Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Quadramet

ATC Kood: V10BX02
Toimeaine: samarium [153Sm] lexidronam pentasodium
Tootja: CIS bio international

Artikli sisukord

 

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KLAASVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

QUADRAMET, süstelahus

Samaarium [153Sm] pentanaatriumleksidronaam

Intravenoosne.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: PP/KK/AAAA (12.00 CET)

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

ml /viaal, (12.00 CET)

 

6. MUU