Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Thyrogen - Thyrogen toote info LISA III

ATC Kood: H01AB01
Toimeaine: thyrotropin alfa
Tootja: Genzyme Europe B.V.

Artikli sisukord

LISA III

 

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (1 VIAALIGA PAKEND)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Thyrogen 0,9 mg süstelahuse pulber

alfa-türeotropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pärast lahustamist 1,2 ml süstevees, sisaldab iga viaal alfa-türeotropiini 0,9 mg/ml.

3. ABIAINED

Abiained:

Mannitool

Ühealuseline naatriumfosfaatmonohüdraat

Kahealuseline naatriumfosfaatheptahüdraat

Naatriumkloriid

Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal süstelahuse pulbriga

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult lihasesiseseks süstimiseks.

Süstlasse võib tõmmata vaid 1ml lahust, mis sisaldab 0,9 mg alfa-türeotropiini.

Manustada 3 tunni jooksul pärast lahjendamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

Hoida viaal välispakendis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kogu kasutamata lahus tuleb hävitada.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/99/122/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (2 VIAALIGA PAKEND)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Thyrogen 0,9 mg süstelahuse pulber

alfa-türeotropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pärast lahustamist 1,2 ml süstevees, sisaldab iga viaal alfa-türeotropiini 0,9 mg/ml.

3. ABIAINED

Abiained:

Mannitool

Ühealuseline naatriumfosfaatmonohüdraat

Kahealuseline naatriumfosfaatheptahüdraat

Naatriumkloriid

Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 viaali süstelahuse pulbriga, mis vastab 2 annusele manustamiseks 24-tunnise intervalliga.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult lihasesiseseks süstimiseks.

Süstlasse võib tõmmata vaid 1ml lahust, mis sisaldab 0,9 mg alfa-türeotropiini.

Manustada 3 tunni jooksul pärast lahjendamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

Hoida viaal välispakendis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kogu kasutamata lahus tuleb hävitada.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/99/122/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

(VIAAL)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Thyrogen 0,9 mg süstelahuse pulber

alfa-türeotropiin

Intramuskulaarne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Genzyme Europe B.V.- NL