Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avonex - Avonex toote info LISA I

ATC Kood: L03AB07
Toimeaine: interferon beta-1a
Tootja: Biogen Idec Ltd.

Artikli sisukord

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AVONEX 30 mikrogrammi süstelahuse pulber ja lahusti

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks BIO-SET viaal sisaldab 30 mikrogrammi (6 miljonit TÜ) beeta-1a interferooni.

Lahustiga (süstevesi) lahustamise järel sisaldab viaal 1,0 ml lahust. Beeta-1a interferooni

kontsentratsioon on 30 mikrogrammi/ml.

Kasutades Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvahelist interferooni standardit, sisaldab

30 mikrogrammi AVONEX’i antiviraalset aktiivsust 6 miljonit TÜ. Aktiivsus teiste standardite suhtes

ei ole teada.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti

Viaal sisaldab valget kuni kahvatukollast lüofiliseeritud pulbrit.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

AVONEX on näidustatud

• Patsientide raviks, kellel on diagnoositud retsidiveeruv sclerosis multiplex (SM). Kliinilistes

uuringutes iseloomustati seda kahe või enama haiguse ägenemisepisoodiga (retsidiivid) eelneva

kolme aasta vältel ilma haiguse pideva progresseerumiseta retsidiivide vaheaegadel; AVONEX

aeglustab puude süvenemist ja vähendab retsidiivide sagedust.

• Patsientide raviks, kellel esineb aktiivse põletikulise protsessiga üksik demüeliniseeriv episood,

kui see on piisavalt tõsine, et ravi intravenoossete kortikosteroididega on põhjendatud, kui

alternatiivsed diagnoosid on välistatud ja kui patsiendil on suur risk kliiniliselt kindla sclerosis

multiplexi kujunemiseks (vt. lõik 5.1).

AVONEX ravi tuleb progresseeruva SMi kujunemisel katkestada.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ravi tuleb alustada SMi ravis kogenud arsti järelevalve all.

Täiskasvanud: Soovitatav annus retsidiveeruva SMi raviks on 30 mikrogrammi (1 ml lahust), mida

manustatakse intramuskulaarse (IM) süstena üks kord nädalas (vt lõik 6.6). Suurema annuse (60

mikrogrammi) manustamine üks kord nädalas ei paranda ravitulemusi.

Lapsed: AVONEX'i ohutus ja efektiivsus 12- kuni 16 -aastastel noorukitel ei ole veel kindlaks tehtud.

Antud hetkel teadaolevad andmed on esitatud lõikudes 4.8, 5.1 aga soovitusi annustamise kohta pole

võimalik anda.

AVONEX'i ohutus ja efektiivsus alla 12 -aastastel lastel ei ole veel kindlaks tehtud. Andmed

puuduvad.

Eakad: Kliinilistes uuringutes pole osalenud piisav hulk 65-aastaseid ja vanemaid patsiente, et

kogutud andmete põhjal otsustada, kas eakate ravivastus erineb noorematest. Kui aga arvestada, kuidas

toimeaine organismist eritub, puudub teoreetiline põhjus eakatel annuseid muuta.

Lihasesisese süste kohta tuleb igal nädalal muuta (vt lõik 5.3).

Arstid võivad 25 mm 25G süstlanõela määrata patsientidele, kellele see on vajalik ja sobib ravimi

lihasesiseseks manustamiseks.

Enne süstimist ja 24 tunni jooksul pärast igat süsti on soovitatav manustada antipüreetilist

analgeetikumi, et vähendada AVONEX’i manustamisest tingitud gripilaadseid sümptomeid.

Nimetatud sümptomid esinevad tavaliselt ravi esimestel kuudel.

Käesoleval ajal ei ole teada, kui kaua peaks ravi kestma. Patsiente tuleb kliiniliselt hinnata kaks aastat

kestnud ravi järel ja pikaaegse ravi otsus tehakse raviarsti poolt igal individuaalsel juhul eraldi. Ravi

tuleb katkestada juhul, kui patsiendil tekib krooniline progresseeruv SM.

4.3 Vastunäidustused

- Ravi alustamine raseduse ajal (vt lõik 4.6).

- Patsiendi varasem ülitundlikkus loodusliku või rekombinantse β-interferooni, inimese albumiini

või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

- Hetkel raske depressiooni ja/või suitsiidikalduvusega patsiendid (vt lõike 4.4 ja 4.8).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

AVONEX’i manustamisel patsientidele, kes hetkel kannatavad või on kannatanud depressiivsete

häirete all, tuleks olla ettevaatlik, eelkõige kui neil on esinenud suitsiidikalduvuste eelsündmusi (vt

lõik 4.3). SMiga populatsioonis ja seoses interferooni kasutamisega depressiooni ja suitsiidikalduvuste

esinemisssagedus teadaolevalt suureneb. Patsientidele tuleb soovitada teatada ravimi välja kirjutanud

arstile viivitamata mis tahes depressioonisümptomitest ja/või enesetapumõtetest.

Patsiendid, kellel täheldatakse depressiooni, peaksid ravi ajal olema kõrgendatud järelevalve all ning

saama vastavat ravi. Kaaluda tuleks AVONEX'iga ravi katkestamist (vt ka lõike 4.3 ja 4.8).

Ettevaatlik tuleb olla ka AVONEX’i manustamisel varasema krampidega kulgeva haigusega

patsientidele ja antiepileptikume saavatele patsientidele, eriti kui nende epilepsia antiepileptikumidega

piisavalt kontrollile ei allu (vt lõike 4.5 ja 4.8).

AVONEX’i manustamisel raske neeru- ja maksapuudulikkusega ning tõsise müelosupressiooniga

patsientidele tuleb olla ettevaatlik ja neid ravi ajal hoolikalt jälgida.

Interferoon beetaga seoses on turustusjärgselt teatatud maksakahjustustest, sealhulgas

maksaensüümide kõrgendatud tasemest vereseerumis, hepatiidist, autoimmuunsest hepatiidist ja

maksapuudulikkusest (vt lõik 4.8). Mõningatel juhtudel on kõnealused reaktsioonid esinenud juhul,

kui lisaks kasutatakse teisi ravimpreparaate, mida on seostatud maksakahjustustega. Võimalikku

kaasuvat toimet mitme ravimpreparaadi või teiste hepatotoksiliste ainete (nt alkohol) samaaegsel

kasutamisel ei ole kindlaks määratud. Patsiente tuleks maksakahjustuste avastamiseks põhjalikult

kontrollida ning rakendada ettevaatust interferoonide kasutamisel samaaegselt teiste

ravimipreparaatidega, mida on seostatud maksakahjustustega.

Südamehaigusega (nt stenokardia, südame paispuudulikkusega või arütmiaga) patsiente tuleb

AVONEX-ravi ajal hoolikalt nimetatud kliiniliste seisundite süvenemise suhtes jälgida. AVONEX

ravist tingitud gripilaadse seisundi sümptomid võivad osutuda südamehaigetele patsientidele

koormavaks.

Interferoonide kasutamisel võivad tekkida muutused laboratoorsetes analüüsides. Seetõttu on

soovitatav lisaks tavapärastele SMiga patsiendi jälgimises kasutatavatele analüüsidele määrata

AVONEX-ravi ajal ka täisvere analüüs koos verevalemiga, trombotsüütide arv ja biokeemilised

analüüsid, kaasa arvatud maksafunktsiooni testid. Müelosupressiooniga patsientidel võib osutuda

vajalikuks sagedasem verepildi ja trombotsüütide arvu kontroll.

Patsientidel võivad tekkida AVONEX’i vastased antikehad. Mõnedel neist patsientidest vähendavad

antikehad interferoon beeta-1a aktiivsust in vitro (neutraliseerivad antikehad). Neutraliseerivad

antikehad on seotud AVONEX’i bioloogiliste toimete vähenemisega in vivo ja võivad olla seotud

kliinilise efektiivsuse langusega. Oletatavasti saavutatakse neutraliseerivate antikehade esinemise

platoo 12 kuud kestnud ravi järel. Kaks aastat AVONEX-ravi saanud patsientide andmete kohaselt

esinevad neutraliseerivad antikehad umbes 8%.

Erinevate seerumi interferoonivastaste antikehade määramismeetodite kasutamine piirab võimalust

võrrelda erinevate toodete antigeensust.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringuid ei ole inimestel läbi viidud.

Samuti pole süstemaatiliselt uuritud AVONEX’i koostoimeid adrenokortikotroopse hormooni

(AKTH) ega kortikosteroididega. Kliinilised uuringud näitavad, et SMiga patsientidele võib

ägenemiste ajal manustada AVONEX’i ja kortikosteroide või AKTHd.

Inimestel ja loomadel on kirjeldatud maksa tsütokroom P450-st sõltuvate ensüümide aktiivsuse

vähenemist interferoonide toimel. Ahvidel hinnati AVONEX’i suure annuse toimeid P450-st sõltuvale

metabolismile ja muutusi maksa metaboliseerimisvõimes ei leitud. AVONEX’i tuleb ettevaatlikult

manustada koos kitsa terapeutilise indeksiga ja oluliselt maksa tsütokroom P450

eliminatsioonisüsteemist sõltuvate ravimitega, nt antiepileptikumidega ja teatud klassi

antidepressantidega.

4.6 Rasedus ja imetamine

Rasedus

Teave AVONEX'i kasutamise kohta raseduse ajal on piiratud. Kättesaadavad andmed näitavad

spontaanabordi riski võimalikku suurenemist. Ravi alustamine raseduse ajal on vastunäidustatud (vt

lõik 4.3).

Fertiilses eas naised

Fertiilses eas naised peavad AVONEX'iga ravi ajal kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid

vahendeid. Rasedust planeerivat või rasedaks jäänud patsienti tuleb informeerida võimalikest ohtudest

ja tuleb kaaluda ravi katkestamist AVONEX’iga (vt lõik 5.3). Patsientidel, kellel on enne ravi

alustamist kõrge retsidiivide oht, tuleb kaaluda pärast AVONEX'iga ravi katkestamist tekkiva raske

retsidiivi riski raseduse ajal spontaanabordi riski võimaliku suurenemisega.

Imetamine

Ei ole teada, kas AVONEX eritub rinnapiima. Tõsiste kõrvaltoimete tekke ohu tõttu rinnapiima

saavale lapsele, tuleb lõpetada kas rinnaga toitmine või ravi AVONEX’iga.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

AVONEX’i toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimed võivad selles suhtes tundlikel patsientidel omada vähest

toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele (vt lõik 4.8).

4.8 Kõrvaltoimed

Kõige levinumad kõrvaltoimed seoses AVONEX’i kasutamisega on gripilaadsed sümptomid.

Gripisümptomitena on kõige sagedamini täheldatud müalgiat, palavikku, külmavärinaid, higistamist,

asteeniat, peavalu ja iiveldust. Gripilaadsed sümptomid väljenduvad üldiselt tugevamalt ravi alguses ja

nende esinemissagedus väheneb ravi kestel.

Süstejärgselt võib esineda mööduvaid neuroloogilisi sümptomeid, mis võivad jäljendada hulgiskleroosi

ägenemisi. Kõigis ravietappides võib esineda mööduvaid hüpertoonia ja/või tahtlikke liigutusi takistavaid

raske lihasnõrkuse episoode. Need episoodid on piiratud kestusega, ajaliselt seotud süstimisega ning võivad

järgnevate süstimiste järel korduda. Mõningatel juhtudel on kõnealused sümptomid seotud gripilaadsete

sümptomitega.

Kõrvaltoimete esinemissagedust väljendatakse patsiendiaastates vastavalt järgmistele kategooriatele,

Väga sage (≥1/10 patsiendiaastat);

Sage (≥1/100 kuni <1/10 patsiendiaastat);

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100 patsiendiaastat);

Harv (≥1/10000 kuni <1/1000 patsiendiaastat);

Väga harv (<1/10000 patsiendiaastat);

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Patsiendiaeg on üksikute ajaühikute summa, mille vältel uuringus osalev patsient on saanud

AVONEX’i enne kõrvalnähu tekkimist. Näiteks 100 patsiendiaastast võib rääkida 100 patsiendi puhul,

keda raviti ühe aasta vältel või 200 patsiendi puhul, keda raviti pool aastat.

Järgmises tabelis on esitatud uuringutes esinenud kõrvaltoimed (kliinilised uuringud ja

vaatlusuuringud, mille jälgimisperiood kestis kaks kuni kuus aastat) ja muud teadmata sagedusega

kõrvaltoimed turult saadud spontaansete teadete kohaselt.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Uuringud

sage; aeg-ajalt; teadmata; alanenud lümfotsüütide tase, alanenud; valgete vereliblede tase, alanenud; neutrofiilide tase, alanenud hematokriti ta; vere kõrgenenud kaaliumisisaldus, uurealämmastiku kõrgenenud tase veres;

alanenud trombotsüütide tase

kehakaalu langus, kehakaalu tõus, kõrvalekalded maksa talitluse testide tulemustes

Südame häired

teadmata

kardiomüopaatia, südame paispuudulikku (vt lõik 4.4), südamepekslemine, arütmia tahhükardia

Vere ja lümfisüsteemi häired

teadmata

pantsütopeenia, trombotsütopeenia

Närvisüsteemi häired

väga sage; sage; teadmata;

peavalu2

lihasspasmid, hüpesteesia

neuroloogilised sümptomid, sünkoop3, hüpertoonia, pearinglus, paresteesia, krambid, migreen

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

sage; harv

rinorröa

düspnoe

Seedetrakti häired

sage

oksendamine, kõhulahtisus, iiveldus2

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

sage; aeg-ajalt; teadmata

lööve, kõrgenenud higieritus, kontusioon

alopeetsia

angioneurootiline ödeem, kihelus, vesikulaarne lööve, nõgestõbi, psoriaasi süvenemine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

sage; teadmata

lihaskramp, kaelavalu, müalgia2, artralgia valu jäsemetes, seljavalu, lihasjäikus, skeletilihaste jäikus

süsteemne erütematoosluupus, lihasnõrku artriit

Endokriinsüsteemi häired

teadmata

hüpotüreoidism, hüpertüreoidism

Ainevahetus- ja toitumishäired

sage

anoreksia

Infektsioonid ja infestatsioonid

teadmata

abstsess süstekohal1

Vaskulaarsed häired

sage; teadmata

õhetus; vasodilatatsioon

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

väga sage; sage; aeg-ajalt; teadmata

gripilaadsed sümptomid, püreksia2, külmavärinad2, higistamine2

valu süstekohal, erüteem süstekohal, verevalum süstekohal, asteenia2, valu, väsimus2, haiglus, öine higistamine

kipitus süstekohal; reaktsioon süstekohal, põletik süstekohal; tselluliit süstekohal1, nekroos süstekohal, veritsemine süstekohal, valu rinnus

Immuunsüsteemi häired

teadmata

anafülaktiline reaktsioon, anafülaktiline šokk, ülitundlikkusreaktsioonid (angioödeem, düspnoe, nõgestõbi, lööve, kihelev lööve)

Maksa ja sapiteede häired

teadmata

maksapuudulikkus (vt lõik 4.4), hepatiit, autoimmuunne hepatiit

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

aeg-ajalt

metrorraagia, menorraagia

Psühhiaatrilised häired

sage; teadmata

depressioon (vt lõik 4.4), unetus

suitsiid, psühhoos, ärevus, segasus, emotsionaalne labiilsus

1Täheldatud on reaktsioone süstekohal, sealhulgas valu, põletikku ja väga harva abstsessi või

tselluliiti, mis võivad vajada kirurgilist sekkumist.

2Esinemissagedus on kõrgem ravi alguses.

3AVONEX’i süstimise järgselt võib esineda sünkoop – tavaliselt on tegu ühekordse episoodiga, mis

ilmneb harilikult ravi alguses ega kordu järgnevate süstimiste järel.

Lapsed: Piiratud avaldatud andmed lubavad oletada, et AVONEX'i 30 mikrogrammi IM kord nädalas

saavate 12- kuni 16 -aastaste noorukite ohutusprofiil on täiskasvanute puhul täheldatud ohutusprofiili

sarnane.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamistest ei ole teatatud. Üleannustamise korral tuleb patsient jälgimiseks hospitaliseerida ja

vajadusel rakendada toetavat ravi.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: interferoonid, ATC-kood: L03 AB07.

Interferoonid on looduslike valkude rühm ja neid toodetakse eukarüootsetes rakkudes vastusena

viirusinfektsioonile ja teistele bioloogilistele mõjutustele. Interferoonid on antiviraalset,

antiproliferatiivset ja immuunmoduleerivat toimet vahendavad tsütokiinid. Eristatakse kolm peamist

interferoonide tüüpi: alfa, beeta ja gamma. Interferoonid alfa ja beeta klassifitseeritakse kui I tüübi

interferoonid ja interferoon gamma kui II tüübi interferoon. Nimetatud interferoonidel on kattuvad,

kuid selgelt eristatavad bioloogilised toimed. Lisaks võivad need vastavalt rakulisele sünteesikohale

erineda.

Beeta-interferooni sünteesitakse erinevates rakutüüpides, kaasa arvatud fibroblastides ja

makrofaagides. Looduslik beeta-interferoon ja AVONEX (interferoon beeta-1a) on glükosüleeritud ja

omavad üksikut lämmastikuga seotud kompleksset süsivesikulist osa. Teiste valkude glükosüleerimine

mõjutab teatavasti nende stabiilsust, aktiivsust, jaotuvust organismis ja poolväärtusaega veres. Siiski ei

ole beeta-interferoon glükosüleerimisega seotud toimed lõplikult selged.

AVONEX’i bioloogiline toime, põhineb tema seostumisel inimese rakkude pinnal olevate spetsiifiliste

retseptoritega. Nimetatud seostumine algatab keerulise rakusiseste protsesside jada, mille tulemuseks

on interferooni poolt indutseeritud mitmete geeniproduktide ja markerite ekspressioon. Nendeks on

MHC (myosin heavy chain – müosiini raske ahela) I klass, Mx-proteiin, 2’/5’-oligoadenülaadi

süntetaas, β2-mikroglobuliin ja neopteriin. AVONEX’iga ravitud patsientidel on vastavaid vere

rakulisi fraktsioone kogutud ja mõningaid nimetatud aineid seerumis mõõdetud. AVONEX’i

ühekordse lihasesisese annuse järgselt jääb nimetatud ainete sisaldus veres kõrgenenud tasemele

vähemalt neljaks päevaks kuni üheks nädalaks.

Ei ole teada, kas AVONEX’i toimemehhanism SMi puhul on vahendatud samal moel nagu ülalpool

kirjeldatud bioloogilised toimed, sest SMi patofüsioloogia ei ole lõplikult selge.

Lüofiliseeritud AVONEX’i toimeid SMi ravis hinnati platseebokontrollitud uuringus 301 patsiendil

(AVONEX n=158, platseebo n=143), kellel oli ägenemistega kulgev SM, mida iseloomustati kahe või

enama haiguse ägenemisepisoodiga eelneva kolme aasta vältel või vähemalt ühe ägenemisepisoodiga

uuringusse kaasamisele eelneval aastal kui haigus oli kestnud vähem kui 3 aastat. Uuringusse kaasati

patsiendid, kelle EDSS algtase oli 1,0 kuni 3,5 . Uuringu ülesehitusest tingituna jälgiti patsiente

erinevate ajaperioodide jooksul. 1-aastase uuringuperioodi lõpetasid 150 ja 2-aastase uuringuperioodi

lõpetasid 85 AVONEX’i saanud patsienti. Invaliidsuse süvenemisega patsientide kumulatiivne

protsent uuringus (Kaplan-Meieri elutabeli analüüs) teise aasta lõpuks oli platseebogrupis 35 % ja

AVONEX’i saanud patsientide grupis 22 %. Invaliidsuse süvenemist hinnati laiendatud

invaliidsusseisundi skaala (EDSS) skoori suurenemisena 1,0 punkti võrra, mis püsis vähemalt kuus

kuud. Uuring näitas samuti retsidiivide esinemissageduse langust aastas 1/3 võrra. Nimetatud toime

ilmnes ka rohkem kui aasta kestnud ravi korral.

802 ägenemistega kulgeva SMi patsiendiga läbi viidud topeltpime randomiseeritud annustega

võrdlusuuring (AVONEX 30 mikrogrammi n=402, AVONEX 60 mikrogrammi n=400) ei näidanud

kliinilistes ega MRT parameetrites statistiliselt olulisi erinevusi 30 mikrogrammi ja 60 mikrogrammi

suuruse annuse vahel.

Lisaks on AVONEX’i toimeid SMi ravis näidatud ka randomiseeritud topeltpimedas uuringus

(AVONEX, n=193; platseebo, n=190) 383 patsiendiga, kellel esines üksik demüelinisatsiooni episood

ja vähemalt 2 sobivat kollet aju MRT uuringul. AVONEX’i manustavas grupis vähenes risk saada teist

episoodi. Lisaks ilmnes ka efekt MRT parameetritele. Hinnanguline risk teise episoodi tekkeks oli

platseebogrupis 50 % kolme aasta ja 39 % kahe aasta jooksul ja AVONEX’i grupis 35 % (kolm aastat)

ja 21 % (kaks aastat). Post-hoc analüüsis omasid algsel MRT uuringul vähemalt ühe Gd-küllastuva

koldega ja üheksa T2 koldega 56 % platseebogrupi ja 21 % AVONEX’i grupi patsientidest teise

episoodi tekkimiseks kaheaastast riski. Siiski ei ole AVONEX’i varajase ravi mõjud teada ka selles

kõrge riskiga alagrupis, sest uuring oli üles ehitatud teise episoodi tekkimiseks kuluva aja

hindamiseks, mitte aga haiguse pikaajaliseks hindamiseks. Lisaks sellele puudub ka kindel

definitsioon kõrge riskiga patsiendi määratlemiseks, kuigi konservatiivse lähenemise põhjal on selleks

vähemalt üheksa T2 hüperintensiivset kollet esmasel uuringul ja vähemalt üks uus T2 või üks uus

Gd-küllastuv kolle vähemalt kolm kuud hiljem teostatud kontrolluuringul. Igal juhul tuleb ravi kaaluda

vaid kõrge riskiga patsientidel.

Lapsed: Piiratud andmed AVONEX'i 15 mikrogrammi IM kord nädalas (n=8) manustamise

efektiivsuse/ohutuse kohta, võrreldes mitte ravimisega (n=8), koos 4-aastase jälgimisega näitasid

täiskasvanutel täheldatutega ühtivaid tulemusi, kuigi ravitud grupis tõusid EDSS näitajad 4-aastase

jälgimise jooksul, mis näitas haiguse progresseerumist. Otsene võrdlus hetkel täiskasvanutele

soovitatud doosiga puudub.

5.2 Farmakokineetilised omadused

AVONEX’i farmakokineetilist profiili on kaudselt hinnatud interferooni antiviraalse aktiivsuse

määramisega. Meetodil on omad puudused, sest see on küll tundlik interferoonile, kuid puudub

spetsiifilisus beeta-interferooni suhtes. Alternatiivsed meetodid ei ole aga piisavalt tundlikud.

AVONEX’i lihasesisese manustamise järgselt avaldub suurim antiviraalne aktiivsus 5 kuni 15 tundi

pärast manustamist ja see langeb poolväärtusajaga umbes 10 tundi. Kohaldamisel imendumiskiirusele

süstekohast on arvutuslik biosaadavus umbes 40 %. Ilma vastavate kohandamisteta on arvutuslik

biosaadavus kõrgem. Lihasesisene biosaadavus on kolm korda kõrgem kui nahaalune biosaadavus.

Seega ei ole lihasesisest manustamist lubatud asendada nahaaluse manustamisega.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogenees: interferoon beeta-1a kartsinogeensuse andmeid inimestel või loomadel puuduvad.

Krooniline mürgistus: 26-nädalases kroonilise toksilisuse uuringus reesusahvidega, kellele manustati

ravimit lihasesiseselt üks kord nädalas koos teise immunomoduleeriva aine, CD40-vastase ligandi

monoklonaalse antikehaga, ei saadud immuunvastust beeta-1a interferooni suhtes ega täheldatud

toksilisuse nähte.

Mutagenees: läbi on viidud olulised, ent piiratud arv mutageneesi teste. Tulemused on olnud

negatiivsed.

Fertiilsuse häired: interferoon beeta-1a seotud vormiga on viidud läbi fertiilsuse ja arengu uuringud

reesusahvidel. Väga suurte annuste korral ilmnesid loomadel aborti põhjustavad ja anovulatoorsed

toimed. Sarnaseid reproduktiivsust mõjutavaid annusest sõltuvaid toimeid on täheldatud ka teiste alfaja

beeta-interferoonide vormidega.

Teratogeenseid ega loote arengut mõjutavaid toimeid ei ole leitud, kuid andmed interferoon beeta-1a

toimete kohta pre- ja postnataalses perioodis on piiratud.

Puudub informatsioon interferoon beeta-1a toimest meeste viljakusele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Inimese seerumi albumiin,

kahealuseline naatriumfosfaat,

ühealuseline naatriumfosfaat,

naatriumkloriid.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

AVONEX’i tuleb manustada pärast lahustamist nii kiiresti kui võimalik. Siiski võib valmislahust enne

süstimist säilitada 2 °C...8 °C juures kuni kuus tundi.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

MITTE HOIDA SÜGAVKÜLMAS pulbrit ega lahustatud toodet.

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

AVONEX pakend sisaldab neli annust. Iga annus asub 3 ml läbipaistvas klaasviaalis, millel on BIOSET

seade ja 13 mm bromobutüülkummist kork. Lisatud on 1 ml lahustiga (süsteveega) eeltäidetud

klaassüstal süstelahuse valmistamiseks ja üks nõel.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks käsitlemiseks

AVONEX’i süstelahuse valmistamiseks kasutage lahustiga eeltäidetud süstalt. Ärge kasutage teisi

lahusteid. Süstige süstla sisu AVONEX’i viaali, ühendades eeltäidetud süstla BIO-SET seadmega.

Keerutage viaali ettevaatlikult niikaua, kuni sisu on täielikult lahustunud. ÄRGE RAPUTAGE.

Vaadelge valmis lahust ja kui selles esineb osakesi või lahus ei ole värvitu kuni kergelt kollaka

värvusega, ei tohi viaali kasutada. Pärast lahustamist tõmmake viaalist kogu lahus (1 ml) tagasi

süstlasse 30 mikrogrammi AVONEX’i manustamiseks. Lisatud on nõel lihasesisese süsti jaoks. Ravim

ei sisalda säilitusaineid. Iga AVONEX’i viaal sisaldab vaid ühte annust. Hävitage kasutamata jäänud

ravim.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

BIOGEN IDEC LIMITED

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/97/033/002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 13. märts 1997

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 13. märts 2007

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV