Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cetrotide

ATC Kood: H01CC02
Toimeaine: cetrorelix
Tootja: Merck Serono Europe Ltd.

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 VIAALI JA 1 SÜSTELIGA PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cetrotide 0,25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Tsetroreliks

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal pulbriga sisaldab:

0,25 mg tsetroreliksit (atsetaadina).

3. ABIAINED

Abiaine: mannitool.

1 süstel lahustiga sisaldab 1 ml süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal süstelahuse pulbriga.

1 süstel süsteravimi lahustiga.

Lisaks sellele on pakendis:

1 süstlanõel (20G diameetriga)

1 hüpodermiline süstlanõel (27G diameetriga)

2 alkoholiga immutatud tupsu.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida viaal valguse eest kaitstult välispakendis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/100/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

cetrotide 0,25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

7 VIAALI JA 7 SÜSTELIGA PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cetrotide 0,25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Tsetroreliks

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal pulbriga sisaldab:

0,25 mg tsetroreliksit (atsetaadina).

3. ABIAINED

Abiaine: mannitool.

1 süstel lahustiga sisaldab 1 ml süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 viaali süstelahuse pulbriga.

7 süstelit süsteravimi lahustiga.

Lisaks sellele on pakendis:

7 süstlanõela (20G diameetriga)

7 hüpodermilist süstlanõela (27G diameetriga)

14 alkoholiga immutatud tupsu.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida viaal(id) valguse eest kaitstult välispakendis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/100/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

cetrotide 0,25 mg