Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Targretin - Targretin kokkuvõte üldsusele

ATC Kood: L01XX25
Toimeaine: bexarotene
Tootja: Eisai Ltd.

Artikli sisukord


Mis on Targretin?
Targretin on ravim, mis sisaldab toimeainena beksaroteeni. Seda turustatakse valgete pehmete kapslitena (75 mg).

Milleks Targretini kasutatakse?

Targretini kasutatakse nähtavate nahakahjustuste raviks naha T-rakulise lümfoomi korral. Naha T-rakuline lümfoom on haruldane lümfoomi (lümfikoe vähi) vorm, mille puhul kasvavad nahas teatavat liiki valged verelibled (T-rakud). Targretini kasutatakse kaugelearenenud haigusega patsientidel, kelle haigus ei ole allunud vähemalt ühele muule ravile.
Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Targretin toimib?
Targretinis toimeainena sisalduv beksaroteen on vähivastane aine. See kuulub retinoidide, A-vitamiinist valmistatavate ainete rühma. Beksaroteeni täpne toimemehhanism naha T-rakulise lümfoomi korral ei ole teada.

Kuidas Targretini uuriti?

Targretini efektiivsust uuriti kahes uuringus, milles osales kokku 193 patsienti, kellel oli naha T-rakuline lümfoom ja kellel olid vähemalt kaks eelmist ravi ebaõnnestunud.
Uuringutes kontrollrühma ei kasutatud (Targretini ei võrreldud muu ravimi ega platseeboga). 93-l patsiendil oli kaugelearenenud haigus, mis ei olnud muule ravile allunud. 63 patsienti raviti algannusega 300 mg/m2 päevas. Efektiivsust mõõdeti põhiliselt 16 nädala pärast tekkinud ravivastuse järgi. Seda mõõdeti paranemisele antud arsti hinnangu alusel ning viit kliinilist nähtu (kahjustatud nahapiirkonna suurus, punetus, kõrgenenud piirkonnad, soomusjas nahk ja värvus) hõlmava punktisumma põhjal.

Milles seisneb uuringute põhjal Targretini kasulikkus?

Kahe uuringu kokkuvõttes tekkis arsti hinnangul ravivastus ligikaudu pooltel patsientidel, kellele manustati 300 mg/m2. Viie naha-punktisumma järgi tekkis ravivastus vastavalt 36%-l ja 27%-l patsientidest.

Millised on Targretiniga kaasnevad riskid?

Targretini kõige sagedasemad kõrvaltoimed (mida esines rohkem kui ühel 10 patsiendist) on leukopeenia (valgete vereliblede vähesus), hüpotüreoidism (kilpnäärme alatalitlus), hüperlipeemia (vere kõrge rasvatase), hüperkolesteroleemia (vere kõrge kolesteroolitase), eksfoliatiivne dermatiit (naha koorumine), pruritus (kihelemine), lööve, valu, peavalu ja asteenia (nõrkus). Targretini kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Targretini ei tohi kasutada inimesed, kes võivad olla ülitundlikud (allergilised) beksaroteeni või mõne muu selle ravimi koostisaine suhtes. Targretini ei tohi kasutada ka järgmistel juhtudel:
-rasedad või last imetavad naised
-naised, kes võivad rasestuda
-patsient on põdenud pankreatiiti (kõhunäärmepõletikku)
-ravile mittealluv hüperkolesteroleemia (vere kõrge kolesteroolitase)
-ravile mittealluv hüpertriglütserideemia (vere kõrge triglütseriidide (rasva) tase)
-A-hüpervitaminoos (A-vitamiini kõrge tase)
-ravile mittealluv kilpnäärmehaigus
-maksahaigus
-süsteemne nakkus.

Miks Targretin heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis otsusele, et Targretini kasulikkus naha kaugelearenenud T-rakulise lümfoomi nahanähtude raviks patsientidel, kelle haigus ei ole allunud vähemalt ühele süsteemsele ravile, on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Targretinile soovitati anda müügiluba.

Muu teave Targretini kohta

Euroopa Komisjon väljastas Targretini müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 29. märtsil 2001. Müügiluba pikendati 29. märtsil 2006. Müügiloa hoidja on Eisai Ltd.
Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2007.