Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cyanokit

ATC Kood: V03AB33
Toimeaine: hydroxocobalamin
Tootja: Merck Santé S.A.S.

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Cyanokit 2,5 g infusioonilahuse pulber

Hüdroksükobalamiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

• Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

• Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Cyanokit ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Cyanokiti kasutamist

3. Kuidas Cyanokiti kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Cyanokiti säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON CYANOKIT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Cyanokit on antidoot teadaoleva või oletatava tsüaniidimürgistuse raviks igas vanuses patsientidel.

Cyanokiti tuleb manustada koos asjakohaste dekontaminatsiooni- ja toetavate meetmetega.

Tsüaniid on väga mürgine kemikaal. Tsüaniidimürgistust võib põhjustada kokkupuude olme- ja tööstustulekahjudes tekkiva suitsuga, tsüaniidi sissehingamine või allaneelamine või tsüaniidi kokkupuude nahaga.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CYANOKITI KASUTAMIST

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cyanokit

Rääkige oma arsti või teise meditsiinitöötajaga:

• kui te olete allergiline hüdroksükobalamiini või vitamiin B12 suhtes. Nad peavad seda arvesse võtma enne teie ravimist Cyanokitiga;

• et te olete saanud Cyanokit-ravi, kui teil tuleb teha ükskõik millist vere- või uriinianalüüsi. Cyanokit võib muuta nende analüüside tulemusi.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teie arstile või teisele meditsiinitöötajale mõeldud täpsema teabe Cyanokiti samaaegse manustamise kohta koos teiste ravimitega leiate käesoleva pakendi infolehe lõpust (vt “Käsitsemisjuhised”).

Rasedus ja imetamine

See ravim on erakorralises olukorras kasutatav ravim. Seda võib teile manustada raseduse ja imetamise ajal.

Kui te olite ravi ajal Cyanokitiga rase või arvate, et olite sel ajal rase, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.

Teie arst soovitab teil imetamise lõpetada pärast ravi Cyanokitiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, kas Cyanokit omab toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. KUIDAS CYANOKITI KASUTADA

Teie arst või meditsiinitöötaja manustab teile Cyanokiti veeni infusioonina. Te võite saada üks või kaks infusiooni.

Cyanokiti esimest infusiooni manustatakse 15 minutit. Kui te vajate teist infusiooni, kestab selle manustamine 15 minutist 2 tunnini. See sõltub mürgistuse tugevusest.

Teie arstile või teisele meditsiinitöötajale mõeldud täpsema teabe Cyanokiti infusiooni valmistamise ja annuse määramise kohta leiate käesoleva pakendi infolehe lõpust (vt “Käsitsemisjuhised”).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cyanokit põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest.

Enamikul patsientidest tekib pöörduv naha ja kehaõõnsusi katva kihi (limaskestade) punane värvus, mis võib kesta kuni 15 päeva pärast Cyanokiti manustamist. Kõikidel patsientidel värvub uriin tumepunaseks eriti märkimisväärselt manustamisele järgneva kolme päeva vältel. Uriini värvusemuutus võib kesta kuni 35 päeva pärast Cyanokiti manustamist.

Allergia (ülitundlikkus)

Pöörduge viivitamatult oma arsti poole, kui teil tekivad käesoleva ravi ajal või pärast ravi järgmised sümptomid:

• silmade ümbruse, huulte, keele kõri või käte turse

• hingamisraskus, hääle kähisemine, rääkimisraskus

• nahapunetus, nõgestõbi (urtikaaria) või sügelus.

Need kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada kohest tähelepanu.

Südame ja vererõhuga seotud häired

• Sellised sümptomid nagu peavalu või pearinglus, sest neid võib põhjustada vererõhu tõus. Selline vererõhu tõus ilmneb eriti käesoleva ravi lõpus ja laheneb tavaliselt mõne tunni jooksul.

• Ebaregulaarne südame löögisagedus.

• Näopunetus (punastamine).

Tsüaniidimürgistusega patsientidel on täheldatud ka vererõhu tõusu ja südame kiirenenud löögisagedust.

Hingamise ja rindkerega seotud probleemid

• Vedelik rindkeres (pleuraefusioon)

• Hingamisraskus

• Pitsitustunne kurgus

• Kurgukuivus

• Ebamugavustunne rindkeres

Seedetraktiga seotud probleemid

• Ebamugavustunne maos

• Seedehäire

• Diarröa

• Halb enesetunne (iiveldus)

• Halb olek (oksendamine)

• Neelamisraskus

Silmadega seotud probleemid

• Paistetus, ärritus, punetus

Nahareaktsioonid

• Villitaolised kahjustused nahal (pustuloosne lööve). Need võivad kesta mitu nädalat, kahjustades peamiselt nägu ja kaela.

• Põletik kehaosas, kuhu ravimit infusioonina manustati.

Muud kõrvaltoimed

• Rahutus

• Mäluhäired

• Pearinglus

• Peavalu

• Pahkluude paistetus

• Teatud vere valgeliblede (lümfotsüütide) muutus vereanalüüsi tulemustes

• Värvunud plasma, mis võib põhjustada teatud laboratoorsete näitajate tasemete kunstlikku tõusu või langust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS CYANOKITI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Cyanokiti pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil, pappkarbil ja karbil pärast “Kõlblik kuni:/EXP”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ambulatoorse kasutamise eesmärgil võib Cyanokiti lühikeste perioodide vältel hoida muutlikul temperatuuril:

• tavatransportimisel (15 päeva temperatuurivahemikus 5°C…40°C),

• kõrbes transportimisel (4 päeva temperatuurivahemikus 5°C…60°C) ja

• külmutamis-/sulatamistsüklites (15 päeva temperatuurivahemikus -20°C…40°C).

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimi säilitamtingimusi lugege käesoleva pakendi infolehe lõpus olevast lõigust “Käsitsemisjuhised”.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Cyanokit sisaldab

• Toimeaine on hüdroksükobalamiin. Üks viaal sisaldab 2,5 g hüdroksükobalamiini. Pärast manustamiskõlblikuks muutmist 100 ml lahjendusvedelikuga sisaldab üks milliliiter valmissegatud lahust 25 mg hüdroksükobalamiini.

• Abiaine on vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks).

Kuidas Cyanokit välja näeb ja pakendi sisu

Cyanokiti infusioonilahuse pulber on tumepunane kristalliline pulber, mida turustatakse klaasviaalis, suletud bromobutüülkummist korgiga ja plastkaanega alumiiniumkorgiga.

Iga pakend sisaldab kahte klaasviaali (iga klaasviaal pakitud ühte pappkarpi), kahte steriilset ülekandeseadet, ühte steriilset intravenoosse infusiooni komplekti ja ühte steriilset lühikest kateetrit lastele manustamiseks.

Müügiloa hoidja

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Prantsusmaa

Tootja

Merck Santé s.a.s. / SEMOY

2, rue du Pressoir Vert

45400 Semoy

Prantsusmaa