Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Tandemact

ATC Kood: A10BD06
Toimeaine: pioglitazone / glimepiride
Tootja: Takeda Pharma A/S

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Tandemact 30 mg/2 mg tabletid

Pioglitasoon / glimepiriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Tandemact ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Tandemact’i võtmist

3. Kuidas Tandemact'i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Tandemact’i säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON TANDEMACT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Tandemact’i kasutatakse II tüüpi (insuliinsõltumatu) suhkurtõve raviks. See suhkurtõve vorm avaldub

tavaliselt täiskasvanueas

Tandemact aitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, suurendades kättesaadava

insuliini hulka ning aidates organismil paremini ära kasutada toodetavat insuliini.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TANDEMACT’I VÕTMIST

Ärge võtke Tandemact’i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) pioglitasooni, glimepiriidi, teiste sulfonüüluureate või

sulfoonamiidide või Tandemact’i mõne koostisosa suhtes;

- kui teil on südamepuudulikkus;

- kui teil on maksahaigus;

- kui teil on tõsised probleemid neerudega;

- kui teil on insuliinsõltuv (I tüüpi) suhkurtõbi;

- kui olete rase;

- kui te toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Tandemact

Enne ravimi kasutama hakkamist öelge oma arstile:

- kui te plaanite rasestuda;

- kui teil on polütsüstiliste munasarjade sündroom. Ravimi toimel võib rasestumisvõimalus

suureneda;

- kui teil on probleeme maksa või südamega;

- kui teil on diabeediga seotud eritüüpi silmahaigus, mida nimetatakse maakula turseks

(silmapõhja paistetus);

- kui võtate juba teisi diabeediravimeid;

- kui te olete alla 18-aastane, sest ravi nendel patsientidel ei ole soovitatav.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Selle teeb vajalikuks asjaolu, et mõned

ravimid võivad nõrgendada või tugevdada Tandemact'i toimet suhkrusisaldusele veres.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Tandemact’i, kui olete rase või toidate last rinnaga. Öelge oma arstile, kui arvate, et olete

rase või plaanite rasedaks jääda või oma last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Glimeprimiidi toimest tingitud madal või kõrge vere suhkrusisaldus võib vähendada tähelepanuvõimet

ja reaktsioonikiirust, eriti Tandemact-ravi alustamisel või muutmisel. See võib vähendada teie võimet

juhtida autot ja töötada masinatega.

Oluline teave mõningate Tandemact’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et teil on mõnede suhkrute talumatus,

pidage enne Tandemact’i võtmist nõu oma arstiga.

3. KUIDAS TANDEMACT’I VÕTTA

Võtke Tandemact’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks tablett ööpäevas võetuna vahetult enne esimest põhisöögikorda või selle ajal.

Tabletid neelatakse vähese vedeliku abil tervetena alla. Vajadusel võib arst teile määrata teistsuguse

annuse.

Kui teil on tunne, et Tandemact’i toime on liiga nõrk, rääkige oma arstiga.

Kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud dieeti, siis tuleb seda jätkata ka Tandemact’i võtmise ajal.

Kontrollige oma kehakaalu regulaarselt. Kehakaalu tõusust teavitage oma arsti.

Kliinilistes uuringutes, kus pioglitasooni võrreldi teiste suukaudsete antidiabeetiliste ravimite või

platseeboga (tühi pill), ilmnes pioglitasooni saanud naiste seas (kuid mitte meeste) suurem

luumurdude arv. Teie arst võtab Teie diabeeti ravides seda asjaolu arvesse.

Osadel pikaaegse II tüüpi diabeedi, südamehaiguse või läbitehtud insuldiga patsientidel tekkis

pioglitasooni ja insuliini samaaegsel võtmisel südamepuudulikkus. Teavitage oma arsti kohe, kui teil

tekivad südamepuudulikkuse sümptomid, nagu hingeldus, kiire kehakaalu tõus või lokaalsed tursed.

Võttes Tandemact’i tablette, palub arst teil regulaarsete ajavahemike tagant anda vereanalüüsi.

Kui te võtate Tandemact’i rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit kohe, kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette või kui laps

või keegi teine on võtnud teie ravimit.

Kui te unustate Tandemact’i võtta

Püüdke Tandemact’i tablette võtta ettekirjutuse järgi iga päev. Kui üks annus jääb võtmata, jätkake

tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Tandemact’i võtmise

Ärge katkestage Tandemact’i võtmist, kui te pole eelnevalt pidanud nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võivad ka Tandemact’i tabletid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnedel patsientidel on pioglitasooni ja sulfonüüluureate, sealhulgas glimepiriidi võtmisel ilmnenud

allnimetatud kõrvaltoimeid.

Sage: mõjutab 1 kuni 10 patsienti 100-st

- kehakaalu tõus

- pearinglus

- flatulents

- paikne turse (paistetus)

- külmetus või nohu

- tuimus

Aeg-ajalt: mõjutab 1 kuni 10 patsienti 1,000-st

- peavalu

- põskkoopapõletik

- papööritus

- nägemishäired

- higistamine

- väsimus

- unetus

- vere suhkrusisalduse vähenemine

- suhkur uriinis

- valk uriinis

- suurenenud isu

Harv: mõjutab 1 kuni 10 patsienti 10,000-st

- märgatavad muutused verepildis

- luumurru oht

- südamepuudulikkuse oht

Väga harv: mõjutab vähem kui 1-te patsienti 10,000-st

- maksahaigus

- allergilised reaktsioonid sealhulgas allergiline šokk

- iivedus, oksendamine ja kõhulahtisus

- kõhuvalu

- kõhugaasid

- täiskõhutunne

- trombotsüütide hulga vähenemine

- valgustundlikkus

- naatriumi kontsentratsiooni vähenemine veres

Täheldatud on nägemise hägustumist seoses silmapõhjas tekkinud tursega (või vedelikuga). Kui teil

tekivad need sümptomid esmakordselt või kui need süvenevad, rääkige sellest esimesel võimalusel

oma arstile. Tähtis on teada, millised sümptomid võivad hüpoglükeemia (madala vere

suhkrusisalduse) tekkimisel ilmneda. Kui te ei ole kindel, kuidas neid ära tunda, küsige lisainfot oma

arstilt või apteekrilt. Sümptomite hulka võivad kuuluda külm higi, väsimus, peavalu, südame

löögisageduse kiirenemine, ärrituvus, närvilisus või iiveldus. Kui märkate selliseid sümptomeid,

rääkige oma arstiga.

Glükoos-6-fosfodehüdrogenaasi ensüümi puudusega patsientidel võib hemoglobiini hulk langeda ning

tekkida punavereliblede lagunemine (hemolüütiline aneemia)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS TANDEMACT’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Tandemact’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Tandemact sisaldab

Toimeained on pioglitasoon ja glimepiriid. Iga tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina)

ja 2 mg glimepiriidi. Abiained on mikrokristalne tselluloos, kroskaramelloosnaatrium,

hüdroksüpropüültselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat ja polüsoorbaat 80.

Kuidas Tandemact välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged kuni määrdunudvalged, ümmargused, kumerad ning nende ühel küljel on tähis

„4833 G” ja teisel küljel tähis „30/2”. Tabletid on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad kas 14,

28, 30, 50, 90 või 98 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych,

London, WC2B 4AE, Ühendkuningriik.

Tootja: Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Iirimaa.

Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Itaalia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.