidel ei ole tehtud uuringuid annustamisskeemiga 50 mg üks kord

nädalas. Tõendusmaterjal, et ravimi manustamine üks kord nädalas on sellel patsientide populatsioonil

efektiivne, pärineb anküloseeriva spondüliidi uuringutest.

Anküloseeriva spondüliidiga täiskasvanud patsiendid

Enbreli efektiivsust anküloseeriva spondüliidiga patsientidel uuriti kolmes randomiseeritud,

topeltpimedas uuringus, mis võrdlesid Enbreli 25 mg kaks korda nädalas platseeboga. Uuringutes

osales 401 patsienti, kellest 203 said Enbrel-ravi. Nendest uuringutest suurim (n=227) viidi läbi

patsientidega vanuses 18…70 aastat, kellel esines aktiivne anküloseeriv spondüliit visuaalse

analoogskaala (Visual Analog Scale, VAS) skoorina ≥ 30 hommikuse jäikuse keskmise kestuse ja

intensiivsuse osas ning ≥30 vähemalt kahe osas järgnevast kolmest parameetrist: patsiendi üldine

hindamine; öise seljavalu ja üldise seljavalu keskmine VAS skoor; Bathi anküloseeriva spondüliidi

funktsionaalsuse indeksi (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, BASFI) 10 küsimuse

keskmine. Patsiendid, kes said ravi HMR-i, MSPVA-de või kortikosteroididega, võisid jätkata nende

kasutamist stabiilsetes annustes. Uuringusse ei kaasatud lülisamba täieliku anküloosiga patsiente.

138 patsiendile manustati 6 kuu vältel 2 korda nädalas subkutaanselt 25 mg Enbreli (võttes aluseks

annuse määramise uuringu reumotoidartriidiga patsientidel) või platseebot.

Esmane efektiivsuse määramine (ASAS 20) näitas ≥20% paranemist vähemalt kolmes anküloseeriva

spondüliidi hindamise (Assessment in Ankylosing Spondylitis, ASAS) 4-st valdkonnast (patsiendi

üldine hindamine, seljavalu, BASFI ja põletik). Teistes valdkondades haiguse süvenemist ei leitud.

ASAS 50 ja 70 ravivastused samade kriteeriumide osas näitasid vastavalt 50% või 70% paranemist.

2 nädalat pärast ravi alustamist osutus Enbrel-ravi võrreldes platseeboga oluliselt efektiivsemaks

ASAS 20, ASAS 50 ja ASAS 70 põhjal hinnatuna.

Platseebo-kontrollitud uuringu tulemused anküloseeriva

spondüliidiga patsientidel

Patsientide protsent

Anküloseeriva spondüliidi

ravivastus

Platseebo

N=139

Enbrel

N=138

ASAS 20

2 nädalat 22 46a

3 kuud 27 60a

6 kuud 23 58a

ASAS 50

2 nädalat 7 24a

3 kuud 13 45a

6 kuud 10 42a

ASAS 70

2 nädalat 2 12b

3 kuud 7 29b

6 kuud 5 28b

a: p<0,001, Enbrel vs. platseebo

b: p=0,002, Enbrel vs. platseebo

Nende anküloseeriva spondüliidiga patsientide hulgas, kes said Enbreli, oli kliiniline vastus ilmne

esimese visiidi ajal (2 nädala möödumisel) ning säilis 6-kuulise ravi lõpuks. Ravivastused olid

sarnased nii nendel patsientidel, kes said ravi alguses kaasuvat ravi, kui ka nendel, kes seda ei saanud.

Sarnased tulemused saavutati kahes väiksemas anküloseeriva spondüliidi uuringus.

Neljandas, topeltpimedas, platseebokontrolliga uuringus 356-l aktiivse anküloseeriva spondüliidiga

patsiendil võrreldi 50 mg Enbreli (kaks 25 mg sc süstet) manustatuna üks kord nädalas versus 25 mg

Enbreli manustatuna kaks korda nädalas ohutust ja efektiivsust. Ohutus- ja efektiivsusprofiil oli

mõlema annustamisskeemi (50 mg üks kord nädalas ja 25 mg kaks korda nädalas) puhul sarnane.

Naastulise psoriaasiga täiskasvanud patsiendid

Enbreli on soovitatav kasutada patsientidel nii, nagu kirjeldatud lõigus 4.1. Patsiendid, kellel

“ravivastus puudub”, on defineeritud sihtgrupis kui mittepiisava ravivastusega (PASI < 50 või PGA

vähem kui “hea”) või seisundi halvenemisega ravi ajal, ning kellele on piisavalt pika aja jooksul

manustatud ravimeid, et hinnata vastust kõigile kolmele olemasolevale süsteemsele ravile.

Enbreli efektiivsust ei ole hinnatud uuringutes, mis otseselt võrdleksid Enbreli muude süsteemsete

ravidega sellistele ravidele alluva keskmise raskusega kuni raskekujulise psoriaasiga patsientidel. Selle

asemel hinnati Enbreli ohutust ja efektiivsust neljas randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrollitud

uuringus. Primaarne efektiivsusnäitaja kõigis neljas uuringus oli patsientide hulk igas

ravigrupis, kes saavutasid PASI 75 (st vähemalt 75%-lise paranemise psoriaasi pinna ja raskuse

indeksi järgi, võrrelduna ravi alustamisega) 12 nädala möödumisel.

Uuring 1 oli 2. faasi uuring 18-aastastel patsientidel aktiivse, kuid kliiniliselt stabiilse naastulise

psoriaasiga, mis haaras 10% keha pinnast. Ükssada kaksteist (112) patsienti randomiseeriti 24

nädalaks annusele 25 mg Enbreli (n=57) või platseebole (n=55) kaks korda nädalas.

Uuringus 2 hinnati 652 patsienti kroonilise naastulise psoriaasiga, kasutades samu

kaasamiskriteeriume kui uuringus 1, lisaks pidi psoriaasi pinna ja raskuse indeks olema skriinimise

ajal vähemalt 10. Enbreli manustati 6 järjestikuse kuu jooksul annuses 25 mg üks kord nädalas, 25 mg

kaks korda nädalas või 50 mg kaks korda nädalas. Esimese 12 nädala topeltpimeda raviperioodi vältel

said patsiendid kas platseebot või üht ülaltoodud Enbreli annustest. Pärast 12-nädalast ravi jätkati

platseebogrupil pimemenetlusega kaitstud Enbreliga (25 mg kaks korda nädalas); patsiendid, kes olid

aktiivravi gruppides, jätkasid kuni 24. nädalani annusega, millele nad esialgselt olid randomiseeritud.

Uuringus 3 hinnati 583 patsienti ja see oli samade uuringusse lülitamise kriteeriumidega kui uuring 2.

Selles uuringus manustati patsientidele esimese 12 nädala vältel 25 mg või 50 mg Enbreli või

platseebot kaks korda nädalas. Seejärel said kõik patsiendid avatult 25 mg Enbreli kaks korda nädalas

täiendava 24 nädala vältel.

Uuringus 4 hinnati 142 patsienti ning sellesse uuringusse lülitamise kriteeriumid olid samad mis

uuringutes 2 ja 3. Selles uuringus said patsiendid 50 mg Enbreli või platseebo annuse ühe korra

nädalas 12 nädala jooksul ning seejärel said kõik patsiendid veel 12 nädala jooksul avatult 50 mg

Enbreli ühe korra nädalas.

Uuringus 1 oli Enbreliga ravitud grupis 12. nädalaks tunduvalt suurem PASI 75 ravivastusega

patsientide osakaal (30%) kui platseeboga ravitud grupis (2%) (p<0,0001). 24. nädalal oli Enbreli

grupis 56% patsientidest saavutanud PASI 75, võrrelduna 5%-ga platseebogrupis. Uuringute 2, 3 ja 4

põhitulemused on näidatud allpool.

Psoriaasiga patsientide ravivastus uuringutes 2, 3 ja 4

a. Uuringutes 2 ja 4 ei tehtud 24. nädalal statistilisi võrdlusi platseeboga, kuna platseebo põhigrupp sai

Enbreli 25 mg kaks korda nädalas või 50 mg ühe korra nädalas 13. kuni 24. nädalani.

b. Dermatologist Static Global Assessment. Puhas või peaaegu puhas – defineeritav kui 0 või 1 0–5

skaalal.

Naastulise psoriaasiga patsientidel, kes said Enbreli, olid esimese visiidi ajaks (2 nädalat) tekkinud

olulised ravivastused võrrelduna platseeboga ja 24-nädalase ravi vältel paranemine jätkus.

Uuringus 2 oli ka ärajätuperiood, kus 24. nädalaks vähemalt 50%-lise PASI näitajate paranemise

saavutanud patsientidel ravi lõpetati. Patsiente jälgiti pärast ravi lõpetamist ägenemise suhtes (PASI

150, võrreldes ravi algusega) ja haiguse taastekke (defineeritud kui ravi algusest 24 nädalaga

saavutatud paranemisnähtude kadumine vähemalt pooles ulatuses) aja suhtes. Ärajätuperioodi ajal

taastusid psoriaasi sümptomid järk-järgult, keskmine aeg haiguse taasilmnemiseni oli 3 kuud. Ei

täheldatud haiguse äkilist ägenemist ega psoriaasiga seotud tõsiseid kõrvaltoimeid. Leiti mõningaid

tõendeid toetamaks Enbreli kordusravi kasulikkust patsientidel, kellel esialgne ravivastus oli olemas.

Uuringus 3 enamus patsiente (77%), kes algselt randomiseeriti annusele 50 mg kaks korda nädalas ja

olid oma Enbreli annust vähendanud 12. nädalal 25 mg-le kaks korda nädalas, säilitasid PASI 75

ravivastuse 36. nädalani. Patsientidel, kes said 25 mg kaks korda nädalas kogu uuringu vältel, jätkas

PASI 75 ravivastus paranemist 12. ja 36. nädala vahel.

Uuringus 4 oli Enbreli ravirühmas suurem (38%) nende patsientide osakaal, kellel oli 12. nädalal

PASI 75, võrreldes platseeborühmaga (2%) (p<0,0001). Patsientidel, kes kasutasid kogu uuringu

jooksul 50 mg ühe korra nädalas, jätkus ravivastuste paranemine ning 71% neist saavutasid 24.

nädalaks PASI 75.

Pikaajalistes (kuni 34 kuud) avatud uuringutes, milles Enbreli kasutati katkestusteta, kliinilised

ravivastused püsisid ning ohutus oli võrreldav lühiajaliste uuringutega.

Kliinilise uuringu andmete analüüs ei näidanud haiguse iseärasusi ravi algul, mis aitaksid arstil valida

kõige sobivama annustamisvariandi (vahelduvalt või pidevalt). Seega peab arst ise otsustama

vahelduva või pideva ravi kasuks, lähtuvalt patsiendi vajadustest.

Enbreli-vastased antikehad

Teatavate etanertseptiga ravitud patsientide seerumist on leitud etanertseptivastaseid antikehi. Kõik

need antikehad on olnud mitte-neutraliseerivad ja on üldjuhul esinenud ajutiselt. Korrelatsiooni

antikehade tekkimise ja ravivastuse või kõrvaltoimete esinemissageduse vahel ei ole täheldatud.

Kuni 12 kuud kestnud kliinilistes uuringutes etanertsepti heakskiidetud annustega ravitud patsientidel

oli etanertseptivastaste antikehade kumulatiivne esinemissagedus reumatoidartriidiga patsientidel

ligikaudu 6%, psoriaatilise artriidiga patsientidel 7,5%, anküloseeriva spondüliidiga patsientidel 2%,

psoriaasiga patsientidel 7%, pediaatrilise psoriaasiga patsientidel 9,7% ja juveniilse idiopaatilise

artriidiga patsientidel 3%.

Pikemaajalistes uuringutes (kuni 3,5 aastat) etanertseptivastaste antikehadega patsientide osakaal aja

jooksul kasvab, mida võis ka eeldada. Kuid antikehade ajutise iseloomu tõttu oli antikehade

esinemissagedus reumatoidartriidiga või psoriaasiga patsientidel tavaliselt igal hindamishetkel vähem

kui 7%.

Pikaajalises psoriaasiuuringus, milles patsientidele manustati 50 mg kaks korda nädalas 96 nädala

jooksul, oli antikehade esinemissagedus igal hindamishetkel kuni ligikaudu 9%.

Lapsed

Polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga pediaatrilised patsiendid

Enbreli ohutust ja efektiivsust hinnati kaheosalises uuringus 69 lapsega, kes põdesid polüartikulaarset

juveniilset idiopaatilist artriiti, mis oli alanud mitmesugust tüüpi sümptomitega. Patsientide vanus oli

4…17 aastat ning nende haiguse aktiivsusaste oli mõõdukas või kõrge, juveniilne idiopaatiline artriit

ei allunud ravile metotreksaadiga või patsiendid ei talunud metotreksaati. Patsientidele manustati

stabiilse annusena ühte mittesteroidset põletikuvastast preparaati ja/või prednisooni (<0,2 mg/kg

päevas või maksimaalselt 10 mg). Esimeses osas said kõik patsiendid 0,4 mg/kg (annus maksimaalselt

25 mg) Enbreli subkutaanselt 2 korda nädalas. 2. osas randomiseeriti patsiendid, kellel ilmnes 90.

päevaks soodne ravivastus, kaheks grupiks: üks grupp jäi Enbrel-ravile, teisele manustati platseebot 4

kuu vältel ning hinnati haiguse ägenemist. Kliinilise vastuse hindamiseks kasutati JRA paranemise

definitsiooni (Definition of Improvement, DOI). Paranemist defineeriti ≥30% paranemisena vähemalt

kolmes kuuest põhikriteeriumist ja ≥30% halvenemisena mitte enam kui ühes kuuest JRA

põhikriteeriumist, milleks olid põletikuliste liigeste arv, liigutuste piiratus, raviarsti ja

patsiendi/vanema hinnang üldisele seisundile, funktsiooni hindamine ja settereaktsiooni kiirus.

Haiguse ägenemist diagnoositi juhul, kui halvenemine toimus ≥30% ulatuses kolmes kuuest ja

paranemine 30% ulatuses mitte enam kui ühes kuuest JRA põhikriteeriumist ja minimaalselt 2

põletikulise liigese piires.

Uuringu 1. osas demonstreeriti 51-l 69-st patsiendist (74%) kliinilist paranemist ja patsiendid siirdusid

2. uuringuossa. 2. osas tekkis haiguse ägenemine 6-l patsiendil 25-st (24%), kes said jätkuvalt Enbreli,

võrreldes 20 patsiendiga 26-st (77%), kes said platseebot (p=0,007). Enbreliga ravitud patsientide

grupis ägenes haigus keskmiselt ≥116 päeva möödudes 2. osa algusest; platseeboga ravitutel

keskmiselt 28 päeva möödudes. Mõnedel patsientidest, kellel tekkis 90 päeva möödudes ravitoime ja

kes siirdusid uuringu 1. osast 2. ossa ning kellele manustati jätkuvalt Enbreli, jätkus ka paranemine

(võrreldes 3. kuu ja 7. kuu tulemust), erinevalt platseeboga ravitud patsientidest, kellest ühelgi

paranemist ei toimunud.

Puuduvad uuringud polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientide kohta, mis näitaksid

Enbreliga ravi jätkamise efektiivsust neil, kel ei tekkinud kliinilist paranemist 3 kuu vältel ravi

alustamisest, samuti puuduvad uuringud, mis hindaksid Enbreli ravi efektiivsust. Peale selle ei ole läbi

viidud uuringuid, kus oleks hinnatud Enbreli soovitatava annuse vähendamise või kasutamise

lõpetamise toimet pärast pikaajalist kasutamist polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga

patsientidel.

Enbreli monoteraapia (n=103), Enbreli ja metotreksaadi kombinatsiooni (n=294) või metotreksaadi

monoteraapia (n=197) pikaajalist ohutust hinnati kolme aasta jooksul registris olnud 594-l juveniilse

idiopaatilise artriidiga 2...18-aastasel lapsel (kellest 39 olid 2...3-aastased). Üldiselt kirjeldati

etanertseptiga ravitud patsientidel infektsioone sagedamini kui ainult metotreksaati saanud patsientidel

(3,8 vs 2%) ja etanertsepti kasutamisega seotud infektsioonid olid raskema kuluga.

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Enbreliga läbi viidud uuringute tulemused

juveniilse idiopaatilise artriidiga laste ühe või mõne alarühma kohta (vt lõik 4.2 Lapsed).

Naastulise psoriaasiga pediaatrilised patsiendid

Enbreli efektiivsust hinnati randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus 211

pediaatrilise patsiendiga vanuses 4 kuni 17 aastat, kellel oli mõõdukas kuni raskekujuline naastuline

psoriaas (määratletud arsti staatilise üldhinnangu (sPGA) skooriga ≥3, hõlmas ≥10% kehapindalast ja

PASI ≥12). Tingimustele vastavad patsiendid olid saanud valgusravi või süsteemset ravi või oli paikne

ravi olnud neile ebapiisav.

Patsientidele manustati Enbreli 0,8 mg/kg (kuni 50 mg) või platseebot üks kord nädalas 12 nädala

jooksul. 12 nädala möödudes oli Enbreli ravirühma randomiseeritud patsientide seas rohkem

positiivseid ravivastuseid (nt PASI 75) kui platseeborühma randomiseeritud patsientidel.

Naastulise psoriaasiga pediaatriliste patsientide ravitulemused 12 nädala möödudes

Enbrel 0,8 mg/kg üks kord nädalas (N=106)

Platseebo (N=105)

PASI 75, n (%) 60 (57%)a 12 (11%)

PASI 50, n (%) 79 (75%)a 24 (23%)

sPGA puhas või minimaalne, n (%) 56 (53%)a 14 (13%)

Lühend: sPGA – arsti staatiline üldhinnang

a. p < 0,0001, võrreldes platseeboga

Pärast 12-nädalast topeltpimedat ravi said kõik patsiendid Enbreli 0,8 mg/kg (kuni 50 mg) üks kord

nädalas veel 24 nädala jooksul. Avatud perioodil täheldatud ravivastused olid sarnased topeltpimedal

perioodil täheldatutele.

Randomiseeritud ärajätuperioodil oli seekord platseeborühma randomiseeritud patsientide seas

oluliselt rohkem haiguse taasteket (PASI 75 ravivastuse kadumist), võrreldes patsientidega, kes

randomiseeriti nüüd Enbreli rühma. Ravi jätkumisel püsis ravivastus kuni 48 nädalat.

Enbreli annuse 0,8 mg/kg (kuni 50 mg) pikaajalist ohutust ja tõhusust manustamisel üks kord nädalas

hinnati 181 naastulise psoriaasiga lapsel avatud jätku-uuringus, mis kestis kuni 2 aastat pärast eelpool

kirjeldatud 48-nädalast uuringut. Pikaajaline kogemus Enbreliga oli üldiselt võrreldav algse

48-nädalase uuringuga ega näidanud uusi ohutusleide.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Etanertsepti seerumitaset uuriti ensüüm-immuunsorbtsiooni (ELISA) meetodil, mis võimaldab

määrata nii muutumatut toimeainet kui ka selle ELISA-le reageerivaid laguprodukte.

Etanertsept imendub aeglaselt nahaalusest süstekohast. Maksimaalne seerumikontsentratsioon

saavutatakse ligikaudu 48 tundi pärast ühekordse annuse manustamist. Absoluutne biosaadavus on

76%. Manustamisskeemi puhul 2 korda nädalas saavutatav püsiseisundi kontsentratsioon seerumis on

umbes 2 korda kõrgem kui ühekordse annuse manustamisel. Ühekordse 25 mg Enbreli nahaaluse süste

korral oli tervetel vabatahtlikel keskmine maksimaalne seerumikontsentratsioon 1,65 ± 0,66 μg/ml

ning seerumikontsentratsiooni-aja kõvera alune pindala 235 ± 96,6 μg·h/ml. Annuse ja

seerumikontsentratsiooni proportsionaalsust ei hinnatud, kuid kliirensi küllastumise tunnuseid annuse

suurendamisel ei ole esinenud.

Etanertsepti seerumikontsentratsiooni-aja kõverat iseloomustab bieksponentsiaalsus. Tsentraalne

etanertsepti jaotusruumala on 7,6 l; tasakaalukontsentratsiooni tingimustes on jaotusruumala 10,4 l.

Etanertsept elimineerub aeglaselt organismist. Poolväärtusaeg on pikk, umbes 70 tundi. Kliirens on

ligikaudu 0,066 l/h reumatoidartriidiga patsientidel, mis on mõnevõrra madalam kui tervetel

vabatahtlikel (0,11 l/h). Enbreli farmakokineetika on sarnane nii reumatoidartriidiga, anküloseeriva

spondüliidiga kui ka naastulise psoriaasiga patsientidel.

Ravitud RA-ga patsientide keskmised püsiseisundi seerumikontsentratsioonid olid 50 mg Enbreli

manustamisel üks kord nädalas (n=21) ja 25 mg Enbreli manustamisel kaks korda nädalas (n=16)

vastavalt: Cmax=2,4 mg/l vs. 2,6 mg/l, Cmin=1,2 mg/l vs. 1,4 mg/l ja osaline AUC 297 mg·h/l vs.

316 mg·h/l. Avatud, üheannuselises kahevoorulises ristuvas tervete vabatahtlike uuringus leiti, et üks

50 mg/ml etanertsepti süst oli bioekvivalentne kahe samaaegse 25 mg/ml süstiga.

Anküloseeriva spondüliidiga patsientidel läbi viidud populatsiooni farmakokineetika analüüsis oli

etanertsepti püsiseisundi AUC vastavalt 466 μg·h/ml annuse 50 mg Enbreli üks kord nädalas (N= 154)

puhul ja 474 μg·h/ml annuse puhul 25 mg Enbreli kaks korda nädalas (N=148).

Kuigi radioaktiivselt märgistatud etanertsepti manustamisel patsientidele ja vabatahtlikele leiti

radioaktiivsust uriinis, ei suurenenud etanertsepti seerumikontsentratsioon ägeda neeru- või

maksapuudulikkuse korral. Seega neeru- või maksakahjustusega patsientidel ei ole vajalik ravimi

annuse kohandamine. Meeste ja naiste vahel etanertsepti farmakokineetilisi erinevusi ei täheldatud.

Metotreksaat ei mõjuta etanertsepti farmakokineetikat. Enbreli toimet metotreksaadi

farmakokineetikale ei ole inimestel uuritud.

Eripopulatsioonid

Eakad patsiendid

Etanertsepti seerumikontsentratsiooni analüüsiti populatsiooni farmakokineetika uuringutes kõrge

vanuse mõju uurimiseks. Leiti, et ravimi kliirens ja jaotuvusruumala olid 65…87-aastaste patsientide

grupis ning alla 65-aastaste patsientide grupis sarnased.

Lapsed

Polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga pediaatrilised patsiendid

69-le polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga patsiendile vanuses 4…17 aastat manustati

0,4 mg/kg Enbreli 2 korda nädalas 3 kuu vältel. Seerumikontsentratsioonid olid sarnased täiskasvanud

reumatoidartriidiga patsientidel täheldatutele. Noorimatel lastel (4-aastastel) täheldati ravimi kliirensi

vähenemist (kliirens suurenes, kui see arvutati ümber kg suhtes), võrreldes vanemate laste (12-

aastaste) ja täiskasvanutega. See tähendab, et vanematel lastel (10…17-aastastel) on ravimi

seerumitasemed sarnased täiskasvanutega, kuid märgatavalt madalamad väikelastel.

Naastulise psoriaasiga pediaatrilised patsiendid

Pediaatrilise naastulise psoriaasiga patsientidele (vanuses 4 kuni 17 aastat) manustati 0,8 mg/kg

(maksimaalse annuseni 50 mg nädalas) etanertsepti üks kord nädalas kuni 48 nädalat. Keskmine

madalaim seerumi püsikontsentratsioon oli 12., 24. ja 48. nädalal 1,6 kuni 2,1 μg/ml. Need keskmised

kontsentratsioonid pediaatrilise naastulise psoriaasiga patsientidel sarnanesid kontsentratsioonidele,

mida täheldati juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidel (ravi korral 0,4 mg/kg etanertsepti kaks

korda nädalas, maksimaalse annuseni 50 mg nädalas). Need keskmised kontsentratsioonid sarnanesid

kontsentratsioonidele, mida täheldati naastulise psoriaasiga täiskasvanud patsientidel, kes said raviks

25 mg etanertsepti kaks korda nädalas.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Toksikoloogilistes uuringutes Enbreliga ei leitud ravimil annust limiteerivat või sihtorganitele toksilist

toimet. In vitro ja in vivo uuringute andmetel on Enbreli hinnatud mitte-genotoksiliseks.

Kartsinogeensuse, fertiilsuse ja postnataalse toksilisuse loomuuringute andmed puuduvad, kuna

närilistel tekkisid neutraliseerivad antikehad.

Enbrel ei põhjustanud surma ega märgatavaid toksilisuse sümptomeid hiirtel ega rottidel ühekordse

nahaaluse annuse 2000 mg/kg või ühekordse intravenoosse annuse 1000 mg/kg manustamisel. Enbrel

ei kutsunud ka esile annust limiteerivat või sihtorganitele toksilist toimet Cynomolgus ahvidel, kellele

manustati ravimit 2 korda nädalas nahaalusi 4 või 26 järjestikusel nädalal annuses (15 mg/kg), mis

põhjustas üle 27-kordsete seerumikontsentratsioonide kujunemise võrreldes nendega, mis saavutatakse

inimestel 25 mg annuste manustamisel.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Pulber:

mannitool (E421)

sahharoos

trometamool

Lahusti:

süstevesi

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Keemilist ja füüsikalist stabiilsust kasutamisel on demonstreeritud 6 tundi temperatuuril kuni 25°C

pärast lahustamist. Mikrobioloogilisest aspektist tuleks lahustatud ravim kohe ära kasutada. Kui siiski

ravimit kohe ei kasutata, on säilitamisajad ja -tingimused kasutaja vastutada ning ei ületa üldjuhul 6

tundi temperatuuril kuni 25°C, välja arvatud juhul, kui lahustamine toimus kontrollitud ja valideeritud

aseptilistes tingimustes.

6.4. Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2C…8C). Mitte hoida sügavkülmas.

Enbreli võib säilitada temperatuuril kuni maksimaalselt 25C ühekordse neljanädalase perioodi vältel,

pärast seda ei tohi Enbreli uuesti külmikusse panna. Kui Enbreli ei kasutata ära nelja nädala jooksul

pärast külmikust väljavõtmist, tuleb see ära visata.

Lahustatud ravimi säilitamistingimuste kohta vt lõik 6.3.

6.5. Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistev klaasviaal (4 ml, I tüüp) kummikorgi, alumiiniumrõnga ja äravõetava plastikkattega.

Enbreli turustatakse koos eeltäidetud süstlatega mis sisaldavad süstevett. Süstal on valmistatud I tüüpi

klaasist, süstlanõel on roostevaba. Pakend sisaldab 4 viaali Enbreliga, 4 eeltäidetud süstalt lahustiga ja

8 alkoholiga immutatud lappi.

6.6. Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Enbrel lahustatakse enne kasutamist 1 ml süstevees ja manustatakse subkutaanse süstega. Enbrel ei

sisalda antibakteriaalseid säilitusaineid, mistõttu süsteveega valmistatud lahus tuleb manustada nii

kiiresti kui võimalik (hiljemalt 6 tunni jooksul lahustamisest). Lahus peab olema selge ja värvitu kuni

kahvatukollase värvusega, ilma tükkide, helveste või osisteta. Viaali võib jääda vähene valge vaht,

seda võib normaalseks lugeda. Enbreli ei tohi kasutada, kui kogu viaalis olev pulber ei lahustu 10

minuti jooksul. Sellisel juhul kasutage järgmist viaali.

Üksikasjalikud juhised Enbreli süstelahuse ettevalmistamiseks ja manustamiseks on toodud pakendi

infolehel punktis 7 “Juhend Enbreli süstelahuse ettevalmistamiseks ja manustamiseks”.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/126/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 3. veebruar 2000

Viimane müügiloa uuendamine: 3. veebruar 2010

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel