Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cyanokit

ATC Kood: V03AB33
Toimeaine: hydroxocobalamin
Tootja: Merck Santé S.A.S.

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cyanokit 2,5 g infusioonilahuse pulber

Hüdroksükobalamiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 2,5 g hüdroksükobalamiini. Pärast manustamiskõlblikuks muutmist 100 ml lahjendusvedelikuga sisaldab üks milliliiter valmissegatud lahust 25 mg hüdroksükobalamiini.

3. ABIAINED

Abiaine: vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse pulber

Kaks viaali.

Kaks ülekandeseadet.

Üks intravenoosse infusiooni komplekt.

Üks lühike kateeter lastele manustamiseks.

Lahjendusvedelik komplekti ei kuulu.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Teavet säilitamistingimuste kohta ambulatoorsel kasutamisel lugege pakendi infolehest.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Santé s.a.s.

37, rue Saint-Romain

69379 Lyon Cedex 08

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/420/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks