Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avonex - Avonex toote info VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ATC Kood: L03AB07
Toimeaine: interferon beta-1a
Tootja: Biogen Idec Ltd.

Artikli sisukord

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AVONEX 30 mikrogrammi/0,5 ml süstelahus.

Interferoon beeta-1a.

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga eeltäidetud 0,5 ml süstal sisaldab 30 mikrogrammi (6 miljonit TÜ) beeta-1a interferooni.

3. ABIAINED

Naatriumatsetaat trihüdraat, jää-äädikas, arginiinvesinikkloriid, polüsorbaat 20, süstevesi.

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

Karp nelja eeltäidetud süstlaga, 0,5 ml.

Karp kaheteistkümne eeltäidetud süstlaga, 0,5 ml.

Iga süstal on pakitud suletud plastalusele, kus asub ka üks süstenõel lihasesiseseks manustamiseks.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Lihasesiseseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

AVONEX'i võib toatemperatuuril (15 °C…30 °C) hoida kuni ühe nädala.

MITTE HOIDA SÜGAVKÜLMAS.

Hoida originaalpakendis (suletud plastalus) valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/97/033/003 4 tk pakendis

EU/1/97/033/004 12 tk pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

AVONEX