Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cetrotide

ATC Kood: H01CC02
Toimeaine: cetrorelix
Tootja: Merck Serono Europe Ltd.

Artikli sisukord

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cetrotide, 0,25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga viaal sisaldab 0,25 mg tsetroreliksit (atsetaadina).

Pärast pulbri lahustamist kaasasoleva lahustiga sisaldab üks milliliiter lahust 0,25 mg tsetroreliksit.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti.

Pulbri kirjeldus: valge lüofilisaat

Lahusti kirjeldus: selge ja värvitu lahus

Valmislahuse pH on 4,0…6,0.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Enneaegse ovulatsiooni ärahoidmine patsientidel, kellel viiakse läbi munasarjade kontrollitud

stimulatsiooni, millele järgneb munaraku võtmine ja kunstliku viljastamise protseduur.

Kliinilistes uuringutes kasutati Cetrotide’t koos inimese menopausaalse gonadotropiiniga (HMG), kuid

piiratud kogemused rekombinantse folliikuleid stimuleeriva hormooniga (FSH) viitavad sarnasele

efektiivsusele.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Cetrotide’t võib määrata ainult spetsialist, kellel on vastavad kogemused.

Esimene Cetrotide manustamine peab toimuma arsti juhendamisel ja olukorras, kus võimalike

allergiliste/pseudoallergiliste reaktsioonide (sh eluohtliku anafülaksia) raviks vajalikud vahendid on

koheselt kättesaadavad. Edaspidi võib patsient ravimit endale ise süstida, kuid eelnevalt tuleb patsienti

teavitada ülitundlikkusreaktsioonile viitavatest sümptomitest ja nähtudest, ülitundlikkusreaktsiooni

tagajärgedest ning kohesest vajadusest meditsiinilise abi järele ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel.

1 viaali sisu (0,25 mg tsetroreliksi) manustatakse üks kord ööpäevas 24-tunniste intervallidega

hommikuti või õhtuti. Pärast esimest manustamist on arstil soovitatav patsienti jälgida vähemalt 30

minuti jooksul allergiliste ja pseudoallergiliste reaktsioonide välistamiseks.

Cetrotide on ette nähtud nahaaluseks süstimiseks kõhuseina alaossa.

Süstekoha reaktsioone saab ennetada, kui vahetada süstekohti, viivitada samasse kohta süstimisega

ning manustades ravimit aeglaselt, et soodustada toimeaine imendumist.

Manustamine hommikul: Ravi Cetrotide’ga peab algama 5. või 6. munasarjade stimulatsiooni päeval,

s.o ligikaudu 96...120 tundi pärast munasarjade stimulatsiooni algust uro- või rekombinantse

gonadotropiiniga. Ravi jätkub kogu gonadotropiin-ravi kestel, kaasaarvatud ovulatsiooni

indutseerimise päeval.

Manustamine õhtul: Ravi Cetrotide’ga peab algama 5. munasarjade stimulatsiooni päeval, s.o

ligikaudu 96...108 tundi pärast munasarjade stimulatsiooni algust uro- või rekombinantse

gonadotropiiniga. Ravi jätkub kogu gonadotropiin-ravi kestel kuni õhtuni enne ovulatsiooni

indutseerimise päeva.

Lisateave patsientide erirühmadele:

Cetrotide’l ei ole lastele ja eakatele sobivat näidustust.

Valmistamisjuhend vt lõik 6.6.

4.3 Vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine või gonadotropiini vabastava hormooni (GnRH) mistahes strukturaalse

analoogi, eksogeensete peptiidhormoonide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

• Rasedus ja imetamine.

• Menopausijärgne iga.

• Mõõduka või raske neeru- ja maksakahjustusega patsiendid.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ägeda allergilise seisundi nähtude ja sümptomitega patsiente ning teadaolevalt allergilise

soodumusega patsiente tuleb jälgida eriti hoolikalt. Raske allergilise seisundiga naistele ei soovitata

Cetrotide’t manustada.

Munasarjade stimulatsiooni käigus või selle järgselt võib tekkida munasarjade hüperstimulatsiooni

sündroom. Sellist sündroomi tuleb lugeda gonadotropiinidega teostatava stimulatsiooniprotseduuri nn

sisemiseks riskiks.

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi ravi on sümptomaatiline, nt puhkus, ravi intravenoossete

elektrolüütide/kolloidide ning hepariiniga.

Luteaalfaasi toetust tuleb läbi viia vastava keskuse praktikatavade kohaselt.

Cetrotide manustamise kohta munasarjade stimulatsiooni korduvate protseduuride käigus on

praeguseks kogemusi ebapiisavalt. Seetõttu tohib Cetrotide’t korduvalt eri tsüklite vältel kasutada

ainult pärast hoolikat ohtude ja kasu vahekorra hindamist.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

In vitro uuringud on näidanud, et selliste ravimitega, mis metaboliseeruvad tsütokroom P450 kaudu,

glükuroniseeritakse või konjugeeritakse mingil muul viisil, on koostoimete esinemine ebatõenäoline.

Viiteid ravimite vahelistele koostoimetele (eelkõige sagedamini kasutatavate ravimitega,

gonadotropiinidega või tundlikel isikutel histamiini vabastada võivate preparaatidega) ei ole küll

saadud, kuid siiski ei saa koostoimeid täielikult välistada.

4.6 Rasedus ja imetamine

Cetrotide’t raseduse ja imetamise ajal ei kasutata (vt lõik 4.3).

Loomkatsed on näidanud, et tsetroreliks avaldab viljakusele, reproduktiivsusvõimele ja tiinusele

annusest sõltuvat toimet. Gestatsiooniperioodi tundlikus faasis manustatuna ei põhjustanud ravim

teratogeenset toimet.

4,7 Toime reaktsioonikiirusele

Cetrotide ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimetest on seni kõige sagedamini teatatud manustamiskoha reaktsioonidest, nagu punetus,

turse ja sügelemine, mis on tavaliselt kergekujulised ja ise taanduvad. Kliinilistes uuringutes oli nende

sagedus Cetrotide 0,25 mg korduval manustamisel 9,4%.

Sageli võib tekkida kerge kuni mõõdukas munasarjade hüperstimulatsioonisündroom (OHSS) (WHO I

või II raskusaste), mis on stimulatsiooniprotseduuri nn sisemine risk. Rasket OHSSi tekib vastupidiselt

vaid aeg-ajalt.

Teatatud on aeg-ajalt tekkinud ülitundlikkusreaktsiooni juhtudest, sh

pseudoallergilised/anafülaktoidsed reaktsioonid.

Järgnevalt loetletud kõrvaltoimed on jaotatud järgmiste sagedusklasside kaupa:

Väga sage ≥ 1/10

Sage ≥ 1/100 kuni < 1/10

Aeg-ajalt ≥ 1/1 000 kuni < 1/100

Harv ≥ 1/10 000 kuni < 1/1000

Väga harv < 1/10 000

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Immuunsüsteemi häired Aeg-ajalt Süsteemsed allergilised/

pseudoallergilised reaktsioonid,

sh eluohtlik anafülaksia.

Närvisüsteemi häired Aeg-ajalt Peavalu

Seedetrakti häired Aeg-ajalt Iiveldus

Reproduktiivse süsteemi ja

rinnanäärme häired

Sage Tekkida võib kerge kuni

mõõdukas munasarjade

hüperstimulatsioonisündroom

(WHO I või II raskusaste), mis

on stimulatsiooniprotseduuri nn

sisemine risk (vt lõik 4.4)

Aeg-ajalt Raske munasarjade

hüperstimulatsioonisündroom

(WHO III raskusaste)

Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid

Sage On teatatud paiksetest

reaktsioonidest süstekohal (nt

punetus, turse ja sügelus).

Tavaliselt olid need reaktsioonid

kerged ja mööduvad. Kliinilistes

uuringutes täheldati neid pärast

korduvat 0,25 mg tsetroreliksi

manustamist 9,4% patsientidest.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamise tulemusena võib toime kestus pikeneda, kuid ägedate toksiliste nähtude ilmnemine on

vähetõenäoline.

Närilistel läbi viidud ägeda toksilisuse uuringutes tsetroreliksi intraperitoneaalsel manustamisel

annustes, mis ületasid rohkem kui 200-kordselt subkutaanseks manustamiseks ettenähtud

farmakoloogiliselt efektiivseid annuseid, täheldati mittespetsiifilisi toksilisuse tunnuseid.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: gonadotropiini vabastavate hormoonide antagonistid, ATC-kood:

H01CC02.

Tsetroreliks on luteiniseeriva hormooni vabastajahormooni (LHRH) antagonist. LHRH seondub

hüpofüüsirakkude membraaniretseptoritega. Tsetroreliks konkureerib LHRH-ga nimetatud

retseptoritega seondumisel. Selle toime kaudu kontrollib tsetroreliks gonadotropiinide (LH ja FSH)

sekretsiooni.

Tsetroreliks inhibeerib annusest sõltuvalt LH ja FSH sekretsiooni hüpofüüsis. Inhibeerimine algab

praktiliselt momentaalselt ning jääb kestva raviga püsima ilma esialgse stimuleeriva toimeta.

Naistel hoiab tsetroreliks ära LH tõusu ja sellele järgneva ovulatsiooni. Munasarjade stimulatsiooni

saavatel naistel on tsetroreliksi toime kestus annusest sõltuv. Tsetroreliksi 3 mg ühekordse

manustamise järgselt on toime kestuseks hinnatud vähemalt 4 päeva. 4. päeval oli supressioon umbes

70%. 0,25 mg tsetroreliksi annuse korduv süstimine iga 24 tunni järel hoiab tsetroreliksi toime

püsivana.

Nii loomkatsetes kui ka inimestel kasutamisel oli tsetroreliksi antagonistlik hormonaalne toime ravi

katkestamisel täielikult pöörduv.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Tsetroreliksi absoluutne biosaadavus subkutaanse manustamise järgselt on umbes 85%.

Totaalne plasmakliirens on 1.2 ml x min-1 x kg-1 ning renaalne kliirens 0.1 ml x min-1 x kg-1.

Jaotusruumala (Vd) on 1,1 l x kg-1. Keskmine terminaalne poolväärtusaeg on intravenoosse

manustamise järgselt 12 tundi ja subkutaanse manustamise järgselt 30 tundi, iseloomustades

imendumisprotsessi süstekohal. Ühekordse annuse (0,25...3 mg tsetroreliksi) subkutaansel

manustamisel ning ravimi igapäevasel kasutamisel 14 päeva jooksul oli farmakokineetika lineaarne.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja

reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Rottidel ja koertel teostatud ägeda, alaägeda ja kroonilise toksilisuse uuringutes, kus tsetroreliksi

manustati subkutaanselt, ei täheldatud toksilist toimet sihtmärkorganitele. Koertel ei täheldatud

ravimist tingitud paikseid ärritusnähte ega kokkusobimatust tsetroreliksi intravenoossel,

intraarteriaalsel ega paravenoossel manustamisel annustes, mis selgelt ületasid inimestele kliiniliseks

kasutamiseks määratud annuseid.

Geeni- ega kromosoommutatsioonide testides ei täheldatud tsetroreliksil mutageenset või

klastogeenset toimet.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Pulber:

Mannitool

Lahusti:

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Süstelahus tuleb kasutada koheselt pärast valmistamist.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida viaal(id) valguse eest kaitstult välispakendis.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendis on 1 või 7 I tüüpi klaasist, kummist korgiga suletud viaali.

Lisaks sellele on pakendis iga viaali kohta:

1 süstel (I tüüpi klaasist, kummikorgiga suletud kolbampull) 1 ml süsteravimi lahustiga

1 süstlanõel (20G diameetriga)

1 hüpodermiline süstlanõel (27G diameetriga)

2 alkoholiga immutatud tupsu.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Cetrotide võib lahustada ainult kaasasoleva lahustiga, tehes seda ettevaatliku keerutava liigutusega.

Vältida tuleks tugevat loksutamist, mis võib põhjustada mullide teket.

Valmis süstelahus on selge ja ei sisalda osiseid. Ärge kasutage lahust juhul, kui see sisaldab osiseid

või ei ole selge.

Tõmmake süstelisse kogu viaali sisu. Selliselt on tagatud, et patsient saab vähemalt 0,23 mg

tsetroreliksi annuse.

Süstelahus tuleb kasutada koheselt pärast valmistamist.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 13. aprill 1999

Esmakordne müügiloa uuendamise kuupäev: 15.aprill 2004

Viimane müügiloa uuendamise kuupäev: 13. aprill 2009

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV