Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Votubia

ATC Kood: L01XE10
Toimeaine: everolimus
Tootja: Novartis Europharm Ltd.

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

150

A. PAKENDI MÄRGISTUS

151

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Votubia 2,5 mg tabletid

Everolimusum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 2,5 mg everoliimust.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 tabletti 30 tabletti 100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

152

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/710/001 10 tabletti EU/1/11/710/002 30 tabletti EU/1/11/710/003 100 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Votubia 2,5 mg tabletid

153

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Votubia 2,5 mg tabletid

Everolimusum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU