Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Votubia

ATC Kood: L01XE10
Toimeaine: everolimus
Tootja: Novartis Europharm Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Votubia 2,5 mg tabletid

Votubia 5 mg tabletid

Votubia 10 mg tabletid

Everoliimus (Everolimusum)

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arstile või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes sisukord

1. Mis ravim on Votubia ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Votubia võtmist

3. Kuidas Votubia’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Votubia’t säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Votubia ja milleks seda kasutatakse

Votubia on vähivastane ravim, mis takistab teatud rakkude kasvamist teie kehas. Ravim sisaldab toimeainena everoliimust, mis võib vähendada renaalseks angiomüolipoomiks kutsutavat neerukasvajat ja subependümaalseks hiidrakuliseks astrotsütoomiks kutsutavat ajukasvajat. Selliseid kasvajaid põhjustab geneetiline häire nimega tuberoosse skleroosi kompleks.

Votubia tablette kasutatakse:

 tuberoosse skleroosi kompleksiga kaasneva neeru angiomüolipoomi raviks täiskasvanutel, kes ei vaja kohest opereerimist.

 tuberoosse skleroosi kompleksist tingitud subependümaalse hiidrakulise astrotsütoomi raviks täiskasvanutel ja lastel, keda ei saa opereerida.

2. Mida on vaja teada enne Votubia võtmist

Kui teil ravitakse tuberoosse skleroosi kompleksiga kaasnevat neeru angiomüolipoomi, saab teile Votubia’t välja kirjutada ainult arst, kellel on kogemusi tuberoosse skleroosi kompleksiga patsientide ravis.

Kui teil ravitakse tuberoosse skleroosi kompleksiga kaasnevat subependümaalset hiidrakulist astrotsütoomi, saab Votubia’t välja kirjutada ainult arst, kellel on kogemusi subependümaalse hiidrakulise astrotsütoomiga patsientide ravis ja kes saab teha vereanalüüse, millega mõõdetakse Votubia kogust teie veres.

Järgige hoolikalt kõiki arsti juhiseid, isegi kui need erinevad infolehes sisalduvast üldisest teabest. Kui teil on küsimusi Votubia või selle kohta, miks see ravim on teile määratud, küsige oma arstilt.

Ärge võtke Votubia’t

kui te olete allergiline everoliimuse, sellega sarnaste ainete, nagu näiteks siroliimuse või temsiroliimuse suhtes, või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes.

Kui teil on varem esinenud allergiat, pidage nõu arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Votubia võtmist pidage nõu oma arstiga:

 kui teil on probleeme maksaga või kui te olete varem põdenud ükskõik millist maksa kahjustavat haigust. Sellisel juhul võib arst pidada vajalikuks määrata teile teistsugune Votubia annus või lõpetada ravi, kas lühikeseks ajaks või lõplikult.

 kui teil on suhkurtõbi (kõrge veresuhkru tase). Votubia võib põhjustada veresuhkru taseme tõusu ja suhkurtõve süvenemist. Selle tulemusena võib tekkida vajadus insuliini ja/või suukaudse diabeedivastase ravi järele. Rääkige oma arstile sellest, kui teil esineb ülemäärane janu või on suurenenud urineerimissagedus.

 kui teil tuleb end Votubia võtmise ajal vaktsineerida, sest vaktsiini efektiivsus võib olla väiksem. Subependümaalse hiidrakulise astrotsütoomiga laste ravimisel Votubia’ga on tähtis eelnevalt arstiga nõu pidada lapseea vaktsineerimiskava osas.

 kui teil on kõrge kolesteroolitase. Votubia võib põhjustada kolesterooli ja/või teiste vererasvade sisalduse suurenemist.

 kui teile on hiljuti tehtud suur operatsioon või kui teil on paranemata operatsioonihaav. Votubia võib suurendada haavaparanemise häirete riski.

 kui teil on mõni infektsioon. Enne ravi alustamist Votubia’ga võib olla vajalik infektsiooni ravida.

 kui teil on varem olnud B-hepatiit, kuna see võib ravi jooksul Votubia’ga uuesti tekkida (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Votubia võib ka:

 põhjustada suu haavandeid.

 nõrgestada immuunsüsteemi. Seetõttu võib Votubia võtmise ajal esineda oht infektsiooni tekkeks. Kui teil esineb palavikku või teisi nakkuse tunnuseid, pöörduge oma arsti poole.

 mõjutada teie neerufunktsiooni. Seetõttu jälgib arst Votubia võtmise ajal teie neerufunktsiooni.

 põhjustada hingeldust, köha ja palavikku (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Nendest sümptomitest tuleb teavitada oma arsti võimalikult kiiresti.

Teilt võetakse enne ravi ja ravi ajal korrapäraselt vereproove. Nendest määratakse vererakkude (valgeliblede, punaliblede ja vereliistakute) arv teie organismis, et kontrollida, kas Votubia avaldab nendele rakkudele soovimatut toimet. Vereproove võetakse ka neerutalitluse (kreatiniini taseme, vere kusihappe sisalduse, uurea lämmastiku taseme veres või valgutaseme uriinis), maksatalitluse (transaminaaside taseme) ja veresuhkru taseme ning vere lipiidide taseme kontrollimiseks, kuna Votubia võib mõjutada ka neid näitajaid.

Kui te saate Votubia’t tuberoosse skleroosi kompleksiga kaasneva subependümaalse hiidrakulise astrotsütoomi raviks, tuleb korrapäraseid vereanalüüse teha selleks, et mõõta, kui palju Votubia’t on teie veres. See aitab teie arstil otsustada, kui palju Votubia’t te peate võtma.

Lapsed ja noorukid

Votubiat tohib kasutada tuberoosse skleroosi kompleksiga kaasneva subependümaalse hiidrakulise astrotsütoomiga lastel ja noorukitel.

Votubia’t ei tohi kasutada tuberoosse skleroosi kompleksiga lastel ja täiskasvanutel, kellel on neeru angiomüolipoom ja ei ole subependümaalset hiidrakulist astrotsütoomi kuna seda ei ole sellistel patsientidel uuritud.

Muud ravimid ja Votubia

Votubia võib mõjutada teiste ravimite toimet. Kui te võtate Votubia’ga samal ajal teisi ravimeid, võib teie arst pidada vajalikuks muuta Votubia või teiste ravimite annust.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Järgmised ravimid võivad suurendada riski Votubia kõrvaltoimete tekkeks:

 ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool või flukonasool ja teised seenevastased ravimid, mida kasutatakse seennakkuste raviks.

 klaritromütsiin, telitromütsiin või erütromütsiin, antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks.

 ritonaviir, efavirens või nevirapiin ja teised ravimid, mida kasutatakse HIV-nakkuse/AIDSi raviks.

 verapamiil või diltiaseem, mida kasutatakse südamehaiguste või kõrgvererõhu raviks.

 dronedaroon, mida kasutatakse südamerütmi reguleerimiseks.

 tsüklosporiin, ravim, mida kasutatakse siirdatud elundite äratõuke vältimiseks.

 imatiniib, mida kasutatakse ebanormaalsete rakkude kasvu takistamiseks.

Järgmised ravimid võivad vähendada Votubia toimet:

 rifampitsiin, mida kasutatakse tuberkuloosi (TB) raviks.

 Naistepunaürt (Hypericum perforatum), ravimtaim, mida kasutatakse depressiooni ja teiste seisundite raviks.

 deksametasoon, prednisoon või prednisoloon, kortikosteroidid, mida kasutatakse paljude erinevate haiguste raviks, sealhulgas põletiku ja immuunhäirete raviks.

 fenütoiin, karbamasepiin või fenobarbitaal ja teised epilepsiaravimid, mida kasutatakse krampide ja tõmbluste ärahoidmiseks.

Kõigist ülal loetletud ravimitest tuleb Votubia võtmise ajal hoiduda. Kui te võtate mõnda neist ravimitest, võib arst määrata teile teise ravimi või muuta Votubia annust.

Kui te võtate krambivastast ravimit, võib krambivastase ravimi annuse muutmine (suurendamine või vähendamine) tingida ka Votubia annuse muutmise. Seda otsustab arst. Kui teie krambivastase ravimi annust muudetakse, rääkige sellest oma arstile.

Votubia koos toidu ja joogiga

Võtke Votubia’t üks kord päevas, iga päev samal ajal, kas koos toiduga või ilma, aga tehke seda iga päev samamoodi. Votubia võtmise ajal tuleb hoiduda greibi ja greibimahla tarvitamisest.

Rasedus ja imetamine

Votubia võib kahjustada veel sündimata last või rinnapiimatoidul imikut.

Votubia’t ei soovitata raseduse ajal kasutada. Rääkige oma arstile, kui te olete rase või kahtlustate rasedust.

Viljastumisvõimelises eas naised peavad raseduse vältimiseks ravi ajal Votubia’ga ja kuni kaheksa nädalat pärast ravi lõppu kasutama ülitõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui nendele meetmetele vaatamata te arvate, et olete rasestunud, küsige arstilt nõu, enne kui võtate järgmise annuse Votubia’t.

Ravi ajal Votubia’ga ei tohi te last rinnaga toita. Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Viljakus

Votubia võib mõjutada meeste ja naiste viljakust. Kui te soovite saada last, rääkige sellest oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te tunnete ebatavaliselt suurt väsimust (väsimus on sage kõrvaltoime), olge autojuhtimisel ja masinatega töötamisel eriti ettevaatlik.

Votubia sisaldab laktoosi

Votubia sisaldab laktoosi (piimasuhkrut). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Votubiat’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju Votubia’t võtta

Kui te saate Votubia’t tuberoosse skleroosi kompleksiga kaasneva neeru angiomüolipoomi raviks, on tavaline annus 10 mg ööpäevas.

Vastavalt individuaalsele raviplaanile võib arsti poolt soovitatav annus olla suurem või väiksem. Näiteks juhul kui teil on probleeme maksaga või kui te võtate lisaks Votubia’le teatud ravimeid.

Kui te saate Votubia’t tuberoosse skleroosi kompleksiga kaasneva subependümaalse hiidrakulise astrotsütoomi raviks määrab arst Votubia annuse, mida te võtma peate, arvestades teie:

 kehakaalu

 maksa tervislikku seisnudit

 ja teisi ravimeid, mida te võtate.

Votubia võtmise ajal võetakse teilt vereanalüüse. See on vajalik, et määrata Votubia kogus teie veres ja leida teile vajalik ööpäevane annus.

Kui teil tekivad Votubia võtmise ajal teatud kõrvaltoimed (vt lõik 4), võib arst ravimi annust vähendada või ravi lõpetada kas lühiajaliselt või püsivalt.

Kuidas seda ravimit võtta

 Võtke Votubia tablette üks kord ööpäevas.

 Võtke iga päev samal ajal.

 Võtta võib alati koos toiduga või ilma toiduta, aga seda peab tegema iga päev samamoodi.

Neelake tablet(id) koos klaasitäie veega tervelt alla. Tablette ei tohi närida ega purustada. Kui te võtate Votubia’t tuberoosse skleroosi kompleksiga kaasneva subependümaalse hiidrakulise astrotsütoomi raviks ja kui te ei ole võimeline tablette alla neelama, võite te need lahustada klaasitäies vees:

 asetage vajalik arv tablette klaasitäie (umbes 30 ml) vee sisse,

 segage õrnalt klaasi sisu, kuni tablett (tabletid) lahustuvad (umbes 7 minutit) ja seejärel jooge vesi kohe ära,

 täitke klaas sama koguse (umbes 30 ml) veega, segage õrnalt klaasi sisu ja jooge kõik ära, et tagada kogu Votubia tablettide annuse manustamine.

 vajadusel jooge veel vett peale, et loputada suu ravimist puhtaks.

Oluline teave hooldajatele

Hooldajatel soovitatakse vältida kokkupuudet Votubia tablettide suspensiooniga. Enne ja pärast suspensiooni valmistamist pesta hoolikalt käsi.

Kui te võtate Votubia’t rohkem kui ette nähtud

 Kui te võtate Votubia’t liiga palju või kui keegi teine võtab kogemata teie tablette, pöörduge otsekohe arsti poole või minge haiglasse. Te võite vajada kiiret ravi.

 Võtke ravimi karp ja käesolev infoleht endaga kaasa, et arst teaks, mida olete võtnud.

Kui te unustate Votubia’t võtta

Kui annus jääb vahele, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Votubia võtmise

Ärge lõpetage Votubia tablettide võtmist ilma arsti korralduseta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

LÕPETAGE Votubia võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teil või teie lapsel on järgmised allergilise reaktsiooni nähud:

 hingamis- või neelamisraskus

 näo-, huulte, keele- või kõriturse (angioödeemi nähud)

 tõsine naha sügelus koos punaste või nahast kõrgemate muhkudega

Votubia tõsised kõrvaltoimed:

Sagedased kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 10st)

 Palavik, köha, hingamisraskus, vilisev hingamine, kopsupõletiku nähud (pneumoonia)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 100st)

 Väikeste vesivillidega lööve, punetav nahk, viirusliku infektsiooni nähud, mis võivad olla tõsised (herpes zoster)

 Lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskus, peapööritus, tõsise allergilise reaktsiooni nähud (ülitundlikkus)

 Palavik, köha, hingamisraskus, vilisev hingamine, kopsupõletiku nähud (pneumoniit)

Kui teil tekib ükskõik milline nimetatud kõrvaltoime, teavitage oma arsti otsekohe sellest, sest nendel kõrvaltoimetel võivad olla eluohtlikud tagajärjed.

Teised võimalikud Votubia poolt põhjustatud kõrvaltoimed on:

Väga sagedased kõrvaltoimed (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10st)

 Ülemiste hingamisteede infektsioon

 Kõrge lipiidide (rasvade) sisaldus veres (hüperkolesteroleemia)

 Suuhaavandid

Sagedased kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 10st)

 Kuseteede infektsioon

 Peavalu, survetunne silmades, nina või otsmiku piirkonnas, nina-kõrvalkoobaste ja -käikude põletiku nähud (sinusiit)

 Keskkõrvapõletik

 Nahapõletik (tselluliit)

 Kurguvalu ja vesine nina (nasofarüngiit, farüngiit)

 Lipiidide (rasvade) suur hulk veres (hüperlipideemia, kõrge triglütseriidide tase)

 Madal fosfaadi tase veres (hüpofosfateemia)

 Isupuudus

 Väsimus, õhupuudus, peapööritus, kahvatu nahk, vere punaliblede vähese sisalduse nähud (aneemia)

 Palavik, kurguvalu või infektsioonist tingitud suuhaavandid, vere valgelibede vähese sisalduse nähud (leukopeenia, lümfopeenia, neutropeenia)

 Peavalu, peapööritus, kõrge vererõhu nähud (hüpertensioon)

 Peavalu

 Maitsetundlikkuse häired (düsgeusia)

 Spontaansed verejooksud või verevalumite teke, madala vereliistakute arvu nähud (trombotsütopeenia)

 Köha

 Suuvalu

 Ninaverejooks (epitaksis)

 Maolimaskesta põletik (gastriit)

 Kõhulahtisus

 Iiveldus (oksendamine)

 Seedehäired, nagu halb enesetunne (iiveldus)

 Kõhuvalu

 Tundlikud või suurenenud igemed (gingiviit)

 Üleliigselt gaasi soolestikus (kõhupuhitus)

 Kõhukinnisus

 Kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhu paistetus ja puhitus, maolimaskesta põletiku nähud (gastriit, viiruslik gastroenteriit)

 Akne

 Kuiv nahk, sügelus (pruriit)

 Nahalööve

 Naha põletikuline seisund, mida iseloomustab naha punetus, sügelus, immitsevad vedelikuga täidetud tsüstid, mis muutuvad ketendavaks, tekivad koorikud või muutuvad kõvaks (akneformne dermatiit)

 Juuste kadu (alopeetsia)

 Valgusisaldus uriinis

 Menstruatsioonihäired näiteks menstruatsiooni ärajäämine (amenorröea), ebaregulaarsed või hilinenud menstruatsioonid, vererohked menstruatsioonid (menorraagia) või verejooks tupest

 Munasarjade tsüstid

 Väsimustunne

 Palavik

 Ärrituvus

 Vere laktaadi dehüdrogenaasiks nimetatava ensüümi suur hulk, mis viitab teatud organite seisukorrale

 Ovulatsiooni esilekutsuvate hormoonide suur hulk veres (luteiniseeriva hormooni tõus veres)

 Kehakaalu langus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 100st)

 Lihaskrambid, palavik, punakaspruun uriin, mis võivad olla lihaskahjustuse sümptomid (rabdomüolüüs)

 Köha röga eritusega, valu rinnus, palavik, hingamisteede põletiku nähud (viiruslik bronhiit)

 Unehäired (unetus)

 Agressioon

 Naissuguhormooni suurem hulk veres (folliikuleid stimuleeriva hormooni tõus veres)

Kui teil muutub ükski neist kõrvaltoimetest tõsiseks, teavitage otsekohe oma arsti või apteekrit. Enamik kõrvaltoimeid on kerged kuni mõõdukad ja reeglina kaovad, kui ravi katkestada mõneks päevaks.

Järgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud patsientidel, kes võtavad everoliimust muude seisundite kui tuberoosse skleroosi kompleksi raviks:

 Neeruhäired: vähenud sagedusega või puuduv urineerimine, mis võivad olla neerupuudulikkuse sümptomid ja mida on esinenud mõnedel everoliimust saanud patsientidel. Muude sümptomite hulka võivad kuuluda muutused neerufunktsiooni testis (sealhulgas kreatiniini taseme tõus).

 Südamepuudulikkuse sümptomid, nagu näiteks hingeldus, hingamisraskused lamades, jalalabade või jalgade paistetus

 Ummistus või takistus jalaveresoones (veenis) (süvaveeni tromboos). Sümptomiteks võivad olla paistetus ja/või valu ühes jalas, tavaliselt sääremarjas, punetus või tavalisest soojem nahk kahjustatud piirkonnas

 Haavaparanemise probleemid

 Kõrge veresuhkru tase (hüperglükeemia)

Mõnedel everoliimust võtvatel patsientidel on täheldatud B-hepatiidi reaktiveerumist. Öelge oma arstile, kui teil esineb ravi jooksul everoliimusega B-hepatiidi sümptomeid. Esimesed sümptomid võivad olla palavik, nahalööve, liigeste valu ja põletik. Teiste sümptomite hulka kuuluvad väsimus, isutus, iiveldus, ikterus (nahakollasus) ja valu paremal ülakõhus. Hepatiidi tunnusteks võivad olla ka hele väljaheide ja tume uriin.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Votubia’t säilitada

 Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

 Hoida temperatuuril kuni 25°C.

 Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

 Avage blisterpakend vahetult enne Votubia tablettide võtmist.

 Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on kahjustatud või selle esineb rikkumise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Votubia tabletid sisaldavad

 Toimeaine on everoliimus.

Iga Votubia 2,5 mg tablett sisaldab 2,5 mg, everoliimust.

Iga Votubia 5 mg tablett sisaldab 5 mg, everoliimust.

Iga Votubia 10 mg tablett sisaldab 10 mg, everoliimust.

 Teised koostisosad on butüülhüdroksütolueen (E321), magneesiumstearaat, laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, krospovidoon tüüp A ja veevaba laktoos.

Kuidas Votubia välja näeb ja pakendi sisu

Votubia 2,5 mg tabletid on valged kuni kergelt kollakad, piklikud tabletid. Tableti ühele küljele on pressitud „LCL“ ja teisele küljele „NVR“.

Votubia 5 mg on valged kuni kergelt kollakad, piklikud tabletid. Tableti ühele küljele on pressitud „5“ ja teisele küljele „NVR“.

Votubia 10 mg on valged kuni kergelt kollakad, piklikud tabletid. Tableti ühele küljele on pressitud „UHE“ ja teisele küljele „NVR“.

Votubia tablette tugevusega 2,5 mg müüakse pakendites, mis sisaldavad 10, 30 või 100 tabletti, igas blisterpakendis 10 tabletti. Votubia tablette tugevusega 5 mg müüakse pakendites, mis sisaldavad 30 või 100 tabletti, igas blisterpakendis 10 tabletti. Votubia tablette tugevusega 10 mg müüakse pakendites, mis sisaldavad 10, 30 või 100 tabletti, igas blisterpakendis 10 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ühendkuningriik

Tootja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Saksamaa