Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Tandemact

ATC Kood: A10BD06
Toimeaine: pioglitazone / glimepiride
Tootja: Takeda Pharma A/S

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tandemact 30 mg/2 mg tabletid

Pioglitasoon/Glimepiriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina) ja 2 mg glimepiriidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisateave on toodud pakendi infolehes.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd

61 Aldwych

London

WC2B 4AE

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/06/366/017 14 tabletti

EU/1/06/366/018 28 tabletti

EU/1/06/366/019 30 tabletti

EU/1/06/366/020 50 tabletti

EU/1/06/366/021 90 tabletti

EU/1/06/366/022 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii number: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE` KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tandemact 30 mg/2 mg