Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Targretin - Targretin toote info LISA III

ATC Kood: L01XX25
Toimeaine: bexarotene
Tootja: Eisai Ltd.

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TEKST VÄLISPAKENDIL JA TEKST PUDELISILDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Targretin 75 mg, pehmekapslid

Beksaroteen

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 75 mg beksaroteeni

3. ABIAINED

Iga kapsel sisaldab lisaks veel makrogooli, polüsorbaati, povidooni ja butüleeritud hüdroksüanisooli ja

värvainet titaandioksiid (E171) ja muid koostisaineid

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 pehmekapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Tervelt alla neelata

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/01/178/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)