Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Regranex - Regranex toote info PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ATC Kood: D03AX06
Toimeaine: becaplermin
Tootja: Janssen-Cilag International NV

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

REGRANEX 0,01% geel

Bekaplermiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade

1. Mis ravim on REGRANEX ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne REGRANEXi kasutamist

3. Kuidas REGRANEXi kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas REGRANEXi säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON REGRANEX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Teie ravimi nimetus on REGRANEX. See sisaldab ainet, mida nimetatakse bekaplermiiniks. Bekaplermiin on inimese rekombinantne trombotsüütide kasvufaktor (rhPDGF).

REGRANEXi kasutatakse normaalse koe kasvu ja nahahaavandite paranemise soodustamiseks. Seda kasutatakse koos teiste haavahooldusvõtetega selleks, et aidata haavanditel paraneda.

Teiste haavahooldusvõtete hulka kuuluvad:

Teie arst või tervishoiutöötaja eemaldavad vajadusel haavalt surnud naha/jäägid

Vältides raskust jalgadele, võib-olla kandes spetsiaalseid ortopeedilisi jalatseid või teiste meetodite abil

Teie arst või tervishoiutöötaja ravivad mistahes haavainfektsiooni – REGRANEX-ravi tuleb lõpetada, kui haav infitseerub

Jätkates oma arsti või tervishoiutöötaja külastamist ja järgides oma raviplaani.

REGRANEXi kasutatakse nahahaavandite korral, mis:

Ei ole suuremad kui 5 ruutsentimeetrit (vt vastasolev diagramm) ja on hea verevarustusega

On tekkinud suhkurtõve tüsistusena.

Lisada suuruste diagramm (ring läbimõõduga 2,524 cm)

REGRANEXi kasutades on tõenäolisem, et teie nahahaavandid paranevad kiiresti ja täielikult.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE REGRANEXi KASUTAMIST

Ärge kasutage REGRANEXi

Kui te olete allergiline (ülitundlik) bekaplermiini või REGRANEXi mõne koostisosa suhtes (loetletud allpool lõigus 6).

Kui teil on või on olnud vähkkasvaja.

Kui teie haavand on nakatunud.

Kui teie haavand on suurem kui 5 ruutsentimeetrit (vt diagramm ülal)

Kui te olete alla 18-aastane.

Ärge kasutage seda ravimit, kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, rääkige oma arsti või apteekriga enne REGRANEXi kasutamist.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga REGRANEX

Enne selle ravimi kasutamist konsulteerige oma arsti või apteekriga, kui:

Teil on mistahes raske või püsivalt halvenev vähi tüüp

Teil on luuinfektsioonid, mis võivad avalduda palavikuna, tugeva valuna vigastatud luu piirkonnas, liigeste turse ja punetusena

Teil on arterite haigus.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Ärge kandke REGRANEXi kasutamise ajal oma haavandile mistahes ravimit, välja arvatud soolalahus (füsioloogiline lahus) või vesi haavandi puhastamiseks.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid või taimseid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage seda ravimit, kui te olete rase, arvate, et võite olla rase või plaanite rasestuda

Ärge kasutage seda ravimit, kui te toidate last rinnaga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Oluline teave võimalike allergiate kohta mõningate REGRANEXi koostisainete suhtes

REGRANEX sisaldab E218 (metüülparahüdroksübensoaati) ja E216 (propüülparahüdroksübensoaati). Need võivad tekitada allergilisi reaktsioone (mis võivad olla hilise avaldumisega).

3. KUIDAS REGRANEXi KASUTADA

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks manustamine üks kord ööpäevas maksimaalselt 20 nädala jooksul.

Enne REGRANEXi kasutamist

Peske korralikult oma käsi. Tehke seda enne REGRANEXi manustamist

Teie haavand tuleb puhastada soolalahuse või veega. See on tähtis, et tagada haavandi võimalikult kiire ja täielik paranemine ning et eemaldada eelnevast manustamisest alles jäänud REGRANEX geeli jäägid.

REGRANEXi manustamisel

Kandke REGRANEX geeli peale üks kord ööpäevas, kasutades selleks puhast vatitampooni või puuspaatlit. Kandke REGRANEX geeli õhukese kihina kogu haava piirkonnale. Puuspaatli võite te saada oma apteekri käest

Katke haavand füsioloogilises (soola)lahuses niisutatud sidemega. Sidet tuleb vahetada vähemalt üks kord ööpäevas, et haava niiskena hoida.

Lisainformatsioon

Kandke REGRANEXi ainult haava piirkonnale. Hoiduge kokkupuutest teiste kehaosadega

Ärge puutuge tuubi otsaga vastu haavandit

Ärge kasutage õhku või vett mitteläbilaskvat (oklusiooni-) sidet. Kui te ei ole kindel, konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Ärge avaldage survet ega toetuge haavandile ravi ajal. Järgige oma arsti nõuandeid haavandile surve vähendamiseks.

Teie arst jälgib teie ravi progressi.

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui te märkate haavandi infektsiooni nähte (punetus, turse, palavik, valu või ebameeldiv lõhn). Te peate katkestama selle kasutamise kuni infektsiooni paranemiseni.

Millal REGRANEXi kasutamine lõpetada

REGRANEXi ei tohi pidevalt kasutada kauem kui 20 nädalat.

Kui pärast esimest 10 ravinädalat ei ole tekkinud haavandi märgatavat paranemist, võtke ühendust oma arstiga. Teie arst otsustab, kas te peate jätkama REGRANEXi kasutamist.

Kui teie haavand paraneb ja seejärel tekib uuesti, ärge kasutage REGRANEXi uuesti ilma selle kohta esmalt oma arsti käest küsimata.

Kui kasutate liiga palju REGRANEXi

Kui te manustate liiga palju REGRANEXi, ei tee see teile tõenäoliselt midagi halba. Püüdke alati järgida täpselt ravimi kasutusjuhendit.

Kui te unustate REGRANEXi kasutada

Manustage järgmine annus niipea kui võimalik. Kui on peaaegu aeg manustada järgmine annus, jätke ununenud annus vahele ning jätkake ravi nagu tavaliselt

Ärge manustage kahekordset kogust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka REGRANEX põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud kasutades järgmist kokkulepitud sõnastust:

väga sage (esineb rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)

sage (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st)

aeg-ajalt (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)

harv (esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 10000-st)

väga harv (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10000-st)

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Lõpetage REGRANEXi kasutamine ja rääkige koheselt oma arstile, kui te märkate või kahtlustate järgmist:

Uue koe liigne kasv haaval (harv).

Nakatunud nahahaavand (väga sage).

Teised kõrvaltoimed

Sage

Luuinfektsioonid, mis võivad avalduda palavikuna, tugeva valu, turse ja punetusena vigastatud luu ümbruses

Naha punetus ja valu

Aeg-ajalt

Põletustunne manustamiskohal

Harv

Villid ja turse naha all

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

1. KUIDAS REGRANEXi SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage REGRANEXi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda.

Sulgege tuub korralikult pärast iga kasutamist.

Tuubi sisu tuleb ära kasutada 6 nädala jooksul pärast avamist. Palun märkige avamise kuupäev tuubi etiketile.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

1. LISAINFO


Mida REGRANEX sisaldab

REGRANEXi toimeaine on bekaplermiin. Üks gramm REGRANEXi sisaldab 100 mikrogrammi bekaplemiini.

Abiained on karmelloosnaatrium (E466), naatriumkloriid, naatriumatsetaat, jää-äädikhape (E260), metüülparahüdroksübensoaat (metüülparabeen) (E218), propüülparahüdroksübensoaat (propüülparabeen) (E216), metakresool, lüsiinvesinikkloriid ja süstevesi.

Kuidas REGRANEX välja näeb ja pakendi sisu

REGRANEX on saadaval geelina ning on pakendatud mitmeannuselistesse tuubidesse, mis sisaldavad 15 grammi.

REGRANEX on läbipaistev, värvitu kuni õlevärvi geel.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Tootja

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgia