Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Regranex - Regranex toote info LISA I

ATC Kood: D03AX06
Toimeaine: becaplermin
Tootja: Janssen-Cilag International NV

Artikli sisukord

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REGRANEX 0,01% geel

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks gramm geeli sisaldab 100 μg bekaplermiini*.

* Inimese rekombinantne trombotsüütide kasvufaktor BB (rhPDGF-BB), mida toodetakse Saccharomyces cerevisiae rakkudes rekombinantse DNA tehnoloogia abil.

Abiained:

Üks gramm sisaldab 1,56 mg E218 (metüülparahüdroksübensoaati) ja 0,17 mg E216 (propüülparahüdroksübensoaati), vt lõik 4.4.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Geel.

REGRANEX on läbipaistev, värvitu või õlevärvi geel.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

REGRANEX on näidustatud koos teiste haavahooldusvahenditega granulatsiooni tekke ja haavandi paranemise soodustamiseks krooniliste diabeetiliste või neuropaatiliste haavandite korral, mille suurus on kuni 5 cm2.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ravi REGRANEXiga määrab ja jälgib diabeetilisi haavandeid raviv arst.

REGRANEXi tuleb alati kasutada koos teiste haavahooldusvahenditega, mis hõlmab nii esialgset (eemaldades kogu nekrootilise ja/või infitseeritud koe) kui ka täiendavat haavapuhastust koos vastava režiimiga, mis vähendab survet haavandile.

REGRANEX kantakse õhukese kihina kogu haavandipiirkonnale 1 kord ööpäevas, kasutades nt vatitampooni või spaatlit. Geeli aplikatsioonikoht kaetakse füsioloogilises lahuses niisutatud sidemega, mis hoiab haavandi niiskena. REGRANEXi ei tohi kasutada oklusioonisideme all.

REGRANEXi ühte tuubi tohib kasutada ainult ühel patsiendil.

Ravimi kasutamise ajal peab olema ettevaatlik, et hoida ära mikroobidega saastumine ja riknemine.

Enne REGRANEXi kasutamist tuleb hoolikalt käsi pesta.

Tuubi ots ei tohi puutuda vastu haava või mistahes teisi pindu.

Soovitatav on kasutada puhast aplikatsioonivahendit ja tuleb hoiduda kokkupuutest teiste kehaosadega.

Enne ravimi iga manustamist tuleb haavandit kergelt loputada füsioloogilise lahuse või veega, et eemaldada geeli jäägid.

Tuub tuleb korralikult sulgeda pärast iga kasutamist.

REGRANEXi ei tohi kasutada kauem kui 20 nädalat.

Kui pärast esimest 10 ravinädalat ei ole tekkinud haavandi märgatavat paranemist, tuleb uuesti hinnata kogu ravi ja samuti faktoreid, mis takistavad paranemist (nt osteomüeliit, isheemia, infektsioon). Ravi tuleb jätkata maksimaalselt 20nda nädalani seni, kuni perioodilistel läbivaatustel täheldatakse haavandi paranemist.

Spetsiaalne populatsioon

Lapsed

Ravimi ohutust ja efektiivsust ei ole kindlaks tehtud lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Teadaolev pahaloomuline kasvaja (vt lõik 4.4).

Kliiniliselt infitseerunud haavandiga patsiendid (vt lõik 4.4).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kliinilistes uuringutes ja turustamisjärgselt on bekaplermiini kasutajatel tekkinud pahaloomulisi kasvajaid manustamiskohast eemal. Nende andmete tõttu ja kuna bekaplermiin on kasvufaktor, on REGRANEXi ravi vastunäidustatud teadaolevate pahaloomuliste kasvajatega patsientidel.

Enne REGRANEXi kasutamist tuleb välistada muud kaasuvad seisundid nagu osteomüeliit ja perifeerne arteriopaatia ning olemasolu korral neid ravida. Osteomüeliidi diagnoosimiseks on vajalik röntgenuuring. Perifeerse arteriopaatia välistamiseks tuleb kontrollida pulsse jalgadel või rakendada muud tehnikat. Kahtluse korral tuleb haavandist võtta biopsia võimaliku kasvajalise protsessi välistamiseks.

Haavainfektsioon tuleb enne REGRANEXi kasutamist välja ravida. Kui haavand infitseerub REGRANEX-ravi ajal, tuleb REGRANEXi kasutamine katkestada kuni infektsiooni paranemiseni.

REGRANEXi ei tohi kasutada haavandite raviks, mis ei ole algselt neuropaatilise geneesiga, nt arteriopaatiast või muudest faktoritest põhjustatud haavandid.

REGRANEXi ei tohi kasutada haavandite puhul, mis on suuremad kui 5 cm2, samuti ei tohi selle kasutamine ületada 20 nädalat, kuna puuduvad andmed ravimi ohutuse kohta kasutamisel üle 20 nädala (vt 5.1 Farmakodünaamilised omadused). Ravimi efektiivsus üle 5 cm2 suuruste haavandite korral pole kindlaks tehtud.

REGRANEX sisaldab E218 (metüülparahüdroksübensoaati) ja E216 (propüülparahüdroksübensoaati). Need võivad tekitada allergilisi reaktsioone (mis võivad olla hilise avaldumisega).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud. Seetõttu ei ole REGRANEXi manustamine koos teiste lokaalsete preparaatidega haavandi piirkonnas soovitatav.

4.6 Rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad adekvaatsed andmed bekaplermiini kasutamise kohta rasedatel naistel. Seetõttu ei tohi REGRANEXi raseduse ajal kasutada.

Rinnaga toitmine

Ei ole teada, kas bekaplermiin eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohi REGRANEXi rinnaga toitmise ajal kasutada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8 Kõrvaltoimed

REGRANEX geeli ohutust on hinnatud 1883 täiskasvanud patsiendil, kes osalesid 17-s REGRANEXi ja platseebo ja/või standardravi (sidumine füsioloogilise soolalahusega) kliinilises uuringus. Neile 1883 patsiendile manustati vähemalt üks kord lokaalselt REGRANEXi ja neilt koguti ohutuse andmed. Nendest kliinilistest uuringutest saadud ühendatud ohutusandmete alusel olid kõige sagedamini teatatud (esinemissagedus ≥5%) ravimi kõrvaltoimeteks (protsentuaalse esinemissagedusega) infitseerunud nahahaavand (12,3), tselluliit (10,3) ja osteomüeliit (7,2).

Järgnevas tabelis on näidatud ravimi kõrvaltoimed, millest on teatatud REGRANEXi kasutamise ajal nii kliiniliste uuringute kui turustamisjärgse kogemuse käigus, sealhulgas ülalmainitud kõrvaltoimed.

Näidatud esinemissageduse kategooriad on saadud, kasutades järgmist konventsiooni: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate kliiniliste uuringute andmete alusel).

Kliinilistes uuringutes ja turustamisjärgses kogemuses teatatud kõrvaltoimed Organsüsteemi klass

Ravimi kõrvaltoimed

Esinemissageduse kategooria

 

Väga sage

(1/10)

Sage

(1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt

(1/1000 kuni <1/100)

Harv

(1/10 000 kuni <1/1000)

 

Infektsioonid ja infestatsioonid

Infitseerunud nahahaavand, Tselluliit

Osteomüeliit

Närvisüsteemi häired

Põletustunne1

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Lööve,

Erüteem2

Bulloosne dermatiit,

Granulatsioonkoe suurenenud teke

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Valu

Ödeem

1 Termin „põletustunne“ ühendab eelistermineid „põletustunne“, „põletustunne nahal“ ja „manustamiskoha ärritus“, mis kõik viitasid just põletustundele manustamiskohal.

2 Viitab erüteemile manustamiskohal.

4.9 Üleannustamine

Bekaplermiini üleannustamise toime kohta on olemas piiratud andmed. Kuna pärast geeli lokaalset manustamist haavanditele 14 järjestikusel päeval ei esinenud trombotsüütidest tuletatud kasvufaktor BB kontsentratsiooni järjekindlat suurenemist plasmas ravieelse kontsentratsiooniga võrreldes, ei ole ebasoodsaid süsteemseid toimeid oodata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: ravimpreparaat haavade ja haavandite raviks, ATC-kood: D03AX06.

REGRANEX sisaldab bekaplermiini, mis on inimese rekombinantne trombotsüütide kasvufaktor BB (rhPDGF-BB). Bekaplermiini saamiseks viiakse inimese trombotsüütide kasvufaktori B-ahela geen pärmseende Saccharomyces cerevisiae´sse. Bekaplermiini bioloogiline toime seisneb kemotaksise ja haava paranemises osalevate rakkude proliferatsiooni soodustamises. Loomade haavamudelitel on bekaplermiini põhiliseks toimeks granulatsioonkoe moodustumise soodustamine. Andmete põhjal, mis on saadud 4 kliinilisest uuringust, mille käigus raviti kuni 5 cm2 suuruseid haavandeid 20 nädala vältel, paranesid 47% haavanditest bekaplermiini 100 μg/g geeli toimel täielikult võrreldes 35% haavanditega, mida raviti ainult platseebo-geeliga. Uuringutes osalesid diabeediga täiskasvanud patsiendid vanuses üle 19 eluaasta, kellel oli vähemalt üks III või IV staadiumi haavand, mis oli püsinud vähemalt 8 nädalat.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Kliinilised imendumisuuringud viidi läbi patsientidel, kelle keskmiseks diabeetilise haavandi suuruseks oli 10,5 cm2 (2,3...43,5 cm2). Pärast REGRANEXi lokaalset manustamist 14 järjestikusel päeval ei esinenud trombotsüütidest tuletatud kasvufaktor BB kontsentratsiooni järjekindlat suurenemist plasmas võrreldes ravieelse kontsentratsiooniga.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Bekaplermiin ei osutunud mutageenseks mitmetes in vitro ja in vivo uuringutes. Kuna pärast lokaalset manustamist inimese haavanditele 14 järjestikusel päeval ei esinenud trombotsüütidest tuletatud kasvufaktor BB kontsentratsiooni järjekindlat suurenemist plasmas ravieelse kontsentratsiooniga võrreldes, ei ole REGRANEXiga kantserogeensus- ja reproduktsioonitoksilisuse uuringuid teostatud. Paranemise käigus kutsub bekaplermiin haavas esile rakkude proliferatsiooni.

Prekliinilises uuringus, mille eesmärgiks oli määrata kindlaks trombotsüütide kasvufaktori mõju luudele, süstiti rottidele metatarsaalluusse 3 või 10 μg bekaplermiini (kontsentratsioon 30 või 100 μg/ml) ülepäeviti 13 päeva vältel. Täheldati histoloogilisi muutusi, mis viitasid luu kiirenenud ümberkujunemisele - see hõlmas periosti hüperplaasiat ja subperiostaalset resorptsiooni ja eksostoosi. Süstekohaga piirnevas pehmes koes tekkis fibroplaasia koos mononukleaarsete rakkude infiltratsiooniga, mis peegeldab kasvufaktori võimet stimuleerida sidekoe kasvu.

Prekliinilised imendumisuuringud viidi läbi rottidel haavapinna suurusega 1,4...1,6 cm2. Süsteemne imendumine pärast bekaplermiini ühekordset ja korduvat manustamist 5 järjestikusel päeval oli ebaoluline.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

karmelloosnaatrium (E466)

naatriumkloriid

naatriumatsetaat

jää-äädikhape (E260)

metüülparahüdroksübensoaat (metüülparabeen) (E218)

propüülparahüdroksübensoaat (propüülparabeen) (E216)

metakresool

lüsiinvesinikkloriid

süstevesi

6.2 Sobimatus

Ei ole teada.

6.3 Kõlblikkusaeg

1 aasta

Pärast tuubi esmast avamist kasutada 6 nädala jooksul.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Sulgeda hoolikalt pärast iga kasutamist.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

15 g geeli mitmeannuselises tuubis (lamineeritud polüetüleeniga kaetud). Pakendi suurus on 1 tuub.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Pärast ravi lõppu tuleb kasutamata geel hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Janssen-Cilag International N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/99/101/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 29. märts 1999

Viimane müügiloa uuendamise kuupäev: 19. märts 2009

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV