Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rotarix

ATC Kood: J07BH01
Toimeaine: human rotavirus, live attenuated
Tootja: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Artikli sisukord

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rotarix pulber ja lahusti suukaudse suspensiooni valmistamiseks

Rotaviiruse elusvaktsiin

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Pärast lahustamist sisaldab 1 annus (1 ml):

Inimese rotaviiruse tüve RIX4414 (elus, nõrgestatud)* vähemalt 106,0 CCID50

*Kultiveeritud Vero rakkude liinil

Abiained:

Preparaat sisaldab 9 mg sahharoosi ja 13,5 mg sorbitooli (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Pulber ja lahusti suukaudse suspensiooni valmistamiseks.

Pulber on valge.

Lahusti on hägune vedelik aeglaselt settiva valge sademe ja värvitu hõljumiga.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Rotarix on näidustatud rotaviiruse poolt põhjustatud gastroenteriidi vastaseks aktiivseks immuniseerimiseks imikutel vanuses 6 kuni 24. elunädalat (vt lõike 4.2, 4.4 ja 5.1).

Rotarix’i manustatakse vastavalt ametlikele soovitustele.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Vaktsinatsioonikuur koosneb kahest annusest. Esimese annuse võib manustada alates 6. elunädalast. Kahe annuse vaheline intervall peab olema vähemalt 4 nädalat. Vaktsinatsioonikuur peab eelistatavalt olema lõpule viidud enne 16. elunädalat, kuid kindlasti 24. elunädalaks.

Rotarix’i võib anda sama annustusega enneaegsetele vastsündinutele, kes on sündinud pärast vähemalt 27-nädalast raseduskestust (vt lõigud 4.8 ja 5.1).

Kliinilistes uuringutes on harva täheldatud vaktsiini väljasülitamist või regurgitatsiooni ning neil juhtudel asendusannust ei manustatud. Ent ebatõenäolisel juhul, kui laps sülitab välja suurema osa vaktsiini annusest või tal esineb regurgitatsioon, võib samal visiidil manustada ühe asendusannuse.

On soovitatav, et esimese annusena Rotarix’i saanud lapsed läbiksid Rotarix’i kahest annusest koosneva vaktsinatsioonikuuri. Puuduvad andmed ohutuse, immunogeensuse või efektiivsuse kohta, kui laps saab esimese annusena Rotarix’i ja teise annusena mõnda muud rotaviirusvaktsiini või vastupidi.

Lapsed

Rotarix’i ei tohi kasutada üle 24-nädala vanustel lastel.

Manustamisviis

Rotarix on mõeldud ainult suukaudseks manustamiseks.

Rotarix’i ei tohi mingil juhul süstida.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Rotaviirusvaktsiinide eelneva manustamise järgselt tekkinud ülitundlikkus.

Invaginatsiooni esinemine anamneesis.

Isikud, kellel on korrigeerimata seedetrakti kaasasündinud väärareng, kuna neil esineb suurem oht invaginatsiooni tekkeks.

Raske kombineeritud immuunpuudulikkusega (SCID) isikud (vt lõik 4.8)

Rotarix’i manustamine tuleb edasi lükata isikutel, kellel on äge palavikuga kulgev haigus. Kerge infektsioon (nt nohu) ei ole vaktsineerimise vastunäidustus.

Rotarix’i manustamine tuleb edasi lükata isikutel, kellel esineb kõhulahtisus või oksendamine.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hea kliinilise praktika kohaselt peab vaktsineerimisele eelnema meditsiinilise anamneesi võtmine (eriti võimalike vastunäidustuste kohta) ja arstlik läbivaatus.

Puuduvad andmed Rotarix’i ohutuse ja efektiivsuse kohta seedetrakti haiguste või kasvupeetusega lastel. Rotarix’i manustamist nendele lastele võib ettevaatusega kaaluda juhul, kui arsti hinnangul kaasneb vaktsineerimisest loobumisega suurem risk.

Kliinilistes uuringutes ei täheldatud Rotarixi manustamise järel platseeboravimiga võrreldes suuremat invaginatsiooniriski. Siiski ei saa turustusjärgsete ohutusuuringute andmete alusel välistada väikest invaginatsiooniriski suurenemist Rotarixi esimese annuse manustamise järgse 31päevase perioodi, kuid eelkõige 7 päeva jooksul (vt lõik 4.8). Seega peavad tervishoiutöötajad ettevaatusabinõuna jälgima kõiki sümptomeid, mis viitavad invaginatsioonile (äge kõhuvalu, püsiv oksendamine, verine väljaheide, kõhu puhitumine ja/või kõrge palavik). Lapsevanemaid/hooldajaid peab nõustama koheselt sellistest sümptomitest ette kandma.

Asümptomaatilised ja kergelt sümptomaatilised HIV-nakkused ei tohiks mõjutada Rotarix’i ohutust ja mõjusust. Piiratud arvul asümptomaatilistel või kergelt sümptomaatilistel HIV-positiivsetel lastel läbi viidud kliiniline uuring ei näidanud ilmseid ohutusprobleeme (vt lõik 4.8).

Rotarix’i manustamine vastsündinutele, kellel on teadaolev või arvatav immuunpuudulikkus, peaks tuginema võimalike hüvede ja riskide hoolikale kaalumisele.

On teada, et pärast vaktsineerimist võib vaktsiiniviirus erituda väljaheitega. Eritumine on kõige suurem seitsmendal vaktsineerimisjärgsel päeval. Pärast esimese annuse manustamist leiti vaktsineeritud inimeste väljaheitest ELISA meetodil viiruse antigeene 50% ning pärast teise annuse manustamist 4% juhtudest. Kui uuriti elus viiruse leidumist vaktsineeritud inimeste väljaheites, oli tulemuseks vaid 17%.

On täheldatud juhtumeid, kus vaktsiiniviirus on kandunud vaktsineeritud inimeselt üle seronegatiivsele kontaktsele ilma haigussümptomeid esile kutsumata.

Rotarix’i peab ettevaatusega manustama inimestele, kellel on immuunpuudulikkusega lähikontaktsed, näiteks kasvajahaiged, immunosupressiivset ravi saavad inimesed või teistel põhjustel immuunkomprimeeritud isikud.

Hiljuti vaktsineeritud inimestega kokkupuutuvatel isikutel soovitatakse hoolikalt järgida isikliku hügieeni nõudeid (nt käte pesemine pärast mähkmevahetust).

Võimalikku apnoe riski ja vajadust respiratoorse seire järele 48-72 tunni jooksul peab kaaluma manustades esmase immuniseerimise seeriat väga enneaegsetele imikutele (sünd ≤ 28. rasedusnädal) ja eriti neile, kellel on eelnevalt täheldatud respiratoorset ebaküpsust.

Kuna kasu vaktsineerimisest selles imikute rühmas on kõrge, ei tohi vaktsineerimist ära jätta ega sellega viivitada.

Kõigil vaktsineeritutel ei pruugi tekkida adekvaatset immuunvastust (vt lõik 5.1).

Ei ole teada Rotarix’i kaitse ulatus rotaviiruse teiste tüvede vastu, mis ei ole kliiniliste uuringute tegemise ajal ringelnud. Vaktsiini efektiivsuse andmed pärinevad kliinilistest uuringutest, mis on läbiviidud Euroopas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ning Aafrikas (vt lõik 5.1).

Rotarix ei kaitse gastroenteriidi eest, mida põhjustavad teised patogeenid peale rotaviiruse.

Puuduvad andmed Rotarix’i efektiivsuse kohta, kui seda manustada pärast rotaviirusega kokkupuudet.

Rotarix’i ei tohi mingil juhul süstida.

Vaktsiin sisaldab abiainetena sahharoosi ja sorbitooli. Need kogused on liiga väikesed selleks, et põhjustada soovimatuid toimeid patsientidel, kellel on harvaesinev pärilik fruktoosi talumatus, glükoosi-galaktoosi imendumishäired või sahharaasi-isomaltaasi puudulikkus.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Rotarix’i võib manustada samaaegselt järgmiste monovalentsete või kombineeritud vaktsiinidega [kaasa arvatud heksavalentsete vaktsiinidega (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: difteeria-teetanuse-täisrakulise läkaköha vaktsiin (DTPw), difteeria-teetanuse-atsellulaarse läkaköha vaktsiin (DTPa), Haemophilus influenzae b vaktsiin (Hib), inaktiveeritud poliomüeliidi vaktsiin (IPV), B-hepatiidi vaktsiin (HBV), pneumokoki konjugeeritud vaktsiin ja meningokoki C serogrupi konjugeeritud vaktsiin. Kliinilised uuringud näitasid, et manustatud vaktsiinide suhtes tekkinud immuunvastused ja vaktsiinide ohutusprofiil ei muutunud.

Rotarix’i ja suukaudse poliomüeliidi vaktsiini (OPV) koosmanustamine ei mõjuta immuunvastust polio antigeenidele. Kuigi OPV samaaegne manustamine võib vähesel määral vähendada rotaviirusvaktsiini suhtes tekkivat immuunvastust, siis kliiniline uuring, mis hõlmas rohkem kui 4200 isikut, kellele manustati Rotarix’i samaaegselt OPV-ga näitas, et säilus kliiniline kaitse raske rotaviirusliku gastroenteriidi vastu.

Enne või pärast vaktsineerimist ei ole vajalik piirata lapse toitumist ega vedeliku manustamist.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rotarix ei ole mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. Rotarixi kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal andmed puuduvad.

Kliinilistest uuringutest saadud andmete põhjal ei vähenda rinnaga toitmine Rotarix’i poolt tagatud kaitset rotaviirusliku gastroenteriidi eest. Seetõttu võib rinnaga toitmist jätkata kogu vaktsinatsioonikuuri vältel.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8 Kõrvaltoimed

Kliinilised uuringud:

Allpool toodud ohutusprofiil põhineb kliiniliste uuringute andmetel, mis viidi läbi Rotarix’i kas lüofiliseeritud või vedela ravimvormiga.

Kokku neljas kliinilises uuringus, manustati umbes 1900-le imikule 3800 annust Rotarix’i vedelat ravimvormi. Need uuringud on näidanud, et vedela ravimvormi ohutusprofiil on sarnane lüofiliseeritud ravimvormi omale.

Kokku kahekümne kolmes kliinilises uuringus manustati ligikaudu 106000 Rotarix’i (lüofiliseeritud või vedel)annust umbes 51000 lapsele.

Kolmes platseebokontrolliga kliinilises uuringus (Soomes, Indias ja Bangladeshis) milles manustati lastele ainult Rotarix’i (teiste rutiinsete vaktsiinide manustamine ajastati nii, et need ei satuks Rotarix’iga samale ajale), Rotarix’i saanud lastel ei olnud väljendunud nähtude esinemus ja tõsidus (kogutud 8 päeva pärast vaktsineerimist), kõhulahtisus, oksendamine, isutus, palavik, ärritatavus ja köha/vesine nina märgatavalt sagedamini esinenud võrreldes platseebogrupiga. Teise annuse manustamise järgselt ei täheldatud nimetatud juhtude esinemissageduse ega raskusastme suurenemist.

Seitsmeteistkümne platseebokontrolliga kliinilise uuringu koondanalüüsis (Euroopa, Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika, Aasia, Aafrika), sh uuringud, kus Rotarix’i manustati koos teiste lastele rutiinselt manustatavate vaktsiinidega (vt lõik 4.5), loeti järgmisi kõrvaltoimeid (kogutud 31 päeva pärast vaktsineerimist) vaktsineerimisega võimalikult seotuks.

Kõrvaltoimed on järgnevalt loetletud organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100, <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000, <1/100)

Harv (≥1/10000, <1/1000)

Sage: kõhulahtisus,

Seedetrakti häired:

Aeg-ajalt: kõhuvalu, kõhupuhitus

Aeg-ajalt: dermatiit

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: ärrituvus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Soomes ja Ladina-Ameerikas läbi viidud suures ohutusuuringus, kus osales 63225 imikut, hinnati invaginatsiooni riski. Uuring näitas, et Rotarix’i saanud isikute grupis ei ole invaginatsiooni tekkerisk suurem kui platseebogrupis (vt alljärgnev tabel).

Kliinilises uuringus manustati 670-le 27- kuni 36-nädalase raseduskestusega enneaegsele vastsündinule Rotarix’i ja 339 said platseebot. Esimene annus manustati 6 nädalat pärast sündimist. Tõsiseid kõrvalnähte täheldati 5,1% Rotarix’i saajatest võrrelduna 6,8% platseebo saajatest. Rotarix’i ja platseebo saajate puhul täheldati sarnastes määrades muid kõrvalnähte. Sissetuppumuse juhtumitest ei teatatud.

Ohutus inimese immuunpuudulikkuse (HIV) nakkusega vastsündinutel

Kliinilises uuringus manustati 100-le HIV-nakkusega vastsündinule Rotarix’i või platseebot. Rotarix’i ja platseebot saanute ohutusprofiil oli sarnane.

Turustamisjärgsed uuringud

Kuna neid juhtumeid raporteeriti spontaanselt, ei ole võimalik hinnata nende esinemissagedust.

Apnoe väga enneaegsetel imikutel (≤ 28. rasedusnädal) (vt lõik 4.4)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Invaginatsioon (vt lõik 4.4)

Seedetraktihäired

HematotseesiaRaske kombineeritud immuunpuudulikkusega vastsündinutel gastroenteriit koos vaktsiini viiruse levikuga.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: rotaviirusliku kõhulahtisuse vaktsiinid, ATC-kood: J07BH01

Kaitseefektiivsus

Kliinilistes uuringutes on demonstreeritud vaktsiini tõhusus rotaviiruse kõige sagedasemate serotüüpide G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] ja G9P[8] põhjustatud gastroenteriidi vastu. Lisaks on demonstreeritud vaktsiini tõhusus harvem esinevat rotaviiruse genotüüpide G8P[4] (raske gastroenteriit) ja G12P[6] (iga raskusastmega gastroenteriit) vastu. Need tüved ringlevad kogu maailmas.

Rotarix’i kaitseefektiivsust erineva raskusega ja raskekujulise rotaviirusliku gastroenteriidi suhtes on hinnatud Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Aafrikas läbi viidud kliinilistes uuringutes.

Kaitsetõhusus Euroopas

Euroopas läbi viidud kliiniline uuring hindas 4000 isikul erinevate Euroopa vaktsineerimisskeemide järgi manustatud (2, 3 kuu; 2, 4 kuu; 3, 4 kuu; 3, 5 kuu) Rotarix’i. Gastroenteriidi raskusastme

määramiseks kasutati Vesikari 20-punkti skaalat, mis hindab rotaviirusliku gastroenteriidi kliinilist pilti kõhulahtisuse ning oksendamise raskuse ja kestuse ning palaviku ja dehüdratsiooni raskusastme järgi. Lisaks arvestatakse ravivajadust.

Vaktsiini kaitse efektiivsus peale kahte Rotarix'i annust jälgituna esimese ja teise eluaasta jooksul on esitatud järgnevas tabelis

Vaktsiini tõhusus esimesel eluaastal suurenes progresseeruvalt koos haiguse raskusastme suurenemisega, jõudes 100%-ni (95% CI: 84,7; 100) Vesikari skooride ≥ 17 jaoks.

Kaitsetõhusus Ladina-Ameerikas

Ladina-Ameerikas läbi viidud kliiniline uuring hindas Rotarix’i rohkem kui 20000 isikul. Gastroenteriidi raskuse defineerimiseks kasutati WHO kriteeriumeid. Vaktsiini efektiivsus raskekujulise rotaviirusliku gastroenteriidi suhtes, mis vajas haiglaravi ja/või rehüdratsiooni meditsiiniasutuses ja genotüübispetsiifiline efektiivsus pärast Rotarix’i kahe annuse manustamist on toodud järgnevas tabelis

# Juhtude arv, millel põhines arvatav efektiivsus G4P[8] suhtes, oli väga väike (üks Rotarix’i grupis ja kaks platseebogrupis).

Viie efektiivsusuuringu koondanalüüs* näitas, et vaktsiini efektiivsus esimesel eluaastal rotaviiruse G2P[4] genotüübi poolt põhjustatud raskekujulise gastroenteriidi suhtes (Vesikari punktisumma ≥11) oli 71,4% (95% CI: 20,1;91,1).

* Nendes uuringutes olid punkthinnangud ja usaldusvahemikud vastavalt:

100% (95%CI: -1858,0;100), 100% (95%CI: 21,1;100), 45,4% (95%CI: -81,5;86,6), 74.7 (95% CI :-386,2;99,6. Viienda uuringu punkthinnangud ei olnud saadaval.

Kaitseefektiivsus Aafrikas

Aafrikas tehtud kliinilises uuringus hinnati Rotarix’i ligikaudu 10- ja 14-nädalastel (2 annust) ja 6-, 10- ja 14-nädalastel lastel (3 annust) (Rotarix: N = 2974; platseeboravim: N = 1443). Vaktsiini tõhusus rotaviirusest tingitud raske gastroenteriidi vastu oli esimesel eluaastal 61,2% (95% usalduspiirid: 44,0;73,2). Vaktsiini kaitseefektiivsus (kõik annused kokku) rotaviirusest tingitud iga raskusastmega ja raske gastroenteriidi vastu on esitatud alljärgnevas tabelis.

Immuunvastus

Rotarix’i rotaviirusliku gastroenteriidi eest kaitsva toime immunoloogiline mehhanism ei ole täielikult teada. Ei ole kindlaks tehtud seost rotaviirusvaktsiini suhtes tekkinud antikehade tiitri ja vaktsiini kaitseefektiivsuse vahel.

Järgnevas tabelis on toodud erinevate uuringute tulemustel põhinev algselt rotaviiruse suhtes seronegatiivsete (IgA antikeha tiiter < 20 U/ml (ELISA analüüsi alusel)) isikute hulk, kellel üks kuni kaks kuud pärast teise vaktsiiniannuse või platseebo manustamist oli seerumi rotaviirusevastaste IgA antikehade tiiter ≥ 20 U/ml.

Pärast vähemalt 27-nädalast raseduskestust sündinud enneaegsetel vastsündinutel läbi viidud kliinilises uuringus hinnati Rotarix’i immunogeensust 147 patsiendiga alamhulgal ja näidati, et Rotarix on selle populatsiooni puhul immunogeenne; 85,7% (95% usaldusvahemik: 79,0;90,9) patsientidest saavutas seerumi rotaviirusevastaste IgA antikehade tiitri ≥ 20 U/ml (ELISA meetodil) üks kuu pärast vaktsiini teise annuse manustamist.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei kohaldata.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Kroonilise toksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Sahharoos

Pulber

Dekstraan

Sorbitool

Aminohapped

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium)

Kaltsiumkarbonaat

Lahusti

Ksantaankummi

Steriilne vesi

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Valmistamisjärgselt peab vaktsiini manustama koheselt. Kui ei kasutata koheselt, siis ei tohiks tarvituseaegne säilitamine olla pikem kui 24 tundi ja seda temperatuuril 2°C...25°C.

Valmistamisjärgselt:

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

1 pulbri annus (butüülkummist) korgiga klaasmahutis (I tüüpi klaas).

1ml lahustit ühe annuse jaoks (butüülkummist) kolvi ja kaitsva korgiga spetsiaalselt suukaudseks manustamiseks mõeldud aplikaatoris (I tüüpi klaas).

Ülekandeadapter lahustamiseks (1/annuse kohta) järgmistes pakendi suurustes:

- pakendis 1 pulbriga klaasmahuti ja 1 suukaudne aplikaator lahustiga

- pakendis 5 pulbriga klaasmahutit ja 5 suukaudset aplikaatorit lahustiga

- pakendis 10 pulbriga klaasmahutit ja 10 suukaudset aplikaatorit lahustiga

- pakendis 25 pulbriga klaasmahutit ja 25 suukaudset aplikaatorit lahustiga

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Enne lahustamist

Lahustit sisaldava suukaudse aplikaatori säilitamisel täheldatakse valget sadet ja läbipaistvat hõljumit.

Lahustit tuleb visuaalselt kontrollida võõrosakeste esinemise ja/või füüsikaliste omaduste muutuse suhtes.

Pärast lahustamist

Lahustatud vaktsiin on veidi hägusem kui lahusti ja piimvalge värvusega.

Ka lahustatud vaktsiini tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida võõrosakeste esinemise ja/või füüsikaliste omaduste muutuse suhtes. Nimetatud muutuste esinemisel tuleb vaktsiin minema visata.

Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

Vaktsiini lahustamise ja manustamise juhised:

Kui lahustatud vaktsiini tuleb enne manustamist ajutiselt säilitada, asetage suukaudsele aplikaatorile tagasi kaitsev kork. Lahustatud vaktsiini sisaldavat suukaudset aplikaatorit tuleb enne suukaudset manustamist uuesti loksutada. Mitte süstida.

1. Eemaldage pulbrit sisaldavalt klaasmahutilt plastikkaas

Ülekande-adapter

Suukaudne

aplikaator

Suukaudse aplikaatori

kaitsev kork

2. Kinnitage ülekandeadapter klaasmahuti külge, surudes seda allapoole, kuni adapter on õigesti ja kindlalt paigas

3. Shake the oral applicator containing the solvent vigorously. The shaken suspension will appear as a turbid liquid with a slow settling white deposit

4. Eemaldage suukaudselt aplikaatorilt kaitsev kork

5. Kinnitage suukaudne aplikaator kindlalt surudes ülekandeadapteri külge

6. Süstige kogu suukaudse aplikaatori sisu pulbrit sisaldavasse klaasmahutisse

7. With the oral applicator still attached, shake the glass container and examine it for complete suspension of the powder. The reconstituted vaccine will appear more turbid than the solvent alone. This appearance is normal

8. Tõmmake kogu segu tagasi suukaudsesse aplikaatorisse

9. Eemaldage suukaudne aplikaator ülekandeadapteri küljest

10. Vaktsiin on ainult suukaudseks manustamiseks. Vaktsiini manustamisel pange laps istuma veidi tahapoole nõjatuvasse asendisse. Manustage kogu suukaudse aplikaatori sisu suukaudselt (manustades kogu suukaudse aplikaatori sisu vastu põse sisekülge)

Klaasmahuti

11. Mitte süstida

7. MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/05/330/001

EU/1/05/330/002

EU/1/05/330/003

EU/1/05/330/004

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 21. veebruar 2006

Viimase uuendamise kuupäev: 21. veebruar 2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel