Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cetrotide

ATC Kood: H01CC02
Toimeaine: cetrorelix
Tootja: Merck Serono Europe Ltd.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Cetrotide 0,25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Tsetroreliksatsetaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Cetrotide ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Cetrotide kasutamist

3. Kuidas Cetrotide’t kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Cetrotide’t säilitada

6. Lisainfo

Kuidas segada ja süstida Cetrotide’t

1. MIS RAVIM ON CETROTIDE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mis ravim on Cetrotide

Cetrotide sisaldab „tsetroreliksatsetaadi“ nimelist ravimit. Selle ravimi abil hoitakse ära munaraku

vabanemine munasarjast (ovulatsioon) menstruatsioonitsükli ajal. Cetrotide kuulub „gonadotropiini

vabastamist takistavate hormoonide“ nimelisse ravimite rühma.

Milleks Cetrotide’t kasutatakse

Cetrotide on üks ravimitest, mida kasutatakse „abistatud paljunemismeetodi“ ajal, et lihtsustada

rasestumist. See takistab teie munarakkude õigeaegset vabanemist. See on vajalik, sest kui teie

munarakud vabanevad enneaegselt (enneaegne ovulatsioon), ei saa teie arst neid koguda.

Kuidas Cetrotide toimib

Cetrotide blokeerib LHRH-nimelise (luteiniseeriva hormooni vabastajahormoon) naturaalse hormooni

teket teie kehas.

- LHRH juhib LH-nimelist (luteiniseeriv hormoon) hormooni.

- LH stimuleerib menstruatsioonitsükli aegset ovulatsiooni.

See tähendab, et Cetrotide peatab sündmusteahela, mille käigus vabaneks munarakk munasarjast. Kui

teie munarakud on kogumiseks valmis, antakse teile teist ravimit, mis vabastab need (ovulatsiooni

esilekutsumine).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CETROTIDE KASUTAMIST

Ärge kasutage Cetrotide’t

- kui te olete allergiline (ülitundlik) tsetroreliksatsetaadi või mõne muu lõigus 6 loetletud

Cetrotide koostisosa suhtes

- kui te olete allergiline (ülitundlik) Cetrotide-laadsete ravimite suhtes (mistahes muud

peptiidhormoonid)

- kui te olete rase või toidate last rinnaga

- kui teil on juba saabunud menopaus

- kui te põete mõõdukat või rasket neeru- või maksahaigust.

Ärge kasutage Cetrotide’t, kui mõni ülaltoodud punktidest teie puhul kehtib. Kui te pole kindel, pidage

enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cetrotide

Allergiad

Kui teil on allergiline seisund või on olnud mõni allergia minevikus, pidage enne Cetrotide kasutamist

nõu oma arstiga

Ovariaalne hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

Cetrotide’t kasutatakse koos teiste ravimitega, mis stimuleerivad teie munasarju, et areneks rohkem

munarakke, mida vabastada. Nende ravimite võtmise ajal või järel võib teil tekkida ovariaalne

hüperstimulatsiooni sündroom. See väljendub suurte tsüstidena, mis tekivad, kui teie folliikulid arenevad

liiga palju. Mida tähele panna ja mida teha, kui see juhtub, vaadake lõigust 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

Cetrotide kasutamine rohkem kui ühe tsükli vältel

Cetrotide kasutuskogemus rohkem kui ühe tsükli vältel on vähene. Kui peate Cetrotide’t kasutama

rohkem kui ühe tsükli vältel, uurib ravimi kasu ja riske teie tervisele teie arst.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa

arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Cetrotide’t kui te olete rase, arvate, et võite olla rase või toidate last rinnaga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Cetrotide’l ei tohiks olla mõju autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

3. KUIDAS CETROTIDE’T KASUTADA

Kasutage Cetrotide’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arstiga.

Ravimi kasutamine

See ravim on mõeldud ainult teie kõhunaha aluseks süstimiseks (subkutaanseks). Nahaärrituse

vähendamiseks valige iga päev oma kõhul uus koht.

- Esimene süstimine peab toimuma arsti kontrolli all. Arst või õde näitab teile, kuidas ravimit ette

valmistada ja süstida.

- Edasised süstimised võite ise läbi viia, kui teie arst on teid informeerinud sümptomitest, mis

võivad viidata allergiale või võimalikele tõsistele või eluohtlikele reaktsioonidele, mille korral

te võite vajada kohest ravi (Palun vaadake lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

- Palun lugege ja järgige selle infolehe lõpus olevaid juhendeid „Kuidas Cetrotide’t segada

ja süstida“.

- Oma ravitsükli esimesel päeval alustate muu ravimi võtmisega. Mõned päevad hiljem hakkate

Cetrotide’t manustama. (Vaadake järgmist jaotist „Kui palju ravimit manustada“.)

Kui palju ravimit manustada

Süstige ühe viaali sisu (0,25 mg Cetrotide’t) üks kord ööpäevas. Oleks hea kui ravimit kasutataks iga

päev samal ajal, jättes iga doosi vahele 24 tundi.

Võite valida, kas süstite igal hommikul või igal õhtul.

- Kui süstite igal hommikul, alustage süstidega ravitsükli viiendal või kuuendal päeval. Teie arst

ütleb teile täpse kuupäeva ja kellaaja. Kasutate ravimit kuni selle päeva hommikuni (kaasa

arvatult), mil teie munarakud kogutakse (ovulatsiooni esilekutsumine).

VÕI

- Kui süstite igal õhtul, alustage süstidega ravitsükli viiendal päeval. Teie arst ütleb teile täpse

kuupäeva ja kellaaja. Kasutate ravimit kuni õhtuni (kaasa arvatult) enne munarakkude kogumise

(ovulatsiooni esilekutsumine) päeva.

Kui te manustate Cetrotide’t rohkem kui ette nähtud

Halbade mõjude ilmnemine üleannustamisel on vähetõenäoline. Ravimi toime kestus pikeneb.

Erimeetmete rakendamine pole vajalik.

Kui te unustate Cetrotide’t kasutada

- Kui te unustate annuse manustada, manustage see esimesel võimalusel ja võtke ühendust oma

arstiga.

- Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cetrotide põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid

- Tulitav, punetav nahk; sügelus (tihti kubemepiirkonnas või kaenla all); punetavad ja sügelevad

paistes alad (lööbed); vesine nohu; kiire või ebaühtlane pulss; keele- või kõripaistetus;

aevastamine; vilistav hingamine; tõsine hingamisraskus või pearinglus. Teil võib olla tõsine,

eluohtlik allergiline reaktsioon ravimile. See on harv nähtus (mõjutab vähem kui 1% naistest).

Kui märkate ühtegi ülaltoodud kõrvaltoimetest, lõpetage Cetrotide kasutamine ning võtke kohe

ühendust oma arstiga.

Ovariaalne hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

See võib tekkida muude ravimite tõttu, mida kasutate oma munasarjade stimuleerimiseks.

- Valu kõhu allosas, millega kaasneb iiveldus või oksendamine võib olla ovariaalse

hüperstimulatsiooni sündroomi (OHSS-i) sümptom. See võib tähendada, et munasarjad

ülereageerisid ravile ja on tekkinud suured munasarjatsüstid. See on sage nähtus

(mõjutab 1-10% naistest).

- OHSS võib muutuda tõsisemaks, mille tunnuseks on selgelt suurenenud munasarjad, vähenenud

urineerimine, kaalutõus, hingamisraskus või vedelik kõhus või rindkeres. See on harv nähtus

(mõjutab vähem kui 1% naistest).

Kui märkate ühtegi ülaltoodud kõrvaltoimetest, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Muud kõrvaltoimed

Sage (mõjutab 1-10% naistest):

- Süstekohal võib esineda kerget ja lühiajalist nahaärritust, näiteks punetust, sügelust või turset.

Harv (mõjutab vähem kui 1% naistest):

- Iiveldus.

- Peavalu.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS CETROTIDE’T SÄILITADA

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Cetrotide’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil pärast {kuupäev Kõlblik

kuni:}. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Cetrotide pulbril viaalis ja steriilsel veel (lahustil) süstelis on sama kõlblikkusaeg. See on trükitud

etikettidele ning välispakendile.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida viaal valguse eest kaitstult välispakendis.

Süstelahus tuleb kasutada koheselt pärast valmistamist.

Ärge kasutage Cetrotide’t, kui viaalis olevad valged pelletid on välimuselt muutunud. Ärge kasutage

seda, kui viaalis olev valmistatud lahus ei ole enam selge ja värvitu või sisaldab osiseid.

Kui teil on lisaküsimusi, palun küsige oma arstilt või apteekrilt.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,

kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Cetrotide sisaldab

- Toimeaine on tsetroreliksatsetaat. Iga viaal sisaldab 0,25 mg tsetroreliksitatsetaati.

- Abiaine on mannitool.

- Lahusti on steriilne vesi süstimiseks.

Kuidas Cetrotide välja näeb ja pakendi sisu

Cetrotide on valge süstelahuse pulber kummikorgiga klaasviaalis. Ühes pakendis on 1 või 7 viaali

(kõik pakendisuurused ei pruugi olla saadaval).

Iga viaali kohta leidub pakendis:

- üks süstel süstimiseks mõeldud steriilse veega (lahusti). See süstevesi on viaalis leiduva pulbri

lahustamiseks

- üks kollase märgistusega süstlanõel, mis on ette nähtud steriilse vee viaali süstimiseks ja valmis

ravimi viaalist välja tõmbamiseks

- üks halli märgistusega süstlanõel, mis on ette nähtud lahuse kõhtu süstimiseks

- kaks alkoholiga niisutatud tupsu puhastamiseks.

Müügiloa hoidja

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Ühendkuningriik

Tootja

Baxter Oncology GmbH, Kantstrasse 2, D-33790 Halle, Saksamaa

või

Æterna Zentaris GmbH, Weismüllerstraße 50, D-60314 Frankfurt, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.