Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avastin

ATC Kood: L01XC07
Toimeaine: bevacizumab
Tootja: Roche Registration Ltd.

Artikli sisukord

 

 

 

LISA II

A.     BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA(D) JA TOOTMISLOA HOIDJA(D), KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

B.      

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

 

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Bioloogilise toimeaine tootja(te) nimi ja aadress

Genentech, Inc.

1 DNA Way

South San Francisco, CA 94080-4990

Ameerika Ühendriigid

Genentech, Inc.

1 Antibody Way

Oceanside, CA 92056

Ameerika Ühendriigid

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Grenzacherstrasse 124

CH-4070 Basel

Šveits

Roche Singapore Technical Operations, Pte. Ltd.

10 Tuas Bay Link

Singapore 637394

Singapur

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Roche Pharma AG

Emil-Barrell-Str. 1,

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Saksamaa

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

• MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA -PIIRANGUD

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2).

• TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

• MUUD TINGIMUSED

Riskijuhtimise plaan

Müügiloa hoidja kohustub teostama uuringuid ja täiendavaid ravimiohutusalaseid tegevusi vastavalt ravimiohutuse plaanis kirjeldatule, nagu on kokkulepitud müügiloa taotluse moodulis 1.8.2 esitatud riskijuhtimise plaani versioonis 9.2 ja igas järgnevas Inimravimite komitee poolt heakskiidetud ajakohastatud riskijuhtimise plaanis.

Vastavalt Inimravimite komitee inimravimite riskijuhtimise süsteemi juhendile peab iga uuendatud riskijuhtimise plaan olema esitatud samaaegselt perioodilise ohutusaruandega.

Lisaks peab uuendatud riskijuhtimise plaan olema esitatud

Kui on laekunud uus informatsioon, mis võib avaldada mõju kehtivale ohutuse spetsifikatsioonile, ravimiohutuse plaanile või riski minimeerimise tegevustele.

60 päeva jooksul kui oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk on saavutatud.

EMA palvel.

Müügiloa hoidja jätkab perioodiliste ohutusaruannete esitamist kord aastas, kui Inimravimite komitee (CHMP) ei ole teisiti määranud.

Tingimused ja nõuded müügiloale

Müügiloajärgsed kohustused

Müügiloa hoidja täidab kindlaks määratud aja jooksul järgmised kohustused:Kirjeldus

Tähtaeg

Müügiloa hoidja peab uurima sobivaid biomarkereid (sh VEGF-A), võimaldamaks kindlaks teha ja valida patsientide piiritletumat sihtrühma, kes saavad suurima tõenäosusega kasu Avastin’i ja paklitakseeli kombinatsiooni kasutamisest metastaatilise rinnanäärmevähi esmavaliku raviks. Uurimisprogrammi aruanne tuleb esitada 3 kuu jooksul pärast komisjoni otsust. Esitada tuleb jooksvad aruanded.

Kord aastas

Müügiloa hoidja peab esitama uuringu BO17707 üldise elulemuse eelnevalt määratletud lõpliku analüüsi tulemused.

31/12/2013

Müügiloa hoidja peab esitama uuringu GOG-0218 lõplikud üldise elulemuse andmed.

31/03/2012

Müügiloa hoidja esitab uuringu BO17707 tulemused plasma biomarkeri VEGF-A korrelatsiooni kohta progressioonivaba elulemuse analüüsiga, samuti uuringu GOG-218 tulemused plasma markerite (VEGF-A) korrelatsiooni kohta progressioonivaba elulemuse ja üldise elulemuse analüüsidega.

31/06/2012