Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Regranex - Regranex toote info LISA III

ATC Kood: D03AX06
Toimeaine: becaplermin
Tootja: Janssen-Cilag International NV

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP/TUUB

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REGRANEX 0,01% geel

bekaplermiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks gramm geeli sisaldab 100 μg bekaplermiini

3. ABIAINED

Sisaldab karmelloosnaatriumi (E466), naatriumkloriidi, naatriumatsetaati, jää-äädikhapet (E260), metüülparahüdroksübensoaati (metüülparabeen) (E218), propüülparahüdroksübensoaati (propüülparabeen) (E216), metakresooli, lüsiinvesinikkloriidi, süstevett.

Lisainfo saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Geel mitmeannuselises tuubis (15 grammi).

Pakendi suurus on 1 tuub.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult kutaanseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutada 6 nädala jooksul pärast esmast avamist.

Avamise kuupäev:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Sulgeda hoolikalt pärast iga kasutamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Pärast ravi lõppu tuleb kasutamata geel hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Janssen-Cilag International N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/101/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS) (AINULT KARP)

REGRANEX