Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avonex - Avonex toote info LISA III

ATC Kood: L03AB07
Toimeaine: interferon beta-1a
Tootja: Biogen Idec Ltd.

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED BIO-SET-PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AVONEX 30 mikrogrammi süstelahuse pulber ja lahusti.

Interferoon beeta-1a.

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab 30 mikrogrammi (6 miljonit TÜ) beeta-1a interferooni.

3. ABIAINED

Inimese seerumi albumiin, naatriumkloriid, kahe- ja ühealuseline naatriumfosfaat.

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

Pakendid nelja annusega: ravimit sisaldav viaal BIO-SET seadmega, süsteveega eeltäidetud süstal, üks

süstenõel lihasesiseseks manustamiseks.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Pärast lahustiga lahustamist lihasesiseseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

MITTE HOIDA SÜGAVKÜLMAS.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILEESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/97/033/002

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

AVONEX