Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Vpriv

ATC Kood: A16AB10
Toimeaine: velaglucerase alfa
Tootja: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.  

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP – 400 ÜHIKUT (ühe viaaliga pakend)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VPRIV 400 ühikut infusioonilahuse pulber

alfavelaglütseraas

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 400 ühikut alfavelaglütseraasi.

Pärast lahustamist sisaldab lahuse üks milliliiter 100 ühikut alfavelaglütseraasi.

3. ABIAINED

sahharoos

naatriumtsitraatdihüdraat

sidrunhappe monohüdraat

polüsorbaat 20

Sisaldab naatriumi, lisateavet lugege infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse pulber

1 viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida viaal karbis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/646/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks