Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cyanokit

ATC Kood: V03AB33
Toimeaine: hydroxocobalamin
Tootja: Merck Santé S.A.S.

Artikli sisukord

CYANOKIT

Kokkuvote uldsusele

 

Mis on Cyanokit?

Cyanokit on pulber, millest valmistatakse infusioonilahus (tilgutamiseks veeni). See sisaldab toimeainena hudroksokobalamiini (B12a-vitamiin).
 

Milleks Cyanokiti kasutatakse?

Cyanokiti kasutatakse antidoodina tsuaniidi kui vaga murgise keemilise aine teadaoleva voi oletatava murgistuse raviks. Tsuaniidimurgistust pohjustab tavaliselt tule suits, tsuaniidi sissehingamine voi allaneelamine voi tsuaniidi kokkupuutumisel naha voi limaskestaga (naiteks suu limaskest).  Seda ravimit saab uksnes retsepti alusel.
 

Kuidas Cyanokiti kasutatakse?

Cyanokiti manustatakse erakorralise ravimina niipea kui voimalik parast murgistust. Seda manustatakse intravenoosse infusiooni teel 15 minuti jooksul. Taiskasvanutel on algannus 5 g. Laste puhul on see 70 mg kehakaalu kilogrammi kohta kuni maksimaalse annuseni 5 g. Olenevalt murgistuse raskusest ja patsiendi ravivastusest voib manustada ka teise annuse. Teine annus manustatakse olenevalt patsiendi seisundist 15 minuti kuni kahe tunni jooksul. Maksimaalne annus taiskasvanutel on 10 g ja lastel 140 mg/kg, kuni maksimaalselt 10 g-ni. Cyanokiti manustatakse koos sobivate dekontaminatsioonimeetmete ja patsienti toetavate meetmetega, sealhulgas varustatakse patsienti hingamiseks hapnikuga.
 

Kuidas Cyanokit toimib?

Cyanokitis toimeainena sisalduv hudroksokobalamiin reageerib kehas tsuaniidiga. Selle reaktsiooni tulemusena tekib mittetoksiline uhend tsuanokobalamiin, mis valjub kehast uriiniga. Selle tulemusena vaheneb tsuaniidi tase kehas ning tsuaniid ei kinnitu enam rakkudes ensuumi tsutokroomoksudaasi kulge, mis on tahtis rakkude varustamiseks energiaga. See aitab tsuaniidimurgistuse moju vahendada. Hudroksokobalamiini (B12a-vitamiini) on kasutatud vitamiinilisandina alates 1950-ndatest aastatest.
 

Kuidas Cyanokiti uuriti?

Enne uuringuid inimestel kontrolliti Cyanokiti toimet muude katsega.
Cyanokiti efektiivsuse vordlemiseks muude ravimitega ei ole inimestel otseselt uuringuid labi viidud.
Teavet ravimi efektiivsuse kohta saadi 83 patsiendi andmetest, kes said tsuaniidimurgistuse kahtluse
tottu haiglaravi ja keda raviti Cyanokitiga. Uhes uuringus 69 patsiendiga oli tsuaniidimurgistus

Milles seisneb uuringute pohjal Cyanokiti kasulikkus?

Uuringus suitsu sissehingamise kohta hinnati ravivastust Cyanokitile 31 patsiendi puhul (45%)positiivseks ja 15 (22%) puhul osaliseks ning 10 (15%) puhul ravivastus puudus. Ulejaanud 13 patsiendi ravivastus ei ole teada. Viiskummend patsienti jaid selles uuringus elama. Ellujaamise toenaosus oli suurem patsientidel, kellele manustati Cyanokiti enne nende sudame seiskumist, kellel olid ajukahjustuse sumptomid kergemad ja kelle veres oli tsuaniiditase madalam. Kaks patsienti jaid ellu, kuigi nende suda oli enne Cyanokiti manustamist seiskunud. Ajukahjustuse sumptomid kadusid 38 patsiendil 66-st. 14 patsiendist, kelle tsuaniidimurgistus oli pohjustatud muust kui suitsu sissehingamisest, jaid ellu 10, sealhulgas seitse patsienti, kelle tsuaniiditase veres oli surmav. Neljal surnud patsiendil oli tsuaniiditase veres korge ning enne Cyanokiti manustamist oli nende suda seiskunud voi nad olid lakanud hingamast.
 

Millised on Cyanokitiga kaasnevad riskid?

 

Hudroksokobalamiini erksa punase varvuse tottu varvuvad enamikul patsientidest parast Cyanokiti manustamist nahk ja limaskestad kuni 15 paevaks ja uriin kuni 35 paevaks tumepunaseks. Cyanokiti muude korvalnahtude sagedust ei ole voimalik praegu kattesaadava teabe alusel hinnata. Koikide Cyanokiti kohta teatatud korvalnahtude taieliku loetelu leiate pakendi infolehelt. Cyanokiti kasutamine voib hairida poletuste hindamist ja laboratoorsete testide tulemusi. Cyanokiti turustataval pakendil on sellekohase selgitusega kleebis. Selle voib kinnitada patsiendi haigusloole, et haigla personal oleks ravimi neist toimetest teadlik.

 

Miks Cyanokit heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee joudis otsusele, et lahtudes Cyanokiti mojust elulemusele ja ajukahjustuste ennetamisele, naib see olevat hasti talutav ja efektiivne tsuaniidi antidoot. Tsuaniidimurgistuse muude antidootide edukuse kohta andmed puuduvad, seega ei olnud voimalik Cyanokiti edukust alternatiivsete ravimitega vorrelda. Komitee leidis siiski, et Cyanokitil on alternatiivsete antidootidega vorreldes eeliseid, sest sellel on hea ohutusprofiil patsientide puhul, kes ei ole murgistust saanud. Seega on see kasulik valik juhtudel, mil on vaid tsuaniidimurgistuse kahtlus. Komitee otsustas, et Cyanokiti kasulikkus teadaoleva voi oletatava tsuaniidimurgistuse ravis uletab sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Cyanokitile muugiloa.
 

Muu teave Cyanokiti kohta

Euroopa Komisjon valjastas Cyanokiti muugiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevottele Merck Sante s.a.s. 23. novembril 2007.
Kokkuvotte viimane uuendus: 10-2007.