Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Tractocile - Tractocile toote info LISA II

ATC Kood: G02CX01
Toimeaine: atosiban acetate
Tootja: Ferring Pharmaceuticals A/S

Artikli sisukord

 

LISA II

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Ravimipartii vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress

Ferring AB

Limhamnsvägen 108

20061 Limhamn

Rootsi

Ferring GmbH

Wittland 11

24109 Kiel

Saksamaa

Ravimi trükitud pakendi infolehel peab olema vastava ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest

vastutava tootja nimi ja aadress

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA - PIIRANGUD

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, 4.2)

TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

MUUD TINGIMUSED

Ravimi ohutusseire süsteem

Müügiloa hoidja peab tagama, et Müügiloa moodulis 1.8.1 kirjeldatud ravimi ohtususseire süsteem

toimib enne ravimi turustamist ja selle ajal.